Практические уроки русской грамматики

 

Практические уроки русской грамматики 1832

II Р Е Д И С Л O B I E.
Сіи Уроки должны служитъ дополненіемъ н пояснетеыъ пздатіыгаъ мною въ 1828 п 18З0 годахъ Нсігалъиымъ Правгіламъ Русской Грам- матигм, руководствуя къ позтореііііо и практнче скому употребленііо оныхъ.
Въ началѣ Уроковъ шжазанм составныя части слова. Затѣмъ, каждая глава, каждое отдѣленіе начинается вопросами, съ указа- іііемъ на тѣ параграФЫ Началвныхъ Правилъ, вь коихъ заклточаются отвѣпгы на сіи во- просы. Отвѣты учешпшвъ могутъ быть пзусітше и ітсьмеіпгые. — За вопросами слѣ- ;дуюшъ задаѵи, для исйолненія на дѣлѣ нра- внлъ, изложетіыхъ въ предъидуіфгхъ во- просахъ и отвѣтахъ. Рѣщете сжхъ задачъ должно производиться тісьшетіо. — Для облегчеігія трудовъ учтпеля при исправлетііи опшбокъ ученжка въ рѣиіеніи задачъ, лрило- женъ к,ъ сгогь Урокдмъ, въ особом клижкѣ.
Клюѵъ, гао естъ, рѣшете всѣхъ задачъ,' въ сей книгѣ содержаіцихся. При нособіи сего Клю- ча, особы, не совершенно твердыя въ теоріи
и пралстігк.ѣ Русскаго язьжа, могутъ съ успѣ-
і
хомъ преподавать Русскую Граммапшку.
/
Николай Грегъ.
29 Февраля 1852.
ПРАКТИЧЕСКІЕ УРОКИ
t
РУССКОЙ Г Р A MM A Т И К И,
ПРЕ ДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОЗНАНІЯ.
I. РУССКАЯ АЗБУКА.
і". Прописныл прлмыл (или уставкъіА) буквы.
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, I, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ѣ, Э, 10, я, ѳ, й.
2. Строгиыл прлмыл (или уставныл) буквъг.
а> б, В, Г, Д, е, Ж, 3, Ж, І, К, Л, М, П, О, Л, р, с, лт, У, ф, X, Ц, Ч, lit, Ц, Ъ, Ы, Ь, Ѣ, Э, ІО, л, ѳ, й.
X N
3. Прописпыл кооъгл (или скорописныл) буквы.
А, Д Л Д, Д //, /, Л, Я", //, 0, П;
Р, С, Г, J7, ф, У, Ж, Щ, Ъ, Ы\ Ь, Ѣ, Ѳ,
Ю, л, Ѳ, II.
4. Строъпъъл іж-ыл (или скорописпыл) буквы.
а> в, г, Э, ёі Ж) и, г, К, Л, JH, Щ 0, 71, р, с, 7П> Tt Ф> (С) Цу t) Щ) t, Ы) Ъу Щ &і to) Ѳ, if,
II. РАЗДѢЛЕНІЕ БЗГКВЪ.
1. Тласныл буквы. а, с, н, і, о, у, ы, ѣ, э, ю, я. Изъ шіхъ двугласпыл сушь: е, ѣ, ы, ю, я.
2. Полугласныл буквъг. ъ, ъ, д.
о. Согласныл буквы. б, В, г, д, Ж, з, к, л, м, Н, п, Р, С, ігг, Ф, Х, Ц, Ч, JIT,
щ, ѳ.
Изъ гаіхъ сулхь; 1. Гортанныл: г, к, х.
2. ТТоднеоныл: л, іг, р. Z. Шиплщіл: ж, ч, ія, щ. 1 4. Шепелеватпыл: з, с. 5. Зубныл: д, ш. / 6. Лзъшіыл: ц.
1. Губныл: б, в, м, и, ф, е.
Изъ согластахъ теердыл: и же суть: млгкіл: 6 плавныл: д
Ф
/ в М
К, X г н 1
ш ш Д ж р
с 3
Ч | сломныл ітс ч < шш
U3& 1
; \

III. СІОГ и.
1. B ъ д в * Б у к 2 й;
П р х м ы е.
6а ве ги^ до жу зі ка ля MM ню
рѣ ся ша фі ха цы' чу ше іци ѳо
0 6 р a т н ы. е.
ав эн юр ум ес ѣл ям ик. ,
JOH эв ия ул 10 г об яз ѣх
опі ан лд из ев ѣи юж. од
аи ои V V
ЭІІ си ѣй юй ый с
яи
2. ВІІІ л в 7 К В W.
П р я м ы е
6л£ 2Иѣ гро жни зрю сша
іпру ДНО зва сте клю шлп
длю лга мле нра псо рто
фра чло шка кды жда гну
С р е д н і е.
COP вед ГУД дол жед ЗГіП
Eye лов миД нан NOP раж
СУД ІПЫЛ фа.і хѣр ЦЫЦ ЧИПІ
гаум шкш ѳед бур воз гиб
/ 0 6 р a т ц « е.
остп узд юрщ ѣспх лхт адпг
ѣзд ѣспх ЭСІЯ нск ЮНІД янд
азъ юнъ ядъ ѣмъ ель ирь
эхъ унъ ошъ адъ язѵ ПЗТ»
3. В Ъ 5 Е I Н I J Б У К В Ы.
V \ І U р л м и е.
сшра вдро смрй сшво скли гдра
мсти скре вшро шкво мздо мгно
ехва здва епряс сбру скло склу
ВЗДО всхо взбй иоша wema сшла

Ср е д к і е.
СІПОЛ звац сонм крпн СОЛІІ холм
полк болт шест крут хдес АРУГ
ДУРН глощ ддан ждуд зрак лоск
ыдапг нрав пост рыхд трет чрез
безъ нылъ комъ хѣръ четъ дань
щишъ водъ гиль жукъ золъ лань
крой стаіі свѣй здой плюй клей
ѵ 0 6 р а т н ы с . '
осшр искр акст яств ѣздн естр
усшн оскд аздн лркн истр яхпш
ОСІПЬ устъ искъ азнъ о.і тъ уздъ
ушръ юстъ ястъ ѣздъ есть ѣстъ


— 4. Въ ПЯТЬ и ШЕС ТЬ ВУКВЪ.
строг спірах вздрог стран здрав склон
ствол спраг впдот СКЛОЦ вздох встав
мстпт сшлан всход взбѣг схват схрші
нравъ сбыть кругъ ддань персть склонъ
пустъ шерсть хдыстъ встань сдвинь сдунь
«скрай строй вздуи скдюй вскрой стной

ІУ. СЛОВА.
1» Безсложныя.
j ВЪ, КЪ, СЪ, бъ жъ, ль.
2. Односложныя. а, и, о, у, я. ай, ей, эй.
Аа/ бы, вы, з;е, за, ко, ли, мы, II0,
ло, CO, се, то, та, тѣ, my, щи, чу.
азъ, югъ, умъ, лрь, ѣдъ, лд ъ, объ,
юнъ, эхъ, идъ, онъ, ахъ, отъ} юсъ,
дзь, адъ, усъ, юръ, ярь, ель, эль,
Ла», бой, мой, лей, вѣй, сій, сей,
Чей, ШОИ, фі лай, май, ной. шей,


два, сто, іпри, кто, что, гдѣ, мрп, бигмир,
РВУ> жни, жму, дли, ЖГІІ, про, рты,
сиу, тру, шди, гну, ддю, мню, при.
тот-ь, даръ, модь, сукъ. ледъ, щедь, бѣгъ,
вялъ, сОдь, ПШНЪ, сядь, легъ, кодъ, кодь,
полъ, домъ, дягъ, быкъ, жегъ, конь, лихъ,
ыыдъ, нось, подъ, саиъ, тулъ, шюкъ, ыазь.
авъ,

здр
крестъ, шерсшь,
гвоздь, свисгпъ, вздохъ,
встадъ, льстишь, ысши.іъ,
вздвинь, скдюй, смерчъ,
персшъ, пустъ, скрылъ, строгъ,
персшь, съѣздъ, вспдылъ, взломъ.
стаиь, стволъ, всходъ, вскрой,
мука, чеша,
I10D0,
люди,
куда, uoiuy,
луна, рука, вилы, дача,
3. Двусложныя.
вода, перо, мпло, чадо,
трава, крива,
село, усіпа, Ауло, дѣло.
вода, нога, сила,
сани,
сяДУ,
стѣна,
всегда,
чашка,
крышка,
вѣнецъ,
кладу,
плати,
солнце,
швердо,
вѣнокъ,
стихарь,
оспгровъ.
шруды,
влоси,
спгрого,
дышло,
соколъ,
пузырь,
рашный,
сшою
даваи,
подьза
пальиа,
полка
віпулка, корабль,
сшолкнугаь, взоиши, лстребъ, воронъ,
зима, веди, рыба, шіди.
наше.
сшучн, прошу, еильно, мирта, цвѣтокъ, сугробъ, цвѣсши, аршинъ, мѣслцъ, данникъ,


скрипка, строгость, храбрыи, чесшность, старикъ.
игрище,
отруби,
вороша,
корышо,
синева,
приходи.
дѣтихце,
дѣвпца,
верпги,
додошо,
ыодоко,
истина,
помога,
велише,
похожу,
серебро,
4. Трехсложныя. отроки, рубшце,
носиіпе,
зодото, '
бесѣда,
колода,
бездна,,
палица,
умная,
добыча,
дорога,
колесо,
педено,
скопище, пріягпедь, йододцо,
борода,
подотно,
качесшво, сдѣдсшвенно, лравственность, наперсиикъ, дѣйствіе, дружесгаво,
иысдущаЙ, гынеека, сиіраждущій.
/

/
жевйтьба, сяотршпе, сердечпый,
стеклышко, порядокъ, великосіпь,
приблизигаь, товприіцъ, извѣсппіый,
скоморохъ, приносить, капишалъ,
попугай, сущі ство, благодашь,
ученикъ, оправдашь, умсрешь.
дсревня,'
двинется, двѣнадцаіпь,
шоржество,
человѣкъ,
исключншь,
имѣніе.
5,
ілоржесгпвешшц, городовый, ѵестолюбецъ, Государство, бдагодѣтель, боярьшя, иодководецъ, громогласяо, лірудодюбивъ, понятіе,
пожарпце,
златоносный,
дедокольил,
воішствешіьш,
сражеіііе.
Ч е т ы р е х с л о ж н ы товэрпщи, любезные, желаніс, деревеискій, легковѣрный, малосильный, знаменіе, мирогпворецъ,


бдагочеспгіе,
философія,
трудолюбивый,
единственное,
.существишельный,
столпошвореніе,
добродѣшедышй.
изобрѣтатель,
изнеможеніе,
путешесшвенникъ,
блѣднокрасная,
кольцеобразный
тѣлохранптель,
в. IIятпс.іожных, шсстitсложныa
благообраздая.
к пр. сосгпраданіе, утѣшительный, обиіпаемая, мѣсшоииеніе, полнолуніе, продовольсгпвіе, прекраснѣйшіе.
v. связныя ѵъчіі
Сей доиъ. Мой другъ. Сія книга. Та улица. Наше перо. Твоя шляпа. Эша бумага. To пяшио. Сііі дѣши. Ваши рукп. • Своя семья. Его отецъ.
Бѣлое сукно. Синяя краска. Вороной конь. Бѣдпое дииія. Чесшное слово. Черные волосы. Рыжая лошадь. Новая книга. Сурониое плашье. Ясяый день. Колючая трава. Добрыя вѣсши. Быстрая рѣка. Камедный ыостъ.
Сія вѣрпая подруга. Тошъ чесптный купеЦъ. Вашъ новый домъ. Нашъ малый садъ. Эшо большое ссло. Тлои сішіе каф- таяы, "Эша круглая шляла.
Читатйь книгу. Писать урокъ. Пить воду. Бояшься во- ды. Играть мячвічъ. Играшь ла екридкѣ. Ъсть хлѣбъ. Искагаь счастья. Брать деньги.
Жизль человѣка. Даръ смсршиому. Игра костьыи. Пгпица въ клѣшкѣ. Сказка о лнсицѣ. Кодь подъ сѣддомъ. Человікъ съ умомъ. Сіпадо овецъ. Mope бѣдсшвій. Якорь ладежды. Боязяь грозы. Лучъ соляца» Сіяніе луны. Камень ла дорогѣ. Ошеіуь съ дігаьми.
Ѣмъ хлѣбъ. Пыо воду. He ѣшь мяса. He пей вина. Хочу
учиться. Желаю служишь. Могу писать. ВиЖу свѣшъ. Рмсую каршину. Сижу на стулѣ. Піішу перомъ. Чтпаю кяигу. Го- ворю объ урокѣ. Гляжу ла зелепь. Люблю учеліе. Надѣюсь ла піоваршца. Играю на скрипкѣ. Дѣлай добро. He жди лаграды, Говори иравду. Бога бойся. Государд почищай. Родигаелямг ловинуйся. Чти сшаршихъ.
Камень твердъ., Трава ыягка. Спперло ломко. Часы вѣр- лы. Люди смертгиіы. Дерсвья зелены.- Цвѣггіы пріятны. Яблоки вкусды. Медъ сладокъ. Рѣдька горька. Уксусъ киселъ. Слиш сочды. Зайцы лірусливы.
Дождь идетъ. Громъ гремитъ; Солнце свѣптиптъ. Дереьо расшешъ. Роза цвѣшешъ. Содовей поетъ. Я шішу шісьмо. Ты чишаешь книгу. ОІІЪ рисуешъ каршнну. Мы учимся Грамма- тпкѣ. Вы пишеше уроки. Оии слушаютъ наставленія. Рыбакъ ловишъ рыбу. Купецъ продаешъ гповары. Боинъ служитъ въ полѣ. Дерево растешъ въ дѣсу. Птица сидигпъ на деревѣ. Медвѣдь ошдыхасшъ въ бердогѣ. Заяцъ бѣгаегаъ по подю. ІТшн- цы лешаютъ по воздуху. Рыбы пдаваютъ въ водѣ.
Добрый сынъ любитъ своихъ родигпедей. Придежный ученикъ всшаетъ рано. Быстрая рѣка шечешъ въ крушыхъ берегахъ. Весеннее соднце живигпъ всю природу. Уипый чело- вѣкъ нигдѣ не пропадстъ. Россія есшь ГосударсшЕо сидьное и богашое. Рѣка Волга протекаетъ по многимъ Россійскииъ обдасшяыъ. Чесшний чедовѣкъ никогда не нарушитъ дан- наго сдова. Вѣрный другь позиается въ несчасшіи.
Придежный ученикъ, рачишедьно исподняюіцій свои обя- занносши, подучаетъ засдуженную ішъ хваду. Россія, Импсрія всликая и могущественная, въ предѣдахъ кошорой соднце не заходитъ3 есшь дюбезное ыое ошечество. Мой истшшый другь есть тотъ, кшо говоришъ миѣ правду, наставдяешъ меия въ добрѣ_, и удерл;иваешъ отъ дурныхъ дѣдъ.
Есди будешь трудодюбивъ, честенъ и безкорыстенъ, mo заслужишь любовь и уваженіе бдижнихъ. Когда всѣ земныя бдага тебя осшавятъ, шйгда останушся при тебѣ чисшая совѣсшь и памяшь добрыхъ дѣлъ твоихъ. Хотя богашсшво, почесши свѣшскія и удоводьсшвія жизни весьма ддя чедовѣка приманчнвы, но достиженіе сихъ бдагъ не доджно быть цѣдію нашей жизни: есшь другое высшее благо, къ которому дод. жеігъ сшремиться добродѣтельный.
ПРАКТИЧЕСКІЕ УРОКИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ.
БВЕДЕНІЕ.
В о п р о с ы. ' -
1. Чему учнпіъ Русская Граммахпика? (§ 1.)
2. Посредствомъ чего говорвмъ мы? (§ 2.)
3. Изъ чего сосгпоятъ слова? (§ 2.)
4. Изъ чего состояшъ слоги? (§ 2.)
5. Что есть буква? (§ 3.)
6. Сколько бухвъ въ Русской азбухѣ? (§ 4.)
7. Какъ раздѣляюгпся СІІІ буквы? (§ 5.)
8. Что еспхь гласпая буква? (§ 6.)
9. Какія суть гласныя буквы? (§ 6.)
10. Которыя изъ ішхъ могушъ бышь названы дву- гласншш? (§ 6.)
11. Почему? (§ 6.)
12. Чшо есшь согласная буква? (§ 7.)
13. Какія еупхь согласныя буквы? (§ 7.)
14. Чшо есть долугласная бук.ва? (§ 8.)
15. Каісія сушь полугласныя буквы? (§ 8.)
16. Послѣ какихъ буюѵь сіи лолугласныя подагаюш ся? (§ 8.)
П. Какъ раздѣляются гдасныя д полугласныя бух вы? (§ 9.)
18. Какъ раздѣллюшся, во-первыхъ, согласныя бук вы? (§ 10.)
19. Какъ раздѣляюшся, во-вгпорыхъ, согласныя бух вы? (§ 11.)
3 а д а г и.
1) Написатв всѣ бухвы Руссхой азбуки по норядку.
2) Наппсапіь бухвы гласныя.
3) Отмѣпшть, кошорыя нзъ ннхъ сушь двугласныя.
4) Показать, пзъ хакдхъ буквъ сосшодтъ двуглас- ная е, потомъ ю, л и ы.
5) Нашісать всѣ буквы согласкыя.
6) Ыаписашь всѣ буквы полугласныя.
1) Отмѣптть, хохпорыя гласныя сутв твердыл, ко- торыя мягкія п среднія.
8) Отмѣшдгпь, кошорыя согласныя суіпь:
1. Гортанныя.
2. Поднебиыя.
3. Шітяіція.
4. Шепедеваггшя.
5. Зубншг.
6. Язычішя. 1. Губныя.
9) Огпмѣшпшь, которыя согдасныя буквм сушь: твердыя, мягкія п плавныя.
10) Означишь буквы согласныя сдожішя, и показашь, изъ кахііхъ опѣ сосшавлеіш.
J3 о п р о с ъг.
20. Что есшь слогъ? (§ 12.)
21. Всѣ ли согласныя могутъ совокуггляться совсѣмк глаыіымд бухвамд? (§ 13.)
22. Съ хахими гласными букваші моіугпъ сочешаться согласныя шшіяш(ія: ж, z, ш, ѵ/,? Съ хашіми не могуіпъ онѣ сотгешашься? (§ 13. 1.)
23. Съ какішн гласныжи и лолугдасньшл букваліи могущъ соиеліашься содглцснші горліаіщыд бухг
вы; г, щ x? Съ какіши lie могутъ сочеташьсл?
(§ 20
24. Съ какими гласнымк хх полугласяьши буквами со- вохушяется язычная ц? Съ кавлтя она не сово- хупляешся? (§ 13. 3.)
25. Какія согласныя могутъ сочешаться съ среднею гласною 76? (13. 4.)
26. Хакой буквы глаской не терпятъ за собою со- гласныя губныя о. в, м, п, ф? Посредствомъ ка- кой согласной сосшавляюшся онѣ съ нею? (§13. 5.)
21. Для сочетанія въ одиомъ слогЪ букяъ несоче- таемыхъ , хакъ пзмѣняется досдѣдующая глас- ная? (§ 14.)
3 а д а г и.
11) Сказашь, правяльно ли наппсаіш слова:
жядь, члсто, пищя, шялость, жодудь; чорішй, шопогаъ; щолокъ, щошка, ещо; чють; шюмишъ, жюритъ, щюняшь, щюка; шыпішъ, жыву, чыстота, щыпашь; легенькій, .сухенькій, кытъ3 хылый, гыбедь, сухь, такь, сокь, рогь;
ципочки, лицо, по кольцю.
дігібить, любю; ловишь, ловю; ломать, доыю; тонпшь,"
ШОПІО?
12) Можно ли (а еслк можно, шо почему?) нагагсать сло- ва сдѣдующішъ образомъ: Клхта, кенъзи, Жюль-
' е/і'б, Медиішна, Херасповъ. Жесаръ, Германъ, Гра~ и/ід, бюро, Генерсілъ, Шотланділ, Цорндорфъ, и слѣдующія: каймю, кЛеймю, гервю, золу&ю.
В о п р о с ы. 2S. Въкакую согласыую буоу измѣняется согласная
же г? Приэіѣръ. (§ 15. 1.) 29. Въкакую букву измѣняешся д? Прямѣръ. (§15,1.) Ивогда зъ sasyio? ІІрднѣръ. (§ 15. 2.)
30. Въхакую букву измѣняетпся з? Примѣръ. (§15.1.)
31. Въ хакую бухву нзмѣняется х? Прнмѣръ. (§15. 3.)
32. Въкакую бухву измѣняегпся с? Прішѣръ. (§ 15. 3.)
33. Въ хакую букву пзмѣняегпсл к? Примѣръ. (§ 15. 4.)
34. Въ хакую букву измѣмяется т? Прпмѣръ. (§ 15. 4.) Иногда же въ хакую еще? Прішѣръ. (§ 15. 5.)
35. Въ какую букву нзмѣняется ц? Пріімѣръ. (§15. 6.)
36. Въкакую букву язмѣияюшслс/,:.?Прнмѣръ. (§ 15. 1.)
37. Въкакую букву измѣияются с/.»г.рГІрпмѣръ. (§ 15.1.)
3 а д а г и.
13) Буква г измѣняеіпся въ ж, слѣдственно слово круга лзмѣняешся въ кружекъ. Какъ, ло сему об- разцу, измѣішть сдова:
№гъ — рогь —
порогъ •— *
пнрогъ — лугъ — долгъ —■ торгъ — оіагъ — жеміугъ — Малелькал клига называешся кнпжка. Слѣдсщвелно малслькая дуга —• маделькая нога —• малелькая телѣга —• малелькая фляга —• малелькая бумага — малелькая дорога —• маленькая коврига •— маленькая лагуга — Хлѣбъ дорогъ, а ыясо дорожс. Мой' учитель строгъ, а твой — Твое перо туго} а мое —
14) Буквд д дзміішіетсд лъ сдѣдсгщзбішо отъ сло*
Eft! видтьть, происходитъ: я вгшу) какъ, посему, цшцушся слова, происходяіція ошъ
глядѣть — я сидіьть •— гладптъ — ладнть — броднть .— родить —
Я молодъ, а братъ мой моложе. Твой кафтанъ худъ, а мой — Кирпичъ твердъ, а крсмень — Я пришелъ поздно, а шы еіце —
15) Буква з измѣняехпся въ ж, слѣдственно оілъ слсь ва влзатъ, происходитъ: л влжуj какъ, посему, лишушся слова, происходяіція оіггъ
казать — я мазать ■— ргозать — гказать — блнзпть грозпть — лазнті «—
16) Буква х измѣняется въ ш, слѣдсшвенио ошъ сло- ва махатъ происходитъ: л маиіу. <
отъ сдова пахать — я
Эша земля суха^ а пыль суше. Онъ глухв, а еестра его — Твой домъ плохъ, а мой — Маленькая краюха называешся краюшла. маленькая блоха — ыаленькая воинуха —• маленькая лепеха маленькая ряпуха маленькая муха маленькая рубаха мадедькое ухо
иелокій nyx'6 называется ІІушш. небодьшой духъ .— мелкій порохъ — наденькій тіосохл — маденькій пѣтухъ — маденькій пастухъ — маленькій орѣхъ ' —
П) Вуква с пзмѣияется въ ш, слѣдствешш ошъ сло- ва тщсатъ, дроисходит?..: л пишу;
ошъ сдова плясать — я поснтъ — тсптъ . проскть — труснть — гаскть — гесать —
18) Вуква к лревравцаеліся въ г, слѣдсігсвеняо оіиъ сдова плаштъ, лроясходдтъ: л плагуj
отъ сдова скакать — я клктліь •—■ тикать Мясо мягко, а хлѣбъ unite. Бумага легка, а пухъ ІМаленькіц крюкѵ, называейіся ърщещ. маденькій сукъ • маленькш бокъ — маледькій ,чзыт — маденькій кусокъ — ладеньдая рука — руіка мадекькая собака - маденькая щука мадевькая веревка —»
19) Бухва т превращаещся въ г, слѣдсгпвенно ошъ
і
слова катить, лроясходдтъ л кагу;
ошъ слова платпть — я сннтнть
щбогшпь > колоткть ■— ліътнть — портнть — свѣтнть — летгвть — вертіыпь — топтатъ — хохотать —
Эпга дорога ѵрута, а другая —
20) Буква ц превраіцаеіпся въ г, слѣдсйівенио огпъ слова отецъ, происходпшъ отегестпво$
ошъ слова купецк — молодецъ —
маденькая птпца ігазываегася птнгка. )
зааленькая спннца —
маленькая горлпца —
маденькое япце называешся ятко;
наледькое сердце —
маленькое колъцо —
мадеиькое црыльцо —
маленькій купець цазывасшся кутикъ.
маденькій агнецъ —
маденькій ларецъ
маленькій конецъ —
маленькій эаяцъ
маленькій палецъ —-
21) Вухв.ы ск нрсврап^аюшся въ щ, сдѣдствеішо ошъ слова искатъ, происходипгь л иу/у;
отъ слова плескать —- я прыскать — полоскать =—
22) Вуквіі cm превращаіотся въ слѣдственжо отъ слова гиститъ, дроисходипхъ: л гищу^
отъ слова грцстнтъ — я гостнть
крветнть — мостптъ «— tccmumb — пустнть — Эша роща густа, а лѣсъ гуще. Моя пхдяпа гнста, а твоя — Эшотъ урокъ простъ, а прежній былъ — Эяіа шрава tacma, а другая —
і В о 71 р о с ы.
38. Что есть слово? (§ 16.)
39. Изъ чего состоятъ слова? (§ 17.)
40. Какія бываюшъ слова ло чпслу слоговъ? (§ 17.)
41. Какъ лроизноспгпся одинъ слогъ въ каждомъ мно- госдожномъ словѣ? С§ 18.)
42. Кахъ сіе называется? (§ 18.)
43. Какъ называешся слогъ, на кошоромъ яаходцтся удареніе? (§ 18.)
44. Какъ называются всѣ прочіе? (§ 18.)
45. Какія бываютъ слова по своему происхожде- нію? (§ 19).
46. Чшо есшь слово первообразное? (§ 19. 1 )
47. Чшо еств слово иронзводіюе? (§ 19. 2.)
48. Чшо есшь слово сложнре? (§ 19г 3.)
49. Какія же суть прочія слова, не сложпвія? (§ 19. 3.)
50. Какъ раздѣляюшся всѣ слова Русскаго языха? (§20.)
51. ІІа сколько частел раздѣллется Русская Грам- матпяа?
52. Какъ называіотся сіи часши? (§ 21.)
53. Что показано въ первой часши? (§ 21. 1,)
54. Во второй часгпп? (§ 21. 2.)
55. Въ трегпьей часшп? (§ 22. 3.)
56. Въ четвертой части? (§ 23. 4.)
il
3 a д a i u.
23) Раздѣ.шшь слѣдуюіція слова на слогп.
узелъ, овесь, умішкъ, вода, піруды, леучъ, желаю, по- ступь, ошрава, ошрада, обишь, обнять, постой, прошеніе, исповѣдь, свашовспіво, честносшь, исподоволь, разумникъ, разумѣніе, разумъ, пустоцвѣтъ судоходсгдво, испіребленіе.
24) Означишь удареніе надъ схіми словамн.
25) Показапхь, кошорыя изъ иижеслѣдуіоицихъ словъ лервообразныя, дропзводныя и сложныя.
бумажникъ, водица, кожа, книжка, выбѣлить, строитсль, сѣдъ, старинный, благословеніе, золотой, кожаиый, царь, книгопродавецъ,вода,серебряный, волосъ, бумага, ночевашь, чернокожій, полный, садоводсшво, сѣдоволосый, бѣлъ, шу- мѣшь, полноводіе, дневать, киига, царскій, сшроить, дѣло, ходъ, ночь, слово, долчаса, хожденіе, дворникъ, букварь, море, день, мореходъ, царедворецъ, рыболовъ, садъ, люблк», земля, часъ, зодото, дворсцъ, сшоловая, шумъ, сребролю- біе, домостроитель, разсвѣтъ, буква, іиумиха, заря, се- ребро, ловъ, водить, сяіолъ, свѣтъ, полдень, свѣтозар- ный, дневадьный, долночь, часовой, рыба, домъ.
\
ЧАСТЬ ПЕРБАЯ.
СЛОВОПРОИЗВЕ ДЕНІЕ.
JB о п р о с ы.
57. Что есть Словоггроизведеніс? (§ 22.)
58. Какъ раздѣляегпся Словолропзведеніе? (§ 23.)
ГѵІАВ А П Е Р В А Я. ОБЪ ИЭДЕНИ СУІЦЕСТВдхклыгомъ.
В О 71 р о с ы.
59. Что есть имя суіцествительное? (§ 24.)
60. Какіе могуліъ быть предмешы? (§ 25.)
61. Чгпо есть одущевленный предметъ? (§ 25. 1.)
62. Чшо есіпь лдчный предметъ? (§ 25, і.)
63. Чшо есть неодушевленный предметъ? (§ 25. 2.)
64. Чгпо есгііь умствешшц предмеіггъ? (§ 25, 3.)
3 а да г и.
26) Ошмѣтихпь изъ слѣдуюіцихъ словъ дзгека суще- сшвпшельныя.
сгполъ, шугай, сидіт, слово, бунага,
вино, подай. окно, скажу, палецъ,
прда, домъ, лоза, . птуда, малый.
дерево, бѣлый, перо, безъ, очень,
вчера, вода, впжу, вѣсъ, что,
лхруба, ножъ, число, масло, зло,
сыпъ, всегда, садо, , маслишь, желаніе,
умъ, спдя, много, книга, жалость,
сласпгь, имя, здѣсь, книжка, умно,
песокъ, чужой, сарай, книжный, камень,
снѣгъ, восемь, лошадь, русый, \ дерновый,
море, осень, высокъ, коса, свѣча.
1 • Оілдичипіь имя существитслыюе отъ всякой другой ча- сши рѣчи можно особенно тѣмъ^ чшо нри сущсствитедьномі»

можно сдѣдашь воітрооы; кахоН? ѵйкае? нащ? каків? n яри другихъ словахъ обыкновеано спрашываеяіся: кто? шо?когда? гдгь? и пт. п.
Въ первомъ спт.одбцѣ и сун^есптвителышхъ имеиъ, во второмъ 6, въ яіретьемъ 7, въ чешвертомъ б, въ плтомъ 7.
21) Отмѣшить въ слѣдующпхъ именахъ сухцествіг- телыгыхъ шѣ, коими означаются лредмеіпы оду- шевленные, лнчные, неодушевленные д умсшвенные.


буква, корова, земля, квасъ, шея,
истина, чашка, солдагпъ, левъ, выдумка,
душа, быкъ, часъ, ЗЛОСЛІЬ, швея,
коза, умъ, часы, глазъ, мыло,
сьшъ. дедъ, рука, озсро, кувшинъ,
крыша, вѣтеръ, облако, ыужикъ, баранъ,
мать, солнце, сонъ, рѣка, конь,
лисшъ, цвѣпгокъ, лина, соль, сѣно,
лірава, кожа, птица, шанка, честь,
стаканъ, змѣя, копыто, мохъ, зубъ,
горе, любовь, блюдо, зеркало, кафгаанъ,
море, злодѣй, болѣзнь, муха, яольза.
Здѣсь псчисдены лредмепхы:
ВЪ I"МЪ ВО 2-МЪ ВЪ 3-МЪ ВЪ 4-511» ВЪ 5-МЪ
Одуіневлеяные 3 Изъ нихъ дпчные 2 Неодушевленные в Уысшвенные з
3 I 6
3
4 1 б
2
2 1
7 3


В о п р о с ы:
65- Какое бываепгь пмя суцесшвппхельное? ( ^ zb.j 66. Что ес'ть имя суіцествительное собственное? (§ 26. 1.)
61. Чгпо есгпь имя суіцеепшшіелъное нарицатель-
26.^
лое? (§ 26, 2.) 68. Что есть хшя суіцесшвишелыюе собирашель- ное?, (§ 26. 3.)
»
\

/
so
69. Чггто есгпь имя сущесптвительное вещесшвеіь
ное? (§ 26. 4.)
70. Чгао есшь нмя сущесгпвишельное уменыдитель> ное? (§ 26. 5.)
71. Чгпо есть имя суіцествишельное увеличитель- ное? (§ 26. 5.)
3 а д а г и:
28) Ошмѣтишь въ сдѣдующнхъ ішенахъ суіцестви- тельныхъ собственныя, нарицател^ныя, собира- тельныя, вендествешгыя, уменьшихпелыіыя и уве- лпчпшельныя.
садъ, подкъ, рука, доииіце, письмо,
Иванъ, мясо рѣчка, подка, Двила,
рѣка, жеящина, Волга, пгросточка, перышко,
рука, Анпа, звѣзда, ливо, сливки,
ыужичипа, шкода, Павелъ, Марья, желѣзо,
лародъ, Москва, книга, печашь, шруба,
рука, головня, Уралъ, ложъ, пгрубка,
хоръ, плашочекъ, глазъ, ложикъ, трубочка,
песокт^ птичка, ропіикъ, пожил^е, лѣшухъ,
камень, ручище, Донъ, лосъ, пѣгаушскъ,.
домъ, рабошникъ, ушко, глазокъ, золото,
слива, Пешръ, ыука, левъ, водосъ,
Россія, лисица, слуга, сшрѣла, волосокъ,
войско, звѣрекъ, Яковъ, деревля, береза.
ружье, сало, стадо, мѣдь, Дубъ.
Здѣсь исчислены имена существнтелышя:
въ спіолбцѣ 1-МЪ ВО 2-МЪ ВЪ 3-МЪ ВЪ 4-МЪ въ ,',-мг

Собствепішя 2 , 3 5 1 1
Нарицательныя 7 * 5 7 7
Собиратедьлыя J 2 1
Веществеплыя і 2 1 2 2
Умельшительлыя і 2 3 3 6
Увелычительдмл » 1 і

J
29) Показать окончаніе уменьшишелышхъ, происхо' дяіцихъ отъ тіжеслѣдующнхъ именъ ( ). кафтанъ, кафтанецъ, кафтанчикъ, садъ,
камзолъ, хлѣбъ,
заводъ, ровъ, погребъ, погребокъ, погребочекъ, гвоздй,
образъ, рукавъ,
хлѣвт^ сарай,
умъ, покой,
голубь, камень,
груздь, кремень,
цоготь, ремень,
мышь, мышенокъ, ыышеночекъ, баранъ,
котъ, быкъ,
рай раекъ, раечскъ,' конь,
пузырь, человѣкъ,
пирогъ, бархатъ,
сапогъ, барышъ,
сукъ, цвѣтъ,
порогъ, дерево,
горохъ, долото,
козелъ, слово,
купецъ, ружье,
дворянинъ, имѣніе,
клопъ, серебро,
корабль, дѣло,
пестъ, 0К0)
ножъ, ухо,
мячъ, ^ лйце,
палашъ, время,
плащъ, брсвно,
червь, зерно,
■блинъ, ' пятно,
столъ, гяЬздо,
гдазъ; судно,
метла,
рогожа,
сани,
вилы,
головы,
ляльцы,
двойни,
пгройни,
ножницы,
счеты,
хоромы,
бубны,
креелы,
козлы,
гусли,
перила,
ясли,
вороіпа,
деньги,
мозги,
бубны,
гусли,
лсди,
ханди,
Прпегыпсшенныл: Д'МЪ> Дѣдушка, . башя,
ДЯДЯ>
куыъ^
мужъг
братъ,
голубь,
сердцё,
дитя,
машь,
дно;
ПІГСЬМО,
ведро,
ребро,
перо,
крыло,
сгаекдо,
масло,
солнце,
лкце,
плечо,
сердце,
сѣдло,
голова,
шляпа,
книга,
рука,
лтица,
рубаха,
гиря,
змѣя,
бадья,
хожа,
роіца,
вегць,
вода,
сестра,
пыдь,
соль,
вѣтвь,
нога,
рука,
свинья,
земдя,
игда,
палка,
flQft&Mj
жена,
мама, сесшра,
Уннгижптельныя: мужикъ, мужичішка, зеркало, губа, земля, бабка, сгааруха, сани,
гусди, _
В о п р о с ы.
12. Какія сушь сволства, обш,ія всѣмъ нменамъ су- ществительнымъ? (§ 21.)
13. Какого рода бываютъ имена существдтель- ныл? (§ 28.)
1І. Какія имена суягь мужескаго рода? (§ 29.)
15. Какія лмена суліь женскаго рода? (§ 29.)
Т6. Какія лмена супіь средняго рода? (§ 29.)
11. Какъ можно узнагпь родъ нменъ, кончащихся
на 5? '(§ 29. 3.) IS. Какія имена суть рода обгцаго? (§ 29. 4.)
3 а д а г и.
сливки,
Уеелнгптеліпші:
мужикъ, мужичияа,
ДРУГЪ» Аружище,
зеркадо,
муха,
дужа,
баба,
саіш,
козды,
30) Олгаѣпшшь, кошорыя изъ слѣдуюш,ихъ именъ су- щесшвишельныхъ, сухпь рода мужескаго, средяяго,
женскаго и общаго. і
сгоулъ, іципака, лрга, почь, олель,
окно, леро, льяшіца, колшата, гвоздь,
хрыша, - бумага, сшскдо, дверь, заика,
лѣс ъ, клпга, мѣдь, сѣмл, бровь,
дерево. сліудъ, ячмепь, сѵлезель, звѣрь.
судья, рохля, пуетыля. дигпя, брсмя,
Анна, ,гдазъ, время, пошолокъ, крестьянииъ,
ШіЯ} йодмаёшерье, Шйіпкй|

дѣдо, ухо, медвѣдь, попъ, морковь,
рубль, голова, дошадь, рама, гиря,
кисгпь, вѣсть, знамя, мужикъ. рѣчь,
песокъ. валецъ, чудо, новосшь, дологао,
сшаль, куль, перспгень. бліодо, стаканъ,
миндаль, сѣшь, обжора, яншарь, хпешрадь,
шляпа, ротъ, мозоль, умница, уголь.
Зі) Показать, хакъ лменуются предмегпы пола лісн-
скаго, соотвѣшсшвенные
слѣдующішъ ішенамъ

мужескаго пода (#). отецъ, мать,
Дѣдг, сынъ, братъ,
зяшь (мужъ дочери), зять(мужъ сестры), дѣверь,
своякъ, ДЯДя,
женихъ,
мужъ,
свекоръ,
гаесть,
быкъ,
пѣтухъ,
селезень,
баранъ,
Арабъ, Арабка., злодѣй, сосѣдъ, солдатъ,
ХЛѣбоСОЛЪ, суевѣръ,
сватъ (родсшвенникъ), дворяіпшъ, сватъ (сватающій), гражданинъ.
Римдяшінъ j
Англичанинъ,
Аиериканецъ,
Европеецъ,
Азіятецъ,
жрецъ,
мотъ,
чижъ,
гцеголь,
портной,
дьячекъ,
сгпароста,
кузнецъ,
Прусакъ, Прусачка, Калмыкъ, пастухъ, Варягъ,
крестьянинъ, крестьянка,
мѣіцанинъ,
Люгперацинъ,
купсцъ,
Черкссъ, Черкешенка, Французъ,
баринъ, /
господинъ,"
павлшгь,
орелъ,
оселъ,
козелъ,
птеленокъ,
ииокъ,
заяцъ,
дуракъ,
Хозяинъ,
Грекъ,
Полякъ,
Индѣецъ,
Китаецъ,
герой,
виукъ,
волкъ,
кошъ,
куагъ,
левъ,
рабъ,
свидѣтель,
житель,
чишагаель,
губанъ,
лгунъ,
болтунъ,
офицеръ,
Маіоръ,
аптекарь,
Генералъ,
Капигаанъ,
мельникъ,
старикъ,
слуга, судья; самецъ, вдовецъ, знакомецъ,' бѣглецъ, тоорговецъ, болванъ, великанъ, колдунъ, опекунъ, трусъ, іпутъ, слонъ, Графъ, Герцогъ. Монархъ, Императоръ, Богъ, Государь, Царь, Князь, голубь, гость, гусь, медвѣдь," шинкарь, Полковникъ,' ' Поручикъ, спутникъ, Принцъ, Баронъ, Король, монахъ, Игуменъ, попъ, карла.
JB о п р о с ы.
T9. Когда лмя еущесшвительное употребляется в% едннсшвеняоаіъ числѣ? (§ 30.)
80. Когда оное уиотребдяешся во множественнот чпсдѣ? (§ 50.)
81. Какія іімёна не шіѣіоть шюжесгпвеняаго чп- сла? (§ 31.)
82. Нѣшъ лп именъ, кошорыя употребляюшся тодь- ко во множеетвенномъ чпслѣ? (§ 30.)
<8 а д a z и.
52) Отмѣтить въ нижеписанныхъ именахъ, хошорое въ едпнсшвенномъ, и которое во множеспівен. номъ числѣ.


труьа,
волосы,
деньги,
сало,
яогіпи,
хпрубы,
болѣзнь,
квасцы, козелъ,-
бараньі,
часы,
часъ,
лисгаы,
ворота,
листья,
лаіпы,
Волга,
помои.
рубаха, ольникъ^ глазъ,
голова, Ѳедоръ, уши,
крестиныісѣіш, Нева,
говядипа, брусника, губа, крыло,
Иванъ,. вода, убта, мѣдь,
МОСШКІІ,
гусли, дерево, квас^, ясли, запяшки, кусшы, баранииа, дистъ, лежницы, Анца, ельникъ^
солнцс, щи, картина, лодка, похороны, Пстръ, Сибирь, пошемки, новосшь, стулья, имянииы, ухо, золото, дрова.
Въ і-мъ сшолбцѣ единсшвсішаго числа б, множественііаго 5; вогтімъ единсгавсннаго 6, миожественнаго 4; въ з-іиъ сдин- сшвеинаго 5, мікшественнаго 53 въ 4-мъ единственнаго в, множесгавеішаго .4; въ s-мъ единственнаго 4, шюжссшвеішаго б; въ б-мъ едшісшвсннаго шюжествешіаго 5.
33) Отмѣттштъ, копіорыя изъ вышеисчдсленныхъ слогл. упошребляюхпсЯ шолько въ однсшъ числѣ, а не зъ другомъ. Должно замѣтшпъ, чшо въ чііслѣ лока- занныхъ здѣсь мнбяіествеітаго числа словъ есшь ѵ tesnsspej ami ^огпре&шотсд яъ е^ішотвеняогй

21
адіслѣ, но въ другомъ значгеній. Кошорыя супіь
сіи слова?
В о п р о с ъг.
83. Въ какой связи могушъ быгпь предметы между собюю? '(§ 31.)
84. Какъ выражаюіпся сіи отношенія? (§ 31.)
85. Сколько падежед въ Русскомъ языкѣ? (§ 32.)
86. По какому вопросу подагается ішенлтелышй іГадеЖъ? (§ 32. 1.)
S1. По хакому вопросу полагаетпся родйшелышй ла- деЖъ? (§ 32. 2.)
88. По какому вопросу иолагаешся дательный ла- деял? (§ 32. 3.
89. По какому вопросу полагаехпся впнпшелытй ііа- дёжъ? (§ 32. 4.)
90. гІто зйачитъ звашслыш;і ладелпь? (§ 32. 5.)
91. ІІо какому вопросу нолагаешся шворительный падеді.ъ? (§ 32. 6.)
92. По какоігу вопросу полагается предлоліный ла- дежѣ? (§ 32. Т.)
93. Ка&ъ называются имендтельный и звашёлвный падеЖл? (§ 32.)
94. Какъ называюшся лрочіе падежи? (§ 32.)
3 а д а г и.
34) Озпачятъ падежи въ отмѣчеішыхъ словахъ ло вопросаыъ.
Здѣсь продается (кшо? чліо?) бумага. Эгггошъ
(что?) доуіъ лостроепъ язъ (чего?) шрпига идерева.
Я (шо?) ле люблю (чего?) ссоры. Ты (кто?) оодшь-
ся (чего?) грозы. ІІельзя дпшь безъ (чего?) хлѣба.
1
Шдай иШ (чего?) е&Шѵ Услуш (*оиу?) Bpgsfi По»

ходи (no чему?) no полю. Жена (к.пто?) уѣхала (къ1 хому?) хъ брату. Сосгьдь (кто?) любнітгь (хого? чггхо?) друзей. Друзъл (кшо?) любятъ (кого? чшо?) сосіъда? Я (кліо?) уваж.аю (кого? чшо?) старостъ н службу. Старики (кто? чпю?) ломняліъ (кого? что?) дружбу? Эшотъ геловіькь. (кто?) ловредіілъ себѣ (что?) шею, и перелоыилъ (чгпо?) ногу. Мъг (кшо?) нокупаемъ (кого? чшо?) ічниги, буліагу, перъл, zep- нила и краспи. Я (кто?) хвалюсь (кѣмъ? чѣмъ?) угениками. Твой длдл (кто?) лрославился (чѣмъ?) трудами. Мы (кліо?) моемся (чѣмъ?) водою, уіпи- раемся (чѣлъ?) полотекцемъ, чешемся (чѣмъ?) греб- немь. Ппшп (чѣмъ?) перомь} посыпай (чѣмъ?) пескомъ; запечатывай (чѣмъ?) сургугемъ. Сіи пупцы (кшо?) шоргуюшъ (чѣмъ?) хліъбомъ, винощ, мукою, шерстъю, сукнами и шллпсіми. Я (хто?) говорю (о чемъ?) о о походгь, а іпы (о чемъ?) обб угеніи. Воліъ (чліо?) сказка (о комъ'?) о лисицп и о волюь. Вопгъ (чшо?) повтьстпъ (о хомъ?) о друзълхь н врагсіхъ.
Боже! храни (кого?) Царл. Сынъ мой! избѣгай (чего?) зла. Друзьл! будемъ дюбшпь (хого? чшо?) правду н гесѵгг.
35) Означшпь падежи въ слѣдуюіцпхъ сгпрокахъ.
Человѣкъ любишъ мгьсто своего рождепіл. Солн- озаряетъ землю лугами. Будемъ лолезны Госу- дарю н Отегеству. Дѣлай добро и не ЛІДІІ паграды. Воже! помилуй пасъ. Я. люблю забаву, но лредло- чтітаю ѵірудъ. Дерево растелгь близъ ргьтш. Отець лсдарплъ сыка денъгами. He думай о шалостлхъ, a помышляй о діьлгь. Забавдяйся игро/о, когда нѣшъ дгьла. Нагало дкл есть нагало трудовъ. ІІасту- пленге ноги есшь наступленге покол. Воздухъ прі- ящепъ тещотою. Сеи домъ лрннадлеждтъ мона- стырю, а эгпошъ cadt городу, Лице есгпь зсршло дуиіи. Бойся Вога, и уважай нагалъниковъ. He лре- небрегай совтътами стариковъ. Мой сосгьдѣ mop- гуетъ хлгьбомь, виномъ, мукою п рыбою. Страна сія изобдлуетъ золотомъ, серебромъ л міьдыо. He- прілшелъ потерялъ знамена, пушки л казну. Вос- хождеиіе солнца олиіг.ляегпъ природу. Воинъ сду- жипхъ Государю и Omezecmey. Гражданинъ лови- нуется ІТарю, и нслолляетъ зажоны съ усердіемъ и ревностію. Люди живутъ въ странахъ близхихъ хъ морю. У меня одинъ носб, два уха, два глаза, двѣ руки, двѣ ногщ десяшь палъцёёъ ла рукахъ, и де- сять палъцев'6 на ногссх'6. Разпощипи носятъ то- варъ на головѣ. Купи хлѣба, сѣна, овса, муки л Міьди. Придожи пегатъ къ бумагіь. Домъ стоишъ на іілощади. Прочитай басню о гижѣ и злблицгь. Вошъ книга о воспитанги сіьтей. У меня въ лщикгь аз- бука, карандаиіъ, два пера, грифель и пяшь те- традей.
В о п р о с ъг.
■ *
95. Какъ означаешся дадеаеь и чисдо въ именахъ су* ществишельныхъ? (§ 33.)
96. Какъ называешся перемѣна окончанія пменн су- ществителвнаго, для означенія чпсда л падежа? (§ зз.)
97. На схолвко скдоненій раздЬдяются имена суіце- сшвителвныя? (§ 34.)
98. Какія пмена существтпелышя скдоняюпхся до первбму схлоненііо? (§ 34.)
99. Какія лмена существнтелытя склоняюшся по вшорому склоненш? (§ 34.)
100. КшЫ к»зг;еігд сущттіттѵтіш жтжшой зсто
шрешьему екдоненію? (§ 34,)
101. Съ хакіод<ь> падежсмъ сходеиъ виіттедышн да. дежъ говдгпь существнщельішхъ единственнаго чясда мужесхаго рода лерваго и втораго ск^оне- нія, а мн ожествеішаго всѣхъ скдонешй? (§ 35.1.)
102. Съ какгшць ладежемъ сходенъ дадежъ звашелі. лый? (§ 35. 2.)
103. Какія щісеца имѣютъ въ звателышмъ дадеді особое сосончаніе? (§ 35. 2.)
104. Какія лравлда даблюдагатся лъ разсуждедіи ср. четанія Ж дзмѣдеиія буквъ? (§ 35. 3.)
3 a 8 а г и. 3G) Дать лм SHftarb существдшедьнщгь окончанія, со« ошвѣтсігітующіл дадеждмъ, въ колхъ. они долдшн бытъ употребденъг. t
Е Д И Н С X В Е Н Н G Е ч д с д о.
Родителъпый падежъ. У менж, два домъ, ліри дворъ и чешыре кафтш Ошъ столъ. до сѵіулъ гори шаг-б. Дай мнѣ хяіъбъ. 11 кулидъ два аршиж холстъ у купецъ, кошорый ;р- вепхъ подлѣ рынокъ. Нѣшъ плодъ безъ ѵірудъ. Вош хозяпиъ ссідъ. Два фуптъ, лірп пудъ, четыре грибі Мадо овесъ. Тріі годъ. Челшре лпьслць. Слшдш обмсш?.. Сдонъ выше верблюдъ. Я лріѣхад*ь изъ Клит, а мой брагпъ дзъ Париж'б. Щлгъ тебѣ два баишаіа четыре ссиіогъ д лхріі памзрлъ. lie бойся врсігъ, У моего соргбдъ два съшъ д два племлнникъ.
Онъ вышелъ тъсарай, и доліедъ до покой. Ояі йріобрѣдъ сдаву герой и геній. У мепя два улей- Слышу голосъ соловец» Уддвдяюся ліруду журавеі
si
Бьгося неѵрпмсій. Ha Sepery руЫІ У діа тй, Дош> евободеяъ ошъ постой,
Два угитель. Трп гвоздъ. Чегпыре карась. Ревъ медвѣдъ громокъ. Я сошелъ съ кораблъ. У меня нѣшъ псрспгеиь. Эіпа xoata сняша съ оленъ, а не съ тюлень. Безъ огопъ хододяо. Безъ фонаръ темпо. Ошъ Ярославлъ до Сердоболъ не блдзко. Два гусь, дірп лебедъ ІІ ѵетыре голубь спряшались ошъ дождъ додъ хрышею ларъ, лодлѣ колодезъ.
У человѣка два ухо. Въ этой комнащѣ трп окно. Пря эшой лодкѣ четыре весл,о. Рама безъ с/пекло. Стаканъ пиво, и рюмка вино. Каіда безъ масло. У меяя нѣтъ мыло. Лошадь выщла лзъ стойло. У дего вышлблл два ребро. Вт> этой клтгѣ нѣтъ па~ гало. Беличпна тѣло. Я сшку безъ діъло. Птпца слешѣла съ гнтьздо. У довозкд четыре полесо. Я жцву безг, мгьспіо. Я лолучаю дользу отъ сврего ре~ Ліесло.
Человѣкл» этопгь идехпъ съ полс. У дего миого горе. Охояптхъ лесепи, два рржъе. Я де люблнЭ эшр- го куша/іьс. Лимбньі лрдвозять дзъ-за морс. Я боюсь этого зртьлшце. Я де впдалъ qro лице. Сойдц съ крыльце. Ояъ ддешъ изъ угилище. Дойду да его жилщцр. Я не худплъ колъце.
У меня дѣтъ времл. У него два имл. Грнбы расщупхъ безъ сгьмл. Прд сѣдлѣ два стремл. Эшошъ лолхъ де лмѣетъ знамл■ Олъ лропсходитъ ощъ знагпдаго племл.
Отъ Иосща до Тула яедалехо. Ошъ застащ до казарма челшре верста. У сестра моей двѣ вер- ба. Ирдлѣ комната вдсяідъ двѣ лампада. Ояъ хо^ дитъ безъ звѣзда л безъ лепта. He снішай шллпа. Здаіою де ходд безъ шшгка. He брйся шмси До- 3 2
ждемся весна. Сіяніе луна. Тружусь безъ полъза. Л вышідъ двѣ гашка вода. Онъ говорятъ безъ усміш- ка. Это стонтъ шрп коіпъйка. Возьми обѣ поло- вина бумага. Л хупндъ двѣ міърка геришса. Это домъ моей ѵіеѵта. Обѣ сестра вышли пзъ горнгща. Люблю его оіпъ душа. Опъ рабогпаетъ для обгцей польза, безъ всяхой для себя выгода. Вотъ двѣ 7ла- релка, шрк вилка И четьтре солонка. Нельзя ЯІИШЬ безъ пѵща.
Зарядъ безъ гіулл. Наривъ подлѣ шсл. Двѣ свинья вышли нзъ поварнл■ Онъ ЯІІІАЪ подлѣ деревпл, ПО- зади конюишл, яедадехо отъ ксіраульпл. Вылей воду дзъ бадьл. Всіладъ съ постелл. Схучно безъ роднл, У меня двѣ сотнл ябдохъ. Оліъ гасовнл до коло- колънл не блязхо. Ананасъ вкуспѣе дынл. Я спро- шусь у длдл. Онъ уходпліъ до зарл. . Мы лшвеш воздѣ тонл, далехо ошъ банл. lie лей ли каплл, Домъ безъ кровлл. Плашье изъ кисел. Милосгпь моего судъл. Онъ сошедъ съ голублтнл, и дошедъ до ъухил.
Вопіъ двѣ веіцъ. До гдубохой ногъ. He слушаі его ртъ. У человѣка двѣ бровъ. He дамъ ли горсть. Вода доліла до грудь. У меня лірд лошадъ. Эліо яо- чернѣдо олгь пылъ. Перепдетъ изъ юфтъ. Собаи безъ шерстъ. Въ эпіой хішгѣ четыре гастъ. He за- будь своей тетрадъ. Я. ие люблю эптой твари Птячха вылутадась изъ сіьть. Живу блдзъ лри- станъ, подлѣ площадь. Слава мнѣ дорояіе жизлъ. Отъ Тверъ до Пермь дадехо. Олъ лріѣхадъ изъ Аспіра- ланъ. Доѣдешь ля ты до Кубапъ? Воліъ двѣ tern- верть рожь, двѣ сажень известъ, и множество дигь.
У геловгькъ два ухо, два глазъ, двѣ /соеа, двѣ рут, два локоті) два колѣио} дві кисті, дви ѵ^ещ двѣ бровъ, двѣ губа, двѣ ноздря, два плеіо и трид- цапгь два зубъ. Я ѣду нзъ Москва, Тееръ, Новгородь и Пеіпёрбургъ. Я ие люблю виио, пиво, водка и ла- комство. У моего сосѣдъ два доші три село и че- шыре деревил. Много хлгьбь у твоего длдл. Храбрык не боишся смертъ, и не жалѣетъ жизкъ. Для Царь и Отегество должно всѣмъ яіершвовать. He требуй награда, и не жди милостъ. Честь дороже имуьніе. У меня мадо радостъ, и миого горе и забота. Ошъ Влтка до Вологда не шакъ далеко, кахъ ошъ Астра- хсінъ до Лрославлъ. Эти вещи вывезены пзъ Ца- риж'б, Лондонъ, Віьна, Одесса и Неаполъ. Я яіиву поддѣ городской башнл, въ домѣ купецъ. Восхожде- ніе солнце прекрасно. Свѣшъ луна лріятенъ. Нѣшъ польза ошъ праздностъ. Безъ вода, безъ солъ и безъ хліъбъ шрудно жишь. ІІедалеко опгь шалостъ до б/ьда л до несгастіе. Бойся гріъхъ. У злодѣй нѣтъ ми совѣстъ, ни разсудокъ. Твоя дочь яіиветъ] у своей мать.
Дателъкый п ад е ж ъ.
Ступай къ брагт, д похлонись onekym. Я хо- жу ло 7іол'б. Ты бѣгаещь по дворѣ. У насъ обоихъ ло одному кафпіанъ. Подари эшу хнигу сосгьдг идн его сыш. Повинуйся зсскош. He досаждай отецъ.
Я продадъ хниги по рублъ. Кланяйся уштелъ. Подойди хъ лагерь. He мсіпи гонителъ. Тві дохучаедіь своему родителъ. Служи Государь. Поставь no нулъ. Угождай благодтьтель.
Сдава герой! Подраліай трудолюбивому мура- еей.- Подойди къ ругей. Онъ ошошелъ хъ покой. He мѣшай пѣшь соловей.
У яего на глазахъ ло бшьмо. Приложи часы хъ ухо. Червд волз«юшъ до деревОі ІХодивдсь motty,
3
дгбло. Подъѣдемъ зсъ мгьстегпо. У гребдовт. ъъ рукахх ло весло. Пристудялъ хъ горло. У пішщы яа ка- ждомъ боку ло крыло. ОІІЪ ходишъ до бревно. Пгппца лолетѣла къ гщъздо. Должно помогагпь добро, и про- тивпшься зло. Эшоіпъ ліруді> мнѣ ло плего. Скоро мы лрнблпзлмся къ село. Вѣрь моему слово.
Земля обратцена къ солнце. Вина яедовѣка вндіц по лице. У каждаго солдаша по ружье- Эіио лріятно зіоему cepditje. Овл(ы ходяшъ ло поле. Корабли дла- ваюпхъ ло море. ГІособл моему горе. Подойди хъ его жилище. Сшупай по сему поприще«
Какъ его зовушъ по имлР Эхпо дѣло ле лосдѣепгьі хъ іпому времл. Въ каждомъ башалліодѣ есть BQ знамл.
ѵ
Мы ѣдемъ до дорога, а одъ длывелгъ по ріъка. Сдѣлай это по дружба. Приложя ѳщошъ лласдшрь хъ рана. Перо шіѣ ло рука. Посілавь руліье хъ /юга, \ Бго ударллл ло голова. Это поспѣетъ хъ свадьба, He радуйся чужой б/ьда. He погпакай невіьжда. Здѣсь выросло по береза. По еесна судяшъ о лѣшѣ. Ра- дуйся побгьдсі. Вода тедетъ ло стшса.
ІІамъ достало*сь по ровной долл. Кланяйся длдл Элго доспѣетъ къ зарл. Повдлуюсь судьл. Червн ползаютъ ло зетлл. У каждаго казака ло саблл• Одо шрудлліся ло неволл.
Эшо служипхъ къ лхвоей гестъ. Олірѣжь ло в?ьщвъ. Лодкд ѣздяшъ ло гаванъ. Приставддъ хопье хъ грудь. He ходд ло грлзъ. Одъ ѣздишъ ло областъ. Я узналъ его лдсьмо по пегатъ.
Повдлуйся omeitf'6, мшпь д сшаршему брапі'6 длц старшей сестпра. He лодражай лгшивецъ д нсрлха. Помогай бгьдѣлк'6. He мсшп врагъ. У халідаго изъ насъ до цкига, ло перо, до лиотъ бумагд, ло Щ
рандаш и no эрифелъ. Молисв Богъ, Проггшвься по~ -роп'6. Онъ пушешесшвовалъ по Англіл, по Франх^іл, ло Испаніл, ло Америка я по Египстг.
Випите ль .чы й п ад е ж й.
Я кулядъ быкъ, барсіш д козелъ. Ты лостролдъ дома, д паписапъ щета. Я люблю моего братъ. Члія отец'б швосго. Ояъ въѣхалъ въ города. Сыдъ родллся въ отецъ. Наліъ Царь покордлъ сей народа. Я лспл- салъ весі> лисѵіа. Я любдю моего сосгьдъ, д его сынь за дхъ добрвіл права.
Ты почлтаешь моего угителъ. Мы діобішъ ла- шего благотворителъ. Берегд своего голубъ. Я ве- лѣлъ зажарлть гусъ. У дасъ въ лѣсу убяля медетьдь д оленъ. Я вджу журавль. Кулд фонарл. Тыдитаешь словарл. Я купилъ греб/сл за рублл.
Я дшу герои. Слышдшь лд соловеи? Влддщь ди ругъя? Посмотрд да мураеей.
Ты сдѣлалъ свое дтьла. Одъ разбялъ это стекла. Мы въѣхалд въ лервое села. Дѣлад дббра. Услыліь мое слова. Вели расддддліь брееиа.
Влдлшъ лд его лііціъ? Зарядд свое ружъѣ. Сілу- яад-въ это полгь. Уздад мое мніьнгтъ. Забудь свое горгь. Посвгошрд да это привидгьніть. Стулай въ лго собранііь. ІІочлнл свое платъѣ. Умѣешь лп гошо- влть кушанъѣ? Ояъ уѣхалъ въ свое имгьнъгь. Мы пояаліемъ все яаліе уміьпыь.
Берегд еремени. Скаяаі тгѣ свое. имени. Я ло- сѣялъ слъмеии. Олъ лоставллъ ногу въ стремени. Ііесп свое бремени.
ГІодай мнѣ лекта. Наклони голова. Я дюбдю работа. Влдпщь лп пещера? Купя себѣ шуба, шлл- па « шаігка. Надѣнь пергатка или рукавица. Пог
ложи эшу инига за пазуха. Войди въ комнатпа. Л ѣду въ Москва, въ ІСалуга, въ Тула и въ Одесса. Тц олідашь плата за прлжа, зарыба, за смола, за охра, за мука л за іпіра. Я. упошребилъ эгпд депьгл ва парга и кожа.
Влддшь ля утреннюю зарл? Велю вытолпть бсінл. Отдай мдѣ мою долл. Разрѣжемъ эту дыня, Позови нлид.. Оиъ слилъ пулл. Поѣдемъ на mow, Мой братъ купллъ землл. Я выпыо хотъ каплл. Ощ лоіядя па лоелл. Онъ поѣхалъ въ Германгл, л скоро возврашнтся въ Россіл■ Іѵушг себѣ саблл, и сшупаі ъъ армгл. Видпшь ля эгпу змгьл? Схоро дл онъ яо- стролліъ кухнл, жоюошнл д голублтнл? Пяшца лопала въ западнл.
Л проспалъ всю поги. Купя эшу вещи. Вытощ нашу пеги. Здѣсв хрестьяяддъ лосѣялъ ржи. Мещ ралплп въ груди. Подай первую гасти. Заклпуіш новую сіьти. Влдпхль лл свою ттьни? Кулямъ красную мгоди. Ему далп серебряяую медали.
Я. вижу слонъ, лошадъ, порова, овца, гусъ, мед\ віьдъ, голубъ, утксс, липь, бараяъ^ олснъ, сова, ко- тенокь л дитл. Я. купллъ собака, кошіса, птица і дереео. Любя отец'6, маѵгъ, братъ л сестра. Члліаі пкига.
Т в op um е льный п a d е ж ъ.
Домъ сей сідодлгъ за зсіборъ. Ояъ лосліроенъ мо- этмъ отець. Ты гуляешь съ свопмъ брсітъ, а я сі сынъ. У медя за город'6 даяа съ садй л съ огородъ Сжалься ладъ бгьднлкъ. He пграй ножъ. За шѣмъ no- нецъ. Я поссорялся съ молмъ посѵполлецъ. Мыѣдемі берегъ. Должно одідыхать eezepz. За тѣмъ домг есшь даяа съ огород'б. Одъ говорпдъ съ плагь. Рлсуд ш ракдашъ. Рубись jnezz.
Пяшн уголъ иля грифелъ. Мо.шсь предъ алтаръ. Мы сидимъ за букваръ. Эгпд деревья доломады вихрь. Онъ меня заглушидъ своивіъ воплъ. Прдбей эшу до- ску гвоздъ. Ястребъ годятся за голубъ. Чедшсь гре- бень. Работад денъ. Онъ смотрдідъ звгьръ. Совѣідуйся съ иалендаръ. Я оцарадался ноготъ. Лодка ллыветъ за корабль. ОГОІІЬ высѣхаютъ кременѣ. Пирогъ съ миндсслъ. He обояігцсь огонь. Сова слдлтъза пенъ. Его лроучлля путъ. He дард его рубль. Ходъ корабля лаправляется^пяб. Ш^ба моя лодбдта соболъ. Сшѣны лзмарады уголъ. Дерево проточено гервъ.
" Я доволеаъ своимъ пай- Сей садъ похазался мнѣ рай. Отед/ь яаградллъ сына поцгьлуй. Домъ стоишъ за ругей. Оиъ нскусно свлгцетъ соловей. Доволеяъ ля ілы урожай? Кодюлгая лосшроена за сарай. Я ѣлгь хдѣбъ за гай. Этоілъ человѣкъ съ геній. Иванъ играеліъ съ Алекстьй.
Картдпа за стпекло. Клѣтка влсдгпъ подъ окно. Сей хуяел/ъ шоргуетъ вино, сукно, полотино л кру- жево, а сосѣдъ его сало, пиво, молоко, мыло, млсо, жито и ствно. Нишки сучатъ веретено. Дерево дод- бятъ долото. Плаліье укражаютъ серебро я золото' Полководел/ь яачадь ству ешъ войско. Въ водѣ гребутъ весло. He сидіі долго за зеркало. Покройся одіьлло. He лредсбрегая сдмъ тірссвило. Я люблю проѵуля- вашься упгро. ХІодарл иеяя однизиъ слово. Онъ удо- стодлъ меля писъмо.
Я ле былъ за mope. Пткца лешаетъ ладъ поле. He шерзайся своішъ горе. Одъ хороліъ лице. Я восхп- іцаюсь симъ зргьлище. Онъ ле доволелъ своішъ ли- гѵлце. Ндщід локрышъ рубице. Люблю друга всѣмъ сердце. Лугъ освѣцаешся еолнце. Одъ лозиѣнялся со
58
МЙОІО уюлъце. Эгпо сварено съ 'лйце, Собака лежнпгь додъ крылы^е. .
Дорояш времл. He скучай бремл. He хвасгпай своимъ имл. Поди за стьмл. Домъ обпятъ цламл-
Чѣмъ ОІІЪ иромышляетъ? муксі, говлдина я се- литра. Л бесѣдую съ юнощсі и съ діьвица. Ты лгра- ешь съ еекша. He преяебрегай дружбсс. Дворъ съ изба. Рама съ рльзъбсь. Онъ славенъ свосго служба. He шугпк кллтеа н прислга. Сіи лавки налолнены прлжа, 7песъма, холсѵиша* крупа, мука, смола и со- лома. Ларь локрылгь рогожа■ He хвались красота. Хлѣбъ лстребледъ сарстга. Чулаяъ за гориииа. Доэгь подъ крыша. СунДухъ облтъ пожа■ He огорчайся не- удага.
Дозѵіъ съ /іухнл л съ ба/іл. Воипъ иокрыпгь бронл. Будь доволенъ своею солл. Я. познакомллся съ твоимъ длдл. Всшавай съ утреннею зарл. Строе- ніе съ краслою кровлл. Годъ съ недіьлл. Олъ раяецъ саблл. Пігшцы лешяптъ стал. Ояа помлрилась съ своею барътЛ' Птяцъ ловяшъ запад/іл. Церковь съ колоколънл. Домъ построеяъ за деревил. Струя бѣ- жишъ за струл.
I
Я. рисую /шстъ. Ты меня обрадовалъ этою но- состъ. He огорчай его лечальлою віьстъ. Я готовъ для ліебя яіертвовать жизнъ. Городъ съ щльпостъ в гаваиь. Ступай, грудь л не усшрашайся смерть. Скамья сптоишъ додъ елъ. Домъ покрытъ жестъ или мгшь. Сижу падъ 7юлыбелъ. Улравляю лошадъ. Лечусь мазъ, Онъ награждеяъ медалъ. ГІлроги съ морковъ ллл пегенъ. Столъ докрытъ пылъ. He дорожл этою веѵ^ъ. Коіяка идешъ за мъпиь. Въ лепріятеля сгпрѣляюлть картегъ, Онъ изумилъ меня своею ргогь, Рыбу ловятъ сѣти

Должио рабогпагпь ymp'o й денъ, ошдыхашь вехеръ, а спать ногъ. Весна ілеііло, ліьто ліарко, осенъ сыро, 'зима холоддо. Опъ жерлгвуедсъ службѣ сонъ, времл, здоровъе, слово: жгсзпъ. Мол сосѣдъ обогапшлся тор- говлл; опъ хпорговалъ ліъсъ, скотъ, дигъ, живностъ, млсо, ръгба, суіі,иоі вино, бумагсс, дёготъ, рожъ, ре- еенъ, ворвапъ, уголъ, шерсгпъ, хмёлъ, латпунъ, іцавелъ, мѣдь, ртутъ н лнтаръ. Подл домой съ дитл. Жи- воіпныя отллчаюпіся гутъе, а мо^пумй. Я занимаюсь Грамматиксі, Географіл. рисованге ІІ тыгіе. Кар- шпна за рссма и за с/пекло. Хдѣбъ съ медъ длл съ патотіа. He лграй огоиъ, я ке шутя ножъ іішЬужье.
Пр ед ло ж ный пад е ж 2.
Я лшву въ городъ, въ болъшомъ домъ. Ты слдлшь па сШуль. Кялга лежлтъ на стпоЛѣ. Басия о быкъ й ■осель. Кохххошня построела лрп заборъ. Пдшца ся- дптъ на шестб. У иего Дельгп въ кармаШ. Скаяія млѣ о своеэхъ отецъ. Вдно въ стакака. Былъ ли лііы на пожарб? Въ кошоромъ лрусг, оиъ жйлъ? Въ Фхш- схомъ заливь много рыбы. Я былъ у іхего на обѣдк я на ужипъ. Пдво сшоппхъ въ ледникъ. Я хіградъ на луга. Ты ходяла по берега. Бъ сада еще холодно. Стой въ уголъ. Я говорю ліебѣ о моемъ жилецъ.
Слыхадъ ля шы о лашеэгь угителъ? Я , лиівалъ въ Лрославль л въ Мозыръ. Похлопочи о еекселъ. Чшо у тебя въ ларъ? Сказка о голубъ. Много злостя въ месвтбдъ. Схолько часовъ въ де/іъ? На дождъ ходпть непріяшно. Въ иалеидаръ не все правда. Истшіа въ 7юлодезъ. Я ллавалъ на корабль. Стардкъ ла 7іостылъ. Солдашы стояшъ въ лагеръ: Чернецъ живеліъ въ то- настыръ. У яего богатыл камень ла ігерсѵіепъ. Въ лнтаръ попадаюліся мухл. Бъ рубль сто копѣехъ. \ ' '
\
Карета столшъ въ сарай. Слыхадъ лп ты по. вѣсть о герой? Эшо дерево все въ иней. Басня 0 соловсй л муравей. Вода въ ругей свѣшла. Говорн о геній. Напечашапо въ Меркурій. Исшорія о Кій. Ifo вѣсшь о Сергій луспгыишікѣ. Пчелы водягпся въулеі
Цвѣты сгпоятъ на окио. Лошадь сшоигпъ ві стойло. На дерево лисшья. Въ войсио господсшвуещ храбрость. Эшо кушанье сварено на молоко, а ѳвд на вино или на пиво. Онъ видшпъ себя въ зерпаж Въ этомъ блюдо нѣтзь соліг. Д не разумѣю нпчеп жъ этолгь діъло. Въ село много ля домовъ? Собак; лежпшъ на стьно. Птица сидитъ на гшьздо. Человѣю этогпъ не при мгьстпо. Сколько овел/ъ въ эшомъ сіпадо,
Корабль плаваелгъ въ море. Трава растешъ и полс. Въ горе можно найти ушѣшеніе. При ружьі долженъ быіпь кременъ. Онъ на ложе болѣзіш. Бі сердце у него шоска. И въ солнцё есть пяпгаа. Бі этомъ кушапье нѣтъ соли. На этомъ платъе не вц. дать лыли. Онъ живетъ въ своемъ имтьнге. Мы освіа- смся при яаліемъ мнгъніе. Вошіъ идетъ на брань ві opybtcie. Онъ лровелъ всю жизнь въ страдапіе. ІЬ хцій ходптъ въ рубище. Мы сндимъ въ угилиіце. Бе- село на гулъбшце. Онъ скрылся въ своемъ уб/ъжшис*.
Осшавайся лри свое имл. У меня одпа лога ві стремл. Чліо написано на ѳтомъ з/іамл? Онъ 6f детъ сюда въ скоромъ времл? Вндно ли что въ этош пламл?
Я спжу въ коммата, а шн ходишь ла улица, Въ сума моей яѣтъ личего. Въ какой сѵграиа ліы роднлся? Онъ носишъ шоваръ ла голова. -Я лаше.» это въ старой книга. Собака леЖищъ въ конурсс. На ешой ле/tma двѣ лолосы. Въ нищета шрудно жвшь, Л сдужу въ пѣхотщ а брашъ мъ кошшца* Ояъ w
дптъ въ епстт. Сова спдигпъ на zірыша. Въ сей битва лало много людей.
Былъ лн ліы въ баил? Сяолько вѣсу въ эіпой пулл? Скалш миѣ сказку о цаплл. Воинъ ходиліъ въ броил. Эгпо не въ моей еолл. Я бквалъ иа Новой Землл. Солпце отраліаеіпся л въ каплл воды. Въ ловлл лтицъ должно быть лроворнымъ. Вь недіълл семь дней. На саблл висятъ темлякъ.
Я живалъ ла Сибігрской ликгл. Ты учился въ Академіл. Онъ ходдліъ въ галлерел. Мы путеше- сшвовалн въ Россіл, въ 'Германіл, во Франціл л въ Итсиіл. Іѵо мнѣ прислали лрлказъ въ копіл. Въ сср- міл много солдатъ. Часовой сшолтъ прн статул.
У мепя жаръ въ кровъ. ГІпроги у ласъ уже въ пегъ. Въ его руъгъ мало ліолху. Колокольчпкл л,вѣ- ліутъ во рожъ. Пряэшой вещъ ладобно имѣіпь идру- гую.1 Таковъ обычай па Русъ. Я ліллъ долго въ tJu- биръ II въ Астраханъ, бывалъ на Кубанъ, па Обь и на Кемъ. У лего боль въ грусъ. Кораблв строяілъ иа верфь. Кибяшіса моя ла мазъ. Много ли серебра въ эпіой медалъ? Я жявалъ въ Бессарабской областъ. Рыба ле лоршятся въ солъ. Скольхо ллсіловъ въ vie- традъ? Много лл цвѣшовъ ла эшой лблонъ? Сказха яапечатана въ первой гастъ.
Басня о крестълни/іъ и о лисица. Домы въ го- род'б, въ село и въ деревнл. Я. яшвалъ въ Сибиръ, въ Камгатка, въ Шееціл, въ Аигліл и въ Америка. Сужу не о мыслъ, a о выраоісеніе. Есть скважины въ міъдь, свипецъ, желѣзо, серебро, золото, платина и даже въ алмсіз'6. Я служу при тсіможкл, а мой брашъ въ полиціл. Разскажи шіѣ о швоемъ горе и о его радость. Бывалъ ли ты на море? Часшо ли долйъ етотъ бшъ въ пом?
M Й О Ж V, С Т В Е Н Й 0 Е Ч Й С Л О.
II м е иителъный пад е щ
Въ семъ городѣ живутъ богагк, бтъднлкѣ, дворл- нит, -купецъ, мтцанит и крестьлнинъ. Въ Россіц есть жлтелп разлыхъ пдеменъ я вѣроисповѣданій: Россілпин'6, Ніьмецъ, Лоллкб, Аатышь, Эстонёщ Грузинецъ, Фрсі/щузъ, Tamapu/czf Цыгіхш, Апглига nuHZ, Датгапинъ, Шеедъ^ Католикъ, Лютершшиъ ллп Лротестайтъ, Магомстатшь и лзъшаікъ. Въ семъ домѣ есшь поваръ, 7,yzepz, докторъ л мастперъ. Въ Сибнрй бнваготъ сияьные холодь, л выпадаютъ глу- бокіе сгаъгъ; тамъ есть дремучіе лтьсъ, и добываюшсл дорогіе міъхъ. Въ Москвѣ варяшъ внусные мед'б. Къ ■сей деревнѣ прпнадлеяіатъ богатые лугь и берегі двухъ рѣкъ. У быка есхпь рогъ. У насъ выливліотся большіе тіолотіолъ. Въ .Петербургѣ есшь миогіе оотровб. SI слышу разные голось. На кораблѣ есть парусъ. У ліебя на головѣ волосй. Какіе у твоего шоварнща глазъ? Вы мои другЙ И братъ. Въ лашемъ городѣ жпвутъ многіе Кнлзъ. Я кулилъ этл стуль. На чліо лхебѣ элт прутъ? Вокругъ огорода лоставлены коль. На деревѣ есть сукъ. Этп лріяшели мон куМъ и сватъ. У моихъ сосѣдей былл сыпъ. А кто твои со- сгбдъ? У меня въ переднемъ углу висятъ образъ. Въ лечи пекушся хлгьбъ, а яа полѣ зрѣютъ хлтьбб. Ба грядахъ расшутъ цвѣтъ. Въ радугѣ есть разіте цвгьтъ. Пояѵарскій л Жининъ были великіе. мужъ. У женъ есть мужъ. Въ кпигѣ есшь бѣлые лиспѵб, а на деревьяхъ лисѵѵб зелепые. У жіівошныхъ есшь зубь. Эхпи люди вчь лашемъ домѣ ле хозлиШ; онл нашему хозяину шуринъ. У насъ водяліся поросеиокъ, ѵгеле-
нокб, цыплендш, утенокк. Въ лѣсу яаівутъ медвѣже-
нок'б ж волгенок'6. Вы добрые ребенокъ.
Въ сей землѣ есзпь сшранные обыгай. Въ Древнеж Исторія являюпхся шіогіе герой. II въ яизхомъ зва- иія бываюшъ генгй. He вѣрь, чіло суіцеслівуюіпъ въ свѣшѣ гародѣй. Злодѣй. не могутъ бышь счаспхллвы. По сему оспхрову дрохпехаютъ члстые ругей. Въро- хцахъ поюшъ соловей. Пчелы детятъ въ свои улей. Ояѣ піакъ же трудолюбивьх, хахъ мурссвей.
Въ доску вколочены гвоздъ. На хровлѣ сядятъ голубь. По землѣ лодзаютъ гервъ. По долхо ходятъ гусъ, лебедъ, журавлъ, олекъ и другіе звіьръ. Въ водѣ лшвутъ лососъ, тюленъ, окунъ, сельдь, омулъ, пискарь, угоръ, карасъ и лзъ. По вбздуху лешаютъ шмелъ, тпрутень,. сліъпень и нетопыръ. Въ семъ домѣ леіівутъ лекаръ и писаръ. ІІа корабляхъ есть лкоръ. Онъ ча- сто пншехпъ вексель. На дворѣ лежаліъ каменъ п уголъ. Этя двн человѣка мохг злтъ.
Въ сей городъ вступяли нашя войско. ІІа лодхѣ доллшы быть весло. Въ деревьяхъ бываютъ дупло. Огиедышаш,ія горы имѣютъ жерло. Въ комнатахъ внсятъ зеркало. Въ рядахъ продаюшся разныя млсо. Мнѣ не нравліпся его праеило. Въ свѣхгаѣ бываюпхъ всяхая ремесло и искусство. Ha семъ сшолѣ стояшъ мяогія блюдо. Мои дгьло всѣмъ лзвѣстды. Твои лгьто ххе валаш. Блязъ города леліашъ разиыя село, и видііы многія озеро. Въ лряродѣ есшь многія , тгьло. У по- возха есшь колесо. Въ дсшѣ ирорублеііы ок/ю. ІІа сух- яѣ видны плпгио. Изъ нушехъ вылешаюшъ лдро. Кахъ вкусны эшн лйцо! Въ семъ логребѣ лродаюліся раз- ныя еино л пиво. Здѣсь дешевы лблоко. Надъглазами лаходятся егьпо. Вълашемъ уѣздѣ есшь богашыя мп- стегко. Сосчилідд на каршадъ огко. У, эліой дтші;ы
маленьхія гчрылышко. ІІсбо повѣдаюшъ славу Божіл •Чудо озламеповаля шошъ вѣкъ. У пшив^ есть ирьщ Хорохлл ЛІІ хпвои перо? Влдпшь лл эшп дерево? J меня боляпхъ ухо. Глаза встардну пазывалдсь оад На дворѣ лежатъ бревно и поліьно. По рѣхѣ ходящ судно. Плего встарпну пазываллсь рамо.
На землѣ есть млогія mope. Поддѣ луговъ нахо, дяшся поле. Въ семъ городѣ всілрѣчаіотся разныі лице. У насъ не ліесгпокія сердце. На пебѣ есщ многія солнце. Въ слхъ суядухахъ хранятся coup вище. Въ семъ городѣ вашелъ я прекрасныя гулы% гце. Въ Петербургѣ есть разныя угилшце. Въ ска} кахъ лоявляюшся стралшыя гудошіце. Люди пмѣюіт разлпчяыя тюьніе и желаніе. Здѣсь оплсаны дгьлюх героя. Здѣсь продаюгпся лйце. У меня есть малещ. хія зеркалъце. Какія эшо полъце?
У дюдей бываютъ сшранныя имл. Въ сел лавкі Лродаюшся разныя сгшл. Мнѣ нравятся прежніі времл. Въ хаяідомъ полху есть зисімл. Вошъ моі любезішя дитл.
Въ эгпомъ домѣ есть прехрасныя комната. Д.ч хого приготовдены сіи горниі$а? Здѣсь продаюіш гиллпа, рубаха, епанга, серьга, рогожсс, игла, меѵщ груиіа, бутылка, гагиа и гашка. На семъ полѣ }» сшупхъ разныя лгодсс. У насъ водятся всякія птищ утка, иурииа, индгьйка, галка, ворока.
Въ сей частл свѣгпа свлрѣпствуютъ ліестокі« бурл. Въ сражеяія свдшутъ пулл я звучатъ саблі Въ Европѣ есть разныя зетлл. По землѣ ползаіого змгьл. Въ рѣхѣ влдпы струл. У насъ живутъ барым я барыш/сл. На этой хрѣпо-спт есшь шгогія бсшш У него былл деревнл> а прл дерезняхъ пащнл< Бі вщолгь егороДѣ бродіі.ш тшьдл
У живописца должны быгпь кйстъЖ Пепріяліныя живопиіыя Суліь вошъ и мъішъ. У него черныя бровъ. На деревѣ видяы гусшыя в/ътвъ. У чедовѣка твердыя костъ. Крѣпки ли швои лошадъ? Въ Сябііри есть разныя облаетъ. На сшолѣ накрываюшся скатпертъ. Въ семъ городѣ лосшроены многія хаменныя церковъ. Въ Крыму встрѣчаются степъ. У меня сшиты всѣ тетрадъ. Ыѣжныя мать любяпгь свонхъ дѣпіей. По- кориыя догь слушаются родятедей.
Въ сихъ рядахъ продаются кожа, щъхъ, соболъ, сукно, napzci, шллпа, шапка, періатка, рукавица, сапогъ, башмахъ, зеркссло, стулъ, перо, ви/ю, медъ, пиео. Моему брату нзвѣстны дальпія море, славные городъ, дремучіе лтъсъ, дикіе островъ, чужія землл. Эши помгьщикъ намъ не господинъ, а другъ. Россію поработиди Татаринъj освободилд ее герой. У меня еспхь ухо, глсізъ, руіса, нога, колгьно, палець. Въ моей хомнашѣ есть с7полъ, стулъ, зеркало, картина ы скамъл' Моя сосгьдъ, доіъ, злѵгъ, кумъ, сватъ и гиу- „ ринъ навѣщали меия. ІІа э'томъ лугу пасутся быкъ, корова, козелъ, коза, свинъл, баран'6, овца, лгненот и поросеноіі'6. Пожарскій и Мішднъ быди сыкь оше- чесіпва и велякіе мужъ. Его сынъ худо учащся. За то твоя дитл во всемъ успѣли. По морю плаваюшъ кораблъ, барка, лодка, галіотпъ и другія судно.
Р о д и m е л 6 it ы й п а д е ж
Въ элхомъ стадѣ сшо бъпщ ляшьдесяпхъ баран'6, десять козелъ, восемь теленокъ, десяшь лгненокь и пяшь поросенокъ. Я хулнлъ лять дош, шесть столъ и двѣнадя,ашь стулъ. Схолько въ этой ротѣ солдатъ? десять гренадеръ и спхо муиікетперъ, всего сліо де- сять геловѣпъ* Ояъ дишидся волоса д глазъ, Въ лірехъ
рубляхъ crao алтъшъ. Дѣши ходяпть бёзъ ёулоум. $ зшомъ кудѣ девять пудъ. Я любдю моихъ бращ Избавь меия ошъ шакпхъ соаъд'6 н кум'6. У мещ шестеро сынъ. Въ Греіхдіі было мігого знаменитйи мужъ. Сходысо въ Русскомъ язьткѣ падежб? Въ сеиц городѣ болѣе дворлкішъ и крестълнинъ, нежели щ тсшин'б. Ты слулшлъ у многихъ господинъ. Гдѣ ш связка клюгъ? Котёрый былъ лучшіп ІІЗЪ ігхволхъ даі злинъ? Много лп въ кннгѣ листъ? Дерево стоищ безъ листъ. У него нѣтъ другъ. Нѣтъ ли у гпебі віьсы? Еще не, постропли мостки. Много ЛІІ осіпа лось огарки? Ничего не віхяіу безъ огки. Домъ ссі досшался мнѣ ошъпредки. На сгполъ не подали сусщ Одоллш мнѣ швоихъ гасы. Съ хпрудомъ выбрался щ тиска. Нынѣ не носятъ красиыхъ плсацъ.
Я ие знаю ващихъ обыгай. На ѳіхіомъ дворѣ пящ сарай. Вошъ подвлгн нашихъ герой. Лхоблю лѣші солоеей. Удивляюсь трудолюбію мурааей. Пче.и вылехпагошъ пзъулей. Сісолько у іпебя псш. Въ эгпою домѣ много покой. Въ этой комиагпѣ нѣтъ обои. Ош былъ боленъ отъ побои.
Сшо рубль. Я купилъ пару голубь и десяшок; 1гусъ. He дразнп медвіъдъ. Два пуда гвоздъ. Дюжкш гребеиъ и сотня грифелъ. Бочеиокъ груздъ. Въ Апрѣ.іі мѣсяп,ѣ тридп,ать деиъ. Ошъ дождъ дорогн допорпи- лись. Сшая журавлъ. Сіпадо звторъ. Пяшь 7сорабм, Деревъя растутъ ххзъ корень. Ружъя безъ кремеяь, Двади,ать кулъ. Сшадо лебедъ. Пяшь тіулъ. Сошш окунъ. Шестх. персѵгенъ. Безъ рсжеиъ. Л.овъ селъдь, НІуба изъ соболъ. Иѣтъ сухаръ. Карета безъ фонащ Я не вижу гереь. Корабль лишился лкоръ. Я наку- Зіилъ разіхыхъ овощи. Много ли іламъ люди? У него 17:: 41
много злт?і. Ояъ родокъ пзъ Кплзь, Ко шіѣ на дврръ навезлп камепъ и уголъ.
У меяя мігого діьло. Зяаешь ли гаы всѣ свойсщва тіъло? Сколько въ Россіи разныхъ войско? He теряй лишяихъ слово. Птял,ъі слешѣлн съ гшъздо. Въ сей губернія пяпхь малыхъ озеро. Много ля у васъ дорож- ннхъ міьсѵіо? Двѣ сошни лйцо. Пря эшой шлюбхѣ шесшь весло. Въ его хомнатѣ нѣхпъ зеркало. He за- бывай мояхъ правило. Много лл иринесено блюдо? Въ свѣшѣ щгого зло. Скольхо въ этой рамѣ стекло? У нее ка пальцахъ ліесть колъцо, Вотъ лучекъ перо» Дождь идешъ изъ облако. Поднлмаліься до небо. Чудо изъ гудо. Статуя безъ ухо. Слезы полллпсъ изъ око^ Сколько лрящло судно? Слуга выліелъ пзъ воротсс. Я. купялъ сажень дрова. НІесть ггресла. Слова ше- кутъ рѣкохо лзъ уста его. У меня нѣтъ гершла.
Улі.е собралд хлѣбъ съ полс. Кораблл лрнлгля лзъ разпьіхъ море. Вопхъ утѣхл для сердце. He знаешг» ли шы лхъ лице? На яебѣ мяого сол/іце. Здѣсь бы- ваешъ шгого зргьлтце. He сблрай здѣсь солровшае. Ояъ яачальщіхъ угилищс. Сто ружъл. Пяшь жела- ігіе. Я ле получцлъ свіьдіъніе. Эшо вьшлсаяо изъ жи- тіе веллхяхъ мужей. Сей догаъ состоитъ пзъ шести отдгьленіе. Онъ ошступился ошъ свояхъ мнгшіс.
Дѣяяія лылѣіяняхъ времл. Я нахулллъ разлыхъ сгбмл. У лепріятеля взялц двѣладл,ашь знамл. Я не вспойіню снхъ имл. Сѣдло безъ стремл. Сколько у него дитл?
Мы хупііли дюяшну шллпа, двѣ сотті пуговица, я сто аршина разпыхъ лента. Въ эту крѣпость бросялд мложесшво бомба. Вядяшь ли двляіеяіе вол- па2 Въ мремъ домѣ девять члсшыхъ комната, а въ деревлѣ восемь изба. Схолько въ Русской азбукѣ
4S
букёа? Много ли на дебѣ звгьзда? Онъ сшллъ <еб| дюжину рубаха. Мы накудили велдкое число к/ат Сколько у человѣка рука л нога? Въ Россіи мноц быстрыхъ ріъка. Вошъ собрадіе скссзка. ОстербгаіѴ ошибка. Пяшь бутьілка вина. Дюлшна игла. Двѣ дщ. яшны гашка. У насъ много нлнъка. Вы не слушае, тесь вашпхъ длдъка. Здѣсь воды лѣскѳлько капеліщ Эша хнижха сілоитъ десять копгьйка. Надъ рѣкоі лешаюгпъ пяшь гайка. Въ двухъ колодахъ ксірта, БО семь двойка и сгполько же тройка и гетверка. № на дорогу кулилл ссійий. Въ кораблѣ МІІОГО койщ При сел деревпѣ есшь нѣскольхо лрекрасяыхъ рощ О пожарѣ даюгпъ знать съ калаига. Изъ гаща .it совъ выбѣгаюшъ звѣрп. Безъ вожжа нельзя лравіщ лошадьми. Нѣіпъ лд у васъ делъга? Вы дьеліе чаі безъ сливка.
Сгпо пулл. Пяшь лторговыхъ бапл. Десятокъ щ нл. ІПесшь недѣлл. Онъ разорплся отъ часгпыхъ т терл. Кораблд гдбнутъ ошъ бурл. На вѣсахъ бк ваешъ до дѣскодьху гирл. Въ семъ городѣ есть мног: картшшыхъ галлерел. Подъ СІІМЪ домомъ вбято к землю дятьдесятъ свал. Онъ выллылъ лзъ шлхгга стргл рѣхл. Впжу нѣсколько сѵіал лппш/ъ. Онъ и чадьникъ мпогдхъ армгл. Шесть линіл. Вошъ ЩІ лдпялхи безъ копгл. Люблю цвѣтъ лилгл. Ско.ш въ лрлродѣ сѵгихгл? Сколько у рака клешнл? Эліі дродсходдтъ отъ распрл. Ояъ дышдшъ пламенезі: дзъ ноздрл• На этод крѣдостл шіого башнл. Я и лряплмаю каплл.
Мразсь ногъ. Звукъ ріъгъ. Шесть пегъ. Мдого ш востъ. Движедіе бровъ. На деревѣ шіого еіьтвъ. Вк шелъ дзъ дверъ. Вычятаяіе дробь. Твердосшь косш Табунъ лошадъ. Сколько область\ Къ щісьму дріШ1
жекы хгяшб пегать. Сгпо саженъ. Десяшь тетрадъ. Народъ ие выходялъ изъ церковь. Въ семъ сочиненіи десяліі» гссстъ. У моего сосѣда много заѵпьи. Вышелъ дл ліы нзъ сани? Въ эгпомъ домѣ нѣшъ сіьни. He хо- чешъ лн похушапть
Я купнлъ сто двадцать пять аршияъ разлыхъ сукно, сшо сорохъ дюжина ѵгарелпа, н трндцать саженъ дроссс. Безъ всякяхъ забопга и болгьзнъ, до- жндъ онъ до семидесяши лтыпо. Въ семъ отрядѣ лірдд- я,атъ офицеръ, сто гренадеръ, ліриста мушкетперъ, всего чешыресша геловіькб, кахъ солдаѵіг, шахъ и вышнпхъ гин'б. Въ Россіи много ріъка. гора, горныхъ яребетъ и озеро. Годъ сосшонпгъ изъ двѣнадцалш м/ъслцъ, а мѣсяцъ обыхновенно изъ лірлдд,ати денъ. Скольхо въ сулікахъ гась? Сколько въ недѣлѣ сутка? Въ нашемь домѣ вы не нандеше йи книга, нл кар- тина, ни тетрсідъ, нн леро. Здѣсь бываюшъ люди разныхъ zum, зваиіе, имл и нравъ.
$ am е лъный п а д е ж ъ.
Старался угождашь натлъникб. He проліився sct7iOHZ>\ He удлвляйся его трудg. He мсши ерагъ. He потакай пювариіцъ. Я сужу о немъ по его ус7ігьхъ. Сей захонъ даяъ хахъ дворлнинъ, ліахъ и мтцанинь.
Соревиуй герой. He подражай попугай. Повозхи разсгпавлены по сарай. Я удивляюсь великнмъ генгй. Подъѣдемъ хъ ругей. Подквись мурйвей. Внемли со- лоеей. Пчелы разлешѣлнсь по улей.
Искъ по вскселъ. Дай ѣсшь голувъ и гусь. Работа раслоложена по денъ. Трудно ходишь яо каменъ. Его моЖно узнатяь ло дллннымъ иоготпъ. Войска размѣ- щены ло 7іора5лъ. Онъ раздалъ лмѣніе ло монастгіыръ. Я удивллюсь сішъ люди. Принощу жершву благо-
4
твбритель. Моішп успѣхамд обязалъ я угіппслъ. Ощ хорошо раслоложенъ хъ здѣлшимъ житпелъ.
Вчера отдадъ прдказъ веѣмъ еоаско. Гребіу; сѣлл по весло. Слѣдуіі спмъ правило. He завлдуд чу.» ждмъ блссго. По діьло вору и мука. Къ ліыпо егс лрпсоеддпяются д болѣзли. Эшцхъ звѣрей МОЛІЩ" узнагпь ло ухо. Подявпсь сдмъ гудо. Благодареніі небо. Всѣ его дѣпти лрнептроены къ лпъстпо.
Эшо дрдскорбпо добрымъ сердце. Олъ многц илавалъ по разнымъ море. Я люблю гулягпь по' поле, Людей лірудяо узнавашь по лице. Всѣ разошлясь пс жилиЩе. He противься его желаніс. He длвдсь сіш зртьлшце. He радуюсь спмъ сокровиѵ>е.
Эта болѣзнь лаходишъ иа меия по еремл. Назощ учешгковъ по имл. He давад волд дитл.
Онъ ходдідъ до комнагпа. По звѣзда раслола. гаюліъ ллавадіемъ судовъ. Къ стртьла лрядѣлываіоті острея. Прлложд эгпо к.ъ лреждимъ бумага. Росписі Русскпмъ книга. По ртька длаваюілъ лодкл. Всѣж cecmpa по ссръга. <
Я. пыо вшю по жсплл. Кошкд легко бѣгаюгт по кровлл• Темлякл прдвѣшлваюшъ къ саблл. Ош лдедхъ да встрѣчу пулл. Повшгуюсь МОІІМЪ судьл Одд размѣіцеды ло всѣмъ аржіл. ІІ ходдлъ ло всѣмі линія.
Я. узнаю лисьма ло пещтпъ. У меяя боль распро-, сдіраддлась ло- костгѵь. Повозка быстро мчалась по поле, когка, оврагб д ламенъ. He лотворсшвуй зло- дтьй, ле лоддавайся льс/пецг,, д де подражад злыт люди. Дѣлад добро біъднлкъ, Д де льстл богагЙ. ПО Сремл оіддыхай ошъ лхрудовъ. He удлвляйся велхцо- лѣпдымъ ііиршество, праздникъ и гуллнъе.
В и 7і и тп е л ъ ны й п а д е ж Я купилъ сія домъ, сіи садъ, сія деревил, ехй село и сіи пале. Ояъ продалъ сволхъ бьіки, корава, oejja, лошадъ, гусь п утка. Любдю хорошія книга и доб- рыхъ люда. Онъ переведъ цѣлыя исторгл. Я чпгпаіо сказка я баснл. Вы рнсуеше прехрасиыя картина. Вядпте ли вы сіи статгл? Члщ лсіллітыхъ герой. Помил вѣриыхъ другъ. Защпщай слабыхъ гражданішь. Уваяіай сволхъ родш/іель. Учп моихъ д/ьти. Видпшь лп іпы спхъ орелъ, лстребъ, коршуиъ, гайка, голубь Я другпхъ птица? Впдишь лп ІПЬІ сія дереео, камень, а па деревѣ листъ? Береі-д огпъ холода глазб' л ухо. Онъ дѣлалъ zydo храбростп. .Птпца имѣетъ крыяо+ Умѣешь дд хпы щшпть иеро? Знаешь лп ты слхъ господипь я спхъ барыня? Чему шн уяішіь свонхъ сынъ п догъ? Ояъ лрдгласлдъ къ ссбѣ нпоглхъ Кплзь.
Т е ориѵі е лъ кый n а д е ж а. Защшанся съомжиурош,, а не пустплш. He смѣлся ладъ стпарикг. Въ семъ ряду шоргуюшъ еолъ, 6аран'бу бьш, и 7созелъ. Моя сесліра стралідетъ зубъ.}-
Россія прославлепа герой. Сей осшровъ ласеленъ попугай. Вода течетъ ругей. Каяарейкл перекли^ каюшся съ соловей. Веллкіе людп называютсл геиій» Домъ сей лежшпъ за сарай. Садъ наподпеяъ улей.
Я счасіллдвъ ^своимд угитпель. Сей лѣсъ иапод- лепъ мёдегодъ. Дорогд дспорчёпы дождъ. Опъ исца- рапался коготъ. Плрогъ съ груздь. Мой сосѣдъ иро- мышляеілъ соболъ. Сіл рѣкл лзобллуюшъ лососъ, окунь л писиарь.
Домъ со шгогямя окно. Мой товарищъ обреме- ленъ дгьло. Онъ лачальсшвуешъ войско. Лодха съ
двумя еесло. Пастухл ддутъ за стадОі Человѣ**
*
слышигпъ ухо. Пптпцы сугпь живошныя съ крыло, локрытыя перо. Сен городъ лзвѣстеіхъ міюгямд гудо, Пиіицы лешаюгпъ подъ пебо.
Солдаты сшояшъ съ ружье. Сіп землн лежапп за море. Оші памъ преданы сердце. Нііщіе локрыіщ рубище. Онъ надзіграеліъ ладъ угилиіие.
Предъ нынѣшішми времл. Людц съ громкнми имлі ІТолкъ лдетъ съ раслущеішьшд знамл• Поди, по. лграй съ эітшми дипіл.
Ботъ лавтса съ шллпа л шапка. Въ крѣпосіпі: лаляшъ бомба, граната и ракета. Огоиь разсы. пается искра. Шляпы украшеиы лента. Небо по- дсрышо зв/ъзда.
Въ насъ лалятъ пулл. Воздухъ освѣжается буря,' Домъ съ галлерел. Сводъ укрѣплехіъ свал. Рѣка ше- челгъ бысгпрыміі струл. Птицы леілаютъ стал.
Мой сосѣдъ пторгуешъ разлыыи вецъ. Домъ ceil наполнепъ мышъ, Дшх смѣігяюдіся ногъ. Онъ падо-5 ѣдаехпъ пусшымл ріьгъ. Дерсво храсуеілся віътвъ. От береіпъ денх>ги горсть. Мой сосѣдъ ілоргуешъ ло-... ■шадъ. Плсьмо запечашаію пяпхыо пёгатъ.
Занямайся иаука и искусство, а ле карта. По- любуйся молмп книга, картина, рису/юкъ л тетрадъ, Нехвадхісі» чужямл подвигь л д/ъло, л ііе хвастай и.ш дредковъ.
JTp едлоясный пад е ж г.
Я говорю съ гпобою объ урокь, а ты думаешь о танецъ. Онъ живалъ въ разіхыхъ городъ. У меіш мелышца о двукъ поставъ. У ллхъ нлчего нѣіпъ въ Иармаий. Слыхалъ лл лхы повѣсть о двухъ другъ?
ГГовѣсть о славиыхъ герой и великдхъ гепШ Домъ о двѣиадцатц покой. Я не нахожу разядцы п
/
гай. Удпвляюсь трудолюбію въ муравей. Какова вода въ этихъ ругей?
Слыхалъ ли іяы о здѣшшіхъ житель. Знаешь ли лш люлхъ въ голубь? Въ нѣкоторыхъ странахъ ѣздяшъ на олеяъ.
Чшо іпы вядяіпъ въ сихъ окно? Я не слыхадъ о ілакихъ дгбло. Пшицы сидяшъ іщ. depeeoj ІІНЫЯ ліи- вушъ и въ дупло. ІІ ие нахожу вкуса въ вино.
Мяого лн вѣсу въ сяхъ ружъе? У насъ нѣтъ гнѣва въ сердце. Въ лоре жявутъ разныя твари. Въ полв уліе зелено. Ые говоря о лреяшлхъ времл. Что нзобраяіено иа снхъ знамл?
Здѣсь яграютъ яа сШрипка н на флейта. Сол- даяіы жнвуптъ въ казарма, а крестьяие въ изба. Ди- кіе ліодя обятаютъ въ пещера.
Много ля вѣсу въ снхъ гирл? Я ліалѣю о іяво- ихъ потерл. Олъ бывалъ въ чужнхъ землл. Домъ утверяеденъ на свал. Схольхо хрестьянъ въ сяхъ деревнл?
Дай мнѣ зяаяіь объ эшнхъ веіцъ. He забудь о снхъ ріьгъ. Пшяя,ы сядятъ на вгьтвъ. Молебсшвіе было совершеяо во всѣхъ церкоеь. Мосяіъ сея угпвер- жденъ иа ірьлъ.
Въ нѣкоторыхъ страна ѣздяіяъ на лошадъ, въ дру- гихъ ла слоіс'6, Ла верблюд&, на волъ, ца оленъ и на со- бака. Разскажн мдѣ ловѣсть о храбрыхъ вои/сб я тзр- яыхъ граэісданипа. Я бывалъ въ разныхъ городъ, село я деревия. Звѣрл яілвутъ въ л/ьсб, а рыбы въ море, озеро, р/ька я ругей. Чліо я читалъ въ книга, ілого не лересказать на слоео. Сколько часовъ въ сутки? Я имѣіо нужду въ деньга. Онъ хатается въ са/си и на ко/іьш. Ояъ искусно нерехидываетъ на сгеты,
Кошорый часъ на ілвоихъ гсісы? У него всѣ пальцы въ гернила. Зимою ходяпхъ въ тенъги. Посшой въ стъни. Доволыіо ЛІІ соли во щи?
31) Перевести нижеслѣдующія преддбженія на Рус- ск-ій языхъ съ уполтреблеиіемъ надлеяіащихъ щ. дежей:
P. IT. Le guerrier Ч recherche 2) la globe 3), sans craindre 4) ni 5) lcs blessuras 6), ni les horreurs 7) tie la: guerre ni meme 9') la rnort10). On pent vivre trau- quillemeut IJ) sans 12) richesses 13), mals 11011 Ц) sans hon* neur15). Le Yoisin16) de mon 17) frerels) a achete Yannee Щ passee21) deux22) maisor?sP), trois 24) vil¬lages 25) et qualre26) jar dins 27). Comment a - I - il acquis 58) des richesses 29)? II a travaille 50) (lu 51) malin Щ au soir 34). Dans tout pays il y a plus35) d 'agricul- icurs36) que37) de bourgeois Щ, et plus de bourgeois et de marcliands39) que de nobles'10). Les uns41) Ira vail lent*2) pour43) acquerir 44) de Yargent45), lesaulres46) pour sc faire47) un логл4S). Aimes-tu49) le chant ) du 7ЧМ- signol ), au [bord ) d'un ruisseau ), au clair ) de la /иле ). — J'ai paye ces objefs ) deux ) mi lie ij roubles ). La peehe ) du hareng 61 ) sur62) les cotes
/ I
tie XAmerique 64) a ele<>5) cetle66) annec 67) fort avan- tagense 68 ) aux69) Anglais70), aux Sue'dois*1), au x Hol- landais72) et aux Frangais73). Ne crains point74) Ja virile 73), mais crains76) le pcche77).
77". Sers O le souverain et la patrie obeis aux t'/i^/i 5) ft fais du bien 6) a lout7) 1c mo/ide 8). Cet horaine a beauconp voyage 9) dans deferens 10) pays 11) et a navigue 12) snr dcs rners ) eloiguees On pei.it recon- nailre une personne 1S) a 16) a la figure ), a la coix a la iaitle ), a la demarche ) et aux rnouvemens ). Qui- conque s'oppose aux ) lois ), est ennemi de sa ) pa- trie ). J'ai lache de me rendre agreable ) a mon ^ prre- ), a ma29) mereet a mon огасЛ? 51), et j'ai se- couru mes 32) /t eres 53)et mes soeurs ).— Imile 55) Yabeille 56) et la fourrni'tf). Prie 58 )Dieu 39) avee ferveur-40). Ce jeime lioinmc a etudic plussieurs 41) sciences J,~), langues et arts^)) il a voyage 43) en Russie^), en Pologne 47), en Allernagne ^8), en Suisse №), en France^), en A me¬rit] lie 51) el en Egypterj~). Je me rejouis de Ion bon- hcur 54), et je m'elonne de ton 55) indifference 56) pour 57) les richesses58) et les horineurs 59). Je t'ai reconnu 60) a61) la figure 62), au maintien 63) ct a la demarche 64) Ne te venge pas de ton 65) cnnemi 66) et de ton. per- secuteur67), et fais du bien a 63) celui qui ie fait du mat69). Ilonneur70) aux he'ros71), aux fds7~) de la pa- trie73), aux favoris7^) dc la gloire75).
£. JI. Le soleil eclaire ) la terre et vivifie ) la nature b). Pierre le Grand a vaincu s) les Suedois 6) et conquis ) YEsthonie ), la Livonie ) et Ylngrie ). Qui a fonde 11) la ville 12) de Moscou I3)? Je lis u) un lure 15), et je passe 16) le terns I7) Ires agreablement 18). rfu tail les 19) dcs plumes 20) et tu ecris 21) des leltres 22 Pendant23) 110s heures^) de Ioisir25), nous jouons26) aux27) cartes28), aux echecs29) et aux qui lies 30). Mon voisin a some3!) du seigle32), de Yavoirie 33), du fro me at34), de l'o/-ge 35) et de Yepeautre 36 ). Connais-tu 37) Гаг/гл/е 38), qui a peint ce 39) tableau ) et fait ce^l) portrait k~)? Mon frere va au43) charnp№), et ma soeur au;'3) hoisj|G), quant a rnoi, je vais au47) villagei|S), de l'autre cokH9) de la riviere 50). Le pyroscaphe a amene 51) a Petersbourg 32) des Anglais 33), dcs Frangais SJ0, des Allemands 55), dcs Suedois 56)? dcs T)anois 57), ct des Americains 58). Je par- tirai bientot pour 59) pskoff 60), Riga 61), Mittau 63), Kovno65), Varsovie 64), Breslau65) et k J'ai
mis moil c7) espoir 68) en Dieu60), et je ne comp'le pas sul-70) ]es hommes7O. Alexandre le Grand a conquis plu- sieurs72) rdyciumes73) ct soumis differens 74) peuples.75).
T. IT- Je me lave avec de l'eau 2), je m'essuie 3) avee une serviette 4), je me peigne 5) avce un peigne 6). Mon voisin fait le commerce 7) de draps 8); de toilcs de
pelleleri.es U), de vaiselle12), de papier13), de plurnesu\ cVhabits 15), de goudron de mercure 17) et d'anibre II faut traveller 19) le mating et le jour* ), se promener 22) le sO/V23), et dormir24) la nuitf5). II fait chaud 2C) au priri temps27), Irop chaud28) pendant Yele®9), humide30) en automne 31) et froid 32) en Z»Wr33). je saerifie pour toi 34) mon temps 35), ma sante 36)3 ma fortune 37) et mon 38Л Tu t'occupes39)
a lire 40 ) et a derive 4I), quelquefois42) a dessiner'^). Sois conlent de ton44) sor/ 4S) et ne t'afflige pas de cbaquc 46) revers 47). Je suis conlent de mon 48) village 49); il me parait un 50) paradis^ 1). Est-ce d'un boulets2), de mitraille 53), d'unc &д//е54), d'une haionnette 55) ou (yua sabre5б), que ton camarade 57) a etc blesse 58)? Jouis du repos 59).
Пр. II. Mon insiiluleur a ecrit un Iivre sur *) la Si. Ъёгіе 2). As-ta jamais ele en 5) Polognc 4) ct en Mo/davit 5)? L'oiseau chanle dans le 6) bois 7). sur 8) line branch 9), beaucoup plus agreablement, que dans 1°) la ville И) et dans une cage 12). Mori frere a fait do grands progres dans15) Varilhrnetique 140, Va/gebre 15), la gc,ometrie ), la gramrnaire la danse ls) et le dessin '9)._ On p.irle beaucoup dans cet outrage20) de Vhonneur21) ct du des- honneur des vert us 23) et des vices ), de la bravoure ) et de la /dchele. ). Dans quel ) pays ) no recherche, t-on pas29) les richesses 30), les rangs 51), les honneurs32) et les p/aisirs). J'ai beaucoup lu sur34) ces rnceurs35) et coutumes^S) dans plusieurs 37) oucrages 38), publics39) enRussieM\ en Angleterre41) et cn Amcrique 42).
і?С7й падежи. La /em? O est hahilce par diverges s) creatures 3\ Dans 4) Z'mu 5) vivent 6) les poissons 7), les grenouillcs ?) et les li map oris 9). Des bandes I0) cYoiseaux
11) et des efsaims 12) de rnouches 13) et de cousins 14) yolent daiis 15) Vair 16). Des vers i7) rampent sur 18) ]a terre 19). Dans les 20) bois 21) vivenL 22) ]cs Ц0пз 23) les tigres 24 ), les ours 25 ), les loups 26), les renards ~7\ les lynx 28 ), les cerfs 29) et les lievres 50). Lihomme 3i) se nourrit 52) de la chair 33) ct du I ait 34) des animaux, 55) de plantes Зб) ct d'autres 37) productions 58) de la terre 39). CYsl an profit 40 ) de Xhomrne 41) que les rnontagnes abondent 43) en or 44) en argent 45), en cuivre 46 ), en Jer 47), en mercure 48) et en plornh 49). Les vaisseaux 50) naviguent 51) sur 52) les rners 53)j les barques 54) les bateaux ) et les autres ) embarcations ) sur 5S) les rivieres )_, avec 60) (]es marchandises 61) et des produits ) de diverses 63) contrees ): des grains 65^ du bois 66)} du Join G7\ de la farine ), du gruau ), des briques ), des pierres 71) de la chaux 72), du sable 73) ct d'autres 74) objets TP). On ecrit dans les 76) livres
77) sur 78) differens 79) objets 80): sur les sciences 8J) et les arts 82), sur les e'venernens 83) de l'histoire 84) et de la vie 85) des particulicrs 8C). Nous avons appris 87) a Yeco/e

I
60
ss) les connaissances s9) ellesar/^ 90) qui nous sont neees- snires 91) clans 92) le rnonde 93X L'armed 94) se compose 95) de plusieurs 96) detachemens, 97) tels que corps 98)} divisions "), brigades l0°) et regimens l0t). Deux i°2) regimens l03) forment l04) line brigade l05), et trois 106) brigades 107) une division lOS), par consequent 109) une division 1г0) se compose 11-0 de 11six lt3) regimens ll4). Les paysans ll5) vivcnt -Ц6) dans lir) les villages 118) ct les, metairies ll9), et les bourgeois 1<2°) ct les marchands 121) dans les vilies Les nobles *23) demeurent
dans leurs l25) terres 12G), on se trouvent l27) au 128) service 129) dans i30) la ville 130, dans le district l32) ou a Varmee l33X Dieu I34) nourrit l33) el conserve l36) Yhornrne l37) et les anirnaucc 138). Les animaucc l39) domcsliqnes regoivent 14 °) leur nourriture 14 *) ct leur boisson l42) des I43) hommes l44). Les betes l45) fauves ) se nourriisent ^ ) de ce qu'elles trouvent dans ) le bois 1/|9) ou dans les champs i3°). Le^ oiseaucc l3i) mangont ) des grains 1 ). Les abeilles ) recueillent 1 ) le rniel l36) sur i37J les jleurs l38) et le portent ) dans leurs 1C0) ruches 161V

Les fourmis lC3) et les castors 1G3) peuvent scrvir ISA) ftex'emple l65) a Vhomme 1GG) par leur iGr) assiduite l68)
et par Yordre 1G9) qu'ils mettent dans leurs travaux __— _ ,
CDOII 161) тлеіі. B. 162) Муравсй II. 163) бобръ И. 164) могуіпъ слѵжипть 165) примѣръ Т. 166) человѣкъ Д. 167) своимъ 168) прйлежапіе 169) лорл- докъ Т. 470) кошорый оии наблгодаготъ въ своихъ 171) работа. II.
38) Исправдть оідябіся въ склоненіи именъ суіце-
ствдшельяыхъ.
Я. не дмѣю о моемъ брате лзвѣсгпіевъ. Корабль лоціелъ въ морѣ. Зиаеше лд вы наше горѣ? Цвѣта растутъ въ садѣ л ііа доле. Часто лл .ліы бываешг. въ церквѣ? Слыхалъ лл шы о длалетѣ Меркуріѣ? Моіг брашъ былъ въ оштаяпьл. Скольхо кольцевъ въ эгпод цѣпѣ? ІІ жлвалъ въ Слбпрѣ д въ Асшрахадѣ. Бо Фрал- ціѣ де бываеліъ шакъ холоддо, какъ въ Россіѣ. Цвѣты снхъ суколъ мдѣ дравятся. На эілол крѣлосшѣ семь башелъ, хаждая вышцяою въ ляпхь сажень. Моя се- сшра тогда была еиде длтею. Одъ лряголіъ лли,омъ. Въ сед кололіѣ шюго Нѣмцовъ л Голлаядцовъ. Сея шоваръ вывезеяъ дзъ Царьграда. ГІа этомъ лугѣ да- сушся яіеребетсд д ягдедкл. Въ Рлме былп мдогіе славлые гралідалѣ. Дѣла древдлхъ Славяловъ павіъ драгоп/Ьшіы. Россідскія волскд лерешлд чрезъ гра- ннлу. К люблю всякія зрѣллщл. He всѣ лдцы быва- юшъ дріятлы. Молодыя лѣгпы лодвергаются одасло- сшѣ. Я кудллъ эдід маледьхія зсркалытга д холечка. У больяаго былп докшоры д лекарл. Сколько въ семъ домѣ хозллловъ? Вохлъ мол родлые браіды. Въ семъ одірядѣ болѣе драгуловъ, лежелл гредадеровъ: дервыхъ сто, а дослѣдннхъ сорокъ человѣховъ. Мы лобѣдилп Турковъ. Вогпъ хорошія яблоіса. Ходп ло душю лравды, л ядкогда съ сеічэ лудгя де соврал^адся. На деревѣ уліъ деного лдсшовъ. Кдигд сосшолшъ изъ 1: ' - • ' •
V . . 62
бумажньххъ лнстьсвъ. Жены прогулкваіогпся съ СВСШМЕ зяужамп. Грел,ія славпласъ веліршмл мужьямд. Я лшву въ лервой лшііѣ. Сколько въ семъ городѣ учнлишд,] Два пуда свѣчь. Я не знаю, сколько здѣсь жптедевъ, Нашъ герои покорлдъ шюглхъ яародовъ, и побѣдялъ млогяхъ войскъ. Сколько въ Русскомъ языке падежевъ? У быка на головѣ рогл" На баіяне вцсягпъ колоколы, Сіп берегл хруты. У лтяцъ еспіь крылы и перыі, Этп дѣла суть болыиія чуды. По морю плаваюхпъ зяелхія судны. Я. яахуплю себѣ разныхъ сѣменъ.
39) Сдѣлашь граммагппческій разборъ лмелъ суице-
спхвишелыіыхъ, т. е. локазать, какого нмя суще-
«
ствдптелъяое рода, чясла п ладел;а, такліе какое оло (собсшвеішое лл, ларлцательиое л т. д.); н каяой предметъ означаешъ?
^Пашріархъ Іаковъ поеелился въ зеотлЪ Ханаан- Сісок. Олъ дмѣлъ мпогихъ сыповсй, ЛО ИЗЪ ННХЪ ЛІО- бллъ болѣе всѣхъ младшаго сына, юнаго ІОСЛФЭ, за хрошѳсть сердца его. Невиалое дѣшстло ІОСПФЯ утѣ- шало сгпарость Іакова. -Лелізя мпла^го сына, лресша- рѣлий ошсцъ додарллъ ему одежду дзъ разяоцвѣптой ткадл, кошорой лріяткая песшроша, какъ лркая ра- дуга, веселпла взоры лрекраснаго гоношп.сс
1. Патріархъ. Имя существ., нлрпцательн.; предм. одушсвл,, личньій; мужеск. р.} і-го склоя.; ед. числа, въ ішен. пад,
2. Іакосъ, имя суид., собсгпв.; предм. одушевденіщй, личныи; мужеск. p.; і склон.; ед. ч., пъ иыен. падежѣ.
3. Землп іта суіц.; нариц.; прпдмспіъ веодуш.; им. падежъ: земля; женск. p.; з-ro склон.; ед. ч., въ предл. надежѣ.
4. Синоссп. Имя сущ.; париц.; прсдм. одушевл., личный; име- нительный надежъ: cum; муж. p.; і-го скл.; мно;к. числа, вь родиптельномъ падежѣ.
в. Сына. Имя сущ-з яариц.;,предм. одушевл., личный; имеп. яад.: сьищ муж. p., j-ro склоп,; ед. ч., въ винипг. пад,
\
6. Іоспфа. Имя сущ.; собспгв.; предм. одушевл.,^ личный; имен. падежъ: Іоснфъ; муж. p.; і«-го скл.; ед. ч., въвиніш. пад.
7. Кротость. Имл сущ., нарнц.; умсгавенн. предм.; имен. пад.; ъротость, женск. p.; з-го скл.; ед. ч., въ винигп. падежѣ.
8. Сердца. Имя сущ.; нариц.; неодушевл. предм.; іш. па- дежъ: сердце; срсдн. рода; 2-го склоя.; ед. числа; въ ро- дишельномъ падежѣ.
э. Дѣтство. Имя суіц.; нариц.; умсіпв. предм.; срсдп. p.; а-го склоіі.; ед. ч.$• въ им. падежѣ.
ю. Іоснфа. Имя сущ.; собсшвенн.; дредм. одушевл. личный; имен. падежъ: Іоспфѵ, муж. рода; і-го склоненія; ед. ч., въ родишельномъ падежѣ.
11. Старость. Иия сущ.; нориц.; предм. умспгвенпый; имся. падежъ: старость; женск. рода; з-го скдоненія; един* сшвешіаго числа, въ винительномъ надежѣ.
12. Іаповъ. Имя суіц., собсшв.5 предм. одушсвд. личный; имсн. падежъ: Іаловъ; муж. рода; і-го склоненія; сд. числа, въ родигп. падежѣ.
13. Сьіна: См. выше 5.
ц, Отсцъ. Имя сущ., нариц.; вргдметъ одушсвд. личный; муж. рода; і-го склоненія; ед. ч., въ имен. падежѣ.
15. Одежду. Имл суіц. нариц.-, предм. неодушевл.; имен. па- дежь: одежда; женск. p.; 3-го скд.; ед. ч., въвипіш. пад.
16. Тканп. Имя сущ., нариц., веществ.; предмсшъ неодуше- влснный; имен. падежъ: ткань; женск. рода, з-го скло- ненія; сд. чпсла, въ рсдпшельномъ падс;кѣ.
17. Пестрота. Имя сущ., нариц.; прсдиегаъ умсгав.; женск. p.; з-го склопенія; сд. чнсла, въ имените.іыіомъ падсжѣ.
is. Радуга. Имя суіц., нариц.; предмсшъ неодушевленный ; женск. p.; з-го склон.; единствсші. чнсла, въ имен. падежѣ.
19. Взоры Имя сущ., нариц.; предм. умственный; іщен. па- дежъ: взоръ; муж. p.; і-го скл.; множ. ч., въимен. паделіѣ.
20. Юношп. Имя сущ ; нариц.; прсдметъ одушевделный, лич- ный; имен. надежъ: юноша} муж. p.; j-гю склон.; единств. ч., въ роднтельномъ падежѣ.
Г 1 A В А ВТОРАЯ.
О Б Ъ II М Е Н Л ' ЛРНЛАГАТЕЛЬНОМЪ.
JB О 71 р О С Ы .
105. Чшо есшь цмя лрилагашелыіое? 3S.)
106. Какія бываюлгъ ішеиа лрнлагапіельныя? (§ 39.)
107. Чшо есгпь нмя прялагательное каяесшвеяное? (§ 39. 1.)'
108. Чшо есшь имя пріілагагпелвііое обстолліель- ствеішое? (§ 39. 2.)
109. Чшо естъ ішя прилагательное лрішіялсашельное? (§ 39. 3.) *
110. Какія бываюшъ лмела лрдлагателыіыя лрлтя- ліательпыя? 39. 3.)
111. Чліо есть лмя лрншяжашельное ^юдовое? (§ 29. 3. а.)
112. Чшо есліь шія приліяжащельлос лячлое? (§ 39. * ' 3. б.)
113. Чшо есшь ішя прдлагателыюе дѣлствуюіцее? (§ 39. 4.)
114. Каяъ ішелуются имсна лрнлагашелыіыя дѣй- сгпвуіоіція? (§ 39. 4.)
3 а д a і и.
40) Найгяіі л озиалйшь въ нияіеслѣдуіол^лхъ словахъ имена дрялагашелыіыя.
бѣлый портпой домовой дядчлъ
бѣлизна Адексѣевъ рука кощачья
Ивапъ чудо отцсвъ пишущій
Ивааовъ чудесный ручной жеяипъ
лисица СИДЯІЦІЙ ^ золотой любезиый
ыедвѣжій пустой женскій бывшій
ушка львшшй Идул^ій будетъ

ушиный краснын человѣчій стой
лисій краска бодрость пусшой
прежній смѣдосіль бодрый постой.
Узнать можно шія придагагпельное потому, что оно слѣдуешъ на вопросъ: какои? какоъ? какал? а за нішъ можио сдѣдагпь вопросъ: кто? гто?
41) Отличішіь въ ниліеслѣдующихъ прплагательныхъ качесгпвенныя, обсшояшельсшвенныл, притяяіа- ліелышя и дѣйствующія.
черньш ушреити краснелькіи синіи
чернѣюцій мужлилъ зимлій шемносиаій,
человѣческій строгій робкій лѣшній
ічерашній завшрашпій робѣющій дьвиный
желтый вслкій полный БОЛЧІЙ
пожелтѣвшій любящій хпѣсный \ умлый
новый любиыый шѣсновашый умѣюярй
братнинъ любезный тѣслелькій добрый
лилый дѣшскій текуіцій одобренный
веселый дашяіпияъ ліекучій БЫСОКІЙ
42) Ошллчишь въ нижеслѣдуюіцихъ рритяжаліель-


ныхъ именахъ родовыя и личныя.
лисій Пешровъ Васіідьевскій Шведовъ
лисицынъ ГІешровскій огацовскій дѣдовскій
слоновъ отцевъ дѣдовъ Нѣмецкій
слоновій Шведскій Идьинъ Князевъ
чедовѣчій Русскій Нѣмцевъ Царевъ
человѣчсскій Ильияскій Россіискій сободіи
человѣковъ бариповъ Княікескій дочерній
женинъ Царскій молодецкій барскій
женскій ыолодцевъ собачій Васильевъ
рыбій гусиный дочеринъ Ивановъ
43) Сосшавдшь нмена при лагателыіыя нрішіяжатель-
ныя изъ слѣдуюгцпхъ пришяжательныхъ. Существ. Прпл. лнгное. Родовое. Петръ Пегаровъ Пегаровскій
медвідь ыедвідевъ медвѣжій
5

/
лисица олень волкъ собака слоиъ быкъ гусь кушцъ дворянннъ баринъ Иванъ куриц* левъ И.іья Марія ІЦарь орелъ ушка Кназь дочь сынъ
41) Составишь иыепа пршагахпелышя изъ слѣдую- ІЦІІХЪ сущесшвіітельныхъ:
дворъ дворовый дворскій холспгь
ДОМЪ додошно
СШОЛЪ CbllQ
окно бумага
руьа олово
го.юва - кожа
глазъ пустыня
золошо воздухъ
серебро сацо г ъ
желЪзо порокъ
мѣдь носъ
свииецъ тѣло
дер(-во нсбо
сукно чудо
улица
песокъ
краска
липа
дубъ
са.ю
вино
молоко
мыло
дѣло
яедѣля
мѣсяцъ
годъ
лѣто
зима
осень
весяа
огонь
зеадя
слово
письмо
ябдоко
море
поле
время
буря
кпсея
кухня
линія
ружье
дрожки
сани
утро
вечеръ
поляочь
полдень

15) Сосшавить имена прилагателвныя обсілояшель- ственныя изъ слѣдуюіцихъ сдовъ: вчера сегодня завніра всегда таиъ
здѣсь »
тогда тенерь нынѣ ларужу ч внушрй
В о п р о с ы.
115. Каяія сушь обп^ія свойства имеігь прилагашель- ныхъ? (§ 40.)
116. Сколысо родовъ, чпселъ и падеіиен дмѣюпгь икена дрилагашелышя? (§ 41.)

1П. Съчѣмъ оші согласуются въ снхъ'качествахъ?(§ 41.)
118. Чгпо ОНІІ для сего согласованія имѣюліъ? (§ 41.)
119. Сколько окончаяія имѣютъ имена нрнлагашель- ныя? (§ 42.)
120. Какія суліь сіи окончанія? (§ 41.)
3 а д" а г а.
46) Превратишь слѣдуюгція полныя окончанія лрила- гательныхъ именъ въ усѣченныя; СѣрыіІ кафшанъ. Кафгпанъ сѣръ, Пустой карманъ. Карманъ •— ІІовыіІ домъ. Домъ — Скнііі чулокъ. Чулокъ — Бѣлъиі снѣгъ. Снѣгъ — ЕріьпкііІ замокъ. Замокъ — Краснъш колпакъ. Колпакъ — Дреенііі мосшъ. Мостъ •— Дюхііі работникъ. Рабогпнпкъ — СтарыіІ человѣкъ. Человѣкъ .— Спокопнын сонъ. Сонъ —■ Знаменктып Римъ. Римъ былъ Достоннып сынъ. Сынъ — Велнкіп Петръ. Потръ былъ — Грозкык Іоаннъ. Іоаынъ былъ — 1 Смѣлин воинъ. Воинъ будетъ — Славнші городъ. Городъ будетъ —- СнльныіІ левъ. Лсвъ — Черныіі уголь. Уголь — Полный. амбаръ. Аыбаръ — Колюг.ін шернъ. Тернъ — Вѣрнын слуга. Слуга былъ — СтрогііІ судья. Судья былъ — Магкііі воскъ. Воскъ —•
Ветхая хижііна. Хижина вешха. Тпсна/с коината. Комнагаа — Сщжа/t роза. Роза —
Легкая рабогаа. Рабоша была —. Желтая шапка. Шапка — Снняя подкладка. Подкладка — Тупая голова. Годова .— Короткая шея. Шея —• Шнрокая кисшь. Киспть была — Холодная зима. Зіша будептъ — Сырая осень. Осепь будешъ — Желтая бумага. Бумага будешъ —• Полёзная книга. Клига была — Малая тешрадь. Тетрадь былд —- Вкусная шіща. Пиіца была — Сухал земля. Зсмля была — Прі/стная. бесѣда. Бесѣда — Просорная лошадь. Лошадь ■—
Прозраіное стекло. Сшекло грозрачпо.
Спнсе нсбо. Небо —
Круглое ОКІІО. Окно —
Древнее преданіе. Преданіе —
Мокрое плашье. Платье было —
Дорогое ружье. Ружье —
Жаркое лѣто. Лѣто будешъ —
Скугное время. Время будетъ —•
Черное знамя. Знамя —
Колюгее расптекіе. Растеніе •—
Тяжелое дгьло. Дѣло —
Тугіое перо. Перо —
Глупое сужденіс. Сужденіе —
Спокопное жидище. Жилиіце —
Bozamoe село. Село .—
Горяьее вино. Вино —
Спльное желаніе. Желаніе —
Теердое дерево. Дерево —
Легкіп сани. Сани легки.
Старьія дрожки. Дрожки —
Высокія козлы. Козлы —
Ветхіе мостпки. Моспгки были — Тусклыя очки. Очки были — Дорогіе часы. Часы — Злыс люди. Люди —• Шнрокія вороіпа. Вороша — Хорошія дрова. Дрова будуптъ — Жаркія каннкулы. Канику.іы будушъ — Острыя ножницы. Ножницы ■— Трудныя ноты. Ноты —■ Свѣжія сливки. Сливки — Новыя грабли. Грабли — Звонкія гусли. Гусли — Горліія іци. Щн были —. Шнрокія. сѣни. Сѣни —
В о п р о с ы.
121. Что выраяіается въ именахъ прилагаліельныхъ халсспівенныхъ? (§ 43.)
122. Что ознаяаютъ стелени сравленія? (§ 43.)
123. Скольго стеяеней сравненія? {§ 43.) Кахія онѣ? (§ 43.)
124. Чгпо есть лоложптельная сшепень? (§ 43. 1.) 125- Члхо еспіь сравнятельлая степепь? (§ 43. 2.)
126. Чшо есть лревосходяая сшелепь? (§ 43. 3.)
127. Схолько сконяаній вь сравдлпіельной сшелени?
(S «0
і
<3 a d a z и.
47) Показать сравпишельную сліепель слѣдугогцихъ кменъ прплагательлыхъ.
Бумага бѣла, а снѣгъ біълѣс. Твоя шляна нова, а моя — Сіе растсніс нѣжно, а другос — Зсмля черна, а макъ — Луна соѣшлві а ооднце —»
Оігь гдупъ, а сго слуга — Ты уменъ, а піпои Срагпъ —> Нева бысгпра, а Волга — Вода холодна, а ледъ — Москва сгпара, а Кіевъ —— Вино врсдно, а водка еще —• Эшоіпъ ножъ тупъ, а другой —
Эгпо поро туго, а другое — ІѴІой брашъ молодъ, а сестра —» Земля мягка, а воскъ — Берсгъ крутъ, а гора — Порохъ сухъ, а пыль — Моя книга чиста, а швоя — Люди милосерды, но Богъ •— Волкъ люпіъ, л медвѣдь — Сукно гладко, а бархашъ — Ручей глубокъ, а рѣка — Молоко жидко, а вода —« У насъ жары рѣдки, а іъ Сибпри — Мой кафгаанъ узокъ, а камзолъ еіце —■ Эша палка коротка, а другая — JSro бѣгъ шибокъ, а мой — ѵ" Сахаръ сладокъ, а медъ — Домъ высокъ, а башня ■— Эгпа дрревяя дадска, a ma — До Святокъ долго, а до Масллной — Хлѣбъ дешевъ, а сѣцо — Пегпербургъ великъ, а Моеква — Собака мала, а кошка —- Эшошъ домъ хорошъ, а другой —
48) Показать тголное окоіпіаніе сравнптельной сше- нени и сшедеыь иревосходную лменъ прйлага- шельныхъ.
Ловал кпига. ІІосѣншал киига. Самалновал ішига. Умныіі человѣкъ, БѣДнвл женіціжа.

J3 о п р о с ы.
128. Сколько склонеігій имѣютъ маіена лрилагатедь- ныя? (§ 46.)
129. Во-лервыхъ, какого окончанія? (§ 46.)
Жслтът листъ. Аютьш звѣрь.- Гордое племя. Доброе дѣ.ю. Строгій. приказъ. Кратній урокъ. Ветхое одѣяніе. Блнзкал бѣда. НнзкііІ домъ. Малъш долгъ. Хорошал бумага. Болъшое ыоре.
130. Во-вшорыхъ, хакого окончаігія? (§ 46.)
131. И въ шрешьихъ? (§ 46.)
3 a d а г и.

49) Согласовашь нмена прлдагательныя съ существп- шелыіышг.
Новое домъ. Сшарая дерево. Близкій деревня. Ушреннее свѣгпъ. Вечерній заря. Лѣшняя время. Лег- хое саня. Черствая хлѣбъ. Корошкая возжи. Разная гповаръ. Лисья мѣхъ. Куній шапка. Медвѣяий млсо. Синій сухно. Желшая обои. Бѣ.іый бумага. Ииапъ
Пешрова. Аниа Васильевъ. Женпна іімѣпіе. Ошцевъ слово. Любезная другъ. Лѣдивое подмастерье. Добрая дядя. Строгая судья. Тулая гвоздь. Нѣлшьш хисть. Прекрасное картина. Заморскій расгпеніе. Тлжелый хоньхи, Беіпхая мосткя. Жархое каникулы. Гусшая
черняла. Гяллой дрова. Шлрокія вороша, Горячее щи. Звонкое гуслд. Милый дочь. Рѣзвая сынъ. Ны- нѣшнее денв. Волчья зубъ. Прежній время. Пѣшушья гребель. Слоновья хоботъ. Рыжій лошадь. Бурое хо- рова. Коровій іяерсть. Птячіл перо. ІІѣмецкая языкъ. Лагплнскій азбука. Все семья. Весь дѣло. Все городъ. Мокрый одежда. Сырой земля. Злая мальчикъ. Учи- ліелевъ слово. Рыбъя клей. Олеиья молоко. Соболій шуба.
50) Согласовать лмена прллагательяыя с ъ су щс- ствппіелъньшл въ разпыхъ падежахъ.
П о л но е о п о и г а іьг е. Я былъ у шоего старый друга, я оліъ него по- шелъ хъ новый сосѣду. Съ эшнмъ добрый человѣ- хомъ мы долго разговарявалн о славнъгй походѣ ве~ ликій Суворова, въ хояя,ѣ прошлый гляолѣшія. Ояъ зігалъ сего хрсібрый лолководца, н съ пламениый иосторгомъ говорялъ о безсмертный мул;ѣ. У эшого богатый хрестьяняна много пшенигный ыуки я ржаный хлѣба. Ошъ высокій дуба до низкгй шрослі- нвка два шага. Вошъ хозяянъ обиіириый сада. Сты- дися низкій обмаяа. іі лріѣхаль язъ богатый Лон- дона. Сей человѣкъ лріобрѣлъ славу, строзій судья и умный писашеля. Слышалъ ля ты пріятный голосъ про- шлогодній соловъя? Сдліу ла крутой берегу бысіпрьш ручьл. Я. пе лідалъ тахого силъный дождя. Полу- чаешъ лд пясьма оліъ прежній друга? ІІ долго лаілъ въ верхній яруЬѢ, ио только два мѣсял,а въ кижній. Нельзя чдшіть лебединый пера тупой нояіемъ. JI лолучилъ прілтный подарохъ ошъ давлишнгй, ис~ кренній друга, хошорый все ел;е жнветъ до прежиій. Эшотъ человѣкъ ходншъ въ зеленый сюршукѣ, въ сипій Фрахѣ п въ крас/шй камзолѣ.
Кулл свіъжее масла л свиное сала. Эіпотъ сша- хадъ сдѣдапъ пзъ синее стекла. Плшлка слешѣла съ тегілое гнѣзда. Подаіі мнѣ стаісапъ бтьлое лпва ц прасное внна. Онъ не оставляепгъ верхній лшлья. He осталось лп вгерашній блюда? Я. вьшіелъ уліе лзъ нижнгй училнща. Нѣшъ лхі у тебя золопюе колы\а? He судп о сшарянѣ по ныюьшнее времелл.'Пб высокое дереву ползаготъ лервл. He удлвляйся ріъдкое счасхтіііо пѣхоторыхъ людей. Къ храброе войску прлсоедяіш- ллсь новые отряды, Вотъ зпамя съ длинное древкомъ. Дѣтд пптаются свгожее модохомъ. Л хупилъ сшолъ съ круглое зеркаломъ. Есшь людп, код іштагогпся ло- шадиное дгясомъ. Будь доволенъ прежнее ремесдомъ. Выпей воды съ красное влиомъ. Вогпъ корабль съ плоское дномъ. Олъ стояетъ подъ тплжкое дгомъ. Чяталъ лд ты ловѣсть о доброе серди/ѣ? Узнай, сколь- ісо воды въ этомъ бгьло,е впнѣ. He должпо ліалѣть о доброе дѣлѣ. Онъ прпбылъ сюда въ прошедаіее лѣшѣ. Мы лшвемъ въ сооъдиес селѣ. Пшпца лрялется въ теплое' гнѣздѣ. Вы сддпте ла ниж/іее крыльцѣ.
Онъ ѣдетъ охпъ богатссл Москвы до бгьднал Вяткл. Солдашы вьшілл лзъ прежилл казармы, Эшо дѣло не обойдется безъ велипал бѣды. ЛІОДІІ ум лраютъ л отъ моровал язвы л отъ ииал болѣзня. Огпъ ве- літал суровостл иьппъшклл зтіы, пропалл всѣ цвѣ- шы. Это язвледело лзъ прежллл кпдга. Вредно -хо- ДЕШЬ по сырал шравѣ. _ГІ холіу къ добрал старушкѣ. 11 уддвляюсь вгерашнлл лсгпоріи. Су;ку о завтра- шній днѣ по нынгьшнлл логодѣ. Уважай свою добрал мать, и береги талеиькал сесшру. Возьмл прежнлл хнсхпь, л колчд болыиал каршину. Ошломл эшу сла,- бал яѣшку. Наймк иижнлл часіпь эшого дома. Пой- май эшу прооорнал муху к уту ршоал бабочку. Я ношу круглал шляпу п сиилл шапку. Вядйшь "лн шы эшу мссленъкал мышь? Сптарлкъ хряхліилть подъ тлжелал ношею. ІНдяпка съ синлл лентою. He огорланся мсслал неудачею. Смѣйся надъ гнуснал клеветою. He скучая всегдашнлл раоошою. Я. увл- дѣ.іась съ давнишнлл подругою. He жалѣн о хорошал погодѣ. Я лшву въ шумпал уллцѣ. Посхиоя на ниж- илл ступеня. Сядн въ верхнлл комнатѣ. Слыхалъли іпы о подобнал дерзосшн? Разскажя мнѣ ловѣсть о бѣдкал сяротѣ ж о благодгьтел- иал барынѣ.
У меня есть новъгй княгн, хорошгй лерья лріьд- цій карандашн. Въ Россія паходнмъ дремугій лѣса, быстрый рѣкл, бурный озера, простран/іый равняны и высокій горы. Въ сеы лавкѣ продаюптся Апглійскіѵ, ножн, Нрусскгй сукна, Французскій шелловый ма- хперія я Шведскій кажи. Есть ли у тебя остръгй нолшнд,ы я золотой часы? Ступай въ элш широкгй вороша, Вотъ березовый дрова. У него карій глаза^ a у моего брата голубый. У эпхого мальядка пер- чашкн сингй, a у другаго зелеиый. Воліъ чулкя бу- мазхнъгй, вотъ шелковый, л вошъ нитлный. Эшя хлѣоы егсраш/ий, а эшн булки нътіьщній. У ласъ всшавлены зимнгй рамы л деойиый хшіа. Вскорѣ ітройдущъ весенній прогулхн, и ласшулятъ лгьтній, жары. Вошъ еосковъгй свѣчп, сѵшлъной яожнчхи п гусиный лерья. Добрый дѣла ле лропадаіоліъ. Доб- рый людл счастллвы. В-пркъщ друзья не осшавяшъ насъ. Храбрый войска ле знаіошъ лрепятсшвія.
Вошъ десяшь ноеый лерьевъ п двѣиадцашь хоро- шій карандашей. Въ эшомъ городѣ змлого біъдный ыѣ- щанъ я богатый кулцевъ. Въ мосмъ сшадѣ двадцапіь рьшій коровъ к лягпь сіьрый воловъ. На землѣ уже мкого желтый лпсшьевъ, Суди о чедовфкѣ ио его доб-
дѣламъ. Неходи къ дурной людямъ. Мьі удывляемся древлій героямъ. JI купидъ ловый ктгапг, и продалъ старый гпешрадц. Люблю славлый мужей д зламе- литый полховодцевъ древлгй временъ. He водись съ лгькивый и ріъзвый ліоваршцаміі. Эіпошъ лѣсъ налол- ненъ птьвгій лппш,амп л дикій звѣрямп. За эітшмц густый деревьями л низкій кусілами, иостроеіп. го- сподскій довіъ. He судл дерзко о старъгй людяхъ. Слыхалъ ли гаы чшо о далекііі земллхъ, о леизвгьст- лый островахъ л о далглій моряхъ? He сѣшуй о вгв- рашній забавахъ лри лытыипій трудахъ.
Усгогелное оконганіе.
Онъ выѣхалъ лзъ отцевs дома. Ему ле сшало же- нипо шіѣнія. Онъ дѣлаешъ добро сестрииа дочери. Те- лерь я лшву въ домѣ Маіора Жваиовs, а лрежде лшлъ въ дозіѣ мѣщанхи Алексгьева. Эгпа дсревня леяиішъ подъ городомъ Каисинъ. Жестокія сраяіенія съ Фран- вузамн происходшіі лодъ (швор. лад.) Бородило, лодъ Леташеео л подъ БорисовЙ. Я учдлся въ (предл, лад.) Харьковь. Лѣгпомъ онъ живешъ въ деревнѣ Ларголова. Сколько душъ въ деревнѣ Максина? А въ селѣ Воролово? Войско стояло подъ (твор. пад.) городомъ Псповь. Эхпо мѣсшо лелштъ за (твор. пад.) Кіссл. Велпкія лобѣды одерліаны (твор. пад.) Кнлзь Суворовь. Кшіга сія сошінепа (швор. пад.) Михаиль Василъевии Аомолосоеь, а эша Гавргиль Романоеигь Державинь. Фрашіузы былл разбиты '(щвор. пад.) Купгузова. Сей садъ заложенъ (твор. лад.) Графь Строгсшосб. Рос- сійская Нсгпорія написаиа (іпвор. пад.) Карамзин'6.
Я. не возьму весъ выигрыша. Оші ѣздятъ по еесь городу. Окъ друліеігъ со еесъ ДОЙІОМЪ. Первътй во весъ городѣ. Собралась еесъ деревия. Собрали подашь со всл дерёвнею. Грязь ДСЖІІШЪ по всл улпцѣ. Я высмо- лірѣлъ всл лавки. От> прёданъ мнѣ всл душеіо. Онъ добръ лрл всл спірогосши. Я кулплъ весъ сухпо. Эшо вышгсано лзъ есе дѣда. ІІо есс ліѣлу. Вижу весь усер- діе. Олъ любитъ брата все сердцемъ. Я не лашелъ его во все селѣ. Все деревъя отцвѣли. Мы подучаемъ лнсьма со всл сторонъ. Элю влдпо по есл примѣшамъ. Я худплъ все шляпы. Я знакомъ съ вссь купцамл. Мы (зываемъ па весъ плрахъ.
Пр итл жссте лъ ныл р о д о въг л-
Подлѣ птиггй гяѣзда. По соболгй мѣху. Съ сло- ноегй языкомъ. На оленій рогѣ.. У меяя еспіь рыбій хоспта. Это сдѣлано пзъ теллгій мозговт.. He ходл по еолгій слѣдамъ. Узоры съ тъѵіушій гребедікамл. Разсуждедіе о геловгьгій глазѣ. Богпъ медв/ьжгй ліуба л соболгй шалка. Аршпяъ еолоеьл холиі. Волди въ воліъл пещеру. Съ теллгъл леченыо. Въ рыбьл го- ловѣ. Олеигй мясо. Изъ быгагъе сала. По слоновье уху. Съ пѵіигье гнѣздомъ. Въ холопъе сдовѣ.
51) ІІаписашь хакъ лрллагашелышя, такъ л су-
щеслівппхельныя имена въ ладлежаіцдхъ ладеліах-ь.
Е. г.Рлг. Трудно жить безъ нарущный хлгьбъ. Онъ лріѣхалъ лзъ далългй городъ. Ты схоро дойдешь до крсій- нлл бѣдность отъ безразсудное мотовстео. У бо- гатый геловгькъ много друзед. Купл два Фуддга ржа- 11011 хліьбъ, пудъ пшегшгнал мула, и трддцалпь <х»ун- іповъ свчъжес лілсо. Онъ плахалъ со вгерашкій денъ до ныніьшнлл ногь. Я долучплъ ппсьмо огпъ Капи- 7пан'б llempoez. Вопіъ домъ Кплзъ Долгорукій, a этотъ Граф'б Толстой. Вопхъ похлѣбха лзъ теллгъе млсо, а эша изъ еовлжій отваръ. У меня двѣ мед- пв 1
вѣусъл шуба, гари собольл иіапка и чещыре лиеіц салош.
Д. п. Поѣзлхай къ богатый сосіьдъ н хъ добрал сосгьдка. Нѣшъ невозможлаго храброе еойско. Трудно ѣздить ло сыпуггй песокъ. Оиъ бродиггсъ ло дрсму- іій лгбсѣ. He досаждал добрый товаригцъ. Повшгуйся еысшее лагалъство. Ие лротяворѣчь старый гело- етьш. Кланяйся своей добрал матпъ. Подари ету хпижку прилежнал угекица. Олтравь эггш письма. хъ 7іупец'б Ильипг п къ Полковішцсі Островскал. Тн въ эшомъ подражаешь Поэтъ Лотолосоеъ, а не Дер- жавинъ. Купи дѣтямъ по баранъл шалка я по лисьл шуба.
В. 7і. я чптаю полезиал тиіига, л пяшу весвзга ааж- ное тгисъмо. Ты любншь діътс7іал игра. Я уважаю добрый нягальншіъ. Мы люблмъ етърный слуга за его примгьртшл гёстностпъ. Ты хваляшь еесен7іій погода, лтьтішлл лснос/пъ лочей, осеннлл прохлада и зим- нлл дорога. Я рнсую ноеал картгиснка. Ты шохаешь тіахугал роза. Онъ дмѣегпъ доброе сердце, просеіъ• гценный ум'б д благороднал душа. Я. уважаю Кплзъ Иванъ Василъевигъ Пронскій. Я. вижу Anna Петпров- на Волжскссл. Ты ѣдешь въ подмосковнал дереенл. Л купидъ оеегьл шерсть и кОзгй /іухъ. Веля прине- схпя волгъл шуба.
Т. 7i. He шуліи важ7іое дъгло. Поговори съ эшдлъ добръш геловтшъ. Л лознакошілся съ важ7іал особа. He занимайся прежнлл забава. Трудно ужяться съ лтъ/іивый тпосарищъ. Псшобуйся 7іреирасное озеро, сегьтплый ругей, высо7сал гора, зелепый лугъ, сипее Mope, дремуггй лгьсъ я быстрал ріыса. Это учшшще заведено знамеяитый вельможа Ивапъ. Ива/ювигч Шутловъ. Сей домъ цостроенъ Килгшис Маръл
'Алекстьевна Изборская. ПерваяОда сошіиена Миха- илг Василъевигъ Ломоносовъ, другая Гавріилъ Рома- иовигъ Державинъ, а шретья Иесиіь Иваковигъ Дми- тпріевъ. Сей Ипвалнддый домъ основаиъ Графъ Зу- боеъ. Италія была завоевана Кнлзъ Суворовъ. Побѣда лря Кагулѣ одержана Графб Румлнцевъ-Задуиаіі- скій. Исшорія Россійская наппсана ІІаколай Иихай- ловигъ Карамзинъ. Сія прекрасная Басня сочинена ІІванъ Андреевигъ Крыловь, а Поэма Бахчисараяскія Фонтанъ Александръ Серггьевигъ Пушкинъ.
П. 7і. Разскалія мнѣ ловѣсть объутірлмал дшогка и о добрый малъгикъ. Одъ не хручлннтся о гужое горе. Корабдь плаваеліъ въ Черное море. Я здаю о его дурноа дѣло. Чпталъ лп ты разговоръ о доброе сердце? Я жлвадъ въ село Татаришіво д въ деревил ЗІурина. Прд село Бородино лропсходлло сраяіеніе съ Французамл. Прп село Тарутино ухрѣлшась Руссжая ярмія. Вы ходечдо слыхалл о тіисателъница Анна Петровна Бунина, л о живописегі'6 Алексіъй Егороеигь Егоровъ. Маневры въ нынтьшній годь бу- дущъ въ Красн.ое село л на Дудоровсксіл гора.
Мн. z. И. п. Въ сиХъ рядахъ дродаюшся суконный кафтанъ, ісрный тафтлісый илатокъ, силгй шел- ковый гулож, пуховал шллпа п самое тонкое кружееоj а тамъ: медвѣжъл шкура, волгъл шуба, собольл шапка, бараиьл кожсі, 7ііътушъе леро іг залгій мгьхъ. Славный воинъ, мудрый судьл. красно- рѣгиеый писатпелъ л добродіьтелънал женщина лро- славнлл сіхо страну. Воягь гусиное иеро, красный карандашъ, толстсіл тетрадь, дубовал лишшка л длинный грифэелъ.
Р. 7і. Въ семъ полху много храбрый солдатк. У зддго чедовѣка мадо истиннъш другъ* Сколько бшо въ Россіи Удіълъиый Кнлзъ? Знаешь ліі ІДЪІ слхъ добрый граясдалинъ? Вогпъ законы древнгй Римлл- нинъ! ' Эшо дѣгпд молхъ прежнгй хозлилъ. У него Зіять взрослый съшъ. Въ сей лдснцадіі сгао пвадршп- нал сажеиъ. Сколько у ласъ ріьгное судло? 11а де- ревахъ улсе мдого желтый листъ. Въ этой хнигѣ много бтьлый лиспі'6. H получндъ пдсьма огпъ МОІІХЪ прежнгй угеішлъ, Кллзь Голицыцъ и Графб Тол- стой. Вошъ два пуда птигъе перо. Десять соболій воротникъ.
Д. 7і. He ходл ло гужой ссід?>. Онъ плавадъ по далекое море п далъ7ілл землл. He предавалСя лож- ный другъ. Вѣрь добрый родителъ. Дѣлад добро б/ъд- 7іое дштгл-
В- 7г. Любл 7іегіорогііый 7ірав'б и строгій зсіконъ. Чдгпад полезнал книга. Чліи старъіе люди. Хвадд доб- рое дтьло. Берегд гестпый л вгьрный слуга. Вдддшь лд шы малепькал овегка, ееселый лалепопг,, болыиой тпеленопъ д ргьзвый жсрсбелокъ? Онъ ловдідъ медвгь- жело7ій ж волгепокъ.
Т. 7і. He смѣйся надъ стсірые люди. Угождай старшій И младшій братъ. He СИДІІ надъ пус/пал киига. He друлиісь съ пороглый товарищъ. He сеоръея съ близ7іій сос7бдѣ. Мой сосѣдъ зііакомъ съ госдодднъ Пе77іров'б л съ Гелераль Василъевѣ. Онъ торгуешъ ТІОЗЪЛ Ш7іура, оле7іій рогъ, рыбъл 7состъ, 7пътуилй гребеиъ п слоловгй клыкъ.
П. 7і. Слыхалъ лд хпы о гужой 7tpa.it? Оігъ шол- хуешъ о полез/іал 7іау7ссі, о тгрілтгшое ис7іусс7ігео я о древлііс лзъжъ. Пгшіцы выотъ гнѣзда на гус/тіое дереео д на еысо7іал бссшлл. Мы подучллл нзвѣсхпіе о нахяихъ сосуьд'б, Иваповъ н Илъинъ. — Хвастуяъ до- Хояіъ на вороду въ ігавликъе перо.
52) Перевесши тш.еслѣдующія предложенія на Рус- скій языкъ съ улотребденіемъ надлежащихъ па- деяіей:
Une maison 1) пейѵе 2). La maison est пеиѵе. Du the 5) noi'r 4). Le the est noir. La neige 5) blanche 6). La neige est blanche. L'air 7) fvais 8). L?air est frais. L'ha- hit ) blanc ). L'habit est blanc. Le drapcau ) rouge 12). Le drapeau est rouge. Le eiel ) azure ). Le eiel est azure'. XJne famille 15) riche ). La famille est riche, Une bonne ) mere ). La mere est bonne, L'lierbe ) verte 20). L'herbe est eerie. Une fille 21) pauvre 22). La fille est pauvre. Le papier 25) jaune 24). Le papier est jaune. aLes solles 25)' gens 26). Les gens son t" so/.?. Un traineau 27) leger 28). Le traiueau est leger. Une montre chere 29). La montre est chere.
La ville de Petersboiirg 1) est nouvelle 2), mais celle d'Odessa est eucore 3) plus nouvelle. Le corbeau 4) est noir 5), mais le jais 6) est plus noir. L'cau 7) est froide 8 \ mais la glace э) est plus froide. La lnne 10) est lumineuse 11), mais le soleil est plus lumineux. Ma soenr ) est jeune I4), mais mon frere 15) est plus jeune. La circ №) est /nolle I7), mais le suif 18) est plus mou. Le rivage I9) est escarpe, 20) mais le rocher 2i) est plus escarpe. Le velours 22) est uni 23), mais le, satin 24) est plus uni. Le bit 25) est liqui.de 26), mais l'eau27) est plus liqui.de. Cet
habit ®8) est etrolt 29), mais I'autre est encore 30) plus e'troit. Le sucre 51) est doucc 32), mais le miel ) est plus doucc. La maison ) est haute ), mais la tour ) est plus haute. Chez nous l'ete ) est plus court 3S) que l'hiver ). Tu iras en traineau ) plus long temps ) que sur roues ). Ce cbien ) est plus petit ) que le lieu 45). Ma maison 4f>) est plus neuveh7),plusjolieMS>d\.meil- leure 49) que la tiennc 50).
Les bons parens 1) out ordinairement aussi 2) de hons enfans 3). Je suis assis 4) sur 5 ) un banc de gaz,on 6), 7) sous un grand chene 8), suv le rivage escarpe 9 ) d'une riviere rapide 10) et je lis 11) un nouveau livre avec une reliure en cuir 1?X Tu loges dans ]4) une maison humide 15) et lu sors peu a 1C) Yair frais I7)pendant les soirees d'ete 18J'ai me 19) les e'coliers diligens et les ecolieres assidues 20) Donne a table 21) du beurre frais 22), du pain de seigle 23 ), de la crerne epaisse 24), des oeufs cuits 25) et des concornbres sale's 26). J'ai achele un bonnet de renard 27), une pelisse de loup 2S), une fourrure de lievre 29) et une peau d'ours. 30) Ya cliez 51) Taimable frere 32) chez la chere sosur. 33) Voici
54) un beau livre, 55) avec 56) une r!'che reJiure en тпа* roquin, 57) avec la tranche dore'e 38) dans 39) un etui de cuir ) et avec ) une enveloppe de papier. ) Ne te vanLe pas ) de la haute naissance ) et de ton immense fortune; 45) distingue - toi ) par un ban cceur, 47) une probite stride ) et de nobles principes. ) La premiere grammaire russe J a ele ecrite ) par Yimmortel Lomonosoff.. ) L'llistoire russe ) a ele compdsee ) par un grand ecrivain ) 2Y. Karamzine. 56) La Russie a ele illustree 57) par Pierre le Grand, 58) Catherine seconde, 39) Alexandre le Beni, 60) et p.ir les illustres capitaines 61) Munich, 62) Roumiantzoff, б3) Souvoroff 64) et Koutouzoff. 65) La ville d'Andrinople a ele prise 6б) par le feld-marechal comte Diebitsch Zabal- kansky, 67) et la ville d'Erzeroum 68) par le feld-mareehal comte Paskevitch dErivan. c9) La flolle turque a ele detruite dans 70) le golfe de JSavarin 71) par Yescadre alliee 72) sous le commandement 73) de Codrington, amiral anglais, 74) comte Hey den, arniral russe, 75) ct du chevalier de Rigny amiral frangais. 76)
55) Исправнпть оішібки въ слѣдующихъ примѣрахъ.
Вопіъ свгыисгье масло. Извшште, мое евѣжее. Съ горлгълго блюда. Изъ теллгаго мозгу. Мое ллаліье шир/ъ, а твое ужп>. Лсгаь ли вамъ? Теперь на дворѣ пгеплее, нежели вчера. Вощъ легекъкал шросгпочка. Слгьпый человѣхь, глухій ребенокл>, нщмый мальчихъ. Славной городъ, лсной депь, всликоа сдіѣхъ; гсрствой хдѣбъ; ріъзеой ребенохъ; свіьжей хлѣбъ; синей ха<і- шанъ. Эшо остатхіі прёжиій болВзни. ІНалка изъ тіунлго мѣха, синьлго цвѣша. Онъ ѣздилъ съ Генера- ломъ Летровом'6. За лгьтиежь садомъ. Въ прежиій бумагѣ. Что иовава? К былъ у болъновсі сосѣда, дадъ ему хороиіева кушанъя, и пожедалъ сиорова выздоро- вленія. Вотъ прекрасные штшцы! У насъ водятся сіьрыл гуси, сизые уткн, біьлыл голуби и пестрыл павлнны. Вотъ синіе стекла. Вашн добрые дѣла. Я хончилъ всгь дѣло. Все наши учещікя гуляютъ. He берись за всіь. Co всем'6 сшараніемъ іѵельзя успѣгпь во вс/ьм'6 дѣлѣ. Суди ло всемѣ лрішѣтамъ, со всемь раченіемъ и забудь обо всіъмъ прежчпьш.
54) Сдѣлать грамматпяескій разборъ нменамъ лрила- гашелышмъ (см. выціе, сшр. 62.)
1. Ханаанско/t. Имя прилаг. обстоягп ; полнаго окончалія; ед. ч., женск. p.; въ предл. падежѣ.
2. Многпхъ. Имя лрилаг. обсш.; полн. ок.; муж. p.; мн. ч, въ вин. пад.
3. Млидшаго. Имя прилаг. кач.; срави. степ., полн. ок.; муж. p., ед. ч., въ вин. пад.
4. Юнаго. Имя ирнлаг. качеств.; полн. окоцч.; муж. p., ед. ч., въ виц. пад.
I. Невнііное. Ймя прилаг., качеств.; полож. сшеп., полн. оконч.; ср. p., ед. ч., въ им. пад.
в. Мнлаго. Имя прилаг., качеств.; полож. сшеп., полн, окопч.; муж. p., ед. ч., въ вин. дад.
7. Престаріълын. Имя прилаг., качеств.- по.і, сшеп., полн. ок. муж. рѵ ед. ч., въ им. пад."
8. Разноцвгътноп. Имя прилаг., качеств.; полож. СШ., ПОЛІІ ок ; женск. p., ед. ч., въ род. пад.
9. Прілтнал. Имя прилагѵ качесшв.; полож, era., полн. оконч.; женск. p., сд. ч., въ имен. пад.
jo. Яркал. Имя прилаг., качеств.; полож, cm., полн. оконч.; жёнск. p., ед. ч., въ имен. пад.
j 1. Прекраснаго. Имя прилаг., кач.; пол. спі., полн. оконч.; муж. p.; сд. ч., въ род. над.
Весь нашъ пілнчій дворъ наполненъ разнымц рѣд- кпмн пшицами: шамъ есшь прекраснѣйшіе^ пав.шны, Американскія уткп, и самые большіе голубіі съ гу- сшшк хохолхамй и мохнашыми ноліками. Моя мед- вѣжья шуба очень легка; за іпо она дорояіе лівоей. Эшошъ храбрый солдатъ, Василій Ивановъ, оішичплся подъ Бородішымъ и подъ Борисовымъ. На немъ двѣ серебряныя медали: одиа иа голубой, а другая на ло- лосатой лешпѣ. Оиъ охоігшо говоришъ о прелшихъ своихъ походахъ. '
і. Весь. Иия прилаг. обстояга.; муж. p., ед. ч., въимен. пад.
і. ПтигііІ. Имя прилаг. прилт. родовое; муж. p., единсілв. ч., въ имен. пад.
3. Разнымп. Имя прігд. обсіл.; женск. p., мн. ч., въ гавор. пад.
4. Ргьдкплп. йия прил. кач.; полож. сіп., поля. окоич.; жеяск. p., множ. ч., въ гавор. пад.
5. Прекраснѣніиіе. Имя прил. качесгав.; сравн. cm., поля. оконч.з муж. p., ынож. ч., въ имен. пад.
6. Лмериканскіл. Имя придаг. обстояіп.; женск. p., множ. ч., въ имен. пад.
7. Сажые Солыиіс. Имя прилаг. качеств,; полн. оконч., прев. cm.; муж. p., въ имен. пад.
8. Густы.ии. Имя прилаг. качесшв.; нолн. оконч., нолож. cm.; ыуж. p., множ. ч., въ твор. пад.
в. Мохнатимн. Иля придаг. качеотв.; по.ш. оконЧц подож. cm.} адш. j>.} ШІОЖ) ч., я-ь тявр, йад,

іо. Медвгьтл. Имя прплаг. припт. родов,; женск. p., едпнств, ч., въ имен. пад.
U. Легка. Имя прилаг. качеств.; полож. ст., усѣч. ОКОІІЧ,; жснск. p., въ ішен. пад.
12. Дороже. Имя прил. кач.; сравн. cm., усѣч. оконч.
13. Храбрын. Имя придаг. качесшв.; полож. сш,, полн. окопч.; мужеск. p., ед. ч., въ им. пад.
>4. Ивановъ. Имя прилаг. вріігп. личн-j иуж. p., ед. ч., въ ииен. пад.
15. Бородпнылъ. Имя прилаг. припі. личн.; средн. p., един. ч., въ швор. пад.
18. Борнсовымъ. Имя прилаг. пригп. личн.; муж. p., ед. ч., въ твор. пад.
17. Серебрлныл. Имя прил. качеств.; женск. p., множ. ч., въ имен. пад.
13. Голубоп. Имя прил. качесілв.; полож. cm., полн. ок.; женск. p., ед. ч.} въ прсдл. пад.
19. Полосатоіі. Имя прил. качесптв.'; полож, cm., полн. ок., женск. p., ед. ч., въ предл. пад.
20. Прежннхъ. Имя прилаг. обстолт.; муж. p., множ. ч., въ врсдл. пад.
ПРИБАВ1ЕНІБ КЪ ПЕРВЬІМЪ ДВУМЪ ГІАВАМ Ъ.
ОвЪ ЛМЕНИ ЧІІС ДПТЕЛ ЬЦОМЪ.
В о п р о с ы.
132. Чліо есгпь дмя чнслнтельное? (§ 53.)
133. Какія бываюшъ имена члсляітіельныя? (§ 51.)
134. Что означаютъ лмела числлтелышя коллчссіпвея- ныя? (§ 54. і.)
135. Чшо означаюліъ лмена члс.штелышя лорядочныл? ■(§ 54, 2.)
136. Чхпо озиачаюшъ лмсла члсллтельлыя дроблыя? (§ 54. 3.)
131. Чшо озлачакшіъ дмена члслііхпельлыя собнра- дшлышя? (§ SI» і,)
133. Сверхъ хпого, хакія вообіце могушъ бышь нмепа чнслптелышя? (§ 55.)
139. Іѵоторыя супіь сущесщвишедыіыя? (§ 55. 1.)
140. Какъ озяачаегяся родъ вхъ? (§ 55. 1.)
141. Кошорыя нзъ нпхъ не ішѣютъ родовъ? 55. 1.)
142. Которыя нзъ ішенъ чвслнтелыіыхъ сушь пряда- гательныя? (§ 55. 2.)
143. Съ чѣмъ оіш согласуюгпсл? (§ 55. 2.)
3 а д а г п.
55) Найтн п означнть въ слѣдуіощихъ словахъ имена
числителвныя.
много девять сорокъ чстыре іпысяча
два четверть осьмуха содьмой пяшь СОІПЪ
•шрепіь сюо ПОСЛІІДНІЙ дважды двѣнадцагпый
осьмой сшолько согаый пара піройка
всегда половпна шрешь милдіонъ девяшый
мало первый двое оба полшора
шсспіь пгридцать трешій шрое сороковой.

56) Ошмѣшншь, хоіяорыя лзъ сяхъ нменъ чнслптель- яыхъ суть холнчественныя, порядочлыя. дроб- яыя н собяраіпельиыя.
51) Когпорыя язъ снхъ нменъ сушь суіцесіпвншельныя н пріідагагледыіыя.
58) Налясаіяь имена чяслніяельныя, хо.шчесілвенныл, соотвѣгпсшвуюидія шіжесдѣдующнлгъ цііФраюь.
I 11 2 1 31 48 63 101 300
2 12 22 33 50 69 102 400
3 13 21 35 V 5 t 70 108 500
4 14 >4 37 ьг 71 1 10 50 1
5 15 25 39 53 73 1 12 512
6 16 26 40 54 78 120 575
7 17 27 41 60 8 1 145 600
a 18 23 42 65 83 18 6 700
8 19 29 44 66 81 199 800
10 30 30 46 6? 00 аео еОО.

1000 1015 1725 . 2128 100,000
1001 1200 17 62 3275 102,000
1002 122 4 1796 10,200 100,200
1010 1462 180 1 12,275 120,030
1012 1613 18 12 18,771 230,005
1055 1672 1825 30,750 340,060
1099 1703 1 8 2 S 65,625 569,900
1 100 1709 2000 89,226 975,000
1,000,000 6,777,025 125,000,000
1,250,000 8,970,000 128,000,900
1,275,000 9,000,00 1 5, 255,200,209
2,305,004 10,009,505 81, 558,778,997
5,751,802 1 2,099,8 9 1 100, 500,7 12,2 17.
59) Превраітгать сін количественньія ішена въ поря- дочныя.
60) Нашісать имена числителыіыя дробныя соотвѣш- сшвующія.
I I і і I < х ОІ ■> х Iя -J3
a 3 3 ff i S 1 * fa "9 eS ' 3 •
61) Написать ішсна чнслителъныя собирательпвія со- оіпвѣтствующія нплхсслѣдуюцрімъ идіфрамъ.
2(пара),3, 4, 5, 6, 7, 8, в, 10, 12, 100, з(двое), 3, ♦ , і, 6, 7, 8, 9, 10, 100.

62) Попо.шшпь слѣдуюіція рѣчи, посшавленіемъ нменъ чпслиліельныхъ вм.ѣспхо идіФръ.
У человѣка 1 языкъ, і носъ, 2 глаза, 2 уха, 2 іцеки, 5 пальцевъ на халідой рухѣ; 2 рухп, 2 ноги. Сшранъ свѣша 4. Чувсшвъ 5. Сколько у іпебя ira ру- хахъ пальцевъ? 10. Въ году 12 мѣсяцевъ-, въ мѣсяцѣ обыкновеішо 30 дией-, въ нѣкошорыхъ 31, а въ одномъ Февралѣ 28-, чрезъ 4 года, 29. Схолько всего дней въ году? Въ нросшомъ 365, въ внсохосномъ 366. Сколько въ году недѣль? 52 недѣлн и 1 день^ въ високосномъ 2
дмя, Сксшхѳ арошло йрешіщ Х-^дцеегмва
і
сгпова? 1830 лѣлгь. Сколько дистовъ въ десгпи бумаги? 24. Схольхо десшей въ стопѣ? 20. Схольхо листовъ въ стопѣ? 4S0. Схолько въ лудѣ Фуншовъ? 4 0. JLo- пговъ въ Фуншѣ? 32. А ЗОЛОШІІИКОВЪ? 96. Я залла- іпилъ за эіпотъ домъ 52,4 S3 рубля 65 хопѣекъ съ Хакъ вообще называютъ 10 яблоховъ? А сто? Какъ вазываюшъ 12 ямцъ? Кахъ называютъ двухъ лошадея, залряженнжхіь ввіѣсяіѣ? А трехъ? А четырехъ? A іяесть? Кахъ называется харліа, имѣюіцая два очка? Три очха? Чешыре очка? Восемъ очковъ? Десяпть очковъ? Сколько въ холодѣ харшъ? 52. Схольхо масгпсй? 4.
, 63) Поподнлть слѣдуюіція рѣчи посліавленіемъ именъ чнслишелвныхъ коллчественныхъ въ косвешіыхъ падежахъ.
ЕДИНСТВЕННАГО Ч Н С Д A Р одите лъны й пад е м ь. Въ этои хнлгѣ сшо лнстовъ безъ 1. Я. жпдъ долго у 1 хозянла. Вопіъ тебѣ всѣ лівоя хнлгл, кро- мѣ 1. ЭШІІ подарки гошовлю для 1 лріятеля. Въ эліомъ домѣ лослѣ бури не осгпалось ни 1 цѣдаго сшехла. Скольхо шутъ яблоховъ? Безъ 2 шестьдесяшъ. ro¬pe^ посшроепъ лрд сшеченіи 2 рѣкъ, и на берегу 2 небольшпхъ озеръ. Ояъ не проживешъ въ дерернѣ н з дяел. Есля въгчшешь два нзъ 4, сколько осша- неілся? Ояъ лріѣдетъ не преліде нсшеченія 3 мѣся- цевъ л 4 педѣль. Я живу подлѣ 5 хододезея. Вычлін пяшь лзъ 6. У 1 ляяь дяяйі безъ глазу. Л. заплашіілъ за эшо десять рубдея безъ 9 грдвенъ. Есшь людя, хо- шорые ие могушъ ссочншать до 10. Онъ всшупдлъ въ службу 11 лѣіяъ. ч До 12 дѣтъ онъ пе умѣлъ ходить. С&іѣшіш 0ОДШѢСЙ 18 зй сшодоиз». ЖшіЧшъ
\
14 лѣггіъ еще не совершеннодѣтенъ. Ему бшо отъ роду около 15 мѣсяцевъ. Отсюда до города зменѣе 16 верстъ. У меня педосліало 11 рублей. Сколько бу- детъ сто безъ 18? Въ службу берутъ не моложе 19 дѣгпъ. Я. насчищалъ до 20 возовъ. Молодой человѣкъ 21 года. Вотъ всѣ шетрадп безъ 21. Въ эліомъ судѣ было въ годъ не болѣе 21 дѣла. Дѣвица 22 лѣіпъ. Вы- бирал яблохо лзъ 23. Молодой человѣкъ 24 лѣгпъ. Онъ дожилъ до 25 лѣшъ. Опіъ 26 до 21 педалеко. Вычти эпю число изъ 28. II не досчнтаюсъ 29 лоліекъ. Здѣсъ болѣе 30 человѣкъ. У 31 солдаша. Безъ 51 лошадп. Менѣе 31 версты. Болѣе 51 охна. Ошрядъ сей со- спюишъ изъ 52 солд тъ. Человѣкъ 55 лѣтъ. Здѣсь болѣе 54 кннгъ. Мы хушіли около 5о аршииъ сукна. Ты насчишалъ до 56 госпіей. Вычгпи восемь изъ 51. До деревни менѣе 58 версшъ. He жалѣй па эшо 59 рублей. Воіпъ тысяча рублей безъ 40. Здѣсь ме бу- детъ 41 гуся ІІ 41 утки. Изъ 42 рублей не разлш- вешься. Онъ умеръ 45 лѣшъ. Она не долшвеіпъ до 45 лѣшъ. Досчишайся до 48 очковъ. Ему ул^е блпзъ 50 лѣшъ. Ошъ озера до рѣки не менѣе 51 верспіы. На эшо будетъ довольно 5І пуда. Въ году не менѣе 52 педѣль. Ояъ осшавндъ не болѣе 55 рубдей. Едва ли пролиівешъ онъ болѣе 60 часовъ. Здѣсь 64 пера. Эшо озеро въ длину имѣетъ не менѣе 61 версты. Я. ло- ліерялъ до 62 рублей. Вычти лятнадцать пзъ 65. Сшарецъ "70 лѣтъ. Онъ дожплъ до 11 года. Въ моей библіоіпекѣ недостаеліъ 11 книги. Выбирай изъ 12 каршинъ. Эта книга не дешевле 15 рублей. Человѣхъ 80 дѣтъ лазываегпся старикомъ. До 81 версшы дорога идетъ хорошая. Воіпъ іпыЬяча бревенъ безъ 81. У лего пе мепѣе 83 дворовыхъ людей. Безъ 85 рублей» Ъъ сей деревнѣ не заеиѣс 00 душъ. Оаъ дожіш» до 91 года. Эшо выписано нзъ 91 хннги. He лроси за это менѣе 92 рублей. Въ семъ холохолѣ не менѣё 93 лудъ. Изъ 95 вопросовъ ОІІЪ не отвѣчалъ ни на одынв. Ей не менѣе 99 лѣтъ ошъ роду. Доліли до 100. Вычти эіГіО нзъ 101 рубля. Здѣсь бодѣе 101 рюмки. Изъ 102 нумеровъ газешъ. Безъ 103 ошнбохъ. Здѣсь нѣшъ 105 дулхъ. Мы лроѣхалл болѣе 109 миль. Людя доліиваютъ до 110 лѣшъ. Это стояпгь не дороліе 111 руб- лей. Въ эхиомъ хпабуііѣ нѣтъ 120 лошадей. Калі- дая хізъ нпхъ стоишъ не менѣе 150 рублей. Въ эшой суммѣ недоспіаешъ 156 рублей. Онъ не додалъ ламъ 175 яблоковъ. До села не будетъ ISO версліъ. Боіпъ всѣ деньги, кромѣ 181 рубля 9G хопѣех/ь. Схоро досчшпаемся до 200 рублей. He давай за эту хнвгу бодѣе 201 рубля. Въ этой крѣлости не будешъ 202 луліехь. Онъ получаепіъ Аіалованья до 250 рублей въ мѣсяіуъ. Вычти эшу сумму лзъ 378 рублей. За эггш дрожкл нельзя дашь болѣе 400 рублея. Въ хассѣ не- досптало 413 червонцевъ. Въ семъ сраженіи убншо болѣе 500 человѣкъ. Вънашей деревлѣ не будешъ 512 душъ. Воіпъ всѣ депвгд хромѣ 600 рублей. Ояісюда до Кіева болѣе 1000 версшъ. Мы не заплашямъ за это 1001 рублл. Вы хуяялн пе менѣе 1002 саліенъ дровъ. Въ эшой бдбліотекѣ недосчншалнсь 1125 хнигь. Въ ней всего нс будеілъ я 2500 шоаювъ, Въ эяіомъ колохолѣ нѣшъ 5000 лудъ вѣсу. Онъ не можетъ лро- лиіть въ годъ менѣе 100,000 рублей. По счету недо- стаешъ у насъ 125,4S3 рублей. Онъ ллшнлся двое дѣшей. Эшотъ человѣхъ учллся у трое масшеровъ. Изъ гетверо сыновей его ліольхо одняъ остался жлвъ. Ояъ гошовитъ лрнданое для плтеро дочерей. Кошорые кзъ деои часовъ ядутъ лучше? Л не могу рабошашь Шъ трои иожтш/ь. Я учался у обаЩо* -Фессоровъ. Бѣдяый эшошъ человѣкъ лншллря обсі рукъ. Вода лрявозится сюда дзъ оба озеръ.
Д атті е лъ н ы й п а д е ж 6.
He суди о чедовѣкѣ ло і простпулку л no і оишб- з;ѣ. Прдбавь amy клягу къ 2 лрежнимъ. Бей ло всѣмъ зю 3. Радуюсь симъ 4 лріятнымъ диямъ. Раздай бѣд- ііымъ ло 5 рубдей. Въ когпорыхъ мѣсяцахъ по 50, н въ хоторыхъ по 31 дню? Приложп эту сумму къ 50, рублямъ. Въкаждой ротѣ по 100 человѣкъ солдатъ, a доллиіо быть ло 120. Офпцеръ получаеілъ жаловалья по 520 рублей въ годъ, а Полісовішкъ по 1000. Подойди къ свое солдатпамъ. Дай милосгпыню шрое пшцямъ. Онъ оказалъ благодѣяиіе ге/пверо товарпщамъ. Прлбавъ къ своичасамъ еіце одня. Подойди къ оба сьшовьямъ. Про- дай эпіо оба дѣвицамъ. Мы ллавади по обсс морямъ.
В и ниѵь е лыіы й п ctd е ж ъ.
Я купяд.ъ 1 быка, 1 лошадь л 1 теленха. Ты лродалъ 2 коровъ и 3 телятъ. Бы лосгпронлн 1 домъ, j конюшнхо, 2 сарая и 2 голубятни. Вндиілъ лл сихъ 5 хреетьянъ? Купи себѣ 3 пары перчатокъ. Я про- чягпалъ з кнлги. Подаря брату 4 хартлны. Огпдай ему 5 рублей 25 колѣеяъ. Велл переплесть 21 книгу. ІХошля въМоскву 100 рубдей, а въ Кіевъ 1000. Здѣсь зда поілеряли 568 человѣкъ, а въ другомъ сражеиіл 123T. Я люблю спхъ двои друзей. Осчасшливь его трое дѣтей. У насъ работаютъ двое за zemeepo. Вчера иаградили всѣхъ плтеро. Я равно люблю оба сыновей л оба дочерей. Подай мяѣ оба пера л обакнягя.
Теорителъп ы й пад е ж я.
Я довольствуюсь і жалованьемъ. Мы торгуемъ 1 музшю, Тм яшвещ& т шірѣ еъ % еосѣдааш, Вдшъ домъ съ 3 прястролками. Я хупплъ дсрсвню съ 4 мелвннцамя. Ододжя меня 5 рублямя. Кареша съ 6 лошадьшг. Городъ окруаіенъ 7 6алінямп. Вотъ хнига съ S харлгипхами. Уменя есть хоммодъ съ 9 ящикамн. Эгпа книга дороже лііюед 10 рубдямя. Вотъ началъ- дшкъ надъ 11 вридамд. У насъ домъ съ 12 окнамя. Эліа деревня леяшліъ за 15 рѣчкамл. Одннъ офдцеръ съ 21 солдаяіомъ. Я доволеяъ 22 рублямл въ мѣсял(ъ. Крѣлость съ 30-ю' лушхамд. Ояъ не устрашялся цредъ 50 яепріятелямя. Ояъ поссорнлся съ двое учд- іпедями. Эшо дѣло хончеяо тпрое работняхамя. По- ашрп меня съ плтперо яротпвнякамя. Ояъ худялъ сііс цѣпочкд съ двои часамл. Вотъ сарая съ ѵірои са- нямн. Я ломырдлся съ оба врагами. Вчера познако- зшлся я съ оба началышцамн. Эшоіяъ городъ лелатгь меліду оба озерамп.
Пр ед ло ж пый n ад е ж г.
Я хлопочу объ 1 валіномъ дѣлѣ. Ты жявешь въ
1 комнатѣ. Въ 1 селѣ двѣ церквл. Я говорю тебѣ о
2 дѣлахъ. Онъ сдулшлъ прн 5 начадьянкахъ. Домъ о 4 углахъ. Мы помѣстішся въ 5 комяаіяахъ. Мы но слыхалл объ эшлхъ 6 хннгахъ. Схольхо часовъ въ 7 дняхъ. Вошъ повозка ла S холесахъ. Схолько грпведъ въ 9 рубляхъ. Слыхалъ дя ты о 10 довыхъ нзобрѣ- шеніяхъ. Пря 11 ученяхахъ бываетъ одпдъ падзяра- гаель. Въ 21 дому молшо ломѣсшдть мдого пароду. Въ 21 деревнѣ двѣ гпыслчд душъ. Я ллсалъ къ дему о 22 хннгахъ. Эілошъ домъ досшроедъ ла 25 сааіе- няхъ. Одъ лулідается въ 40 рубдяхъ. Этотъ дародъ лшвепгъ въ 45 городахъ, въ 63 селахъ л въ 125 де- ревняхъ. He хдодочл объ эдіол 1000 рублед. Я го- ворхо о двое друзьяхъ. Мы плачемъ no ѵірое дѣтяхъ
OJ№ слулштъ лрд гвтверо гоеяодахъ. Сколысо колеоъ въ двои часахъ? Я дмѣю ладобяосгпь въ трои са- дяхъ. Подумай о оба друзьяхъ. Въ оба лзбахъ нѣшъ оконъ.
М « ожествеинаго гис л а. (Именителъный псідежъ.) Мыбыли здѣсь і. Такъ думаіотъ 1 жеящлды. У пасъ есть 1000 бѣдныхъ' (.Pod. п.) Въ Мосхвѣ было церквей сорокъ 40. Сколь- ко 100 рубдей сшояшъ этц клдгл? Изъ скольклхъ 1000 хядгь состоділъ эша бпбліотека? У 1 богачей есть хпакія хниги. (Дат. п.) ІІ ннѣю уважедіе хъ 1 добродѣтельнымъ. людямъ. Встардду счііталд ло 40. Одд терялд воддовъ ло 1000. (Вин. пад.) ІІ локулаю 1 Руссяія кддгд. Ты здаешь 1 древдіе языкд. Мы зяаемъ 1 бѣдпыхъ людей. Моръ логубдлъ 100,0 молхъ сограждалъ. (Тв. п.) Ты злаешься съ 1 богачамл. Онъ бросаелгь деяьгл 1000. Полробуд счдшашь 40. (Предл.
I
П.) Помлд объ 1 сводхъ дѣдахъ. Вь двухъ 40 сколько едлддцъ? Эдюго ле дайдешь д въ 1000 людел.
64) Подоллягпь сдѣдуюіція рѣчд лосілавледіемъ лмедъ члслдтедьдыхъ лорядочньіхъ въ соошвѣшсшвухо- хцдхъ сухцесшвлшельдыхъ ладеліахъ.
Им е 7і urn е лысый need е жъ.
Петръ 1 д Ехашсрдда 1 царсшвова.ш въ лачалѣ ХѴИІ вѣха. Пеігхръ 2 д Ехашерлла 2 дгарствовалн въ Россіл. Іоахгнъ 3 былъ Государь веллкій. Генрдхъ 4 былъ^Король Фраяпузскііг, а Карлъ 5 Имлерашоръ Рлмскій. Алексалдръ 6, Грдгорій 1 л Л.евъ 10 бы.ш Рдмскіе Папы. Карлъ 9 былъ Король Фрадл,узскій. Лудовлкъ 11 былъ Государь суровыл. Карлъ 12 былъ храбрый волпъ. И Карлъ 13 былъ Король ПІведскій. Лудовикъ 14 славллся любовіхо къ дросвѣщелію. 15 ззѣкъ яропзвблъ многихъ сдавныхъ мущей. Лудавякъ 16 былъ несчасшлпвъ. 17 столѣшіе началось бѣдствен- но, а хончялось славно для Россіи. Вотъ 18 пѣхот- ная дивизія. Нынѣ ндепгъ 19 вѣкъ, или 19 сшолѣшіе.
20 число Января. 20 пушка. 20 домъ. 21 день въгоду.
21 ошнбка. 21 дѣло. 22 часъ. 22 кнпга. 22 стехло. 23 разъ. 23 чашка. 23 леро. 24 стаканъ. 24 рюмка. 24 блюдо. 25 годъ. 25 лѣгпо. 25 зпма. 30 домъ. 31 село.
22 деревня. 40 человѣкъ. 40 дѣло. 40 бумага. 50 гвоздъ. 51 дѣло. 52 версгпа. 53 персшенъ. 53 хопѣйка. 53 ружье. 60 Фуптъ. 70 зима. 80 лѣто. 90 лудъ. 90 мѣ- сшо. 90 зшдя. 91 законъ. 92 часть. 93 мѣсшечхо. 95 рубль. 96 хопѣйка. 99 сказха. 100 разъ. 100 весна. 100 дѣло. 101 томъ. 102 бревно. 103 доска. 120 рубль. 150 днспгь. 165 ПІІСЬМО. 200 солдашъ. 200 часть. 201 листъ. 202 зяамя. 203 страница. ЗООнояіъ. 301 часть. 322 дѣло. 348 мяігута, 454 дерево. 400 хораблв. 457 судно. 483 медаль. 500 гвоздь. 501 чаша. 562 стекло. 583 сшрока. 600 лумеръ. 738 версша. 1000 рубль. 1100 хнига. 1123 ружье. 1230 лѣто. 1828 годъ.
Р о д ит е лъ ный пад е ж ъ. Ошъ 1 до 2 лочлега восемь верспгъ. Эшо списано съ 1 и съ 2 страницы. До 3 села еиде дадеко. У з избы стоишъ часбвой. Эша хнига безъ 4 тома ІШІ безъ 4 часптп. Спрося у 5 хрестьяшша. Эта рухо- ЛІІСВ 8 вѣка. Я былъ у него 10 числа. Шведы ува- ліаюшъ Карла XII. Выпиши сіи сппски лзъ 23 хлиги. Эшо лпсано 15 Яиваря 1823 года.
Д am е лъ ный п а д е ж й. He судл о человѣкѣ no 1 взгдяду. Подойди хъ 1 хплишѣ. Европа удлвлялась Ехашерннѣ II. Исшорія охпдаеіпъ слраведдивость Іоалну III. Фралцузы по- ставиди мояументъ І^енриху ІУ. Я уднвлялся Импе- ратору Карлу Y. Эшо происліеслівіе оптосится хъ YI вѣку, а именно къ 515 году.
Винитпе лъный и ад е ж ъ.
_Я чишаю 1 кннгу, и яиту і письмо. Ты знаешь 1 долгъ человѣка •— благодардоспіь. Олъ взялся улѵе за 2 бдюдо. Видлшь ли оіпсюда 4 рѣху н 3 озеро? Онъ дродалъ 5 седо и 10 дерсвто. Я купнлъ 1 бѣ- гуна въ городѣ. Ты напдешь 2 на конной. Видишь ли 3 зайца? Я прочишалъ уже 458 сліраяицу. Всѣ ло- эшяшъ 1812 годъ.
Т е о pum е лъ н ы й пад е жъ. Я познахомидся въ сеігь городѣ съ модмъ 1 другомъ. Ты спорншь съ 2 ученнхомъ. Попробуй пнсашь 3 перомъ. Доволеяъ ли ліы 3 хвартдрою? Онъ лшвегпъ за 4 пе- реулхомъ. JI заянмаюсь 5 кннгою. Онъ недоволенъ 6 опытомъ. Эшо случялось предъ 1 днемъ. Большоя вал.ъ называютъ 9 валомъ. Эшо быдо додъ 10 домомъ. Мы нашлн кладъ подъ 12 холмомъ. Онъ одеряіалъ по- бѣдѵ иадъ 13 яепріяліелемъ. Олъ сидяпгъ падъ 20 іло- момъ. Посмотри, пѣтъ ли чего за 20 княгою.
Hp е д ло ж лый п а д е ж ъ.
Схажи мнѣ чшо пябудь о 1 другѣ своемъ. Въ 1 комлашѣ ліешіо, а во 2 свѣпіло. На 3 деревѣ сядяшъ воробьл. Я лшву въ 4 ярусѣ. Въ 5 деревнѣ много хлѣба. Прпходя хо мнѣ въ 6 часу. Мой братъ сду- лиілъ въ 11 Егерсхомъ полху, въ 9 дпвизіп. Въ 12 домѣ естъ хвартлры. Въ 18 вѣхѣ было много велн- хнхъ лнсалгелей. Онъ родллся въ 1802 году, сшалт> учншься въ 1801, всшупнлъ въ слуяібу въ 1820, а вы- шелъ въ ошсшавху въ 1S28.
65) Исправяшь ошибкя лъ схлоделіи мменъ щісля- тельдыхъ.у
Я вяжу одпаго солдаіла. Вотпъ кішга съ четыръю каріпляхамц. У иего бѣльма иа обѣдхъ глазахъ. Тамъ . бши одіш жениршы. Одиѣ стехла ломкл, а другіе крѣлкп. Сколько тысячь рублей стоишъ этотъ домъ? Почемъ шы кулилъ обѣ первые хдягл? Подойдд хъ обѣпмъ братьямъ. Въ этомъ домѣ пѣтъ двадцашь двухъ лшльцсвъ. Въ лшсячд рублей скольхо хопѣекъ? У меяя лродало дватцать ляіпь рубдея, a у моего сосѣда шестьдссять.
66) Сдѣлать грамматпческій разборъ лмень члслд- ліельлыхъ (сж. выше, сшр. '85.)
1. Двп. Имя чнслителыюе каіичествелное3 женскаго рода, именитедьный падежъ.
2. Одна. Имя числ. кодич., женск. p., ед. ч., въ пм. пад.
3. /Іругал. Имя чцсд. поряд.; жепск. p., ед. ч., въ им. пад.
Россія сшоишъ на ряду лервыхъ Государствъ въ двухъ частяхъ Свѣта, Европѣ н Азіл, л имѣетъ зна- ■щпелышя владѣнія въ шрешьей, Амерякѣ. Опа ле- жпшъ между сороковымъ л сорокъ осьмымъ граду- самн сѣверной широшы, а отъ ілрлдцать дсвяшаго градуса долгошы просіллрается до двѣспхп двадца- таго, слѣдственио дмѣетъ въ лшрдяу лірлдцать во- сеш>, а въ дллну сшо восемьдесятъ шесшь градусовъ. Вы ДОЛЛІНЫ зяать, чшо окруліность Зелнаго Шара (какъ п всякаго круга) лмѣепгь трпста шестьдесятъ градусовъ. Въ градусѣ заключаешся лятпадцать Нѣ- мецкихъ млль, двадцать пяшь Фраіщузскдхъ, іі сшо четыре съ доловішою Россійскія верслш. На харшѣ впдно, чшо владѣнія Россія дежапгь на ободхъ долу- шаріяхъ земныхъ. Россійскія владѣдія составдліотъ іпреть всей Азід.
і. Йереьш. Имя числ. поряд.; среди. p., ын. ч., въ род. пад. Mjxt,. |'1мя числ, коАич.; жедск, рѵ въ яредл. пад.
3. Третьеп. Имя числ. nop.; женск. p., ед. ч., въ предл. пад,
4. Сороиовымъ. Иня ЧІІСЛ. nop.; муж. p., ед. ч., вътвор. пад,
5. Сорокъ осьхы.т. Имя писд. ,аор.; муж. p., ед. ч., вътвор, пад.
с. Трпдцатъ девлтаго. Имя числ. nop.; муж. р._, ед. ч.} ц род. пад.
7. Двгьстн двадцатъ плтаго. Имя числ. nop.; мул;. p., сд.ч,, въ род. пад.
8. Тріідцать восеш. Имя чисдипі. кодич.; въ впп. пад.
9. Спго сосеяьдеслпіъ шесть. Имя чисд. кол.; въ вин. пад. іо. Другаго. Имл числ. nop 5 муж. p., сд. чѵ въ род. пад. И. Трлста иіестьдебзш. Имя числ. кол.; въ вип. пад.
12. Плпіна/щать. Имя чпсл. код., въ имеы. пад.
13. Двадцать іглть. Имя числ. кол.; въ ітлен. пад.
14. Сто гетыре. Имя числ. код.; въ пмеп. пад.
15. Половшшю: Имя чясл. дробное; жекск. p., сд. ч., di твор. пад.
1G. Обопхъ. Имя числ. собир.; средіі. рѵ въпрсдл. пад. 17. Треть. Имя чпсл. дробиое; жеяск. p., сд, ч., въ вип. пад.
ГДАВА Т Р Е Т I Я.
МіСІОПМЕІІІЬ В о п р о с ы.
144. Чіпо есіпь мѣсшотіеіііе? (§ 51.)
145. Каіая быЕаютъ мѣстоішеііія? (§ 58.)
146. Чшо означаютъ мѣстокменія дишеыя? 58. 1.J
147. Скольяо счдшаешся ліш,ъ? (§ 58. 1.)
148. Какое дкце есшь первое? (§ 58. 1. а.)
149. Второе? (§ 58. 1 6.)
150. "А трешіе? (§ 58. 1. в.)
151. Что есгпь мѣсшоименіе возвраткое? (.§ 58* 2.)
152. Чшо озыачаюшъ мѣсгподмеиія дряшядіателыда (§. 58. 3.)
155. Къ чему сдужагпъ гіѣстотіенія указашелышя? (§ '53. 4.)
154. Чшо означаюшъ мѣстопмепія отігоснтелъныя? (§ 58. 5.)
155. Что суть мѣстоикенія вопросителышя? (g 58.G.)
156. Къ чему слуліатъ эіѣстотіенія опредѣлительныя? (§ 58. 7.)
157. Чпхо сушь мѣсгпоименія неопредѣлетшя? (§ 58. 8.)
158. Какъ ъообще раздѣляются мѣстоименія? (§ 59.)
159. Что замѣняютъ мѣсшоимснія суіцествшпелышя? (§ 59. 1.)
160. Какъ оныя полагаюшся въ рѣчл? (§ 59. 1.)
161. Какія пзъ нпхъ одияаховы для всѣхъ родовъ? (§ 59. 1.)
162. Которыя не имѣіоліъ множестветіаго числа? (§ 59. 1.)
163. Въ хошоромъ пѣгпъ дмеплтельлаго ладеяіа ? (§ 59. і.)
164. Кахія мѣстолмеяія сушь прилагашельныя? (§ 59.)
165. Какія своііства опл имѣюліъ? (§ 59. 2.)
166. Съ чѣмъ онл согласуюшся? (§ 59. 2.)
3 а д a z и.
67) Налтп л озпачпліь въ слѣдуюгцпхъ словахъ МѢ- стопмепія.
ТДѢ я КУДА нѣчто всѣ мепя
ШВОИ тамъ чгао двое всякій вездЬ
чья вы ыѣтъ ничшо кгао либо насъ
нами оный самъ два уже три
исс здѣсь дай кошорый бѣлъ нхъ
Шрц нѣкшо ыой первыц самая коихъ
ПІЫ ВОПГЪ ныть кшо бодь нпшь
шо сіе ващъ іцаща рвод бой A

мы ЧЫІ СІІХЪ зшо таиоц никто
ОШІ иасъ иашихъ тѣмъ ЭІПОЮ самими
ІПОПІЪ коликій ЧЫІХЪ каковой кшо самый
себѣ край самое чья другъ кто шібудь
собою M1I010 нѣсколько ваміі опѣ двѣ

Показашь, кошорыя изъ сихъ аіѣстоішеній суть лнчныя, возврагпныя^ пришяяіапхельныя, указательныя, ошноспшельныя илп вопроспшельньгя, опредѣлнтель- ІІЫЯ н неопредѣдешшя.
68) Означпть прнтял;ательныя мѣсшолмешя, соот- вѣтствуюіція лпчньшъ ІІ возвраіпиымъ: .
Я, МОЙ
шы
мы
ѵ ВІІ
t г
онъ она
ОІІО 0НИ ОІіѢ себя
69) Ошносншелышя, соошвѣшсігсвуюгція указашель- нымъ:
гаотъ, коіпорый
ніа
то
шіі
гпотъ, кпіо
такой, какой
такая
такое
ілакіе
Іпакія

Ю) Указагпелышя, сооіпвѣтствуюііря всшросшпель- дымъ:
кшо? тошъ что?
кошорый? какой?
Прпіляяштельішя, соотвѣтсгпвуіош(ія волросд- шелыгймъ:
чей ыой ШЕОЙ его нашъ вашъ ихъ
чья
чье
ЧЫІ
ыои глазъ нога сердце can и швоя рука носъ колѣио : губы чей взглядъ улыбка мнѣдіе рѣчи сдова шагн свое поде лѣсъ пашня ЯЬІСЛИ
сей братъ сесшра дитя дѣши
Согласовать мѣстодмеііія лрялагательдыя съ нме- памл существлтелыіымя:
наше дѣдо буиага сщолъ уши вашъ умъ душа шѣло дѣла это ухо іцека рѳтъ брови піотъ часъ
шшута дѣшо годы. такой стулъ скамья ведро сараи. |коііюшяи какоц морозъ
погода
самый берегь
чашка дѣло глаза' перья
вреыя
льды
воды
кошорый часъ
самъ огаеіуь
доля ноле доікц вімки
мать дитя
предки.


13) Согласовашь слѣдуюдря мѣсшоиыенія прдлага- ліельныя съ лмепамд сухцествпшельпьшд въ раз- ныхъ ладеліахъ.
У эпготъ зяальчика нало соой ума. ^лл которой дишяліп вы эшо кулллл? Безъ мой сщаранія, я безъ вашъ пособія ндчег.о де сдѣлаемъ. Сколько версіяъ оідъ сей до тотъ города? А отъ зтотъ до та де- ревдя? Изъ гей йаду вы это дрддеслд? Изъ которой хкягя выддсадъ гіівой урохъ? ІІ не вддалъ изъ гей суммы ваиъ даіодіъ деньгп. У гей браліа іпы запялъ деньгл? Безъ твой друга я де лойду гулядіь. Мы былц у дего самъ. Кудл аршпдъ самый лучшаго бар- хаілу.
Ие дпвлсь &тот'б случаю. Пододдя хъ мой сшо- лу. Радуюсь сей успѣху. Подарл денегъ свой сссшрѣ. По е.ей сшараяііб ты лолучллъ мѣсшо? -Какой языку шы учишься? Я. сшараюсь угодлтъ ваисъ учлтеліо л нашг сэіошрлліеліо. Мы схазаля эіло еліу самъ. Онъ лодъѣхалъ къ самый хрыльлу. Вели тотъ человѣку работашь. Надобио лрлвыЕаліь хъ бслкгй пиіцѣ. Каждый человѣку доллшо работать. Ко вслкгй чс- ловѣку нояшо дрлмѣхшться.
Блдиліь лл этотъ собаку л этотъ холіа? Бъ который дедь бьіваеліъ у васъ огпдыхъ? Дюблю сеі

лревраснуіо дачу. Чптаго momz полезную ккигу. Чей шгляпу уроннли иа полъ? Какоіс выгоду шы находнніь Б'Ь праздности? Зяаршь ли мой сосѣда и лой сосѣд- ку? Любдю ваиіо лривычку. Онъ очень распросиіра- нилъ свой дерсвшо, іі хупилъ эпш хговую усадьбу. Мы вддѣли ее самъ. Ты хуігадъ самый слабую лошадь.
He ліулш сей дѣломъ. Познакомься съ этпот'6 человѣкомъ, п съ этотъ дѣ'віш(ею. За какой рабоілою іпы сидишь? Подъ гей домомъ земля рухнула? Кадъ zcii хнигою гпы за^умался? Я знаковіъ съ ваиі'б пле- кяпішкоэгь II съ есішъ тсітіхоіо. LIE говори съ свй женгцпною. Заннмаііся moviz урокомъ. Ты іізвѣспіенъ соой лѣныо. He друлінся съ пашь сосѣдомъ. Что ле- жшггь подъ этотк столомъ? He смѣйся падъ сей ре- бенкомъ. Я рѣдко вйжусь съ тсой братоагъ и съ мол сестрото. Подъ который началышхомъ ты елу- лшщь. За какбй горою леЖишъ сей дереяия? Надъ такой человѣхомъ лосмѣяяіьея мбжно.
Въ этотъ лѣеу ' много вблхов®, a іга то долѣ шіого зайіі,евъ. Домъ пбстроето. ла сгл горѣ. Я дро- читалъ эгпо въ иів$й клягѣ, Въ мой домѣ нѣтъ чу- жихъ. О который дѣлѣ лш говоришв': Въ жгкой го- родѣ шы жнзешь? Ръ какал деревігя бклъ ііолсаръ? ПоЖалѣи о наш'6 ^ратѣ и о мой сыиѣ. Я не впжу • бѣды іп> атог&ь дѣлѣ. Дѣлб о бъ этоіШ землѣ it о вашъ дер^ігл схоро койчишея. Въ zeil головѣ роди- лась эіпа віыелв? Давно ли шы жпвешь въ ссй городѣ? lie знаю, о zeii дѣлѣ ыой братъ хлоіючетъ.
Ссй жшіги н momz каріщиш уже продаіш. Жой братъя п твоіі сестры учплпеь въ одлонъхлассѣ. Чей дѣши ошллчаіОітіея уопѣхазш?
Baiiiz ешаранія и мой ліруды будушъ иаграж- дёіда успѣхомъ. Кашъ вошш храбры. Теой брашья
lot
лѣядвы. Топѵб уллцы вымощелы камнсмъ. Этоть лерья ліупы. Сей домы камешіые. Какой людд лш- вушъ здѣеь? Такой дѣла ис 'лртщослтъ чеслхя. Коѵіо- рый гголіш пошлл въ походъ? Ксшой книгіх ідебѣ ігра- вятся? Таііой глаза прохшцаілельды. Который шлялы дешевле?
У сей людей ііѣтъ тотъ замхлсловъ. Вохль луч- шій дзъ мой учедлковъ. Сісоро доберемся до твой шехлрадей. Изъ какѳй чляовъ, онъ лышелъ? Отъ . ко- торый друзей хпы это слышалъ? Изъ гей доходовъ сшъ мопіаетъ? He хцадл эшотъ шалудовъ. Эшо упла- чело лзъ нашъ деиегъ. _Я лолучшдъ пдсьмо охпъ втиъ роддшелей. Вошъ одпнъ ІІЗЪ самый храбрыхъ солдаітхъ. Спросише о шомъ у шіхъ сажа.
He дивись наш'б бѣдавіъ. Подолдл къ сей дверямъ. Подари кплгп эѵютъ бѣднымъ учешікамъ. Скаяиі эхпо 7пвой брашьямъ я мой друзьямъ. ІГрдвгскай къ сей хіе- удачамъ. Судд по мой -услѣхамъ въ пауісахъ? Учишься ли шы ceil худоліесгпвамъ и тотъ наукамъ? По гей кддгамъ хххы учллся? Каиой дѣламъ гпы уддвляешься? Такой людямъ псшогать доллиіо! Къ кощорый дверящ» дрлдѣлапы замкд?
ІІ впяіу сей довыя кндгл ІІ эшо старыя перья. Мы куппли тотг; барадовъ хі этопш. коровъ. Чііхпай 7П07П6 сочиненія. Вереічі свой дёдьгд. ТІтл твой ро- ддтедед., Чей домы купилъ мой сосѣдъ? Л тщжу ихъ сали. Оиъ браііптъ ихъ самъ. Л дадѣлъ теой очкп, Впдишь ліі зтоѵѵь людей, д тоѵіб деревьл?
He хваллсь свой хпрудаміг. Л ire здакомъ съ ваиі'6 браідьямл. Забавляйся этотъ яграмя. Будх>те друяі- ІІЫ съ мой роддыми. ПОСІІДХІ за наиьъ кщігаэш. Съ гей дѣіпъмл шы гуляешь? ІІоздакомься съ лдмл ссшъ. Одъ ліоргуеілъ самый лучшлми діоварашд. За котііо^
рый воролшгп1 ліы жягешь? He зяакомься со всШій. Заямись сей дѣламп.
Прдумая о свой лѣтахъ. ІІ живу въ твой комла- іпахъ. О гей совѣшахъ ты говорпшь? Въ нпхъ сажъ мігого недостатковъ. Въ самый лучяшхъ людяхъ есліь недосщащхи. Въ сей хнлгахъ мпого хорошаго. Въ этотъ земляхъ дѣтъ золота. Въ momz ыоряхъ БОДЯІИСЯ кншы. ІІа namz улнп,ахъ мяого ліуму, а на вашь очень тихо. О такой велз^ахъ спорить яе дол- жно. Въ какой лѣшахъ онъ умеръ? Во вслкій дѣдахъ дбЛлшо смошрѣть ла хонея(ъ.
44) Поставяэтіь слѣдуюяря мѣстояменія еущесшвЯ- тельныя въ соошвѣтствуюіигііхъ падежахъ. Ed. z. Р. 7і. У л много денегъ, a у ты яѣгпъ нн ко- лѣйхл. He хвалл ouz. Безъ oily, ашѣ ехучяо. І1 не влдадъ оиа. Для она мы все едѣлаемъ. lie трогая оно. Олгь оно добра яе ждя. У ссбл лн брашецъ? Отъ кто іпы лолучлдъ депьгд? Изъ гто ілы сіе сдѣлалъ? He яросл ломощя у никто. He ллшн нигто. Здѣсь лѣліъ ни~ тіѵіо. He ѣяхь liuzmo.
Д. 7і. Нрлходя хъ л завтра, а я пріду хъ ты сегодня. Скажя онб, чліобъ онъ ошдалъ онавсѣ деньгя. Къ OKZ МОЛІЯО лоелать слугу, а къ она сдужанху. Дан оно усліояшься. Кто іяы эліо говоряшь? Что тн дявяшься въ этомъ дѣлѣ? Желаешь лд себл сча- сшія? He говорл эшого никто. He уднвляйся въ свѣ- шѣ іаито. ІІ не хожу хъ никта. Эліо яе годпяіся къ нигто. Учпсь zmo ллбудь. Скажн эшо ито ннбудв.
В. п. Л люблю ты, а ілы л обпліаешъ. Мы ува- ліаемъ ouz, а она любишъ душевно. Засіяуллсь за онъ, л доладѣйся на она. Я купллъ ouz очень дешево. Я лоложддъ иа оііо хннгу, Кто ты разумѣешв подъ 5-тимъ с.ювомъ? Что шы говоряшь? За кто іля л хгрннимаешь. Въ кто уроднлея этолгь мальчдхъ. Тыі лостоишь за ссбл. Я ке продамъ за нигтіъо. Онъ не лопалъ въ HWtvio. За гто ты ссрдишііся на онъ?
Т. 7і. Иосиди со л. Скоро прійдутъ за ѵгы. Мы пожертвуемз. оиъ. Приходп съ с>7съ. Я распоряжаю ола. He сжрывайся предъ она. Онъ доводенъ себл. Что яіы защшаешься? Кто эгпо сдѣлано? Съ tmos лгебя MO.TX.HO доздравигпъ. Этого нигтпо не лопразнщъ. Эіао еыдё никпіо нр было сказано.
П. 7і. Будь во л увѣрепъ. Я логозорю о ты. Я горюю о олъ л о oilci. Слыхалъ .ш объ онсі? Вь от. нѣпхъ разсудка. Въ кто пхы пашелъ друга? Увѣренъ лн ты въ себл? 0 гто ты ллаяеліь? Я о нгиѵю, ле слихадъ. Въ яикто пѣтъ сгпольхо ума. На гто ты осиовался? При ктпо онъ находншся? ІХри л лѣшъ ѵ^еыегъ. По ты будутъ схучать. Въ оіі'б много зло- сш, Объ ока ШІІШО добра ііе схажеіпъ.
Мн. г. II. 7і. Д люоизгъ рабоілашь. Тъг умѣеше чшаашь. 0н'б яіивушъ весело. Оиа не ящуіяъ забавъ.
Р. 7і. У л шіого заботъ. Везъ ттіы ынѣ схучио.
*
Д нс вкліу 07Ѵ6. Я ие люблю опа. Для онъ все сдѣ- лаю. Опгь оиа яе яідц дользы. Вы не бсрежсте себл.
71. Приходяше КЪ Л. Мы 771Ы ТДЕВЛЯеМСЯ. По- дайте онъ мплосшыіио. Иодарнше о7іа денегъ. He под- ходише къолъ. Это плашье по ош. Оші яажедаютъ вреда себл.
В. ті. Я уважаю г?гы. Вы забы.ш л- Я уд<іржяваю ОН6- Вы наказыкаете ока. Мы за ohz встулаемся. Въ она мало толку. Мы. береліемъ себл.
Т. 71. Мнѣ пріятяо быдіь съ /ііы. Ты скучаешь съ л. Вм лренебрегаелте om. He дорожгггис она. По-
(
друлатшесь съ О«Й. He ссорыпесь съ оиа. He хва-» лишесь се&л.
Ц. п. Я мтгого слыхяадъ о тъг. Вынезабудеіпе о л. Въ о/іо ыѣхпъ зависши. Прп она хіѣшъ слугь. Мои держямъ дѣгпей лрл себл.
15) Исправиіль охлнбіш въ с.іѣдухсщих?» рѣчехиях^.
Д яшву безъ нхъ н ііѳгу обойтясь безъ яихъ поагощл. Купя мхіѣ саиого лучшаго чаю. Я слыхладъ эшо ошъ его самаго. Чево ілебѣ недосілаетъ? Чеэіъ заслужилъ я швоіо дружбу? На чѣмъ ословаяы сіи лравила? Я со всеш, доиомъ знахокъ. Я дюблю са- мыхъ дѣщеіг, а не родншелей нхныхъ. Ешо написанр самяші гаошстхп перьямя. Увиліусь лы я съ іікмн са- ацамя? Изъ хоторого города вы пріѣхалл? У эпіаго человѣка много денегъ. Я виліу его савхаго. Я люблхо его казл» самого лучшаго друга. Изъ какаго дерева построеііъ эшошъ заборъ? Безъ ілахаго пособія я не вхогъ бы лнчего сдѣлашь.
Эшѣ лблокхх вхусяы. Съ чего лозволещя шы ш- шедъ ео двора? Олхъ чьего брлншдь у лхебя грлова? Я зрѣ не довѣряю. Ты былъ не доволенъ гпобрю. Оия ищ» сашшъ вредящъ. На зіпѣхъ , деревьяхъ вхного іио- довъ. У сго яѣтъ деяегъ. У яхъ миого забоіяы. Въ сѣмъ дрмѣ иѣшъ ыѣсгла. О чѣмъ ты ■^абогаііщьс.»? Въ яѣмъ пхы яаходящь удовольсшвіе? За' чемъ лхы при- ходялъ? Я быдъ очель дружеяь съ хлемь челодѣкрмъ. Поѣду съ хемъ пябудь. Изъ чево ліьі нвсіях»? У хаво іяы живещі)? Я вашь локориѣйшій слуга.
Tfi) Сдѣлаліх, граішашичесххіг разборъ кѣсшоішеяій:
(См. выше, стр, 62,) 1. <9«». Мѣсгаоішехі. личн., сущ. з-го дица, ыуж. рода, ед. ч.
ІІкхъ. Мѣспхоимен. дичн,;, сущ., з-го дица, муж. ррда, миож, ч. вт» родрщ. пад. (Почсму шщ, а де нхъ?)
3. Его. Мѣсшоішеи. лпчп., суіц.; з-го лица; муж. рода, едпнсгав.
ч., въ родипт. пад.
4. Елу. Мѣстоимен. личи., суіц.; з-го дица; муж. рода, единсшв.
ч., въ дателыі. пад.
5. Еотороіг. Мѣсгаоимеп. возвр., прилаг., жслск. рода, cдинcrпв•
ч., въ родиіп. пад. (почему пе которык?) (См. выше, стр. S5).
1. Нашъ. МЬстоимен. прит., прилаг.; і-го лпца, муж. рода, сд.
ч. въ лмел. пад.
2. Салые. Мѣспхоииен. опред., прплаг.; муж. рода, множ. ч. въ
имеи. пад. (Почелу ле салыя?)
3. Мол. Мѣсгаоимеп. прниі., прилаг.; і-го дица; желск. рода,
единсгав. ч. въ имеяит. пад.
4. To. Мѣсшоимен. указага., прилаг., среди. рода, ед. чнсла, въ
винйпт. пад.
5. Она. Мѣстоішел. личн. существ.; з-го лнца, желск. рода3 ед.
ч.. въ имел. пад. с. Твоеіі. Мѣстоимсл. прит., прплаг., 2-го лицах жснск. ро- да, 'ед. ч. въ роднщ. пад.
7. Эгпого. Мѣстопмен. указ. прил., муж.р.; ед. ч. въпіц. пад.
8. Онъ. Мѣстоимел. личл. суіцеспіп., з-го лица, муж. рода,
ед. ч., въ ішен. пад.
9. Нелъ. Мѣстоимея. Личн. сущеслгв.; з-го лнца; муж. рода^
ед. ч. въ прсдложн. пад. ю. Свонх'б. Мѣспіоимел. прит., прил. муж. рода, ед. ч. въ предд. падежѣ.
(См. выше, сгпр. -97.)
1. Она. Мѣстоимел. аычл., сущ.; з-го лица, жслск. p., ед. ч.,
въ пмел. пад.
2. Вы. Мѣстоинея. ліічл., сущ. 2-го лпца, ын. ч., въ имен. пад.
ГДАВА Ч ЕТВЕ Р Т А Я.
О Г Л. А. Г О Л ѣ.
В о ть р о с ы. 161. Чгпо есть глаголъ? (§ 62.) 168, Какъ ѵообщо раздѣллюліся глаголы? (§ 63.)
169. Чгпо есшь глаголъ дѣйсіпвишелыіый? (§ 63. 1.) П0. Какіе глаголы проіісходятъ ошъ дѣйствтпель- ныхъ? (§ 65. 1.)
171. Чшо вырая;.аехпся глаголомъ воззратньшъ? (§ 63. 1. а.)
172. Чшо выражаепхся глаголомъ взалшіьшъ? (§ 63.1. б.)
173. Кахъ оканчивахотся глаголы возврашные н вза- нтше? (§ 65. 1. б.)
174. Каісіе глаголы сіце пріпхадлежатъ къ онымъ? (§ 63. 1. б.)
175. Чшо выражаютъ глаголы средніе? (§ 63. 2.)
176. Какіе глаголы прпнадлеліащъ хъ средшшъ? (§ 03. 2.)
177. Какіе глаголы доллшо отлычить особеііно? (§63.2.)
178. Какъ называются гдаголы быть н с/патъ?(§63.2.)
, 3 а д а г и. 77) Ошмѣтиші, изъ слѣдуюіцихъ словъ глаголы:
дѣлашь иіпти смошріо брать былъ
сѣчь яогошь ходить говорпшь кровагяь
бѣлъ цзѣсть колошь зашишь бѣгалъ
щитъ жалъ кинь спдѣть засѣлъ
сидѣли жду жаль лѣпь ндешь
пробѣлъ качсли ждашь жечь брось
смѣть бипіь сѣшь просплъ нечь
сунь яіугай НИІЛЬ нѣгаь быль
вочь лунь дѣлай бышь сѣсгпь
лечь ЛІОЛОЧЬ сараю сытъ ІѵОСИШЬ
мечъ вѣсть пграю бытъ гуляю
сѣлъ дай дави выну пить
ліри рай умѣго стой яііть
Зашатилъ лп ілы свою хіодать? Постарайся подагпь ему приыѣръ. У мепя шрл голубя. He іпри болыіаго мѣспха. MQU братъ ояень сДОдъі

Я не смѣлъ къ неаіу подойпит. Въ эяіомъ хорабдѣ сдѣлалась іпсль. Вода натанаешъ ілеш>. Я сѣю горохъ. Я доводенъ сею работою. Я <бѣгу тихо. Пріібавь бѣгу. He вой, собаха! Вой собахъ мнѣ проіпивеігь. Эгпоілъ хдѣбъ ояеііь гнядъ. Долго ди онъ гнилъ? Деревья сшояшъ въ ядзѣіпу. Роза говоритъ: я в;вѣшу. Я ѣду домоя.
Въ забошѣ забыдъ онъ ѣду.
Т8) Ошмѣтпть, которыо нзъ слѣдуюіцлхъ глагодоЬъ дѣйствяшельные, средніе (начянательпые), воз- врашные, взанмныѳ п обидіе:
дѣдать бояшься сядь извѣщу выпей
ЖДУ явшпься сшашь стою ошвсдемъ
сяду звалъ сидѣшь лівердить видншь
сддете лягъ жги бышь ходить
бойея ходи ИДУ бей надѣяться
куришь спалъ просидъ унеръ выось
рубигпь куриться очвулся ступай сѣлъ
шьешь удыбашься хвалишь ппшу дюблю
стой три зпаться искать свѣгпишъ
кланяйея сгарою даише чесаться спать
играй угоіцаенъ кдадешь <ТИУ дышать
іеечь сижу госшилъ пью тропь
Ппсашь зяакохпшься пдяшешь внесу садитесь
иой кривлягаься бросаться ыадѣешся яазывай
ыодчать миу трудиться пдакашь удыбнудся
^акрой сшупилъ рвусь свищи изгнадъ

і
ill
2? o n p o c ы. П9. Какія сутъ главішя дрлііаддежпсстд гдагола? (§ 64.)
130. Чшо выражаедіся дрд дзображедіи всяхаго дѣй- сшвія? (§ 65.)
181. Какъ иазываешся сіе выраженіе? (§ 65.)
182. Какое бываешъ время? (§ 65.)
183. Чіяо выражаешся въ гдаголѣ, кромѣ времеші? (§ 66.)
184. Какіе бываютъ вдды? (§ 66.)
185. Чхпо есть вддъ деодредѣдіешіый? (§ 66. 1.)
186. Чгпо есгпь видъ опредѣ'д'ётш п? (§ 66. 2.) 1ST. Что есть вддчь многокрашішн? (§ 66. 3.) 183. Что есть влдъ однояратный? (§ 66. 4.)
189. Чшо есшь зидъ несоверіденішд? (§ 66. 5.)
190. Чшо есшь видъ совершешшй? (§ 66. 6.)
191. Чшо есіпь глаголъ лросшон? (§ 66. 1.)
192. Чшо есть глагодъ лреддолишй?Г( 66. 1.)
193. Іѵакіе виды бываютъ въ г.іаголѣ лростомъ? (§ 66. 1.)
194. Какіе вдды бываютъ въ глаголѣ яреддожномъ? (§ 66. 2.)
195. Сяодьхо вреиелъ, п какія бываюхпъ въ видѣ не- олредѣденнокъ, опредѣлениомъ л песоверліен- ломъ? (§ 66. 2.) \
196. Скодько времепъ въ впдахъ оддократкомь л со- вершетюмъ? (§ 66. 2.)
19T. Сколько времеиъ въ видѣ гіногокрашномъ (§ 66. 2.)
198. Какъ моЖЗМйь быть выражено дѣлспівіе лред* Меліа? (§ 64.)
199. Какъ^нлзываюшся сія раздяшше сдособкс Выра* жащь дѣвсщвіс? (§ 61.1
200. Сколько ссітть иаклоненій (§ 67.)
201. Въ какозяъ вігдѣ п врсшени моліетъ бышь на- клонеиіе шъявпщедыюе, повелнтелыюе и неокон» чатедьное? (§ 67.)
3 а д а г и.
79) Ошмѣтшпь въ нйжеслѣду юіцнхъ глаголахъ паклб- иеніе иеоконіашелыюс, дзъявтпелыіое и дове- лишелыюе:
смѣяпіься сидѣть шрубиліь писать бѣлѣть
гдяди сыѣюся плаваго пишу бѣлѣшься
іаогу смѣялся лк>5ишь пиши бѣлѣлъ
ѣдешь посмѣюся молчи писали СЬлѣюся
рисовать смѣйся кличу напишемъ глядп
ходи засмѣйся свѣшпшь шумп гляжу
ллывемъ сижу ѣздмлъ роюсь гллдѣть
стой СИДІІ пскалъ браться глядѣлъ
плакать сидѣшь прыгали увезъ тшь
кричитъ сидѣлъ сыщу толкни пей
пѣлъ ПОСИДІІ спи измокъ ѣмъ
рублю огпсидѣдъ спимъ рви дай.
80) Ошмѣтить, кошорые глаголы предлолшыс и ко-

торые простис:
дѣлать пщу бить глашь умѣіль
сдѣлагпь сыщу вбишь скрышь умыть
подѣлалъ вели сбишь скачи впеси
іпрп повели убить свесшл ошведу
yrrrpii СИДІХ побишь сверлигаь пстощать
дай ПОСИДІІ пробппть сиазать разбить
отдай пскать олібишь смотрѣть иазишь
X
сгаой отыскашь разбить . скакашь убрать
иостой ѣзжу взбигаь кругаить умножить
сшапь Ііоѣзжу забипіь изяосить уыличагаь
Ьстань сгпрою обипгь искапгь доить
йесъ ,посшрою набшпь мскривиліь дойпіи
Ьз«есъ рысдірою Ііадбигаь безсдавидіь ИСіфІШЬСЯ


m
яытк. ѣогаь нораабишь шшшь иекрошйти умыть оъѣсшь избить шіззодить пстребігш.
гдаголамъ:
Леопр. кидать брызгашь
плескать
Нпогокр. кпдывашь
81) Отмѣтшта лпди зъ нпжеслѣдующзахъ простьгхъ глагодахъ: неоітредѣлсйиьш, опредѣлеіпіый, сдяо- крапшый и киогократный:
ішѣть дѣлать дрогн.у глалъ охапіь
жгу ншган дѣлывадъ дрогнулъ гонялъ
ОХІіушЬ жпгну ходить везу Дрогнуть
гаішвалъ охаю жигпупіь зііать вожу
дупь хлеснулъ охну пссу брѳспть
лечу ДУЙ ч лазигпь охалъ ношу
сшегашь леіпаю дувалъ лѣзть охнулъ
всду стегапіь лешаю дувалъ лѣзшь
охнудъ веду стегнушь сшукиу дулъ
іпаскалъ охпвалъ везу плыть іілюнудъ
горѣть шаі^илъ кпдагаь вссши . плавашь
брось кормлю таскнваль кииуть водить
жилъ бросай бѣгалъ » давгулъ кидаю
важивадъ жизалъ • пиірадъ бѣжать плеснудъ
Еидалъ махалъ прыгнуть шрешь бѣгивадъ
двішулъ кидывалъ махнулъ имѣлъ сижу
82) ІХрнбрат:, пздостаюидіе виды къ сдѣдующ:
Одн окр.
КІІіЧуШЬ

стукнущ»
махивашь


лягзушь
стричь
хлопывагсь
бросать
тронушь дупущь

рубпуть тряхнуіпь кольнушь кліояуть
Опрад. б.оесгпи бѣжать
везтъ
Гнать
двигать
рывашь
даврть
іяалкнвашь,
Мпогокр. бражпвать
вадивать
Иеопр, бродить
Бодишь
кашывать
лазпть
ломить


носить


плывать


ползашь


рояиіпь


саживать


тащить


итти


83) ІХрибрахпъ простые глаголы лредлояіные къ лростьшъ. изгладить гладишь уипожить выдѣдашь исшощигпь проиграть написашь оемошрѣтв
ошрубиШь
взжарь.
і
хъ лредл ОЙІНЫМЪ, A
насыпагпь
успокоішь
развязашь
поднести
надшісать
устремишь
зарышь
Пзжарищв
сбйть
безсдавить
усилигаь
гойти
снискапіБ
сошворишь
докодоть
ошдѣдать
исяолнить
изворотишь
посидѣть
утереть
бришь
сіяшь
думашь
нести
цскашь
хошѣщь
лсшѣть
вершѣшь
рытпь
гнушь
солишь
колоіпь
любишь
іпужишь
лепіашь'
явить
шумѣпгв
пускать
писагаь
читать
играгаь
кричать
лахашь
ндакагаь
имѣшь
желапіь
надѣяться
брашь

S4) Охгшѣтишь, хоторые изъ предложныхъ гдаголовъ въ соверхиеіпюмъ н ігесовершешхомъ видахъ.
подпіісываиь отсіпоять исчезать истопріть
нодаисашь закрывать осуждать приливашь
уширашь' замерзиуть ушомпгаь съѣсть
ушсреніь вынееши Яачать согрѣвать
выносигаь уяалчивашь отсшаивать закрышь
возсыдать дрилить украіяать замерзашь
прибавить съѣдать исшощать устроять
умодчагаь ущоылять ошибпться украсишь
приковывашь закрашнваЕіь выпушь обидѣть
угадашь устрвить подмачипапіь исчсзнушь
начпиать обижать вынимать яодмочить
согрѣшь осудишь ошибаніься нзвпдять.

S5) Прйбрать недосіяаюцріг видъ хъ сдѣдуюицішъ гда- годамъ.
Неѵоаерш*. уходищь проходішд
йодййсываік&
загадыйагаь
оіпйбащься
съѣдашь
оспѣжать
ошдавать
исчезашь
испрашииаш£і
погибать
обрабогпывать
локазывать
кмйгаи
утруднть
вбцдѣліь
укра.сить
випить
создпшь-
угосшить
закрыгпь
вылечить
Леооевріи, прибивашь
иримиряшь
прііковыкать
раз^рѣтапгь
обзиияшь
выітнаіиь
воскрсснуть изі.являть выиьіть слаживать
йриближать
расіппорять
увядашь
проигръівайй приойзашь
угадагаь
саіііБорить
наЬліссігпі
наклеишь
удіихнуть
поілоппть
Вііудать уоадтрѣть
озпачить
■ - TYT1T I
гіодлпіль
йредваришь


86) Прибрашв сіи видьх въ гдагодахъ иросгпыхъ,
Несовсрш, Соеерш. Несссс.рщ. Сосгрш.
давать дать рожать
дѣвать "рѣшцщь
кончпшь сшупать падать хвапіипіь
плѣннть являпгь прощашь 'Дечь
пусгаишь садншься
• сшащь.

ІП
87) Прлбрать виді- спредѣлетійм идп неолредѣлел- нкн къ сліідуюгціімъ гл'а?олаэгь.
Неопр.
бродишь
бѣгашь
Бозпть
каташь
лазишь
ломаіііь
гілавать
£02 1 0<L
го$
сажатъ
тискать
f.eo
ѣздишь
валять
влаЧить
кривдять
Gripej. in
весгаи
гяашь
клонишь
лешѣшь'
нестп
Опред. шахцишь птши • блудить вйдѣть ворошйшь'


ползтн
88) Озлашшп» врезія въ сдѣдуіошдіхъ глагодахъ.
ѣду кину ппшу чишаю чипіадъ
пойду к пкулъ писалъ прочту . смѣюсь
шслъ сойду напитпу летаю выйду
давалъ выіпелъ удвою уцрешъ СШОІО
даю быдъ сшрою бьемъ веду
даиъ пыо ІПДИ вожу cwo (іе
бросаю. съѣіцъ би.ЛИ ѣзжу ,ѣду .
брошу буду ѣздпть пьеыъ сижу бУАУ
бросидъ ѣздидъ сади.тс сѣл> ЯВЛЯЮ
вадаю ѣзжу молчашъ выну ОППіССЪ
УЧ ' бралъ взялъ возьму лѣзу
ыазалъ дук> двипу дулъ буду ѣсть
шью дышу лежалъ пришла ВОДИЛЪ
иду ѣхадъ сптаиу ЯЛЛІО еъѣшь
уиѣю шроиу гряиу ВІ.ІШЛЮ умеръ

89) Наплсать сіл саэше глаголы въ леокончатедьдомъ ааклаішіій, п озяачсяіш» вдді» оаихъ.

• :г \В 0 71 р о с ы,
202. тішо выражается въ глаголѣ хромѣ цаклонеиія,
вцда іі вреэіепд? (§ 68.)
203. Скольхо ледъ BJ. гдагодѣ? 68. 1.)
201. Въ кошоромъ накдоненш нѣшъ перваго лпи;а? (§ 68. 1.)
205. Скбльжо чиселъ? (§ 68. 2.)
206. Скольхо родсвъ? (§ 6S. 3.)
207. Въ кошоромъ времени бываегпъ родъ? (§68. 3.)
3 а д а г и. , 90) Озяачишь лпца it шісда въ ішж е с лѣдуюш(ихъ гла- голаХъ.
сижу шумішъ ѣдутъ сріаиу съѣмъ
сидишь пишеше ѣдятъ будешь дашь
сидппгъ пьюшъ ѣдемъ тропутъ сведутъ
СИДІШЪ пей ѣдимъ бросшпе сшой'
сидшпе нейте хочу сядутъ ступай
сидяпіъ плачемъ возшпь . ляженъ УСГ'У
гдяжу . ' ХОДІІШЬ ПЦШСШЬ гряну выну
СПІІШЬ ИЩУ кричишъ возьмешг. имѣю
гошітъ смѣеілся жнсмъ увндишь взглянемъ.

91) Озна*іишь родъ въ ннжеслѣду.юзцихъ глаголахъ. ходидъ пѣла было лесла дадъ еѣкъ брала сидѣлъ спіалъ везло нало вдекла цвѣдо свѣшдѣдо всла піидъ грызѵ піекла.
92) Пронзвесітт лервое лдце насшоягцаго вргімеші ошъ неохошіашелвнаго наклоненія н обрашно:
Неоконг. накл. і лицс. даскащь даседо щерзадпь
дѣлать
ІІеоконг. накл. г лпцс. сажашь
ахаю
зимую
чувсшвую
баловашь цѣдовапгь
кушаю
сзашаю
дневашь
Цеаконъ, накл, 1 лице, клевашь
горюю
жевать
Неокоиг, на/м. і лнце, радѣть
умѣю
красиѣть


ночую
чериѣю


гулять
рыжѣть


вад.-ю
жедтѣіо


вонять
сипѣть
кашляю
клаияться
хвалишь
ковыряю
блѣдиѣю брашо


бѣлишь
козыряшь


валю
кривдять


мѣняшь
варишь


веселю
равяять


винишь
сгарѣлять


вѣрю
терять


лслять
го^орішь


дарю
ушоллю


сѣять
ыедлипіь


Ьаю
дѣдю


блеять
жартпь


вѣю
ЗБ0Ш0


калшься
журкть


калю
смѣюся


сіять
курить


ваяю
ыолю


зілгаь
мудрить


паяю
палю


стояігь
мыслпть


парю
боюся


владѣшь
споригпь


ПШЮ
глазѣю


селишь
говѣшг.


СМОЛЮ
жалѣю


ішіинь
СОЛІППЬ


сорю
косиѣю
Нсоконг. нат.л. і лнце. сулпшь
шворю
хвалишь
храпю
цѣдйшь
чиню
ілейыишь
каймю
гудпшь
Шю
дождить
слезю
гноишь
строю
двоить
дою
кленть
К.ІСЮ
криишь
ПОКОЮ
поить
роюся
своить
слсю
стаигаься
сптою
сгоруишь
пірою
колошь
борю
молоть
порю
гдагодашь
opto
еаоійрѣшь
зэгию
ІІеокош. накл, I Лйце, ведѣиіь
горю
рубить
гнѣвлю
гошовить
графлю
губить
давдю
дымить
живлю
знобишь
кормлю
кривигаь
ловлю
любйть
куравліэ
молвишь
нравлюся
пряыишь
славлю
ліопить
язвлю
кішѣшь
корплю
сопѣть
сверблю
скрипѣшь
терплю
хранѣшь
куилю
греыѣть
ИІІШЛЮ
дрсиать
каплю
іиеа&шь
колебдю

Лсопоиг. накл. і лнце, жромашь
щішлю
птужипіь
верчу
вощить
АРУЖУ
корчить
кружу
лечишь
мощу
ыучишь
нѣжу
врочишь
РУШУ
служить
страшу .
сушііть
шочу
дышащь
бренчу
брюжжашь
журчу
звучашь
кричу
лежать
молчу
ыычать
ппщу
пышать
слышу
сшучать
пгреіцу
ладиіпь
брожу
гіудить
ІІсахопк. накл. х лицс гладишь
хожу
лудить
ряжу
садишь
сшыжу
студить
сужу
твсрдищь
ѣзжу
видѣть
вѳрчу
гляжу
сидѣшь
грожу
грозить
гружу
возить
лажу
разипіь
УЧ
вяз ать
лижу
казать
мажу]
нигать
рѣжу
платить
випчу
забогаишь
качу
колошнть
кручу
молошнть
муу
МѢІШШЬ

Дсаконъ. накл, і лнцо, свѣгаить
ыѣчу
вепщѣть
лечу
выхгпѣть
хочу
лрятать
бормочу
грохотать
лспечу
ілопташь
хлопочу
хохошать
шепчу
плакать
кличу
скакагаь
іпычу
проспть
бѣщу
вѣсить
гашу
квасить
крашу
лосишь
іпрушу
плясать
пишу
чесать
тешу
вакать
5іашу
чисшшь
грущу
гостишь
крен^у
Ііеашіг, цакл.> і лнце, мостишь
чсщу
простЕшь
пу:Чу
богатигаь
свящу
сытпшь
хищу
хрустѣть
блещу
свистѣшь
плеіі^у
прыскать
рыцу
полоскать
кдевещу
ропташь
скрсжеіцу
свистать
шрепещу
мереть
тру
персшь
піоиу
іпякуть
верну
шаглуть
шряхну
давнуть
ппхлу
свислугаь
Дерду
блринушь
сосу
ревѣть
вяну

Неахонікакл. і лкце'х сохнушь
зябнуть мерзнушь
чахнуть
біыкатпь давать знашь
зріьть
нрѣть
смѣшь
тлѣть
злить
сниться
зріъть
пцциться
льсгаить
гнугаь
яввушь
глохну
кисну
пахиу
грѣю
ледѣю
рдѣю
спѣть
длю
ыню
ІПЛЮ
мшу
мчу
мщу
льну
спу
крою
mm
Цеаконъ, накл, t лнце,
МЫІПЬ
ною
рыгаь
бришь
дуть
пѣть
гнать
пью
ВРУ
нлыву
бсрегу
бішь
выо
лишь
шішь
гнить
слашь
спашь
стлать
чпгішь
ржать
жать
(длвить)
жать
(хлѣбъ)
мять
брашь ,
рвашь
жрать
звагпь
жишь
слыгоь лгашг, тпкшь жсчь

Неоконъ. наклк \ лнце. ыочь
Неоконг, накл. 1 лпце, класшь


прясшь цпѣсти
месши
сшригу
пеку
шеку
скребу грызу ползу блюду
гряду
краду
гиету плету
влечь
сѣчь
толочь гресть
везть
лѣзшь
весгаь
бресши
, раеши ншпш ѣхать ѣспхь быть ДЁШЬ дашь дасшь сѣсіпь лечь.


93) Ознашіть недосшаіои^-ія лица въ обоихъ числахъ
насшояіцаго времениѵ дѣлаю дѣлаешь дѣлаетъ дѣлаемъ дѣласше дѣлаюпгъ сажаю
вѣнчаешь
дерзаетъ
дукаемъ
касаетесь
ласЕаюшъ
лобзаеше
псчашасыъ
глощаешъ
шерзасшь
кушаю
ыечшаешь
, шішаеть
йеротаемъ
хййстееше
работакивіі

езгдагасдав
уповаемъ
поркуешъ
шоргусига
шолкую
зимуешь ^ •
ішспуещъ
куемъ
рздуеще
рисуюпгь ,
шребусше
цѣдуемъ чувствуспгь
горюешь
иоюю
кліоешь
клюепгь
врачуезѵь
кочуеме
жуютъ
вадяеиіс
каіпляззгь
кланяешся
козыряешь кривляю
мѣняеінь
равняетаъ
сшрѣляемъ
жерясшо
являюшъ
сѣеше
вѣемъ
каешеся
лсдѣешь
смѣюся
сіяешь
ваястъ
сгаоимъ
боишеся
владѣюшъ
жалѣегае
пмѣемъ
радѣстъ
умѣешь желтѣю
краспѣешь
чернѣешъ
хвадимъ
браните
бѣлятъ
валите
варимъ
веселитъ
впнпшь
вѣрю
говоришь
даритъ
кедлимъ
дѣдише
жарятъ
звошіте
журикъ' калишъ і-
курпшь
молю
му дришь
мыслііт
палимъ
париліе
споряпгъ
пыдишс
Селиагъ
СМОДЙПИ»
солишь
4 ЙЧ
сорю
сулишь
ілзорищъ
хвалиыъ
храншпе
цѣдягаъ
чпнпше
кдеинимъ
каимитъ
гудпшь
дождю
глоишь
двоптъ
ДОІИГЬ
клеигас
КрОЯПГЬ
покоите
поимъ
своитъ
стоипіь
сгарую
щрого
боретъ
мелеш
колете
полютъ
глаголсше
болимъ
велитъ
горпшь
зіешо
смошришь
рубішъ
гнѣвпмъ
гошовитс
графяшѣ
губашё
давймі»
дышшпъ
ЖИВИШЬ
іноблкѵ
кормишь
кривиш»
Ловиыъ
любите
молвяшъ
- иразияіесь
прямкмъ
s славяшъ
топишь
язвлю
КИПИІНЬ
коряппіъ
СОНИЗІЪ
скрішпте
юернятъ
храдашс
шипямъ
шуипгаъ
Грешішь дрсаідю-
канлсгпь
клеплешъ
колеблсмъ
храмленге
щинлюшъ
вертнше
вон^имъ
дружняіъ
корчишь
кружу
лсчишь
лощитъ ' •
мучянъ
иѣжите
прочатъ
рушише
сшрагапыъ
птужишь
сушу
ІЛОЧИШЬ
служптъ
тушишъ
дышимъ
брецчнте
брюзжатъ
журчпгае
звучимъ
дежкшь
молчу
шіиушь
кричитъ
иышишъ .
слышимъ
сгаучніпе
пгрещатъ
бродигае
вредимъ
ходишь
лужу
рлдншь
видишь
гляжу
гдадипгь
садпшъ
стыдимъ
4 студшпе
судяпіъ
швердише
ѣздимъ
ладппгь
садишь
грозигаъ
близимъ
грузите
/ возяшъ
лазите
узимъ
лпжешъ
кажсшь
вяжу
мажешь
нижсгаъ
рѣжемъ
платите
винтяшъ
забошише
капіимъ
колотигаъ
крупіишь
нолочу
мушишь
мѣтигаъ ! ч
поргаилъ
свѣтише
всртяшъ
легаише лыхтішъ ѵ
хоіеть
прячеизь бормочу
грохочешь
лепечсъѵѣ
иопчёмѢ
ХЛОйоЧете
хохочутъ
іпепчете
Іцекочемъ
плачепп»
кличешь
скачу
шычешь
проситъ
бѣсимъ
вѣсите
гасяшъ
квасите
носиыъ
труситъ
вясишь
пляшу
пишешь
чсшешъ
шешемъ
пашеие
машутъ
чисшишс
грустинъ
гостишъ
ірестишь
моіцу
чесшишь
просшишъ
пусшимъ
бвгашитв
і
свѣшлтъ
хрустшпе
блосгаимъ
свкстнтъ
йлеіцешь
Щ
прыщвшь
рыіцешъ
ЪОЛОЩІКЪ
евищеще
клевсщугаъ


рошцете скрсжещемъ трепеіцетъ


тпонсшь


ніяну


верисшь


шагнсшъ


гаряхнемъ


давнете


свиснушъ


блекнете


вяпсмъ


гдохиешъ


зябнешь


мерзну


пахнсшь


чахнетъ


сохнемъ


сосеше


трутъ


прете


мремъ


жаждетъ


ревешь


зижду
І
знасшь
грѣстъ


смѣсмъ
шлЬете
мняпгь
бдитс
зримъ
мчпшь
лыцу
тмишь

гиетъ
льнемъ
мкнете
снутъ
Босте
кроемъ
ыоеіпъ
рою
дустъ
поемъ
V
гонптс
бьюшъ
даеше
вьемъ
льетъ
шыо
шлешъ
спішъ
стелсше
чшяшъ
чшсгае
ржемъ
жмсщъ
мяу
врешъ
рвелъ
жрегае
зовутъ
жавешѳ
плышенъ
слывепгь
ппцится ноеіпь

брѣсшь
пьешь
гшешь
жнешь
берешь
лжеіпь
тпку
жжешь
берсжетъ
МОЛІСМЪ
сгприжеше
влекутъ
псчспіс
сѣчемъ
шечетъ
шолчешь
грвбу
скребешь
всзешъ
грыземъ
лѣзете
ползутъ
ведете
блюдемъ
брсдешъ
кладешь
краду
прядешь
пасетъ
песеиъ
цвѣгпеше
чтупгъ
расшеше
идсмъ
ѣдетъ
ѣшь
есиь
будешь
дѣлешъ
сшанемъ
падегаъ
слдущіі
лджеше.
94) ~ Пропзвесіпп лрошедшсе время въ сдѣдуюш(ихъ глаголахъ:
дѣлать, дѣдалъ Ч( р:іѣшь звучашь .
играю сі дѣютъ Срюзжу
ласкасшь хваліппь крпчпшь
шерзаешъ бѣлю лежимъ
хвастаемъ варяпгь слышу
пишаете веселю шрсщитпъ
уповатошъ мышлю ладпть
воровашь споришь брожу
воркую строю ходишь
Салуемъ колешь садитъ
рисуюшъ смошрѣть судить
шребуемъ горитъ півержу
плюю доіігпъ піужу
жевать ПОІШЬ вндѣшь
ночуешь бороть гляжу
гуляшь ыелю сидпше
мшлліо. полошь грозишь
терясмъ колюпгь ближу
лвляете рубипіь возимъ
сіашь люблю лазишь
лаюгпъ гремѣіпь кажу
саѣемся пісрплю мажешь
сѣлть дышаіпь рѣжемь
сшояіпь тужу плагпішь
боюся корчить кашимъ
владѣть лечишь порчу
жалѣю мучитъ свѣшимъ
желтѣгпь служишь всртѣпіь
имѣеыъ сушішъ лешішъ
умѣюшъ піащатъ хочетъ
прятать блещу высохнушь
шопчу свшцемъ оглохнуть
хохочетъ пскашь озябнуть
плакать свисвіашь нрокнснуть
ѵичу илещу залсрзиуть

скачсшь
просишь
uiiuy
гасыиъ
краеишь
носишь
вксѣгаь
плясашь
ппшу
чешемъ
шсшеіпъ
иахашь
махать
чисгпиіль
гощу
ЫОСШІІШЪ
прощу
рощу
пуетішъ
ХруСПІиШЬ
ішцишься
льстить
мсгаипіь
гнуть
льнушь
ВЬППЬ
ною
роешь
моеыь
стропгаь
бригпь
душь
пѣть
гиапіь
пить
иылъ
ссиь ропліатпь
шрепегаать
тонушь
шяиуть
верлуть
шагну
шряхнушь
давнемъ
пихлуть
свпспуть
сохяуть
блекнушь
вяиушь
глохпуть
зябйуть
киснушь
лерзауть
иахнушь
чахнупіь
поблекнуіпь
жаіпь
ІІЯШЬ
брать
вру
рвешь
звапіь
жишь
плыгаь
слышь
лгать
ДІСЧЬ
беречь
мочь
сшричь
влечь
дечь
СІЧЬ запахнуть мсчахнушь разбухиушь ' опухнуть жаждать ревѣпіь зиждить сосапіь іпереть мкреть псрепіь вышерсть умсрсть отперсть знашь грѣпіь смѣгпь спѣть злишь сниться бресши класшь красшь прлспіь насти иесши цвѣсши чесшь плести расти итти ѣхалъ ѣсшь , б.ышь дѣть дашь иасть
сѣсіль лечь
вывссшь
вью 4
шьешь
пьемъ
ПІОЛОЧЬ греснть
скресшь
везгаь
грызгаь
лѣзіпь
ползши
весть
блюсіпіі
МСПС':&
гнишь
поберечь
слашь
саагпь
сіллашь
тіцить
ржагаь
сгпашь
слсчь
загрызіпь
выипш

95) Изъ СИХ7) же глаголовъ произсесхгхя поведяпіель- ное наклоненіе.
96) Пополішшь глаголамп нижеслѣдующія предложе-
ІІХЯ
Изълвителъпое наклопеніе, еремл настолѵі,ее: Я дгьлатъ добро, схолько желатъ. Ты желаѵіъ учягпься, Онъ думать, чшо знать всѣ хіауки. Мы не дерзатъ сего думагпь. Вы ласпатъ своихъ брахпвевъ. Кушсстъ ли вы вишнп? Моы товаришді хеастатъ СВОІІЮІ успѣхамн. Элпі людн нюхатъ хпабакъ. Я пи~ тпатъсл однішъ хлѣбомъ. Мы уповссть на Провндѣ- ніе. Вы терзапгъ мепя свсшми вопросамя.
Голубь ворковатъ. Бы торговатъ сукломъ. Я не бсіловатъ мохіхъ учешіковъ. Оиъ требоеатъ многаго. Мы гувствоваѵгь вашп милости. Ты цтьловсітъ руху своен машеря. Онп зимоватъ въ Москвѣ. Я гореватъ за тебя. Птпцы клееатъ кормъ. Гдѣ вы ногевсстъ? Воздухъ врагеватъ ошъ многихъ болѣзней. Ііашя ча- сшо восватъ съ Туркамн.
Я гуллтъ по саду. Ты кашллтъ отъ лросшуды. Охіа клаклтъсл вамъ. Мы мгьнАтъ своп ассигііація на серебро. Стртьллшь ли іпы лзъ ружей? Вы тг~ рлть все, чпю пріобрѣля. Ты утоллтъ голодъ иро- сшою пищею. О сей побѣдѣ обълвллтъ въ газеіпахъ, Ващи брашья слпшкошъ ѵ$еголлтъ.

Kino ne сгьятъу ілотпъ и ле пояшетъ. Чему ты смѣлтъсл? Собаха лалтъ. Сиѣгъ талтъ. Отгы блелтпъ. Я леліьлть моихъ дѣтеп. Солнце 'сілть. Слесарь палтъ ліелѣзо. Я столтъ на верілляѣ, а ты столтъ у лодошвы горы. II болтьсл ошибки, а онъ болтъсл наказанія. Кшо болтъсл Бога, іпотъ ничего не страшшлся. Сія солдатм столтъ на часахъ.
Кгпо еладіьть симъ пмѣніемъ? Я жаліьть, чшо кеулньтъ рлсоваіль» Ты ыиѣ всѣмъ сердл,емъ радіътъ, Огаъ чего твон братъ красюътъ? Мы въ сшаросітгя сіъдптъ. Холспгь на 'солнцѣ бѣлтьтъ, а яірава жел- тіътъ. Темныя сукяа ошъ времеил рыжгьтъ.
Я хвалитъ ліебя охошяо. За чшо ліы бранитъ своего слугу? Кпю увасъ варить пиво? Меяя нячгпо не веселитъ. Ояя не віьритъ наяіг.мъ словаагь, холтя inы гоеоритъ ІІМЪ правду. Солдаягы кгритъ ліабахъ. Глупцы споритъ о томъ, чего не полішаюіпъ. Сего- дня палитъ изъ лушехъ. Знаещь лп, что я мыслитъ? Ты эшого не смыслитъ. Эіяого человѣка ле всѣ хва~ лиѵіъ. Въ шамояшѣ плейжитъ шовары. Я строить домъ, а шы стпрспипъ хонюлшю. Женщішы сія дои/пь хоривъ. Портнол тіроитъ плашье. Дѣгпя поиоить ро- дптелей свояхъ въ старосшн. ГІчелы роитъсл. Рѣчка струитьсл. Пшлв(и: стаитьсл.
Я пологпъ въ огородѣ. На медьницѣ молотъ му- ху. Ты молоть вздоръ. Ояа поротъ старое плашье. Ты колотъ меня булавкою. Жеяяріны полоть ліраву. Сія два малвчлка боротъсл.
Я смотруьтъ да хонецъ дѣла. Ты веліьть мнѣ раболіашь. Сей домъ горіьть. Эшя колоколвчнкн звенгьтъ. Мы смотріьтъ въ окно. Онъ велтть прія- лш завліра. Вы гсріьтъ яетерпѣміемъ, У зиеня бо- лѣтъ рука, a у него болѣть зубы. '
Я любатъ работатпь. Ты мнѣ оченг. иравитъся. Солице живитъ всю пряроду. Мы кормитъ эшихъ ппіичекъ. Вы ловить нхъ снлками. Я вымолвитъ одно слово. Онп славитъ свое ошечесшво. Волкъ да- витъ овеи/ъ. Холодъ мертвить всѣ плоды. Я аыпрл- митъ эту палку. Я пормить своихъ братьевь. Ты отобитъ лице. Вы топищъ печь. Громъ гре-упътъ. Вода кипгьть. Дверя сприпгьтъ. Я хрипіыпь. Змѣя шиптпъ. Ты шуміьтъ. Я элтого не терптьтъ.
Вѣгперъ колебать деревья. Ты трепатъ своего браіпа по щекѣ. Я хроматъ оптъ ушибу. Овечка г/fd- пагпъ травку. Этошъ богачъ съгпатъ деньгамп.
Я служитъ шебѣ охоіпно. Ты напрасно тужитъ о своемъ сосѣдѣ. Скалш, чшо гпебя мугить? Мы ле- гитьсл воздерліаніемъ. Вы дружитьсл съ сосѣдявш. Эти сны зхеня ие ст/оашиті. Сильные жары сушить поля.
Я лежатъ на травѣ. Онъ слышать очень хоро- шо. Ты слишкомъ стугатъ. Мы кригатъ, чгпо есгпь мочи. Вы молгать безпрерывко. Рыбы дышагѣъ л;аб- рами. Ручен жургать ко гпрапкѣ. Зтя люди безпре- сіпаішо брюзжать. Оиъ теперь дышать свобод°о. Быкл мыгатъ въ полѣ. Огонь въ печн пышатъ.
Я ходить по лугу. Ты бродитъ печалыю. Олъ самъ себѣ вредитъ. Мы садитъ деревья въ яащемъ саду. Охпъ чего вы не ладитъ съ товарпщамн. Ояя гладитъ буыагу валькавш. Часто лп у васъ лудитъ посуду. Сіи людн судиѵіъ слпліхошэ неостородшо. Часшо ли ты іъздить верхомъ?
Я видіъть, чего шы хочешь. Ты сидіьть яеловхо. Оиъ гллдіьть во всѣ глаза. Мы легко еидіьѵгь дурное въ другпхъ. Вы сидіыпь на мѣсшѣ два часа. Дѣхпи гллдѣть на игры взрослыхъ.
Я лазитъ no деревъямъ. Ты возитъ брата своего вь ілелѣжхѣ. Молнія разитъ людей. Мы грозиѵьь сво- кмъ ітюварііщамъ. Вы грузитъ іповары на корабли. Сіл кресшьяпе возитъ сѣно.
Я казать вамъ хнигу. Окъ лизшпь блюдо. Она влзать чудохъ. Ты мазатъ нласшырь. Мы кизать жемчугъ. Вы ріъзатъ хдѣбъ. Сіи дѣвгш/ы влзать бах- равіу. Эліи нояш худо ргьзаяіъ. Купцы казать вамъ лучшін шоваръ.
Я портить згпу бумагу. Ты платитъ за хлѣбъ слшакомъ дорого. Мой сосѣдъ молотить хлѣбъ, а я еп;(о не молотить хлѣбъ. Мальчлки мупшть воду. Солнце' свіътить диемъ, а звѣзды свгыпитъ ночыо. Рѣха катипгъ своя волны. Я міътить въ самую сре- діаіу стѣны.
Я хоѵпьть учпться. Ты. вертіътъ холесо. He хо- ѵыьть лл ты ѣсгпь? Вндишь, хакъ летіьтъ шпица. Сша- ріік.ъ подъ ношею іірлхтгьтъ. Оші еіце хотгьтъ ра- бошаптв. Хотгьть ли вы учпшься? Иѣшъ, мы хіе хо~ тгыпъ. Онъ хоттьтъ спать.
Ты бормотсіть про себя. Я хлопотатъ о своемъ дѣлѣ. Громъ сильно грохоупатъ. Дѣгпп топтать свѣ- жую ліраву. Мой брашъ хорошо прлтатъ свои хніг- ги. О чемъ іпы хохотатъ? Замѣшилъ ли гпы, хакъ наши гповарніцп шептатпь? Маленвкія дѣгпи лепс- татпъ.
Я плшіать о своемъ горѣ. Ты скакатъ сллшкомъ смѣло. Кого кликатъ учштіель? Мы горько плакать. Ты напрасно насъ кликать. Вопны сшгпатъ во весь опоръ.
Я проситъ васъ садиться. Ты иосить сліарое нлапхье. Мой хаФщанъ вйсѣѵіъ на гвоздѣ. Эпхц ліало- спги иеня бѣсить, Чего проситъ сіи крестьяне? Мм
ѵ
поситъ шляпы и шапки. Сколько віьсить эша рыба? Гдѣ висіьтъ гпіюя сюртуки? Солдапіы гаситъ пожаръ. Я краситъ эшо сукио. У насъ квасить яблокд. Чего ітш трусить?
Я писапгь лисьмо. Оиъ пллсать мазурку. Ты гесатпъ голову. Мы тпесать эітш камни. Вы пллсатъ ояеяь искусно, но писать еще очень худо. Этя кресшвяне тесать лѣсъ и пахать зеашо. Я махатъ ему. Окъ писатъ, чшо дездоровъ. »
Я груетитъ о ыоей лотерѣ. Ты самъ гиститъ свое ллатье. Мой сосѣдъ гоститъ у меня лтреіпій мѣ- сяигъ. Мьі часгпо мостиѵіъ элш уліш,ы, и часто zu- стцтъ дворы. Кого они такъ гестить? Маленышхъ дѣшей крестить.
Снѣгъ хрустптъ лодъ ногамл. Ты сеисппьтъ очень лскусяо. Брдлліантъ ярко блестіъть. Мы въ лѣ- су свистіътъ. Вы дарядомъ СЕОИМЪ блесттътъ. Сухіе листья хрустгьтъ.
Я искатъ сдокойсшвія. Ты полоскатпъ лосуду. Онъ на меня клеветатпъ. Вы вапрасно роптпатъ на скуку. Вндчшь лл, каісъ рыбкп плескатъсл въ водѣ? Одь прысиатпъ на мепя водохо. Больной скрежегпатпъ зубаміг. Мы тпрепетшпь ошъ ужаса.
Я на дворѣ зябнутъ. Верегись: ггш тонутъ. Ско- іпедная шрава блекнутъ. Мы со скуки сохнугпь. Вы отъ рабопіы zaxityrhb. Растенія на воздухѣ мерз- нупгъ. Эшоіпъ цвѣтохъ хорошо ігахнутъ. Молоко ошъ жару киснугпь. Сіп цвѣгпы елпутъ. Я ясаждать сла- вы. Волъ ревіътъ. Млэденцы соссітъ грудь.
Я тереть ремень. Мухя ошъ сшужя меретъ. Тамь меретъ мноліество народу. Ты терегпъ больноѳ мѣсшо. Саиоги зіод гперетъ.
Я знатъ, чліо падобно. Ты гріьтъсл уогпя. Мой іловарііпдъ не сж/ьтъ гудять. Плоды уже зріъгпъ. Ябло- кд сптьтъ. Мнѣ безлресшадно снитъсл мой браЬгь. Мы тщитъсл хорошо поспхулашь. Вы лъсгпить сво- лмъ яачалънлхамъ. Злые людп жсгпить свопмъ вра- гамъ. Мухи льнупгъ къ меду. Рыба снутъ безъ воды. Вѣлхеръ вытъ въ лірубѣ. Л крыгпъ домъ сяова. Ты Шітъ свое ллатъе. Сердце у меля ныгпъ съ тоскя. Злые савія себѣ рытъ лму. Мы уже бритпъ себѣ бо- роду. Кліо ла молокѣ ожегся, ліошъ н на воду дугпъ. Вы тъгпъ очеяь пріятно. Злые людн гнатъ добрыхъ. Л. битъ челомъ.
Ты датъ мнѣ знашь. Онъ витъ веревку дзъпень- хи. Мы литъ воду лзъ бочкд. Вы ле пгігпъ влпа. Дц- кіе людн пе иіитъ себв ллатвя. Стоячая вода гкигпь. Я. слатъ моего браіпа домой. Ты слдідкомъ много спатпъ. Онъ млгхо стлагпь. Лошадл рлсапгь. Тісныя башмакъ жатпъ догу. Креспіьянс окать хлѣбъ. 'Гы млгпъ свою шляпу. Я братъ ла себя все дѣло. Мол ліова- рдщл ресігпъ свои ліетрадн. Свляьл жрать желудн. Какъ зеатъ твоего лріяшеля? Мы жшпъ очепв весе- ло. Вы плыть по вѣтру. Мой сосѣдъ слыгпъ бога- чемъ. Честный человѣхъ пикогда ле лгагпъ. Въ семъ городѣ ткатъ млого сукна. Огонъ еріъгпъ л іисегь. Мы берегь свон веіци. JI могъ ошпбалівся. Часто лл вы стпригъ волосы? ГГросшупкл слегъ за собою наказаніе. Хлѣбндхъ пегь хлѣбы. Дождь сіьгъ гправу. Рѣкл тпегъ въ море. Кресіпьяяе грестпь сѣло. Онъ еезтпи ыеяя въ городъ. Ты вестпи праздную жлзнь. Обезьлны грызть орѣхл. Гдупел/ь лпзтпъ, куда его ле зеать. Червл полз- rnu по дереву. Я блюсгпи сяохойсшвіе блллінлхъ. Ты бресгпи своею дорогою. Онл кластпь деньгд свол въ хармадъ. Баба дрдлежно прлсть. Розы цвіьсть вес- яою. Деревья расти въ лѣсу. Заяцъ грызтъ корнп. ТСуда ты игпгпи? Я итти домой, Я гьхатъ въ де- ревню, а ІГІЫ гохагпь въ городъ. Мы тъхать верхомъ, вы тьхапіъ на дролікахъ, а «оші гьхать въ коляскѣ. Я Тбстъ хлѣбъ, ты псгпь мясо, а онъ іьсть рѣпу. Бы іъстъ скоромное, а мы іьстпь посішюе. «Ллоди гьстъ, a жявошйыя жратъ. Левъ ръікать. Собака лалтъ. Ло- шадь рматъ. Коішса млукать. Пѣшухь тьтъ. Ку- рица клохтатъ. Волкъ еытъ. Свинья хрюкать. Овца блелтъ. Корова жышгпъ. Воропа каркагпъ. Соловел свистатъ. Голубь ворковапіъ. Пчёла жужжатъ.
jSy ду ѵ} е е с о в е р ш е н, и о е.
Я статъ писать. Іѵуда ты дгыпъ своп кнпгп? Я дшпь тебѣ работу. Они пастъ отъ тягосшя. Мы. легь подъ деревомъ, а вы легь на скамьѣ. Я велгьтъ ему лрійтл. Я кгпи/пь себѣ жлнгъ. Мы скоро коп- гитпь свое дѣло. Вы зінѣ ішкогда ие просгпитпь ошпб- кл. Мы но пустить васъ играпхь. Онп лвитъ намъ мллосхпь. Товарііирі мой легъ спаіпъ. Я с/ьсть лодлѣ тебя. Олъ сгпать подъ деревомъ.
Лрошедѵіее.
Я гуллтъ вчера ло берегу рѣкн. Солнде лре- красло ссідитъсл. Лула свѣтить лріллшо. Птицы тьтъ ла деревьяхъ. Моя сесіпра сидіътпъ лодъ дсре- вомъ. Дёрево кагатъсл отѣ вѣшра. Овцы бгьгашь ло лугу. Вдаля сиіпыпъсл море. Мы говоритъ ыеліду со- бою, л много шупшгпъ. Піпдцы легпать надъ озеромъ, которое іплхо волпсватьсл■ Я впдтьть млого земель, Ты плчего пе дтлсіть вчера. Елшга моя лежсипь на сшолѣ. Мы вчсра мхюго работатъ, гитатъ, писатъ, рисовагпь л угить лаязусшъ. Я корМитпь сегодля по- угпру мопхъ лхллчехъ. Кгпо хпебя угайіь чшелію? Я
приперетъ дверл. Овцы меретъ оіпъ сшужи. Ты стерегпъ пыль съ кшіги. Ошед/ъ просгперепіь хъ сыну объятія. Мать его давно умвретпъ. Недріятели запе- регпь его въ крѣлослш. У меля терегпъ духъ въ горлѣ.
Всю нояь собахп выгпъ. Вѣтеръ дуть въ охцо. Соловед пгьтъ пріятяо. Меяя гиапгь врагп. Сколько часовъ бигпъ? Я. спатъ вчера сллшкомъ долго. Ты всегда гтитпъ сволхъ роддгпелед. Лоідадъ громко ржагпь. Желщлна жагпъ пшеядцу. Браягь жапгъ миѣ руку.1 Меня часто брсітъ домод. Кліо жить въ деревлѣ? Я някогда яе лгатъ. Огояь жегъ мое ллашве. Ояъ слль- но грести весдоыъ. Отсл/ь везгпъ шеня въ городъ. Тебя вести двое. Бъ молодосілн онъ пастіс овецъ Цвѣшы цвгьстпи въ саду. Я расаги въ деревиѣ, a се- схяра моя расти въ городѣ. Дерево расгпи на горѣ, a цвѣты расгпи въ долішѣ. Я. итти по дорогѣ, a со- сѣдка моя итти ло полю; дѣтн же ея игпти яо ілродянхѣ. Брапхъ мод пхагпъ верхоэгь, д гьстъ ябло- хн. Онъ бъгтъ оченв доводенъ. Куда онъ діътъ свою хндгу? Онъ датпъ ее взалмы шоваряіцу. Я сіьстпъ додъ дерево, а ока с/ьстъ лодлѣ "ручья. Дяшя рано легъ спаліь. Я. долго береъъ мою шетрадку. Она не могъ затеряшься. Сія хресшьяне стригъ своихъ овея/ь очедь часто. Мы пегъ хлѣбы хаяідыя день. Слезы тегъ изъ его глазъ. Онѣ тпологъ лереіуъ. Мышн грызтпъ де- рево. Черви ползтпъ по лдстълмъ. Нпщід бресгпъ яо дорогѣ. Я кластъ въ харманъ орѣхя. Служаяка прлстъ ленъ. Дяшя нести ношу. Меяя тпрлсти ддхорадка. Дѣвяца плести вѣдокъ. Мы сгпатъ пнсатв.
Эптотъ чедовѣхъ осл/ьпнутъ. Мое дерево ОЫСОХ' нутпъ. Цвѣшы мои завлнуть. Эта желщняа оглох- гиутъ. Жы досгпигнугпъ своед д,ѣлл. Трава ужъ ло- блекнутъ. Рука моя распухнутъ. Моя сосѣдка ОСЛТЫІ- нутпъ. Это днтя озлбиутъ. Сін цвѣшы прозлбнуть въ хорошен землѣ. Масло прогоръкнутъ на солнцѣ. Свѣчи потухнугпъ. Губка въ водѣ разбухнутъ.
ПОВЕЛНТЕЛЫІОЕ НАКЛОНЕНХЕ.
В т ор о е лиц е о бои хъ tuce лъ.
Дтълаѵгъ добро, я неждатъ награды. lie думать
язбѣжать упреховъ совѣсшн. He болтатъ пустяковъ.
Запегататъ пясьмо. Ие хвастатъ чужиада шрудамн.
Молитъсл н работатъ. На Бога уповатъ, а самъ не
плошаѵгъ. Коватъ желѣзо пока горячо. He гореватъ
но пустому. He толковатъ съ безшолковымъ. Пош-
новатъсл старшимъ. He гуллть слишкомъ много.
Кланлтъсл маглушкѣ. Утоллтъ голодъ, а не лресы-
щатъсл. He смгьлтъсл чуяіой бѣдѣ. Посѣлть рожв.
He жаліьть о прежнихъ дшіхъ. Имгьтъ надежду на
блнжнихъ. Уміътъ ладяшь со всѣми. Хеалитъ хоро-
шее, д бранитъ дурное. Вѣритъ чесіпному слову. Го-
воритъ правду и ннхогда не лгатпъ. Дѣлпшься съ ближ-
яямя. Споритъ до слезъ, а объ закладъ не битъся.
He сулить сохола въ небѣ, а датъ синиду, да въ ру-
хя. Творить добро ближнему. Столтъ твердо н нл-
чего не болтъсл. Голоднаго накормитъ, а жаждуіцаго
папоитъ. Локоитъ свонхъ родншелея. He поротъ
вздору. Смотргьтъ на конецъ дѣла. He гншитъ стар-
лшхъ, не дсіеитъ слабыхъ. Кормитъ бѣдныхъ. He кри-
витъ душехо. Любить бляяшпхъ, хакъ самого себя.
He слаеитъ высокой породы. Потертьтъ немного. He
шуміътъ р бездѣлнцѣ. Дружитъсл съ добрымя людвмя.
He мугить яшвотныхъ. Служитъ Государю вѣрою п
правдою. lie кригатъ ілакъ громко. Лежатъ тихо и
10
молгатъ. Садитъсл подлѣ меня. Нѳ будитъ менл слишхомъ рано. He вредить никому въ свѣтѣ. He ссодитъ по двду. He судитъ о етаряшхъ. Щадитъ слабыхъ. Гллдшпъ впередъ. Сидтьѵіъ шпхо и тпвердитъ урокъ. He грозитъ нахазаніемъ. Разипіъ злодѣевъ отчизны. Показатъ мнѣ хнигу. Замазтпъ эшу гцедь, Правду руъзатъ. He мутитъ воды, и не портитъ ве- щей. He тратитъ времеші на лусіпое. Съ глупцамн не іиутить. He платитъ зломъ за зло. Летѣть, птлч- ха, въ лоле! Вергтътъ колесо. He сслопотатъ о без- дѣлицахъ. Спрлгпать евол деньгл. He плакать. Кли- кать евоего соеѣда. Скакать на бодромъ хонѣ. Когда не пмѣешв, проситъ. ІГоситъ платье берелшо. He трусить въ бою. Писать чеіпко, л ле стьишть. Чесатьсл по уіпрамъ. Кресшьяне! пахать поле. lie грустить въ разлукѣ. Простить. мнѣ ошибку. Пу- стить мепя со двора. He рыскатъ по госшямъ. He ропгпать па судьбу. Трепетать, здодѣи! He искать мплоелш, а заслужить ее. Теретъ влсхи льдомъ. Сох- нуть съ досады. Злбиуть па дворѣ. Заііеретъ дверп. He біьжатъ тахъ скоро. He давагпъ рухамъ волл. He молотъ вздору. Бригпь себѣ бороду. Дуть, лшхійвѣ- ліеръ! ПІЬТПЬ пѣснп. Гнсппъ скуку. He бить лошадп. Послагпъ его домой. He спатпъ піакъ долго. Чгпитпъ сводхъ родптедей. Жатъ ролів. ГІе матъ мнѣ рум тахъ снлвно. He млтпь травы. He брать чужаго. He вратъ лусшаго. Позвать браша. Жить лшхо. Нпкогда ие лгапіъ. Жегь бумагя. Грестъ снльнѣе. Свезтъ меня домой. Весть еебя порядочію. Спасти свое лмѣніе. Цвіъсть, драгое огпечесгпво! Иіпти домой. Хлѣбь тъсгпъ, а правду ргьшіпь. Бытъ поелушеяъ. Быгпъ здоровы. Нящему дапіъ. Иасгпь предъ силыіьшъ. Сіьстъ на скамыо. Легь въ досшелв. Вымъггпъ себѣ ллце. Ципіъ
U1
воду и шть хлѣбъ. Берегъ времгя. Нести сіте брёшг. Статъ добрымъ чедовѣкомъ. Одіътгіъсл н ббутъсл. Вынуть ІІЗЪ - за яазухи. Лростертъ руку помоіци. НагаШьучашься. Огпутьсл. He ошибитъсл въ элгомі мѣстѣ.
Разныхг наклоне/сій и еременъ.
Вчера мы гуляшь по острову. Пгппчкп пѣтъ; ЦВФПХЫ песшрѣтьсЯ; озеро быть шпхо. Вдругъ лод- нягпься буря, завыгпь вѣтеръ п нагнашь ггіучи. Пойтй дождь. Сдѣлагпься темно, и ѣіы поспѣшилгв воропшть- ся домой. Телерь я сидѣтв дома, чятатъ кнлгу, півер- дяшь урокъ, рпсовашь Я екучагпь. Эшо скоро прой- лш. Завтра наступнть хорошая пбгода. Я оілпро- ситься гудять, н сходнгпь въ гости. Тамъ быгпь ве- село. Мы быть йграть, шутитв, смѣяіпвся л весе- липхься. Зачѣмъ хпы не прійшн вЧера хъ намъ ? ІУГы іпебя ждать, и хсішѣшь съ любою гуляігіь. Теяерь не хошѣшь играть, лбо насшаіпь врёмя гпрудовъ, Кшо не поработатв, шошъ и ле довеселиЯівся. Дѣти ле любить учишься, и бодьніе шаллшь, чѣйгь дѣдо дѣлаШзь. Онп не понпмашь, чгао ученіе лрннестп лмъ лользу. Кто ндчему не учпшься, шотъ ннчего не знаіпь. Другъ мой! не радоваться чужой бѣдѣ, а сшараться номочь ближнему. Учйшвся лрплежно, и получишь награду.
91) Перевестп слѣдуюхцее па Руссхія лзвшъ съ соблю- депіемъ лравплъ спряжейія.
Je mange і) du pain 52) et je hois 3) d'e l'eau 4s)» Je vais 5) souvent a cheval 6). Ta n'aimes 7) pas la promenade 8), et moi je deleste 9) l'oisivete 10). Je vous 11)
di's 12) la verite 13), car je hais 15> le mensonge ic), Parie-17}t-il 18) Je franqais *9)? II le parle 20) mal 21). Je cherclie 22) mon frere depuis quelques heures 23), et je ne le troupe pas 24). Nous ne pouvons 25) pas nous rencontrer 26). Vous chaniez ~7) tres bien 28) mais vous 29) jouez. 30) encore mieux du yiolon. 3l) J'ecris32) a mon oncle 33). Tu ne sais 34.) i^as te taire 3S). Nous cherchons 36) le bonheur tant que nous 37) vivons 3S).
L'homme !) parle et rit 2). Le cbeval 3) hermit 4). Le cbien 5) aboie 6). Le coq- 7"> chante 8). Les poules 9) caquetent 10). La cbatte n) miaule 12). Les oiseaux l3) chantcnt l4) et gazouillent I3). Le lion 16) ru- git 17). Le loup IS) ]lurle 19). te boeuf 20) rnugit 21). La brebis 22) bele 23). La colombe 2/0 roucoule 23). Le cor- beau 26) croasse 27). Le vent 28) sijfle 29). Le soleil 30) eclaire 3i) et echauffe 32). Les etoiles 33) brillent 34). La nejge 35) fond 36). Les pres 37) eerdissent 38). Les feuilles 39) jaunissent 40) en automne 4l). Les plantes 42) gelenl A3) dans le froid 44), et elles scclient 43) au soleil 4G). Ma montre 47) retarde 48). Les petits enfans 49) pleurent 50), orient 5i) et sentetent 52Л Les rivieres 53) decoulent
12) говориті. 15) правду, 14) iiGo 15) нспавидѣгпь 16) ложь. 17) Говориіиь 18) лн опъ 19) no Фрапцузскн. 20) Г овѳрнпіь 21) худо. 22) Искатль 23) брагпа моего иѣсколько часовъ, 24) находить. 25) Мочь. 26) Ветрѣішітмя, 27) Шть 28) очепь хорошо, 29) ио вы 50) играіпь 51) па скрипкѣ сще . лучще. 52) Писать 55) къ мосму дядѣ. 54) Умѣпіь 55) мсчшать. 56) Ио- кашь 57) счастія, доколѣ мы 58) жипш,
1) Чсловѣкъ 2) говоришь н смѣлшъел. 5) .Тонглдт, 4) ржашь 5) Со- бака 6) лаяіпь. 7) Пѣгпухъ S) пѣшь. 9) ТСуры 10) кудахпіапи,. 11) Кошка 12) млукапть. 15) Птицы 14) пѣпіь, 15) чщшкагпь. 16) Левъ 17) рыкаіпь, 18) Волкъ ]9) вышь. 20) Быкъ 21) мычашь. 22) Овца 25) блеяпіь. 24) Горлпца 25) ворковатпь. 26) Ворона 2ѵ) каркать. 28)Вѣшеръ 29) свнстали. 30) Солпцс 51) свѣтнть, 52) грѣіпь. 55) Звѣзды 54) свсркать. 55) Снѣгь 36) талшь. 57) Луга 58) золенѣть. 59) Лпстья 40) желтѣшь 41) осспыо. ■42) Расшевія 45) мерзпуть 44) въ сгаужѣ, 45) сохпуть 46) иа солпцѣ. •47) Мои часы 48) отставашь. 49) Малсиьтсія дѣшн 50) ллдкагп», .51) крн- чаіпь, 52) упрямигаься. 53) Рѣк» 54) сшекащь 55) съ горт, 56) раздѣлять•
і4э
ЭД ties montagnes 55), se divisent 56) en branches.57) et se jeltent 58) dans la mer Les livres co) menchanlent et me consolent 62). Les animaux 63) errent 6'0 dans les bois G3), les oiseaux 6G) voltigeril 67) dans les airs 68)> et les poissons G9) nagent 70) dans l'ean 7l). Les lievres 72J craignent ) les homines mais le lion 75) ne les craint 7б) pas. La mer ) eriloure J) la terre ) et en baigne so) les cotes 81).
Un bon pere tf^enseignait a ses enfans l'amonr du travail 5). Ses lilies J0 cousaient s) et tricoiaient 6) clans leurs momens de loisir 7), et il lenr 8) donriaii 9) de l'ar- gent pour ce travail l0). Ses fils 1X) travaillaient au lour dessinaienl faisaient divers objets de carton Le pere 16) achetait l7) aussi ces objets 18). De cette maniere ils avaient toujours de l'argent l9), qu'ils 20) poueaient 21) depenser comme ils voulaient mais leur pere les exhortait a employer cet argent a des choses utiles et a l'economiser pour les jours malheu- reux 26). Marie et Theodore, les plus jeunes des enfans 27), ecoutaient 28) ccs conseils 29), et xv achelaient 30) avec leur argent que ce 31) dont ils avaient besoin 55).
Comme i.I.s; 3/0 se rejouissaient quand 36) ils parve- naient 57) a gagner quelque argent ->8), et avee quel plaisir 39) ils employment /f°) leur argent a faire des achats Mais Basile, le fils aine , rietait pas aussi economc II voulaitavoir tout ce qu'il apcrccvait Jl7), et achetait 48) les choses les plus inutiles VJX Mais quand apres cela il devait apheter quelque chose d'utile 50), il vCavait 5l) point d'argent 52); il ne pouvait 53) en em- primler a son frere et a sa soeur, parce que leur pere le leur 5/0 avail de'fenclu 55). Alors 56) il avail recours s7)a son pere 58) etle pricL.it 59) de lui donner quelque argent, 60); mais, ) il receva.it 62) t.oujours cette reponse 63): Apprends c;0 k economise? ton argent riachete 66) rien d'inutile 67), et til n'eprouvcras 6S) jamais he- soin 69),
II y a quelque terns que fut incendie un village en tier pres de la ville N 3). Un vent violent ;0. dispersait 5) rapidement les flammes 6), qui 7) consumaient 8) les maisons les unes apres les autres 9). Les voisins l0) ne pouvaient venir au secours l2X Plusieurs des hahitans perdirent i;0 tout leur bien Les pauvres gens avec leurs enfans malades et leurs parens tres ages 1G), restaient assis l7) sur les monceaux de eenclres lS), pleura!ent 19), sangloitaient 20) et priaienl 21) Dieu 22). D'autres 23) cou- raient ~/l) et cherchaient 25) un asyle 2G). Le respectable cure, qui lui - meme 27) avail tout perdu .28) dans l'in- cendie 29), ne pensait 30) pas a sa perte 3l), et ne son- geail 32) qu'au malheur de son prochain 33). II se rendit Щ dans les villages voisins 35), et tdcha 36) de procurer du .secours a ses malheureux paroissiens 37); il rassemhla 38) des habits et de l'argent 39), et eveilla 40) la pitie des gens riches 41). Donnez 42) aux pauvres 45), disaii-il 44)- Dieu vous ;,s) rendra 4G) le centuple 47), j)e tous c6tes on lui /lS) donnait A9) des secours de tout genre so). II se rijouissait Sl) de son succes, comme s'il 52) recevait 53) pour lui-meme 54), et parlageait 55> la recette entre les villageois ruines par l'incendie 5G). Un jour un gargon malvetu 57) entra 5S) chez lui, et lui dit5?): Permeliez 60) moi de vous demander votre assistance Cl): Parle 62) har- diment G3), lui 64) re'pondi't G5) le cure 66'; comment67) pw's-je 68) te secourir 69 ? Ah! non, mon pere3 dit le gar- gon 70), je ne 7l) vous dernande 72) pas de secours 73);
щесіпва- іб Бѣдные люди съ больнымн дѣгпьмн п прссшарѣльши родителя- ші 17) спдѣшь 18) ііа кучахъ пеплу 19) плакапн. 20) рьідатг. 21) мо- лишься 22) Богу. 23) Другіе 24) бѣгать 25) пскаіш. 26) пріюіпа. 27) Чссгп- ный свящсчіннкъ, коіпорын слмъ 28) ІІССГО лншіішься 29) въ пожарѣ 50) пе думагаь 51) о своен пошерѣ 52) помышляшь 55) о бѣдетвіп ближ- ііихъ 54) ошправшпься 55) лъ созѣднія деревіш 56) старатьсл 57) досгпа- вііть помоіць ііесчастнымъ своимь прихожапамъ 58) собрашь 59) дсиьги п іматье, 40) прішоднпи. 41) въ жалосшь людей богапіыхъ. 42) Даінь 45) бѣдныиъ 44) говорить 45)Богь 46) воздашь 47) вамъ засіс сторнцею; 48) со всѣхь сторонъ 49) давапгь 5о) ему всякія пособія, 51) радовагпься 52) Тспѣху, какъ будто бы 55) получапіь 54) для себя, 5 5) разділяшь 56) по- лѵчасмос мсжду погорѣвшимп. 57) Одпажды бпдно одѣшыіі мальчикъ 58) входшпь 59) къ нсму въ домъ и сказалъ 60) позволнть 61) нопроснпіь васъ о помогци 62) говоришь 65) смѣло 64) ему 65) опшѣчать 66) свлщеиішкъ: 67) чѣмъ 68) мочь 69) помочь іпебѣ? 70) Ахъ, нѣтъ, батіошка, сказалъ au contraire, je vous ^O apporte 75) un vieil habit, et quelque argent 7G) que fai gagne 7T) par mon travail 78); je vous pr/'e 79) de donner cela aux pauvres habitans du village ineendie 80). Ma soeur 81) dit 82) que cette of- frande est trop peu de chose et qu'elle 83) ne sera pas d'un grand secours s/0 aux pauvres 85), mais 86) je ne Tai pas ecoutee, et je vous donrte 87) tout ce 88) que fai 89). Tu as bien 90) fait 9D, repondit 92) le cure les larmes aux yeux tout don, qui 94) part 9S) d'un bon coeur, est utile aux hommes et agreable a Dieu 96).
мальчикъ 71) л пс 72) нскаіпь 73) помощи вашсн, 74) а напротнвъ, 75) принесгпь вамт. 76) сіпарый каФіпаііъ ІІ ІІІІСКОЛЪКО ДСІІСГЪ, 77) выработпанпыхъ 78) МТІОЮ; 79) просиіпь 80) васъ ошдапіь нхъ бйдцымь погорѣлымъ. 81) Сссіири- ца 82) говорить, 85) чіпо эшо прішошспіе слшикомъ ішчгпояшо, и что оио S4) нс помочь 85) бѣдаымъ 86) но иенослушапіьсл 87) отдать 88) вамъ все, что 89) имЬть. 90) Ты хорошо 91) ноступшш., 92) ошвѣчапіь 93) свящснішкъ, прослезнвшпсь: 94) всякій даръ, который 95) ирииосіішь 96) эпіъ добраго ссрдца, подезсііъ людлмъ н угодснъ Богу.
98) Поправить ошпокц лротпвъ правплъ спряліенія въ шіжес лѣ д у ющихъ строкахъ. Ты гуляенгь слдшкомъ мнсхго, и мало занимаешся ;?аботою. Чего вы желаите, чего требоваеше? Пере- ючюй въ моемъ домѣ. Они строють новвіе домы, ко- порые ІІМЪ сшоюшъ очень дорого. Сіп мулшкп ко- іягпъ дрова. Мод товариіци много спорющъ, и не хо- іутъ согласіішься. Хочеіпе ли вы погуллтв? Я мыслю а. чувсгпвою. Насъ не хвалюпіъ за это. Портные хроютъплатье. Ихъ хорміогпъ оченв хорошо. Онищп- іаюпгь шерсшь. Вы дремлигпе за работою. He дремглете іа рабогпою. Ты іпяжело дышешь. Онъ дышешъ легко. \1ы дышемъ свободно. Вы дшдегпе часшо. Больные ды. иугпъ съ трудомъ. Дышете свободно. Ты шіішшіь не іеіпко. ОІІЪ шінштъ луаше. Пламя пышетъ пзъ печіі. Іошади ржащъ п пышугпъ, Слышешь лн ты, чпхо я говорю? Они сдышугпъ издалека. Вы ппшите краспво. Пишеше скорѣе! Лошади ходютъ по лугу, а хоровы бродюшъ въ болотѣ. Насъ здѣсь не увидютъ. Л при- блиікплся къ дозлу. Куда выѣднше? Чшо вы ѣдтпе, хлѣбъ или мясо? Онъ ѣдптъ за городъ. Мы ѣдішъ на дачу, и дорогою ѣдимъ вареііье. Вы вялшгпе чулки. Вы пля- шнше прекрасно, и не шцигае въ томъ славы. По- сгпавше эпіу хнпгу на полку. Изрѣяіше бумагу на ча- спш. Ляліь спать. Ты обозжешь себѣ пальцы. Хочеіпе ли идгпи со мною прогулягпся? Сей работникъ хоро- шо ткешъ сухію. Муку меляліъ ліерновомъ.
99) Сдѣлать граммаігшческій разборъ глаголамъ. (См. выше, сшр. 62 задачу 39.)
1. Поселнлсл. Глаголъ возвраяіный , предл.; вида сов ; П спр.,
1 отдѣла; прошедш. вр., ед. чіісла, муж. рода; нростой глаголъ: селпть. )
2. Илѣлъ. Глаголь дѣйствипіелышй, вросіпойз вида ясопр., нс~ оконч. накл.: иміъш; I спр, 4 ошдѣла; прошедщ. вр., ед. ч., муж. рода.
Ъ.Любнлъ. Глаголъ дѣйсшвпгаельный, нросшой; виданеопр.; не- оконч. наклонсніе: лю6пть\ II спр., 2 отдѣла; врошед. вр., ед. числа, >'уж. р. 4- Утгыііало. Глаголъ дѣйствішелыіьш, предл.;вида несоверщ.- нросшой глаго.ѵь: тіьшпть; лиокоач. накл.: утѣшать\ I спр., і отд., изъяв. накл., прош. вр., ед. ч.г средаяго рода.
5. Подарнль. Глаго.гь дѣйствишелыіый, предложный, впд ь сов.;
лросілой глаголъ: дар/іть-, леоколч. пакл.подаршпь, II сар.> 1 ошд.; кзъяв. накл., нрош. вр., ед. ч., муж. рода.
6. Веселпла. Глаголъ дѣйсшвительдый, простой; видъ лссоверш.; нсоколч. нак.і.: веселптъ\ II спр., і отд.; изълв. накл., прош. вр., един. ч., женск. рода.
Сіир. 85, задача 5 4. у.Есть. Глаголъ всномогашельный, видъ неопред.; неок.: 6ьть-3 непр. снряж.; изъяв. накл., насш. вредя, едиасшв. ч., въ з лицѣ.
Щ
8. Отлприлсл. Глаголъ возвратный, предложн.; въ вігдѣ совершенн; простой гдаголъ лнгитг, неок. накл.: отлп'сишъсл\ II спр., 3 опгдѣла; изъяв. накл., прошедщ. вр., ед. ч., муж. рода.
3. Говоритѵ. Глаголъ средиіп, простой, въ неопред. видѣ; неокопч.
говорнть; II спр., і ошд.; изъяв. иакл., ед.] числа; въ з дицѣ,
Сшр. 97. задача 86. 1. Стпонтпъ. Глаголъ средній, просшой, въ нсопред. видѣ; неок. накл.: стполпи; II cup., 1 отдѣла; изъяв.накл., насшоящее время, ед. ч., въ 3 лицѣ. 2.Іімѣетъ. Глагодъ дѣйствительвый, просшой, вънеопр. видѣ; неоконч. накл.: нмгьть; I спр., * отд.; изъяв. наклоненіе, настоліц. время, ед. ч., въ з лпцѣ. 3 Летітъ. Глаголъ средній, простой, вънеопред. видѣ; неоконч. иакл.: лежать) II спр., з стдѣла; изъяв. наклон., насгпоя- щее врсмя, единсшв. ч., въ 3 лицѣ.
4. ІІростпраетсл. Глаголъ возврашный, предложный, въ несовер-
шенномъ видѣ; неоконч. накл.: простпратьсл\ просшой глагодъ: стерть\ I спр , і ошд.; изъяв. накл., ед. числа, въ з лицѣ.
5 Знатпъ. Глаголъ дѣйсшвигаельный, прослгіои, въиеопред. видѣ$ неправильнаго спряжепія; въ неоконч. паклоіі.
6. Заклюгаютсл. Глаголъ возврзпшый, предложн., въ несовершен.
видѣ; неоконч.: заклюгаться\ глаголъ простой: клюгптъ\ I спр., 1 огпдѣла; изъяв. накд., вреыя насгцояіцее, множ. чисда, въ з лицѣ,
7. Состасляют'6. Глаголъ дѣйств., предложн., вънесоверш. видѣ;
неоконч.: составллтъ\ простой глаголъ: стрёнть; I cup., з оптдЬда; изълв. накл., насшоящаго времени, множ. числа, въ з лицѣ.
Чедовѣхъ живвт'6 во всѣхъ климашахъ, а звѣрн обищаютъ не вездѣ. Они находящся тамъ, гдѣ щогутъ найти себѣ пшцу, и гдѣ не подвергаютсл суровосгпп сшпхій. Лошадгі водлтпся въ сшранахъ жаркихъ и умѣренныхъ. Вшюградъ растетъ вв умѣренномъ кли- матгь. Нѣжныя расшенія въ холодѣ процадаюгпъ. Ро- за цвіътетъ де долго, и влнетъ огпъ стужл. Трава блекнетъ ощъ жару, л окелтіьетъ ошъ сыросгпи. Чср- вп истпребллю.тъ миогія растелія, лбо питпаютсл нхъ ллстъямл. Осеныо , зргьютъ плоды, д лотомъ листья оіьадаютъ. Ялосадпдъ вишню, л постъллъ го- рохъ. Влшля высохла, а горохъ взоиіелъ. Вскорѣ на~ ступлгпъ жары, л всѣ расліепія поблекпутУ,, еслл гіе спіанеш лхъ поливатъ. Трудисъ, л ле страиіисъ пе- логоды.
1. Жщещъ. Глагодъ средній, пррстой, въ леопред. видѣ; неоконч. нацл.: жппщ спряженіе неправилыюо; изъяв. лакл,, время насгпоящее, ед. ч., въ з лмцѣ.
2. Обнтаютр. Глаголъ средяій, предложный, въ нееов. видѣ, нсок.
накд.: обктащ', I спр. Іояід,; изъяв. иакл., вр. яасшояя^ее, множ. ч., въ з дицѣ.
3. Могутъ. Глаголъ средній, просптой, въ леопред, видѣ; нсокояч.
лакл. могь\ неправ. спряженіе ; изъяв. ііакл., «р. наспг., млож. ч., въ з лицѣ. К.Ііаптп. Глаголъ дѣйсптвителышй, прсдложлъш, въ соверліел- ноиъ видЬ; проспіой глаголь пгптщ леправ. сиряж.; неоколч. наклонёніе.
5 Подвергаютсл. Глаголъ возпратчый, предложнып, въ нёсовериг. впдѣ; просгпрй глаголъ: вергиуть; I спряж;, 1 опідѣда; изълв. накл., наспі. вр., млож. ч , въ 3 лицѣ.
6. Водлтсл. Глаголъ возвратнып, просшоп, сугубын; вълеопрсд.
видѣ; леокоич. накл. водптьс.ѵ, П спряж. 4 отд.; изъяв. накл., вр. настоящее, мпож. ч. въ з лицѣ.
7. Растетъ, Глаголъ средиій, вросшой/въ лсолред. впдѣ; яёбколч.
яаклонсніс: растщ неправ. сиряженіе, пзьявипт. лакдонс- - ліе, настоліцсе вр., ед. ч.,-въ 3 лицѣ. ЪЛропадаетъ. Глаголъ средлій, предложиый, пъ лесоверліслномъ видѣ; простои: паспщ исок. ланл.: пропалапщ I спр., і опідѣла; изъяи. пакл., наст. вр., сд. ч., въ з лицѣ. ^гЦвѣтетт. Глаголъ средлій, просшой, въ всопр. видѣ; лсоколч.' накл. цвѣстіс, неправ. слряж.; іізълв. цаклѵ наслі. яреы:, ед. ч., ві> з лицѣ.
іо. Вднетъ. Глаголъ средній, начинашедьный, просшой, въ неопр. видѣ; неок. наклоненіе: елнутъ\ III спряж , х ошдѣла; изгяв. накл., насш. вр., единств. чѵ въ 3 лицѣ. и. Блекпетъ. Глаголъ средній, начинашельныи, простой, въ нс- опред. впдѣ; неоконч. накл.: блекнуть ; III спряж., і ошдѣла; изъяв. пакл., настоящ. вр., ед. ч., въ з лицѣ.
12. Желттьетъ. Глаголь средній, начинательный, просгпой, въ'
кеопред. видѣ; неоконч. наклоненіе: желтѣпщ I спряж., 3 отдѣла; изъяв. иа#л.$ вр. настоящ., ед. ч. въ з лицѣ.
13. Истребллютъ* Глаголъ дѣйствительный, предложный въ не-
совер, видѣ, простой,- требпт', неоконч.накл.: пстребллть\ I спряж., з оптдЬла; изъяв. накл., время насш., ынож. ч., вь з лпцѣ.
14. Пптаются. Глаголъ возврапшый, просшой, въ неопр. видѣ;
неоконч. накл.: пшпатьс,г\ I спр. і ошдѣда; изъяв. накл., вр. наст., множ. ч., въ % лицѣ.
15. Зргыотъ. Глаголъ средііій, начинаіпельный, просшой,въ неопр.
видЬз неоконч. иак.і.:зрѣть, I спр. 4 опідѣла; иЗъяв. накл., вр. нает., множ. ч., въ з лицѣ.
16. Опадаютъ. Глаго.гь средній, предложиый, въ несоверйі. видѣ}
простой: пастьj неокон. накл.! опадать; I cup., х отдѣла; изъяв. накл., вр. насіп., мпож. ч., въ з лацѣ. іу. Посаднлъ. Глаголъ дѣйспівителышй, предложный, въ соверш. видѣ; просіпой: садітщ неокон. иакл.: посадить; II спр., 4 ошд , изьяв. накл., прош. вр. единсшв. ч , въ муж. родѣ. 18. Посѣллъ. Глаголъ дѣйсшвигаелышй, предложиый, въ соверш. впдѣ; просшой: сгьдту, неокіэнч нанл.: посѣлть.; I спр. з оіпд., изъяв. накл.; прошедшее врѵ. ед. ч., въ муж. родЬ. 1 э. Высохла. Глаголъ средній, начішайіельный, предложный, въ соверш. видѣ; простой: сохнуть) III спр. і отдѣла; изъяв, накл., прошед. вр., ед. ч , въ женскомъ родѣ. 2о. Взошелъ. Глаго.ѵь средцій, нредложпый, въ соверш. видѣ; иростой /мтщ неокоыч. накл. езонт/t; неправ. спряжелія; изъяв. накл., ирошедшаго вр., ед. ч., въ муж. родѣ. ді. Наступлтъ. Глаголъ средиій, предложный, въ соверш. видѣ; просшой: ступптъ; неок.: настуішпщ II спрлж., 2 ошдЬла; мзъяв. иакд., буд. вреа., ии. ч., въ з лицѣ.
22. Поблекнутъ. Глаголъ средиій начпнаптельный, предложпый,' въ совершенномъ видѣ; нсоконч.: поблскпутъ; просшой: СлекнутьIII сярялс. і онтдѣда; изъяв. накл., буд. врем., ынож. ч., въ з лицѣ. 25. Станутъ полпватъ. Глаголъ Дѣйствительпый, предложный; въ несовершсппомъ видѣ; неок.: полнсаті; просшой: литъ; I спр., 1 опідѣла; изъяв. накл., буд. врем., множ. ч., въ з лицѣ. 24- Труднсь. Глаголъ возвратный, простой, въ неопред. видѣ; неоконч. трудптпьсл-, II cup., 4 отдѣла; пов. накл., ед. ч., во 2 лицѣ.
2Ь.Страшпсь. Глаголъ возвратный, простой, вънеопред. видѣ; неоконч.: страшнтъсщ II спр., з отдѣла; повел. наклоне- ніе, ед. ч. во 2 дицѣ.
Г Л A В А ПЯТАЯ.
О ПРІІЧАСТІП.
В О 71 р о с ы.
208. Чгпо есшь пршхасхпіе? (§ 84).
209. Какъ части глагола, чшо имѣюшъ прлчасіпія? (§ S5).
210. Какъ лмена прялагательяыя, что они пмѣюшъ?(§85).
211. Съ чѣмъ онн по сему согласуюшся? (§ S5). ^12. Чѣмъопредѣляется залогъ пвидъ прпчасгпій? (§ 8б).
213. Какпхъ залоговъ бываюліъ лрлчастіл? (§ S6).
214. Какнхъ впдовъ? (§ 86).
215. Сколізко временъ въ прпчастіяхъ? (§ 86).
216. Какъ схлоіхяготся лрпчасліія? (§ 86).
3 а д а г и.
100) Ошмѣшншь прлчаслпія въ лххжеслѣдуюіцпхъ сло- вахъ:
впдѣшь сліряшяый моюьфйся носячій Стройііыи
видящін спіращащій боявгшійся горачій сшроящій
видя зеденый сшрогій горяіфй дышащій
видъ зелснѣющій грозный горючій пьющій
хошянрй живулрй грозящій дренлкшрй долный

ішѣюцій живой несущій дремучій полнѣгогцій
имѣдъ жипшій несшій худѣющій дающій
піішуіцій ходящііі носяіцій худой дашочный
±01) Ошмѣгпишь, какого залога ІІ внда суть нпдіеис-
чисдешіыя прнчастія. желаюіфй надѣющіпся песуіцій спящій спдящій выросшій несшійся спавшій видящій выроспіавшііі иашивавшій ходящій роющійся выростающій судяіцій ндугцій
102) Опшѣгтшть, какого временц сухпь нияіеисчислен- ІІЫЯ ііричастія. ѵ
рыдающій храиящіп владѣвшій умѣвшій караюіцій піерявшій владѣюгцій піворяіцій
103) Пролзвесшн прпчаспіія оэтъ щіжеисчисленныхъ глаголовъ.
Прпчастія. Прйчасшія.
шедшш ходившій уходящій ушедшій
думайшій гуляющій ловящій нисавшій
бравшій
рисугощш чтившій посдавшій циѣтуіцій беруіцш цвѣшпіій
жившій
Неок. ок. настоящес. проиіедшее. Ііеок.ок. настопщее. прошедіиее, вѣячать вѣлчаюярй вѣпчавшій сіять сіяющій сіявшій
владѣпіь
жалѣть
ішѣть
умѣть
жслшѣгпь
бѣлѣшь
черлѣшь
хвалить
бралить
вѣриіпь
говоришь
дарить
дѣлить
молишь
мыслияіь
палиліь
думагаь
касаться
ласкашь
шерзашь
мечліать
ниташь
уповать
шолковашь
рисовать
радовать
восваяіь
дпевапіь
клевать
жевашь
межевать
дочеваліь

гуляшь
являшь
сѣягпь
клеймить
клеить
поишь
стоишь
струигаь
сшоягаь
бояшься
колошь
нолоть
бороть
пЬлоть
глаголать
смотрѣшь
болѣпіь
велѣшь
горѣгаь
звенѣшь
рубить
гнѣвить
давигаь
живить
любишь
нравиться
славишь
гремѣшь
кипѣшь
шерпѣшь
шипѣшь
дремашь
разить
вязать
низашь
рѣзапіь
гпворишь
хвалигаь
хранить
строить
капапгь
хромагаь
тужишь
дружишь
лечишь
нѣжить
слуліишь
сушить
точишь
шушишь
дышашь
журчать
кричать
легпашь
молчать
пышать
слышать
садить
ходишь
ладить
судигаь
щадить
видѣть
глядѣть
сидѣпіь
близишь
грозить
возить
чисшишь
крсстишь
мостнть
хрустѣшь
свисшѣшь

платишь
искать
плескагаь
свистать
клсветагаь
ропташь
трепешашь
тонуть
вянуть
пахнугаь
чахнугпь
сохнушь
сосашь
жаждать
ревѣпіь
тереть
мерешь
бѣжать
хотѣть
давать
молоть
выпіь
брить
пасши
цвѣсгаи
расши
нтти
ѣхать
ѣсшь
быть
крыть
мыгпь
рыгиь
вишь
лшпь
жрать
СЛЬІШЬ
крушигпь
свѣтишь
всртѣть
летѣшь
лепетать
пряшашь
топшать
шепшатпь
плакашь
кдикашь
скакаіль
просишь
вѣсишь
гасить
красить
лоспшь
висѣшь
косишь
плясашь
писапгь
птесашь
пахать
ыахагаь
дуть
пѣть
гпашь
бить
гшішь
слашь
спашь
стлать
чшить
ржапгь
жашь
мяшь
брать
врашь
беречь
мочь
звать


лишь
лгашь
сшричь печь


влечь
сѣчь
• шкашь
жечь
влечь
шечь
гресшь
везшь
весть
скресть /грызть ползгаи блюсщи кдасшь прясшь красть.
несши
трясши
плесшь
честь


104) Произвести п согласовашь лричасшія въ ниже- слѣдуюіцлхъ строкахъ.
В« на cm о я ще мъ op е м е н и
Уяенпхъ, исполнлтъ свол обязанностя, угитъсл прнлежно, я повиноватъсл своямъ наставннкамъ, по- луяаетъ награду. Вядишь.лн чедовѣха, итти по по- лю, лошадь, скакатъ по дорогѣ, корову, питатьсл травою, я заня(а, бгъжатъ въ дѣсъ? Слышяшь ля со- ловья піьтъ въ рош/Ь ? Я уважаю людеіх, служить oitie- честву. Вопхъ кннга, содержатъ въ себѣ много хо- рошаго! Человѣкъ, говоритъ всргда правду, заслужи- ваешъ довѣренность. Каісъ называется вѣшеръ, дутъ съ моря? Преступнякъ, рсіскаиватъсл въ свонхъ дѣ- лахъ, получаетъ прощеніе. Человѣкъ есть сущесшво, жигпъ, іувствовать, двигатъсл н мыслитъ. Звѣря, житъ въ лѣсахъ, называюшся дякнмн. Вошъ нспточ- ндкъ, битъ нзъ камвя. Онд преслѣдовалк бтъжсітъ не- пріяшеля. Пчела, летпатъ съ цвѣшка на цвѣшокъ и сбиратъ медъ, живѳшъ въ удьѣ. Вотъ музыкаятъ,
ивратЪ fia Флепгпѣ. Цвѣты, уождатъ огпъ легкаго хо- лоду, оледь яѣжяы. Вотъ земля, изобиловатъ всѣми дарамл лрпроды. Впдпшв лд дтпцу, сидіъть на дере- вѣ, собаку лежатъ на травѣ л червя, ползгпи ло зем- лы? Вошъ вещь касатъсл до тебя. Я с.шшу ржатъ лошадъ, ворковать голубя, лалтъ собаку, мыгатпъ корову, пгьтъ лѣтуха, рыкатъ льва, греміьтъ громъ,, говоритъ леловѣка, жургать рутей, шумгыпъ рѣку, бушеватъ море, тілескать волны д ревіьтъ вѣтеръ.
Вь прошедшемъ• epемени.
Человѣхъ, прожитъ семдесяшъ лѣтъ, называется старцемъ. Вошъ солдатъ, служитъ въ лірехъ долхахъ; п воееатъ въ двухъ странахъ Свѣта. Скрылось солд- це, сілтъ вчера. Хозяллъ, владіътъ спмъ домомъ, и дгьлатъ млогодобра, умеръ на сихъ дняхъ. Людижить въ семъ домѣ, уліе выѣхаля. Домъ, сгоргыпъ прошлаго года, ужѳ высшроенъ вновь. Сынъ, прогпгьвитъ родп- телед п заслужитъ даказаяіе, дол^іенъ просдть лро- щенія. Вотъ хлѣбъ, пролежатъ яѣсколько лѣгпъ лодъ землею. Сшрана, лишитьсл шорговли^ становишся бѣдною. Людд, не угитъсл въ молодостп, жалѣютъ о хпомъ въ лосдѣдствіп. Вотъ дтдца, прилеттпъ дзъ далекдхъ страяъ. Дай этд дедьгл сосѣду, пргтъхатъ дзъ Москвы л остсшовитъсл у ілебя. Челіэвѣкъ, на- писатъ сію кддгу, д согинитъ этд стдхп, должедъ быгпь де глудъ. Онъ вышащилъ дзъ воды тонутъ ребедка. Зажгд потухнутъ свѣчу, д вышрд замерзнуть сілекла. Волда сражатъсл лрд Кагулѣ д покрытьсл безсмершдою славою, уже пѣшъ ла свѣгпѣ. Слава ге- рою, спасти сволхъ сограждадъ д прославить опхете- ство! Мы скоро забываемъ бытпъ дѣда и миновсшіъ бѣдсшвія.
В о п р О с ы.
211. Кахія лричастія, кромѣ вышеупомянулшхъ, про- нзводятся ошъ глаголовв дѣнствителвныхъ? (§ 89.)
218. Чшо означаютъ сін причастія? (§ 89.)
219. Схолвко временъ нмѣюшъ страдателвныя при- частія ? (§ 90.)
3' а д а г и.
105) Оілмѣшишв въ слѣдуюгцихъ прячастіяхъ страда- гпедьныя.
любящій дѣлавшій строеяный ошброшеляый яренесенныи любпмый явившійся бранившій . сшроимый грсмящій любившій явленный соденый пѣтый бѣденішй
говорящій данпый поющій рублевый сніроян^ій говоревный даруемый смѣшанный сказанный рубяіцій сидягцій дающій служагцій просящій задавленлый дѣлающій давній посланный развѣшенпый умершій дѣланвый преданйый убитый изгвалвый кричащій сдѣлаляый предающій лечимый сушеный убившій.
106) Ошмѣтнгпь, какого временн суть ннжеисчисден- ныя сшрадашелвныя прлчастія.
возимый давимый давденный сдышаввый хваленый привозимый дюбимый воздюбдепный хвалимый сдѣлаввый
веЗенный слышимый коваяный напечашаяный дапдый
увезенвый дѣлаемый требуеыый желаеный изглажеяный
носимый писанный ошброшенный уваженвый ошносиный
весенный плеванный содгадный устрашенный уважаемый
ношспный врибишый измѣвяемый ошняшый испрошснныи
видѣдный уносимый ушопленвый просимый раздѣтый
. 101) Произвеспхв сшрадателвныя прлчастія отъ нлжелсчясделныхъ дѣйсшвишёльныхъ гдагодовъ.
Неок. Прош. Наст. Неок. дѣдать, дѣласлшй дѣданный хранишь пыщаліь сшрошпь
иочішайпь
піерзать
пишать
ліолковашь
ліорговашь
радовать
рисовать
гпребоваліь
врачевашь
жевать
лелѣять
хвалишь
бѣлить
говоришь
дарить
дѣлить
жарпть
хурить
солишь
творишь
пѣжпшь
сушишь
шочишь
садищь
рядшпь
еудить
водить
видѣшь
морозить
мазаіль
«язашь
платипь
вершѣть
пряшашь
просишь
жрасишь
ыосишь
клеишь
поить
колЪтв
пороть
рубпть
гнѣвишь
губить
давить
живить
кривишь
ловишь
любишь
славить
топишь
язвишь
колебагаь
лечить
логцишь
мучиіпь
брать
дуть
пѣть
глать
бить
чтигаь
звать
жечь
влечь ,
везть
весшь
пасши
ѣсшь
пишь
мыть
полоть
печь
несши
плеспги
аисашь
угадывать
сыѣшивагаь
осмѣивать
показывашь
создавать
покупать
подшісывать
пахашь
кресшишь
чисшить
искашь
сосаіпь
давашь

О д но настолгцее вр е м л,
примирять
обвиняшь
повреждашь
посвящать
ошягчать
набдюдать
ушодять
извинять
упошребляшь
ушомляшв
сошворяшь
потушаіпь
научатв
обижать
начинать
оболіагаь
охуждашь
порицать
подозрѣвашь
покуяать
раждать
наклонять
выыывашь
означашь.


0 д но пр о ш е д ш е е вр е м л.
снять
выколошь
отворить
разорвать
высшроить
надушь
изглаголать
исшребить
устрешіть
исколотить
удвоить
проклясшь
проѣсть
изъявить
возлюбишь
двинушь
тровушь
драть
выпорошь
убишь
простерть
пощадить
повредить
обольстишь
ошягчить
отдѣлашь
угадашь
ошвезши
привесши
выломишь

извпнишь
омочишь
обушь
создать
вынуть
пачать
дашь
дѣшь
копчить
вростііть
явить
изгнашь
погресгаь
запасти
съѣсть
продѣть
отдать
сберечь
выстрпчь
украсть
запдесть
соблюсти
нашить
вылишь
допечь
почесть.
уронить
обойши
заѣздигаь
забышь
усшраншпь
пристроишь
задѣлать
приберечь
захватить
опросташь
заколоть
напорошь
довести
просцашь
отпѣть
узнать
почтить
почесшь
прижашь
помяшь
набрать
подозвать
отжкшь
солгашь
зажечь
вривлечь

108) Продзвесть д согласовашв стрададіедвяыя при- частія въ слѣдуюгцпхъ рѣчеяіяхъ.
В 5 н a с Ьг о лщ е м z eр е м е ни.
Вошъ героя, славитъ сводмп совремелндкамл и гтгстъ въ дотомствѣ. Подать, собиратъ дедьгамп, д доставллтъ въ Казяачедство. Жадовадье, произво- дитъ водскамъ. Кялгл, пегататъ вторымь лідсде- діемъ. Мать, любшпъ сводмд дѣшвмд. Усдуга, требо- еатъ обстоящельсіпваші. Одно чдсло, діьлитъ не дру-

roe безъ осгпагяка. Добро, творитъ блнжниэгь, не лропадаелгь. Рыба, ловитъ въ сен рѣкѣ н продаватъ въ городѣ, оченв вкусна. Вошъ человѣхъ, мугить со- вѣсшію и терзать раскаяніемъ. Дѣло, судитъ въ ІІа- латѣ, переходитъ въ Сенатъ. Наппши искатъ число. Люблю вядѣтъ человѣка, гтитъ своею семъею, любитъ блнжйнми иуеажатъ всѣмн. He преслѣдуй иесчастнаго, гнатъ судьбою н пресліьдоеатъ бѣдсгпвіямн. Я впдѣлъ харшину, показыватъ за деньги. Я не люблю вещел покупсіть на толкучешъ рвінхѣ. Ботъ пшнца, зватъ попугаемъ.
В ъ пр ошед ше м ъ вр ем е ни.
Воіпъ снлтъ молоко. Здѣсь продаюшся битъ гуся, смолить веревкя, отлормитъ поросяша п стригъ овцы. Ппсьмо, написать хпобою, заеернутъ въ бумагу п запегтпатъ сургучемъ, лежипгь у меня на сщолѣ. Вотъ яузырн надутъ воздухом/ь. Я всяомнплъ забытъ слово. Свѣпхъ, создатъ Богомъ, прекрасенъ. Дѣло, конгитъ въ Уѣздномъ Судѣ, постудяло въ Палашу. Эшо ружье зарлдитъ. Я нашелъууірасѵпъ у меня веидіг. Человѣкъ, приблизитъ хо мнѣ, скоро уѣдешъ. Воіпъ зрѣлихце нпкогда здѣсь не видатъ п не слыхать! Лоъ-ѣстъ, разсказаіпъ тобою, мнѣ нравится. Чал, при- еезти пзъ Кнтая,. попортялся. Воіпъ уттьшитъ се- мейство! Трудъ сея довершитъ модмъ брашомъ. Улица сія поднлтъ на аришнъ. Кннга, согинитъ іпво- имъ учншелемъ н испраеить его брашомъ, уже печа- яіаешся. Слышпшьли сіп повторитъ выстрѣлы? Меня радуетъ побѣда, одержатъ надъ врагаын. Солдапіъ, признать н обълвшпъ шрусомъ, не моліешъ служпть въ армін. Восхитить я пліънитъ сею шузыкою, я былъ внѣ себя. Вохпъ кнцга, прогитатъ мною вчера.
Сюда лрйвезены ітхри солдата: одяпъ рсінйтъдругой ушибитъ, а третій оглушитъ. Человѣхъ, ѵрокллсть свонмл блпжнимп, не наядетъ нпгдѣ мѣсша. Кіпо за- плашптъ за съгбстъ хлѣбъ, выпитпъ квасъ,_ просыпатъ соль я пролитъ молоко? ч
В О 71 р о с ы.
220. Какпмъ образомъ употребляются страдателъпыя ирляастія? (§ 91.)
221. Кахъ продзводптся въ ннхъ усѣяеинос охояланіе? (§ 92.)
• 222. Съ хакнмъ глаголомъ употребляіоілся сія усѣяен- ныя страдателвныя причастія ? (§ 92.)
223. Кахъ оня въ семъ слуяаѣ называюшся? (§ 92.)
224. Чему прояшвоподоліны глаголы страдаілельные ? (§ 92.)
3 а д а г и.
109) Составять п согласовашь глаголм сшрадашельшле въ няжеслѣдуюп^пхъ рѣленіяхъ.
В ре мл н ас то лщ е е. ' Россія обитатпъ многпвш лародаын. Государсшво управллшъ разнымн властямя. Добрые Царп любитъ сводми поддапньшп, д уважатпъ сосѣдамд. Храбрые волны бываюшъ шедро награждатпъ. Прилежные уяе- никя бываютъ похеаллтъ. Нмена бываютъ склонлтъ, а глагольн спрлгатъ. Въ Граымашлхѣ должны бышь наблюдатъ многія правнла. Иѣхошорыя ошпбкп пе мо- гутъ былпь приниматъ н опраедыватъ. Ссоры должнм бытв прекращатъ. Награды должны. бышь пріобргь- татъ службою. Добрые лравы хранитъ въ слхъ странахъ. Старосшь у нихъ погитатъ. Здодѣй л/у- гипгь совѣслхыо.
\
•Б р ем л пр ошедшее.
Сей городъ построитъ въ древноспія, сЩбдитъ валамл, окружитъ рвомъ и защититъ пушяамд. Мой іяоварпщъ признать и обълвить прнмѣрньшъ ученн- комъ-, за сіе онъ похеалитъ ж наградитъ. Я восхи- тить п плгбнпгпъ сею музыхою. Кинга сія прогитатъ и огпдать хозяну. Въ эшомъ сраженін одпнъ ОФНП,еръ рсінить; сорохъ солдапгв убитъ, и сшо взлтъ въпдѣнв непріяшелемъ. Я тронуть и дпегалитъ стіъ лзвѣ- сшіемъ. Ровъ вырытъ на саженв глубнною. Амернка найти Колонбомъ.. Сей несчастный потадшпъ ппро- ститпъ. Мой сосѣдъ обойпш и обидтьтпъ по слуяібѣ: онъ обвинитъ въ лепослушаніи. Сія каршппа карисовагпъ л отдіълатъ мастерскп. ЛПФЛЯПДІЯ покоритъ Пешромъ ВеллКлмъ, Крымъ пріобртьсти Екашерціюю Вшорою, а Фянляндія завоеватъ Александромъ I. Баяіня постро- ить ледавяо. Сія падплсь изсіьгъ въ камнѣ: ола сте- реть временемъ. Дверь въ компату отперетъ. Сіе ллашье еымъгтъ, высушить п еыгладитъ. Кнпга сія посвлтпитъ моему дядѣ. Сія ягоды привезти пзъ Франція, л лродапгъ очень дорого. Влпо вылить пзъ бутылкд. Хлѣбъ испегь въ печп. Всѣ депьгп лмъ про- житпь. Всѣ прппасы сшсть. Сіп мѣсша заброситъ. Сліолъ тхридвинутъ хъ окну. Рыба сія паловить въ озерѣ. Награда сія нмъ заслужитъ. Сшолъ сей сдіьлатъ изъ дерева н еыкраситъ подъ мраморъ, Кѣмъ выду- магпь воздушные ліары, п изобріъстъ часы? Собака приковатъ хъ канурѣ. Я обрадоватъ тволмя успѣ- хамл. Деньгн сін были потпёрлтъ н опять найти. Я утомитъ п измуштъ работою. Медъ сваритъ, очень хорошо. Деревдя сія оченв иаселитъ. Сей памятнлкъ будешъ сохранитъ ддя иотомсліва. КаФяіаяъ выкроить не искусно, н сшитъ еще хуже. Карманъ у него от- пороть. Офнцеръ заколоть на войнѣ. Книга сія разсмотріътпъ н одобритъ начальсшвомъ. Непріягпелв- скій солдапхъ былъ заколоть п изрубитъ. Я огоргитпъ Н озлобшпъ симъ поспіулкомъ. Мой сынъ СЛІІШКОМЪ избаловатъ н. изюъжитъ. Башня сія разрушитъ вы- схпрѣламп и недавно вновь посгпроитъ. Я устрашитъ сею вѣсгпію. Онъ приблизитъ ко Двору. Деревня сія кугіитъ очень дешево, а продатъ гораздо дороже. Я принудитъ яскашь номощп, и очень симъ озаботитъ. Гдѣ спрлтатъ твоп ве-іци? КаФгпанъ сей очень по- носитъ; онъ дважды былъ краситъ н триаіды пере- шить. Твое сочпненіе написатъ хоролю, а капега- тать очеиь дурно. Поле вспсіхатъ вчера. Домъ ozu- ститпъ посгпояльцамп. Сей ребехіокъ престишь не- давно. Давно лн ващъ сынъ выпуститъ хззъ школы? Онъ отпдатъ въ ученье. Деньги взлггіь въ займы. Хлѣбъ вымолотитъ. Пѣсня давно оттътъ. Бѣнокъ сплести язъ розъ я повіъситъ на сшѣнѣ. Сей шаръ нсідутъ воздухоагь. Пѣсня была нмъ спіътъ очеиь ііскусно. Рос- кошь изгнатъ пзъ сего города. Этотъ человѣхъ по- гтить своішиблнжнлмп. Мой сертукъ смлтъ друишъ шаіпьемъ. JI былъ призвать къ отвѣгпу іі скоро вы- лущехіъ. Онъ чисто одтьть, обрить, умыть н приге- сатъ. Бумагн сіи сжегь. Я былъ увлегь обсшояшель- сгпвамн. Сіи каршяны вывезти изъ Лондона. Кѣмъ сыьсгпъ этя влшіш ? Кѣмъ выталпъ эшо молоко ? Хи- жпна попрыть соломою. Плашье сшитъ небреашо. Грамота сберегъ очень хорошо. Перецъ мелко исто- логь. Польза наша соблюсгпи. ІНелкъ дурпо въіпрлстпъ. ОІІЪ угнести своимп хповаріііцамя. Перо сыпуть ІІЗЬ ящика, обмакнутъ въ черішла, н положить хіа сшолъ. Давно лн нагать сія сшроенія, н скоро лн будутъ оконшть?
\
ГЛАВА Ш Е С Т А Я. ,
О НАРѢЧІИ.
В о п р о с ы.
225. Чшо есть нарѣчіе ? (§ 93.)
226. Какія бываютъ нарѣчія? (§ 94.)
22Т. Чшо выражаютъ нарѣчія качественныя? (§ 94.)
228. Чіпо означаютъ нарѣчія обстояіпельственныя? (§ 94.)
229. Какъ раздѣляются нарѣчія по значенію своему? (§ 95.)
230. Чшо означаюгпъ нарѣчія качесшва? (§ 95. і.)
231. А нарѣчія времени? (§ 95. 2.)
232. Нарѣчія числа, хачества и повшорепія? (§ 95.3.)
233. ІІарѣчія мѣсша? (§ 95. 4.)
234. Какія суть нарѣчія, опредѣляюіція свойство п образъ дѣйствія? (§ 95. 5.)
235. Чшо сушь нарѣчія замѣнншельныя? (§ 95. 6.)
236. Чшо суліь нарѣчія вопросітіелышя? (§ 95. Т.)
в a д a z
110) Найши и означіипь въ слѣдуюіцпхъ словахъ :
рѣчія. 1
давно весьма такъ уліроиъ всегда ВОПЪ
вчера завяіра да слдемъ ночью шеяерь
гора два • ЧІЛО никогда сшо здѣсь
здѣсь вссгда куда уыно шакъ яе
весь шаыъ нѣшъ вошъ ДОІІЫиѢ худо
ыой шуда развѣ домой сюда нынѣ
гдѣ очень дома часто 1 рѣдко докой
иядѣ сшокрашъ гораздо трудно впредь ияогда.
111) Ошмѣшить въ сихъ нарѣчіяхъ хачественныя н обспхоятельсшвенныя; шакліе, къ кошорому раз- ряду они прпнадлежапгь по зиаченію своему.

112) Прясовокулнть яарѣчіе къ глаголамъ и лрплага- шельпымъ въ слѣдуюнріхъ рѣченіяхъ.
Я усшалъ. Тк —• ходилъ. Я былъ у тебя
(когда?) Прпходл ко шіѣ (когда?) Я яшву (гдѣ?) Завтра я пойду ( куда? ) У ыеня (схолько? ) раболш. Онъ лядіетъ (какъ?) Вы читаете (какъ?) Вы ріісуепхе (кахъ?) Вотъбѣлая бумага. Когда шы былъ въгородѣ? Я бываю дома—.'
JB о ті р о С Ыі 231. Какія парѣчія пзмѣняютъ окончанія свон? (§ 96.) 238. Что могутъ пмѣть ларѣчія качеслівенныя? (§ 96.)
3 сс д a t и.
113) Посшавлшь слѣдующія нарѣчія въ сравняшельной сшепенн. 4 ,
шибко \ хорошо
хорощо чесшно
гдадко умно
рано горько
поздно гадко
шуго легко
глухо горисшо
вусшо просшо
ровно криво
чисто жидко
і ч
грозно молодо
сладко мягко
велико сухо
мало узко
худо далеко.
114) Удошребнліь въ слѣдугоиріхъ рѣчеиіяхъ нарѣчія качественныя въ сравнншельной степенл.
Я хожу шябко, а сосѣдъ мой — . JMoe перо хо- рошо, а лівое — . Эша собака высшрижеда гдадко,
/
пз
а другая — . Я ліиву чнсшо, а братъ мой — . Это сдѣлать легко, а осшавпігеь егце — . Вы говортпе ло-Русскп чнсто, а сестрнца ваша еіце — . Завтра поѣдемъ мы далеко, а чрезъ годъ еще — .
—— ■ ■ ■—«^діі-- I
ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ ІПЕСТОЙ ГЛАВВ.
Д Ѣ Е П Р П Ч A С Т I Е. В О П Р О С Ы.
239. Чгпо еспіь дѣепрнчаспие ? (§ 97.)
240. Чшо выражаелхся дѣепрнчастіемъ? (§ 9Т.)
3 а д а г и.
115) Ошмѣтнпіь дѣепрнчастія въ нижеслѣдуюхфіхъ словахъ?
ходя дѣлая яося умершш стоя
сидя новая носящій умерши давъ
идуяи сшарый ' носячій живъ давшій
дядя бывъ имѣючи живши давши
сидягцій бывши ішѣющш жпвшій будучи
кипучій бывшій имѣя „ СНІОЯІЦІЙ будуярй.

В о п р о с ы.
241. Ошъ чего могутъ быть производимы дѣеприча- сшіяТ (§ 98.)
242. Сколысо временъ ямѣюшъ дѣепрдчасшія? (§ 9S.)
243. Сколько окончанія? (§ 99.)
244. Какіе глаго.ш нмѣютъ одно подное дѣепрнчасшіе? (§ 99.)
245. Гдѣ лрелмуіцественно употребляются дѣепрпча- сіпія окончанія полнаго я усѣченнаго ? (§ 99.)
3 а д а г и.
116) Пронзвесть дѣепрпчасшія ошъ ішжеслѣдуюіцпхъ глаголовъ.
Дгь е nput a с mi л.
Неок. накл. Настоящее времл. Прошедшее времл. дѣлашь, дѣлая, дѣлаючи, дѣлавъ, дѣлавши. бодшашБ думашь .ласкать питать работать шолковашь торговашь рисовать трсбовать восвать горевашь пдевашь жевать
і
измять
кашляшь
кланяшься
мѣняшь
шерять
сѣять
сіягаь
владѣщь
жалѣть \
имѣшь
умѣгпь
желтѣгпь
чернѣть
краснѣть
хвалишь
бранишь
варить
вѣриійь
дарить
дѣлишь
жаришь s
куритпь
пялить
спорить
содишь
хранигпь
сшропть
красить
поить
стоить
стояшь
бояшься
клясть
пороть
горѣть
смошрѣть
рубить
давить
живишь
ловишь
любить
греыѣгаь
дремать
шерпѣшь
шумѣшь
капать
тужить
дружшпь
лечишь
мучить
служишь
сушить
дышать
кричать
лежать •
молчать
слыщашь стучать
садпть
будить
гладить
ХОДИІІІЬ
судпшь
лгвердишь
ѣздшпь
водпть
щадить
видѣть.
глядѣть
сидѣшь
близигаь
возить
ыорозить
вдзать
лизать
казать
мазашь
рѣзать
платить
кашпть
молошить
іпутить
вертѣть
лрятать
летѣть
топташь
шепшашь
плакать
кликашь
косить
лросишь
висѣть
вѣсить
гасишь краоишь
носишь
шрусишь
росить
□лясашь
писать
чесать
тесать
пахашь
хрустѣть
чистишь
блестѣть
свистѣть
гостить
кресшигпь
искать
плескать
рыскать
пухнуть
тянугаь
сохнуть
сосагаь
киснуть
мерзнуть
жаждашь
ревѣть
бѣжашь
давать
модоть
хошѣшь
вышь
крыщь
рыть
мыгаь
бришь
дущь
иѣщь
гнать
бипіь
впгаь
лишь
пишь
ГНІШЬ
спать
стлагаь
чшиіпь
ржать
жать
МЯПІЬ
брапіь
рваіпь
звапіь
жишь
плыть
слыть
лгашь
пікашь
псчь
беречь
сіпричь
печь
влечь
сѣчь
гаолочь
скресгпь
гресшь
весшь
грызшь
лѣзшь
ползти
весгпь
блюсгпи
класшь
красть
наопш
лести
трясти
цвѣсіпи
сиесши
мсстп
плесть
растіі
иштіг
ѣхать
ѣсть
Сыть
дѣть
дать
пасть
сѣсть
лечь
садишься
смѣяшься
являшься
нравишься
пускаться
надѣяться
улыбаться
мыться
уширашься.
3 а д а г и.
ІП) ІТропзвесть дѣепрпчастія насшояі^аго времени пзъ ошмѣчснныхъ глаголовъ.
Я васъ учу, желсіть вамъ добра, п падѣлтъсл, чшо вы успѣеше въ наукахъ. Пе должно нячего дѣлаіль, нс думсьть. Я живу весело, работать съ утра до
ноия, и отдыхатъ послѣ трудовъ. Онъ много ше-
*
ряешъ, торговатъ неудачяо. Ты усшалъ, рисоватъ эшу каршпну. Трсбовать съ другаго, сіпарайся и саш> псполнягпь долгс> свой. Карлъ XII потерялъ много, воеватъ съ Россіехо. — Гуллтъ по берегурѣ- кп, я даслаждаюсь лрохладою вечера. Мы миого лхе- ряемъ, часпхо ж/ьплшь своііхъ лріяіяедей. Солххце пе- чеіпъ, сілтъ на полуделномъ небѣ. Жалгыпъ о лесчасіл- дыхъ, старантесь помогашь лмъ. He амгьтъ слоеоб- иосхпп, ие прдннмайся за дѣло. He умгьтъ сдѣлаіпъ чего нибудь, прося совѣта, ххе краснкгпъ. Хвалить одного, мы часшо лордцаемъ другаго. Віьритъ въ дружбу, шы міхого вьші-рываемъ. Діълитъсл съ блдлі- нхшп, ты яе обѣднѣешь. Хранитъ уваженіе къ егпар- хдцмъ, шьх заслу.вххшь нхъ мнлосіпь. Столтъ нахолмѣ, я иаслая;даюсь лреярасііьшъ селі>скямъ влдомъ. Дѣлай добро, хіс болтъсл ххи коі-о. Смотпргьпіъ въ даль, діхко- гда ке впдпмъ дюго, чхпо у ііасъ подъ ногамя. Яюбипіь упражнеігхя, ххе соскучпшься. Мугитъ другяхъ, ліер- заевхъ самлхъ себя. Служи/пъ отечеетву, u умираіпь за него, мы исполияемъ свой долгъ. He должно ѣсть> лежатпъ. Слыіиптъ дурхюе о другііхъ, мы іге доллшы повхпоряшь этого. Я усілалъ ходигпь ло саду. Судитъ о другвхъ, лодушш о себѣ. Видіьть песчасшіе блнлі- няго, псшогл ему. Сидгыпъ на одяомъ мѣсгпѣ, мало увидісшь яоваго. Ллатитъ дорого за яевалихыя вехця, піы скоро разорпшься. Ояъ выучился грамохпѣ, шу- тигпъ, а яе плакать. Посить орулііе, умѣй ц дѣй- сгпвовашь дмъ. Искать чуасдаго, свое логперяешь. Біьжать лзь одхіой бѣды, іюладаешь въ другую. По- даеать хорощія лрпмѣръ, мы приносішъ лользу бллж- ниагь. Я лряшелъ сюда, не ссоттпъ. Вѣпіеръ шумягаъ, сытъ въ лхрубѣ. Рьітъ яму ДАЯ другаго, еамя въ мее допадаемъ. Чтить родишелед, аіы дсдолддемъ до.ігъ
ф
свой. Житъ съ людъмл, слѣдуй пхъ обычаямъ, Плыть ло морю, береглсь мелей. Ползти, не далеко улдешь. Нести бремя забогпъ , скоро состарѣешься. Роза, цвѣстщ увеселяешъ паши взоры. Ѣхать домой, по- сѣши лівоего друга. Бытъ счасгплявъ, не забывал яреяшяго горя. Садитьсл ла корабль, моллсь Богу. Смтьлтьсл чужой бѣдѣ, самъ въ бѣду попадешь. Пу- скаѵіьсл въ свѣгпъ, задасись шерпѣніемъ. 118) Произвесшь пзъ ошмѣченныхъ глаголовъ дѣелрп-
часшія дротедпгаго времеіт.
Полугитъ дпсьмо ваше, л узнашь, чего вы же- лаеше, я немедлепно отвѣчалъ. Я прншелъ домрй, погуллтъ часа два. Узнать о моемъ дѣлѣ, дап мнѣ вѣсшь. Заплатиѵгь долгь, возьаш расписку. Лакор- митъ лошадей, доѣдемъ далѣс. Подаритъ мпѣ эшу книгу, шы меня очень обрадовалъ. Закупитъ чшо мпѣ нуашо, пойду домой. Мой сынъ засяулъ, лотсушать я поигратъ. 0пюбтьдшпъ, осгпаиься дома. Посмгьлтьсл надъ дегковѣріемъ людей, я ошкрылъ пмъ ястпну. Изгоѵювить обѣдъ, ыы сѣлп на іправѣ. Быстрплитъ лзъ ружья, онъ пспугался. Смотрпть долго на солвце, я было ллшился зрѣлія. Кулиѵгь деревпю, u постро- ить гослодсхій домъ, опъ шамъ поселился. Наудитъ рыбы, сварплп уху. Послужить ошечесгпву, онъ вы- шелъ въ отсіпавку. Потужить о своей погперѣ, зиы ушѣшилпсь. Выугиѵгъсл. чпшать, ом* лрднялся за лисьмо. Показагпъсл вѣ людл, слѣдул пхъ лрпхотямъ. Написать лисьмо, засьтатъ лескомъ, стрлхнутъ песокъ, сложитъ б}'ыагу, положитъ въ кувершъ и запегатать, отдай его па почшу. Просидіьть уяего часъ, я лошелъ домой; раздіьѵьъсл, легъ и погасить свѣчу, скоро успудъ. Заллатитъ мнѣ долгъ, ты мевя обяжеліь. Узкать короче, лш его долюбпшь.»
Выспсітъсл порядочно, шы освѣлшшься. Сшсть два яблояа, я быдъ сыіяъ. Ояъ ушдбся, выпрыгнутъ нзъ горян^аго дома. Моляія, блёснутпъ, нсчезла. Пргйти домой, я сѣ.іъ. пнсагпь. He обдумапгъ дѣла, не прянн- майся за него. Усмотріьть свою выгоду, оиъ перемѣ- ннлъ ІЯОГІЪ. Вылештъ больнаго, оігь пріобрѣлъ хвалу. Утолитъ жажду п голодъ, человѣхъ бываеітіъ доволенъ. Заміътитъ недосташки блнжняго, сшарайся его по- правнть. Выугитпь одпігь урокъ, зайвшсь другимъ. Обидтьть друга, проси прохлгепія. Нагссть дѣло, сгпа- райся кончпть. Женитъсл, онъ поѣхалъ въ деревйю. Ртьшитъсл ва тахое дѣло, онъ все забылъ. Лвитпъсл хъ начальнпху, я вступнлъ въ должносшь. Мыусяулн, легъ на солозіѣ; Выспатъсл, мы всталя оченв рано. Погнатьсл за богашствомъ, послѣднее потеряешь. Напитъсл съ жару холодпаго, онъ заяемогъ. 119) Исправніяь ояіябхн въ составленін дѣепрпчасшій.
Написавши пнсыѵго и запегшпаеши его, отдай на почту. Идугій домой, зайдя къ брату. Иосмотрл на него, ты удявниіься. Погуествул радосшь, онъ нокраснѣдъ. Сдгьлал доброе дѣло, ощуіцаю радосгпь. Погуллл въ саду, зайду дсшой. Гуллюш по лугу, я усшалъ. Жаліьюги о васъ, я очень забочусь. Похвалл ученнковъ, онъ одардлъ нхъ. Выкурл лірубку, онъ взялъ другую. Вътиеши вино, прнкядся за пяво. <3а- перев'б двери, онъ ощкрылъ намъ наше кесчасшіе. Онъ замолчадъ, утеревъ слезы. Ошкрол вамъ іяайну, прошу молчатв. Просюги васъ хъ себѣ, ояъ надѣегпся, чпто вы не ошхаяіеше. Отнесл княгя дозчон, дай вшѣ знатв.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О Л Р Е Д Л О Г Ѣ.
В о п р о с ы.
246. Чшо есшь прсдлогв? (§ 100.)
247. Какіе суіпъ вообще предлогп? (§ 101.)
248. Какіянарѣчія ошносягпсл къ лредлогамъ? (§ 101.)
249. Какъ упопгребляіотся лредлогн предъ словами?
(S 102.)
250. Чего іпребуюшъ предлогн за собою? (§ 103.)
<3 а д a г и.
120) Найтпп опімѣтшпь лредлогн въ нижеслѣдуюн^пхъ словахъ.
У a Д° отъ но вмѣсшо
для ври ла КЛІО за къ
0 съ объ гао но надъ
впѣ бдизъ сквозь обо прсдъ ПІО
вы нере внутри олъ изъ чрезъ
раз кромѣ ШШО около ссли пбдлѣ
нрежде дабы же послѣ и ' сверхъ.

121) Нанти л отмѣтишь предлоги (показавъ, съ ка- кимъ падежемъ употребленві) въ задалѣ 86 о падежахъ именъ сущеслівнгпелвныхъ, см. выше, на сптр. Зо.
122) ОшмЬшишь лредлогл въ задачѣ 96 о глаголахъ, сшр. 137.
ГЛАВА ОСЬМАЯ.
О с о ю з *..
В О 71 р о с ы.
251. Чліо есгпь союзъ? (§ 104.)
252. Кахіе сушь вообще союзы? (§ 105.)
253. Какія слова ошносяшся къ союзамъі (§ 105.)
3 a д a г u.
123) Найпги и олшѣшишь въ слѣдующихъ словахъ союзы 1
a . что Аа поедику куда бы / и шакъ
ддя хошя если ва пока иди гдѣ
во дишь по же нбо віѣмъ когда
при объ однако чѣмъ и пзъ на за

124) Найши ж охпмѣшпшь союзы въ прнмѣрахъ рѣяеній (сіпр. 8) д въ лрпмѣрахъ граммашическаго разбо- ра (сіпр 62, 97 и і5і).
■ II « ■■
ГЛАВА ДБВЯТАЯ.
О МЕЖДОМЕТІИ.
В о п р о с ы.
254. Что суть междомешія?
255. Кахіл чувсхпвованія означаіртся междометіями?
3 а д а г и.
125) Наити и опгаѣтшпь междометія въ слѣдующихъ сдовахъ:
отъ ои КПІО ЭІІ что a увы эхъ тсъ
къ яа ась дай ба-ба нѣтъ ура па ХИ-ХІІ
ву охъ шы ау сгаой цыцъ изъ ха-ха гсй.

ЧАСТЬ В Т О Р А Я.
СЛОВОСОЧИНЁНІЕ.
В В Е Д Е Н I Е. V В о ть р о с ы.
256. Чшо заключаетъ въ себѣ Словосочяиеніе? (§ ЮТ.)
257. Чпго содерлілтся во всякой поняшной рѣчи?
(§ 1О80
258. Чіпо значяшъ судигпь о предмешахъ, п что ліа- кое сужденіе? (§ 108.)
259. Какъ называется сужденіе, выраженное словами? (§ 109.)
260. Изъ хакпхъ часшей состоптъ предлоліепіе ?
(§ no.)
261. Чшо есіль подлежащее? (§ 110. 1.)
262. Чгпо есшь сказуемое? (§ 110. 2.)
263. Чгпо есть связка? (§ ІМ). 3.)
264. Какая бываетъ связка? (§ 110. 3.)
265. Что составляешъ связка, совокушеипая со ска- зуемымъ? (§ 110. 3.)
266. Всегда ли бываетъ связка п дрп отдѣльномъ ска- зуемомъ? (§ 110. 3.)
3 а д сі z и.
126) -Ошмѣгпишь, которое пзъ слѣдуіот^тгхъ рѣченій модіешъ назвагпься предложеніемъ.
Чедовѣкъ смершеяъ. Смершный чедовѣкъ. Домъ сгорѣлъ. Деревяпный доиъ.
Пшица лспіаелгь.
Большая пшица сь малепькиш крыльями.
Эгпа пгпица хорошо поешъ,
Пѣвчая птица.
Старыя книги продапы.
Продать старыя книги.
Греки былп красиорѣчивы.
Римъ былъ славенъ.
Римъ славснъ.
Л стапу писать.
Воздухъ свѣл;ъ и прохладенъ.
Гунпы грабили и убивалп.
Кто сотворилъ свѣшъ?
НовыГі камениьш домъ съ бапшею и приспгронкамя. Весеішее солнце оживляешъ землю, усыплешіую зіім- нимъ холодомъ.
ГГредложеніе МОЯІНО отлпчшпь отъ всяхаго дру- гаго набора словъ тпѣмъ, что въ ономъ есшь отвѣтъ на вопросъ: гто естъ или было? ши: гто діълаетъ или дгьлалъ ? Напримѣръ: Римъ славеісъ. Сіи слова сосшавляютъ предложеиіе, ибо въ нпхъ заклхочается отвѣтъ на вопросъ: гѵіо есшъ Рпмъ? славеііъ. Слова: тгшца летпаетпъ , хпакж.е сосшавляюшъ предложеніе , ибо въ нпхъ заключается опівѣшъ на вопросъ : гто дтолаетъ вгапда? летаетъ. Въ словахъ яіе: Смерткый геловтьлъ, большал птица, славный Римъ, оіпвѣта на сіи слова не получпмъ.
127) Найпиі н озпачить подлеліаіцее, сказусмое и связку въ слѣдуіощпхъ предложеніяхъ.
Россія ссть Имперія.
Еврона есшь часть Свѣша.
Аѳиньі были славны.
Египетъ былъ богашъ,
Афрйка будешъ ошкрыта. Картина будегпъ написана. Киига дапечашана. Письмо отиравлено. Деньгхі получены. Урокъ выученъ. Труды потерлпы. Великъ Богъ. Снльна Россія. Храбры воины. Холодиа погода. Труденъ былъ переходъ. Бывалъ онъ бодецъ. Строги учппгели. Послушны ученики. Громъ гремипгь, Муха летаешъ. Червь ползаошъ. Конь скачешъ. Жилъ человѣкъ. Греція процвѣшала. Москва бдагоденсшвовала. Аннибалъ сражался. Гпбли несчасшныс. Ушірали герои. Возникалп царсіпва. Книги продаюіпся. Бумага желгаѣетъ. Корабль погибъ.
В о іі р о с ы. 26Т. Какое можешъ бышь подлежаіцее п сказуемое
268. Что выражается просшыыъ подлежащимъ илп ска зуемимъ? (§ 111.) А слошшмъ? (§ 111.)
3 a д a г u.
128) ОгпвгЬтпшь въ слѣдугощпхъ предложенілхъ, коіпо- рое подлежаще н схазуемое есть просшое, и ко- шорое сложное.
Садъ зеленѣетъ.
Прекрасный садъ зелснѣепгъ.
Садъ примѣтію зеленѣетъ.
Нашъ прекрасный садъ примѣтяо зелеяѣстъ.
Солнцс грѣешъ.
Весеннее солице грѣешъ. >
Весепнее солнце иногда очеяь грѣешъ.
Солнце и луііа свѣтягпъ.
Солнце свѣтитъ и грѣешъ.
Весеннее солацс свѣшитъ и грѣетъ.
Яблоки вкуены.
Груши и яблоки вкусиы.
Грушіі, сливы и лблоки вкусны.
Яблоки вкуспы и безвредиы
Яблоки и груши вкусны и безврсдцы.
Рѣка глубока.
Рѣка глубока и бысгпра.
Озеро и рѣка глубоки.
Озеро и рѣка глубоки и чпсшы.
Крестьяне пашутъ.
Крсстьяне и кресгпьянкп пашушъ ,
Кресгаьянс пашуліъ п жнуіпъ.
Крестьяне и кресгпьянки пашушъ и жнутъ.
Огоиь, воздухъ^ земля и вода супгь сшихіи.
Земля есть стихія.
Сахаръ бѣлъ.
Сахаръ бѣлъ и сладокъ.
Снѣгъ и сахаръ бѣлы.
Фіалки цвѣшутъ.
фіалки и левкои цвѣшупп».
Фіалки цвѣтутъ и благоухаюпгъ.
Фіалки к девксіи.цвѣшуші) ла благоухаюпгь.
Добрые люди веееляшся. И добрые люди и злые живутъ на свѣтѣ, Кішги суть друзья мои. Хорошія КІІИГІІ сугаь вѣрныс друзья мои. Книги и каршиыы дороги.
Хорошія книги и оригиналышя картины дороги и рѣдки.
, В о п р о с ъг.
269. Что могушъ ныѣть предметъ рѣчп п качество онаго? (§ 112.)
270. Чѣмъ выражаются сіи поешороннія качесшва?
С§ 112.) '
271. Какія бываюгпъ слова опредѣліітелвныя прииме- кахъ п мѣсшоименіяхъ суіцествптельныхъ? (§ 112.)
272. A п р п гла го л ахъ н им енахъ прилагашельныхъ?(§ 1 і2.)
273. Какъ называстся ішя сущесшвпгпелвное, служа- щее поясненіемъ другому? (§ 112.)
274. Какъ называются подлежащее п сказуемое, со- сгпавленныя нзъ одного слова? (§ 112.)
275. А размнояіенныя опредѣленіяші ? (§112.)
<3 а д а г и. і
129) Означить одредѣлптельныя слова въ слѣдуюіцихъ предложеніяхъ.
Мой вѣрный другъ вчера уѣхалъ.
Сія густая роіца очень прохладна.
Исшинно добрый чедовѣкъ рѣдко бываетъ совер-
ліенно несчастливъ. Эта нрекраслая дсревяя ностроена нсдавно. Вчера сгорѣдъ вновь посіпроеішыы домъ. Здѣсь разводишся весьма вкусяыи вицоградъ.
Сегадня itynim лочепь дешеве сакую рѣднуш кпигу, Капишанъ, еоеѣдъ мой> 6'иасно болепъ, Страждуярй человѣкъ лногда бываешъ лесправед-
ливъ. Л пишу сшоя. Ты учишься шушя.
Москва, паша древляя стодица, очень обширна ІІ
ішоголюдла. Сія новая книга псрепдетена лекрасиво. Содовей поетъ пріяшяо. Жаворояокъ поетъ депхая. Твой плачуирй братъ скоро будепіъ утѣвіепъ. Это гусішое перо худо ппшешъ. Честно жипіь есть долгъ нашъ. Храбрый воинъ безстрашно умираетъ. Русское Царство искояи процвѣтаетъ. Цвѣтугцес воображеніе есть даръ природпый. Волга, сія сдавная рѣка, гаечешъ бысшро. Поюирй содовей улешѣдъ вчера. Когда посшроепъ сей древній з&мокъ ? Куда ѣдете вы такъ скоро? Храбро сражагаься есшь додгъ валіъ. Унный человѣкъ пигдѣ пе яропадешъ. Россія, лаше любезпое отечесшво, есшь Государсшво сильлое и цвѣтул^ее.
130) Отмѣтдть въ лредъддуіцдхъ лредлоліедіяхъ под- леліаіцее д сказуезше, десоставяыя д сосіпав- лыя.
В О 71 р 0 с ы.
216. Что можетъ быть еіце выражедо лря лодлежй-' хцемъ и прн сказуемомъ ? (§ 113.)
211. Какъ называются слова, выраліаюдря лредметпы д качества, съ конмд состояшъ въ сосшшодіенш подлежаіцее д сказуемое? (§ 113.)
21§, Кешормя сушь главныя тпѳтк йр©длѳжеіі1я ? 219. А второстененныя? (§ 114.)
3 а д а г и.
131) Отмѣшпгпь дополненія въ слѣдуюіцихъ дредло- ліеніяхъ.
Я читаю книгу. Л читаю книгу со впиманіемъ. Ученикъ пишешъ письмо.
Ученикъ моего брата пишстъ письмо къ отцу. Л люблю ыоего брата всею душею, Онъ пьеіпъ воду съ виномъ и съ сахаромъ. Сынъ ошечества жертвуетъ ему своею жизиію. Другъ человѣчества дѣлаетъ добро ближнсму. Слезы радосши блестятъ въ его глазахъ. Стаканъ съ водою стошпъ на столѣ- Другъ истины не сшрашишся гоненій. Говорпшь правду есть долгъ честнаго чсловѣка. Бъ саду цвѣтутъ розы съ шппами. Братъ ыоего сосѣда Еушілъ домъ во сшо гаысячъ рублей.
Человѣкъ съ умомъ не нропадетъ въ свѣтѣ, Лисшки розы онадаютъ.
132) Прдбавдть додолденія къ лоддежаіцему д сказуе- мому.
Цпѣпгъ (чего?) нріятеиъ (чеыу?) Сынъ (чей?) ноѣхалъ (куда?) Клига (чья?) нонравилась (кому?) Мой братъ играешъ (съ кѣмъ?) і Л умываюсь (чѣмъ?)
Свѣщъ (чего?) озаряепіъ (что?).
133) Сдѣлахпь сддшакіпдческія разборъ лредложеній, то есшь отляяшпь въ няхъ главныя слова, одре- дѣденія и додолненія.
ВозьмеШі въ прнмѣръ предложепіе!
jВеликгй Суеоровъ, гесть своего еіыіа, навсегда прослаеилъ Россію громпими своимгс побгьдами в& Typifiu, Полъшть и ІІталги.
Для произведенія сннтаклшчеекаго разбора, над- дежитъ сперва найтп гдагодь по глагоду главный лредметъ, лдл подлежащее, а потомъ л другія частн.
Здѣсв глагодъ прославилъ. Кпхо лрославдлъ? Су- еороеъ. И такъ подлежащее есшь Суворовъ, дѣлствіе его прослаеилъ. Въ семъ дѣйслівід заключается связка естъ д сказуемое прослаеившій. Іѵого? Россію. (До- полненіе глагода прослащлъ.) Чѣмъ? Побіьдами. (Дру- гое дополнеяіе шого же гдагола.) Чьнмн ? Своими• (Одредѣдеяіе вшораго дополненія.) Гдѣ? В& Тургуіи, Нолъшть и Италіи. (Третіе дополнепіе гдагола.) Какъ лрославнлъ? ІІавсегда. (Опредѣденіе гдагода.) Какой Суворовъ? Великій. (Опредѣленіе подлеліаща- го.} Честь своего етька. (Прнложеніе, въ коемъ первое слово еспхь собсіявенное прплоліеніе, віъпа дополыеніе его, а сеоего опредѣленіе донолненія.)
Свѣтлый ручеекъ прошекаетъ во зеленому лугу.
Добрыя дѣщи, ушѣшеніе родителей, но будущъ оставдеиы судьбою.
Зпаменишая Россія, ыое любезное отечество, кра- суешся добдестямп храбрыхъ сыновъ своихъ.
Бысшрая рѣка Волга, шітагаедьница мяогихъ странъ, нрошекаешъ большое просшраисшво Европей- ской Россіи.
Чесшаый человѣкъ, другъ добродѣшеди никогда не нарушитъ своего. слова.
Вѣрный другъ, ошрада жизни, позяаешся въ весча- сшіи.
Храбро сражашься и охогано умирашь за ошечесшво, ссшь долгъ Слагородцаго воиаа.
ig3
Хороніія книги, сіи вВряые друзья, нс оставляюпп меня въ тихомъ уединснш.
СЛОІІЪ, самое огромное животное на землѣ, ошли- чается умомъ опіъ прочихъ безсловесныхъ шва- рей.
Пепіръ Великій, Государь незабвенный, возвеличил'' Россію своями безсмертными подвигами.
Сшрогое исполненіе своихъ обязанностей приносипп чесшь человѣку п гражданину.
Россійская Имперія, сей огромиый колоссъ, раЗдѣ- ляется на множество областей.
Любовь къ отечеству, сіе свяіцекное чувство, ни- когда не угаснетъ къ сердцахъ вашихъ.
Любишь отечество пламенно и безусдовно еспіі долгъ и отрада честнаго гражданина.
Въ царстсованіе нашего великаго Государя многЬ богатыя области нрнсоединены къ Россін.
В О 71 р о с ы.
280. Какія бываютъ предложенія? (§ 115.)
281. Чшо еспгь предлоліеніе простое? (§ 115. 1.)
282. Чшо есшь лредлодіеніе сложное? (§ 115. 2.) Прп синтак.ішіческоагь разборѣ предложеній слож-
ныхъ должно обращать внимакіе на слѣдующее:
1. Бъ каждомъ предложенін долженъ бышвглаголт (пногда лодразумѣваемый) въ нахдоненіп іізъявпщель помъ илп повелптелыюмъ, прішаспгіе пли дѣепрляасіпіе папримѣръ: Сол/ще свтътиттѵб и гртьетъ.
Здѣсь два предлоліелія, пошому, чгпо еспіь два гла гола въ лзълвнтелъломъ наклоненіи. Молги и повиііуйсл.
Два лредложепія, потому, что есшь два глагол; въ повелительномъ наклоненіи.
Жюди пыотъ вино, а птпицъі соду.
Дпа лредлоліепія, потому, чгао есіпь два глагола (людл пъютъ, и пгпиіііы пъють); впхорой подразумѣ- ваеліся.
СгастливЙ геловѣкъ, полъзующійсл здравіемъ.
Два лредложепія, лоліому, что здѣсв еств (лод- разумѣваемыл) глаголъ есть (человѣхь естъ счастллвъ) л лрячасгпіе полъзуюіційсл.
Мы радуемсл, блссготворл ближпимъ.
Два лредложелія, лотому, что здѣсь есілв глаголъ радуемсл п дѣепрдчастіе благотворл.
2. Нерѣдко случается, чгпо подлежащее или сказуе- мое подразумѣвается: въ такомъ случаѣ, лрд грамма- лілческомъ разборѣ, слѣдуешъ возстаяовдть ояое.
Молги и повинуйсл.
Должно поставишв: „(тпы) молчд д Qribi) повп- пуйся."
Люблю тебл всею душею.
(Л) ліоблю іпебя всею душею.
Видите ли (вы) блескъ молнги?
Z. Если случится въ лредложеяіл причастіе длд дѣепрпчасгпіе, іпо должно опое лревратять въ мѣсшо- дменіе который съ глаголомъ, ллд въ сохозъ съ глаго- ломъ, д ліогда охажется лредложеяіе въ надлежащемъ своемъ влдѣ, іпо есідь, увпддмъ д подлежащее д глаголъ въ лзъявлшельдомъ даклояеяія, падрлмѣръ:
Сыпъ, повилующійсл свовмъ родлшеллмъ, досто- пнъ лохвальг.
Сыдъ, которыіі повинуетсл сволмъ родлшелямъ, досіполдъ лохвалы.
Домъ, построенный па берегу рѣкл, очедь веіпхъ.
Домъ, который построенъ да берегу рѣкд, очедь ветхъ.
Сдіълаеъ добро ближнему, мы чувствуемъ удо- вольсшвіе. • ^
Когда мы сдіълали добро ближнему, чувсшвуемъ удовольсгпвіе.
Велякій Иегпръ прославялся, возвелигивъ Россію.
Великій ІІетръ прославился ттьмъ, гто возвели- шлѵ> Россію.
4. ІХреврашпвъ іяакнмъ образомъ пркчаслгіе въ глаголъ съ мѣстоякеніемъ, а дѣепричастіе въ глаголъ съ союзомъ, ДОЛЛІНЫ мы, для пояснеиія часшей разныхъ иреддоженій, ошъ сего пролсшсдишхъ, замѣннгпв мѣ- сшрименіе ошноспшельное личнымъ нля именемъ су- ществніпелвнызіъ, а союзы, какъ невхбдяп^іе собствен- но въ сосшаЕъ предложеній, я служап^іе шольяо къ совокуплекію оныхъ, ксключять, и тпогда будемъ ямѣшь ошдѣльныя преддоженія въ точномъ ихъ вядѣ а именио:
f Сылъ доспіоинъ похвалы.
{ Сынъ (илп опъ) повииуется своиыъ родишелямъ.
с Домъ очепь ветхъ. \
I Домѵь лостроелъ ла берегу рѣки.
| М;л чувсшвуемъ удоводьствіе.
1 Ыы сдѣлали добро ближнеиу.
т Великій Петръ просдавился.
{ Великій Пстръ возвеличилъ Россію.
5. Есшь еіце слова, которыя не входятъ въ соб- сшвеня ый сосіпавъ прёдложенш — эгпо слова звателъ- ныл, (полагаемыя въ звашельномъ падежѣ, см. Нач. Ося. §122.); напримѣръ: „.Воикы! гошовьшесь къ бра-
нл! " „Здравствуй, другъ мой/" Здѣсь слова: воины
и дру.гЙ мой, суіяь звапіельныя, и могутъ былхь опу- іценьг безъ иарушенія <ашела.
■ і
Ha осиованін выщеизложенныхъ правилъ, разбе- реггь слѣдующія сложныя лредложенія въ ошношеніи сингпактптгескомъ.
Ріькбі Пева, выходлтцал изъ Ладожскаго озера, протекаепѵб сперва къ югу, а потомъ къ сіьверу, и впадаеть вѣ Финскгй заливъ, раздіьллсъ при устыь своемъ на многіе рукава.
Здѣсь чешыре предлояіенія, потому, чпіо есшь два глагола (;протекаетъ и впадастъ), прнчастіе (выхо- длщал) н дѣепричастіе (раздѣллсъ).
Первое предложёніе: ріъка Нева протпекаеть стіерва 7{'б югу, а потожъ 7са сіъберу.
Вшорое нредлоліеніе: (рѵъка Нева) впадаетъ в'б Финскій заливъ.
Трешье преддожеяіе: выходлгцал изъ Ладожскаго озера. Нревратішъ прнчасшіе въ глаголъ съ мѣсшо- именіемъ: „которал выходитъ изг, Ладожскаго озе~ ра." Замѣнямъ мѣстопменіе относншелыюе лячнымъ идн имепемъ сущесгпвишельнымъ: „она (шн ріьпа Нева) выходить изъ Ладожскаго озера
Чеілверіпое иредлоліеніе: раздіьллсъ при устыь своемъ па миогіе рукава. Древрашямъ дѣепрнчастіе въ глаголъ съ союзомъ: лосл7Ь того, іто она разЪіь- лиласъ. Опусітшъ союзъ: оиа (нлы ргька ІІева) раз- дтьлилась при устпътъ своемъ на многіе руксіва.
Егце примѣръ: Юноша! если ты будешъ, потил долгг, свой, прилежно угитъсл, то полушиіь награду, сліъдующую за каждымъ добрымъ діъломъ.
Здѣсь челіыре лредлоліенія, потому, чгпо есі ТІЬ два глагола (будешъ угитъсл н полугишъ), дѣеприч аслііе (:тіомнл) и прнчастіе (сліъдующую.)
Искліочаются слова: зващельное (юноша), п < :оюзы (если, mo.)
J97 t
Первое предлсшеніе: ^тпы будешъ тірилежно угитъсл."
Второе предлоліеніе : „помнл долгъ сеойПре- врагпішъ дѣепрнчастіе въ глаголъ съ союзомъ: „когда ѵш будеиіъ помнйтъ долгь свойИсключимъ союзъ, останехпся: „ты будешъ помнить долгъ свой Третіе преддоліеніе: ,,/иы полугишь награду Чешвертое предлоліеніе: „сліьдующую за ка- ждымъ добрымь дгьломьІГревраігпшъ причастіе въ глаголъ съ мѣсшоименіемъ: котпорал слгьдуетпъ. Замѣ- нпмъ мѣстоименіе олшосшпёльноё личньшъ, или пме- немъ суіцествителънъшъ: Она (.награда) сліъдуетъ за каждымъ добрым'6 діъломъ.
3 а д а г и.
134) Отличпть въ слѣдуюіцпхъ дреддоженіяхъ просшыя п сложяыя.
Соллце свѣтишъ.
Соллце свѣтитъ и грѣсшъ.
Лупа шОлько свѣтитъ, а солпце и грѣсшъ.
Домъ, который вы видигае, очеяь сшаръ.
Домъ, кошорчй построедъ недавно, сгорѣлъ вчера.
Учеяигь, копхорый исполняетъ свон обязанлости, заслуживаетъ похвалу< и лолучаетъ лаграду.
Соллце, освѣщаюш,ее землго, гораздо больше Зешіаго Шара.
Когда я прогуливаюсь по лугу, пю любуюсь карпхи- ною озера.
Есливыжеласгас бышь счастливыми,будьтеумѣренпы.
Желая быіпь счастливыми, будьте умѣрешіы,
Я знаю, чшо вы говорите правду.
Злаешь ли ты, кто твой другъ?
Кпига, незаключаюгцая въ себѣ личего полезлаго нли пріятнаго, ле стоигпъ печати
Я написалъ иисьмо, опіослалъ его на почту, одѣлся вышелъ со двора и явидся къ должиости.
Громкая слава вскорѣ умолкаепгъ, а добрыя дѣла не гибнутъ никогда.
Если бъ мы не претсрпѣвади на Сѣверѣ тягостей и нспріятиостей ошъ сшужи псырости, свой- ственныхъ нашеыу климату, то подвергались бы другимъ страданіямъ; ибо всякое мѣсто ииѣетъ свои выгоды и невыгоды.
Истинное счастіе на земди состопшъ въ сиокойствіи духа и въ чисшоіпѣ совѣсти.
Предесгадые цвѣшы, пишагпедьные плоды родятся въ благословенныхъ сгараиахъ Юга, но за ліо бываюіпъ таиъ ужасиыя бури, зеилетрясенія и повальныя бодѣзші.
Лѣность заглушила много превосходныхъ дароваиій въ свѣтѣ, и погубила ошлпчиыхъ людсй, кото- рые могли бы быть подезны чсловѣчеству.
Богатство н роскошь раждаштъ и- пишаюшъ нѣгу и лѣность.
Боюсь и джеца н льсшеца, ибо оіш оба опасны.
Благое Провидѣніе, при всякоиъ недугѣ, раждаегаъ исцѣленіе; всякая обязанносшь сопряжсна съ удовольсгавіеыъ, всякая дечаль съ утѣшеніемъ.
Умъ и ліѣдо укрѣпляются мало по малу, шольколѣ- носшь ослабдяеліъ ихъ : отъ излишпяго покоя и умъ и тѣло лишаются свлъ.
Кротость и спксходительносгаь сушь спулгники исшиннаго ведичія, чуждающагося жесшокостіг и высокомѣрія.
Въ несчастіи осгпаешсл у насъ мало друзей, до за ' іло друзья сіи несцѣненны.
He многіе помышляюшъ отсшъ, чіяо ивремя и депьги могутъ пропасть отъ излишней скупости.
Нс говори никогда: сія ошибка мадоважяа; я ыогу ее исправйшь.
Смершь не усшрашаегаъ добродѣгаелыіаго чсловѣка, который оставляетъ свѣяіъ, иснолнивъ всѣ свои обязанносшн.
Человѣкъ благотворительный подобепъ соліщу, ко- гаорое не .торгуетъ свѣтомъ своимъ, а разли- ваетъ оный безъ тш(еславія и безъ скупости, не требуя ничего въ возмездіе отъ планетъ, имъ освѣщаемыхъ.
Древніе знади, что Земной ПІаръ обрагцаешсявокругъ солнца.
Науки, говоритъ Цицеронъ, сосшавляютъ утѣшеніе и счасшіе наше во всѣхъ состояніяхъ и возра- сшахъ.
Слава злодѣевъ скоро затмѣваегася, но имена добро- дѣтельныхъ сіяютъ въ вѣчяосгаи.
Невѣжество и глуность япцеславны и унрямы.
Чшеніе полезиыхъ кшігъ украшаеліъ уыъ, образуеліъ сердце и пищаетъ душу.
Счаслііе добрыхъ людей шихо, но продолжителыю.
Сребролюбіе п тіцесдавіе совраіцаюшъ человѣка съ нути добродѣтели.
Ложь и обмаяъ не достойны человѣка.
Защищать здодѣевъ значитъ пришѣснять добрыхъ.
Разсудокъ нереносиіпъ нрепятсшвія; мужесшво имъ сопротивляется; терпѣніе побѣждаетъ ихъ.
Чесілдый судія и храбрый воинъ равно полезны отечесшву: послѣдниі защищаетъ его ошъ вра- говъ внѣшнихъ, нервый отъ злодѣевъ внутрен- _нихъ.
Наслаждаясь богашсшвомъ, люди рѣдко ноыышляюшъ о бѣдныхъ.
Неблагодарный, нодобно шиповнику, уязвляегпъ гаого кто дѣлаеліъ ему добро.
Стыдливосніь украшаетъ красоту, какъ роса пре- лестную розу.
Памяліь человѣка не доволыю обширла для удержанія всѣхъ правилъ, ясобходимыхъ въ жизни, яо из- ученіе сихъ правилъ просвѣіцаетъ уыъ и обра- зуешъ сердце.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
СоЧЕТАНІЕ С Л О В Ъ.
В О 71 р О С Ы.
83. Что заключаетъ въ себѣ Сочешаніе словъ? (§ 116.)
84. Какъ раздѣляется сія "гдава? (§ 111.) '85. Чшо есть Согласовапіе сдовъ? (§ 1П.) S6. Чшо есть Улравленіе словъ? (§ 117.)
А. СОГЛЛСОВЛШЕ словъ.
S1. Какішъ образомъ согласуюшся меяіду собою под- леяіаіцее, сказуемое и связка? (§ 11S. 1.) і 88. Какішъ образоліъ согласуеіпся съ подлелиицимъ глаголъ совохупный? (§ 118. 1.)
3 а д а г и.
35) Согласовать подлеліащее, сказуемое и связку (плп глагодъ совокупный) въ сдѣдуюгцлхъ предлоліе- нілхъ:
Золошо тяжелъ. Серебро бѣлъ. Мѣдь желпхъ. Уголь черпо. Воздухъ сияя. Снѣгъ бѣла. Слопъ вслика. Мышь ыалъ. Олеиь прытко. Коза боязливъ. ■Россія суть Имперія. Людп еспіь смеріпень Голубм ліихь. Змѣи лукавъ.
Зима пріятны. Лѣпіо коротки. Сани узокъ. Книга великъ. Греція профзѣпіалъ. Александръ быда ведико. Громъ загремѣло. Молнія бдеснулъ. Небо прояснѣлъ. Звѣзды сіяетъ. Луна свѣгаятъ. Рѣка текугаъ. Люди лаіветъ.
Мы жедаютъ ваиъ здоровья. Онъ рисуемъ. Ты пдачетъ. Москва обогатидось. Гуяны убивадъ. Дождь иду.
Совѣсть мучишь человѣка Мудрецъ модчашь. Римъ цвѣсшь. і
Аѳины греыѣть въ свѣтѣ. Ѳивы имѣдъ сшо ворошъ. Егинешъ опустѣть.
Л
В о п р о с ъ.
289. Какимъ образомъ согдасуюшся опредѣдишельныя слова имени существителыіаго ? (§ 118. 2.)
3 а д а г и.
136) Согласовать опредѣлпшельныя слова въ слѣдуго- щихъ предложенілхъ :
Ha Алеушскій островахъ водяшся черпал ичеряо- бурая лиспцы.
Сильный дожди и чрезвычаилый засуха врсдятъ по- левой расшеніямъ.
Сія новая двадцатипуіпечная корабль отправляепіся въ Черный ыоре.
Чистый совѣсшь и добрая сердце сушь лучшій спуш- ники въ жизни человѣческал.
Бѣдная Аравитянинъ заблудплся въ дикая пусшынѣ. Два дня онъ не пыѣлъ никакая пищи, иожидалъ голодная смерти; лаконецъ нашелъ ОІІЪ грязная лужа, въ какихъ путешественники поятъ свой верблюдовъ, и увидѣлъ неболыпая кожаное мѣше- чекъ, леліащая на самой краю сія лужи. Слава Вссмогущій Богу! сказалъ онъ, поднявъ и ощу- павъ это мѣшечекъ: тутъ конечио сладкій фи- ники или свѣжій орѣхн. Я угполю своя голодъ и палящій меня жажду. Въ сей сладная надеждѣ онъ развязалъ мѣшекъ, посмотрѣлъ, чшо въ немъ находишся, и вскричалъ жалобный голосокъ: ахъ, эгаго только драгоцѣнные жемчугъ !
Умѣрепная климатъ нропзводишъ и плоды умѣрен- ный: самый здоровый травы, самый пишашель- ный плоды, саыый кроткій звѣри, самый обра- зованный людн принадлежашъ умѣрелный кли- магаамъ.
Добрая человѣкъ ле мститъ злѣйшій врагу свой.
Блѣдный луна скрываегпся за темный облакаыи. Ушрснній заря забрезжилось на восшочный небѣ. Мрачный тѣші спускаюшся съ высокій горъ въ гусіпая чащу низненный лѣсовъ. Навершинахъ горъ вьется сѣдый піумапы, какъ бы старалсь убѣжать ошъ яркій лучей дневной свѣтила. Быстрый рѣки и тихій озера покрышъ про- зрачлый лароыъ, поднимающійся набдизкій хол- мы. Верхи церковный колоколень и городской башень поднимаются изъ волнующійся иоря па-
ровъ; вдали показываюпіся дикій горы, возиося- щій осшрый вершины свои до лазоревый неба. Прохладная вѣліерокъ жужжатъ надъ игривый ручейками, и нроизводяшъ въ чисілый сшруяхъ легкій круги, вскорѣ исчезаюіцій. Блисщаюярй роса надаешъ съ гусілой вѣтвей.
В о п р о с ъ.
290. Чпхо должно замѣшігть о согласованіп приложе- иія, ши опредѣленія, сосілояхі^аго лзъ имепи су- щесшвишельнаго? (§ lis. 2.)
3 а д a z и.
137) Согласовать приложенія въ слѣдутоіцпхъ предло- жепіяхъ:
Я яахожу въ книгахъ, сей вѣжный другъ мой, отраду и уілѣшеніе.
Сія книга, нодарки моего брапіа, мдѣ очень мила.
Доиъ его, убѣжища несчастныхъ, есшь храмъ мило- сердія, сія великая Христіанская добродѣтель.
Другъ ыой, сущесшва самаго тихаго и кроткаго, нроводитъ со мною всю зиму, времеяи скучна- го и ушомиілельнаго.
Я люблю сестру ыою, желя^ила умная и образо- ванная.
Примлъганіе. Если имя сущесптвителыгое, употре- блеиное въ приложепііі, можеішь пзмѣігигпься въ родѣ, то оно согласуется съ тѣмъ, къ которому прила- гаешся. Напрпмѣръ: Роза, царица (а не царь) цвѣ- тоеъ, украіиаетъ сады мои.
Волга, царь рѣкъ Россіпскихъ, нротекастъ пѣсколько гаысячъ версппь.
Москва, ошецъ городовъ Русскихъ, шітаетъшысячи дѣтей.
Франція, соеѣдъ Англіи, своего вѣчнаго соперника, объявила ей войну.
Эша женщйна, большой суевѣръ, вѣритъ снамъ.
Сіи дѣвица, хорошій ХОЗЯІШЪ, радуетъ своихъ роди- телей.
Луна, спутяикъ земли, освѣіцаетъ ее крошкиші своими лучами.
Ѳемида, богъ Правосудія у Древнихъ, изображалась съ завязанными глазами.
Греція, рабъ Турціи, возникаетъ изъ праха.
Грусть, злодѣй, грызетъ мое сердце.
В о п р о с а.
291. Какимъ образомъ согдасуюиіся свлзка н сказуе- мое (иди глаголъ совокупиый) съ двуыя или болѣе подлеліащимп, употребденнымн въ единсшвенномъ числѣ? (§ 118. 3.)
3 а д a z и.
138) Согласовашь связку п сказуемое съ подлеліаиршъ въ слѣдуюицихъ яредлоліеніяхъ.
Васидій, Сергѣй и Алексѣй играетъ.
Россія и Англія есліь Держава силыіая.
Спаріла и Коринеъ лежалъ въ Греціи.
Римъ и Карѳагенъ долго ведъ между собою жесшо-
кую войиу. Здѣсь былъ Генералъ и Полковникъ. Географія и Исшорія есть знааіе весьма полезиое. Здѣсь продается сукно, холсшива и бархашъ. Гусь и ушка плаваегаъ по озеру. Озеро и рѣка покрыто туманомъ.
Москва и Пепісрбургъ есть Россійскія столицы, Книга и гаешрадь лежишъ на спіолѣ. Англичанинъ и Прусакъ живетъ въ одноиъ домѣ. Перо и бумага куплено очень дорого. Соднце и луна свѣшитъ. Прилежаніе и благонравіе похвальпо. Снѣгъ и дол;дь шелъ вчсра въ одно вреыя. Рона іі Эбро впадаешъ въ Средиземное море. Огонь, воздухъ, земля и вода есть стихія. Восшокъ, Зацадъ, Сѣверъ и Югъ есіпь сшраны свѣш*. Изобрѣшеиіе пороха и открышіе Аиерики измѣнило видъ Европы.
В О 71 р о с ъ.
292. Какъ полагаюшся опредѣллтельныя слова лрп двухъ нля болѣе суіцествнілелвныхъ, удотреблеи- ныхъ въ единственнозгь янслѣ? (§ 118. 3.)
3 а д а ц іі.
139) Согласовать ояредѣлншельныя сдова въ слѣдую- щихъ предлоліеніяхъ.
Рѣзв Ивапъ и Петръ упал въ вод . Дрсвя Новгородъ и Кіевъ славн воспомшіаніями. Храбр Суворопъ и Кушузовъ нрославил Россію. Честн куцецъ и декарь был у меяя въ гостяхъ. Нов домъ и сгпар сарай вчера сгорѣл . Наш сынъ и длсмянникъ поссорил ся.
В О 71 р О С й.
293. Съ чѣмъ согласусшся прилагателвное нлн глаголъ, есля два нмеші, нарнцателыюе я собсшвенное, относящіяся къ одному предмету, разяяшся въ родѣ д чяслѣ? (§ 1і8. 4.)
3 a д a z u.
140) Согласовашь слова въ слѣдуюіцпхъ преддоженіяхъ.
Москва знаменит . Городъ Москва знавіенит . Озеро Ильмень глубок . Рѣка быстр . Дунай быстр .
Рѣка Дунай бысшр . (
Древн городъ. Древн Аѳины. Древн городъ Аѳины.
Древн городъ Аѳины славид ся въ древносгаи. Городъ сгорѣд .
Кресілцы сгорѣл .' ,
Городъ Кресті^ы сгорѣд .
Гора высок .
Гора Синай высок .
Синай высок .
Кнтай многодюден .
Государство Кишай ыяоголюд
Ангдія богат .
Королевсшво Англія ле ведик . Идьмень шпрок • Озеро Ильмень широк . Піемонтъ горист . Королевство Піемоншъ плодоноси . Сегодня буд представдеп : Два зягая3 Комедія въ пяши дѣйствіяхъ. Въ заключсніе спектакля дан будетъ: Дндона, большой Балешъ- Камчатка простран . Полуоспгровъ Камчатка простран . Мартпника богащ .
Островъ Мартивика остад ся за Франціею. Енисей гдубок . Рѣка Енисей гдубок .
В о п р о с «.
294. Если всгпрѣтятся два имени суіцесшвителышя, одно муяіескаго а другое средняго или женскаго рода; съ кошорымъ согласуюгася прплагашельныя? (§ 118. 4.)
3 а д а г и.
141) Согласовашь слова въ слѣдуюіцихъ лредложе- ніяхъ.
Славны ыужи и жеяы безсмерпгны въ Исшоріи.
Новы книги и карандаши,
Добры сыновья и дочери меня уніѣшаготъ.
Красны двери и нолы.
Сяіары ножи и вилки.
Въ яашемъ классѣ есть ярилежяы учеяицы и учеяици. Сині чулки и яерчатки. Молоды купецъ и куячиха. Въ этомъ лѣсу есть больш сосяы и дубы. Сочияенія и яереводы, наяечашаняы на счешъ казни« Кяиги и глобусы, куплеяяы въ Госшияомъ дворѣ. Псрья и карандаши нринесенны изъ дому. Арбузы и дыни, посѣянны яа сихъ грядахъ. Города и седа, разореяйы яепріяшелемъ. Народъ и царсщва, возсіяаковлеины миромъ.
В о п р о с ъ.
295. Можно ли употребишь лштулъ , нанменованіе, заглавіе кшіги п лр. въ ішеншпельномъ падеЖѢ, когда имя нарицашелыіое упошреблепо въкосвен^ номъ? (§ 118. 5.)
3 а д а г и.
142) Согласоиашь слова пъ сдѣдуіощшеь иредлодешлхъ.
Л пушешесптвовалъ па кораблѣ Алексавдр Велик .' Я чигпалъ кпигу Всемірн Истор . Видѣлъ ли ты Трагедію Федр ? Онъ пріѣхалъ на кораблѣ Слав . Карамзинъ сочинилъ ннигу Исгаорі Государсгпва Россійскаго.
Фенелонъ написалъ прозаическую Поэму Телемак . Херасковъ сочииилъ двѣ эпическія Поэмы, Россіяд
и Владимір . Сколько красоптъ въ Баснѣ Крылова Mop звѣрей! Онъ перевелъ Гомеров Иліад . Ояъ переведъ Поэм Иліад . Достань мнѣ Русск. Грамматик . Досшань миѣ книгу Русск Граммашик .
В о ть р о с ъ.
296. Какъ согласуются съ сухцесшвишелытмъ мѣсшо- именія относительныя: который, кой, кто п іл. п.? (§ 118. 6.)
3 а д а г и.
143) Согласовашь мѣсшонменія относяшельныя въ слѣ- дующпхъ лредложеніяхъ.
Книга, кошор вы чигааеше, очснь пріягана . Тотъ, у ко много дѣда, не думасгаъ о леселостяхъ. Будь благодаренъ человѣку, иогпор дѣлаетъ віебѣ добро.
Вотъ другъ} как трудно найти! Вошъ человѣкъ, кошор всѣ люб япга. Я чишалъ сочиневіе, о котор вн говорите. Домъ, въ котор вы живете, очень ветхъ. Вода, кошор я моюсь, чрезвычайно холодва. Рѣка, въ кошор есть водопа ды, неудобпа для су- доходсшва.
Берегись пгого, к тебѣ льсшитъ. Я люблю людей, кошор говоряшъ правду, Бошъ прилежный ученикъ, котор всѣ должны подражать.
В о п р о с г.
291. Въ какомъ родѣ д числѣ полагаются глаголъ и сказуемое прк неохокчательноагь наклоненія, по- ставленкомъ вмѣсто іюд.іежаіцаго, также дря нарѣчіяхъ: много, ліало, нѣсколъко, сколъко, и проч.? (§ 118. 7.)
3 а д а г и.
144) Согласовашь слова въ слѣдующпхъ предлоліс-. ніяхъ:
Молчашь трудп .
Мяого говорить вредн .
Учишься и хорошо себя веспш похвальн .
Гулять по чистому воздуху очень полезн .
Сколько ДОМОЕЪ выстроея въ этой улицѣ ?
Бъ этомъ сраженіи убиш нѣскодько сѳлдашъ.
Въ жары пить холодное пріязпн , но опася .
Скодько человѣкъ сѣл за столъ?
У нашего сосѣда пал много скоша.
У ыеня был много забошъ. ,
Нѣсколько солдатъ лег въ этоыъ дѣлѣ.
Мало был у иего рабопгы.
Многоли привёзсн шоваровъ?
Сколько был шамъ дЬтей?
Сколько денегъ заплачеы ?
Довольно въ этомъ сраженіи йролиш крови.
Плакашь п унывать сшыдм .
В о п р о с s.
298. Какъ нолагаюгпся глаголы, ознаяаюнре дѣйствіе одного ятогоже лнца въ преддоженін? (§ liS.l.)
3 а д a t и.
145) Исгграіштъ ошпбки въ слѣдуюнріхъ преддоже- ніяхъ:
Наше храброе войско разбило непріяшеля, и брало въ плѣнъ множество солдатъ.
Наше храброе войско разбивало вепріятеля, и взяло въ плѣнъ множество солдатъ.
•Ллобп свое отечсство и повиноваться закояамъ.
Суворовъ пришелъ, видѣлъ и побѣждадъ.
Суворовъ приходилъ, увидѣдъ и побѣдидъ.
Суворовъ пришедъ, увидѣдъ и побѣждадъ.
Петръ Ведикій усіироилъ рсгудярное войско, осно- вывалъ флотъ, воздвигадъ Пешербургъ, учреждадъ Сенатъ, завоевадъ Лифдлндію, Эстляндію и дру- гія обласши, и просвѣщадъ Россію.
Громъ ласъ устрашишъ, no очшцаетъ воздухъ.
Я сочинялъ гійсыяо, переписывадъ на бѣдо, подпп- салъ, запечашывалъ, дѣдадъ надпись и ошправіш на почшу.
Мой брашъ храбро сразился и долго сдужидъ.
Этопгь чедовѣкъ родидся и умирадъ въ бѣдности.
Орелъ детаепгъ по воздуху, и разсЬчешъ воздухі своими крыдьями.
Водга выходитъ изь озера Седигсра, лротечешъ ю разныиъ губерніямъ, нриметъ ьъ себя многія рѣки и впадаещъ въ Каспійское море.
Вѣгаеръ шумигаъ и выдъ въ дѣсу.
Придежвый ученикъ всташь рано> поспѣшво одѣ- ваться, ходигаъ въ школу и занимастся своииі дідоиъ.
Птицы лешаютъ повоздуху, рыбыплывушъ въводі,
и черви ползутъ по земдѣ. Содице свѣшитъ и согрѣетъ.
Вскорѣ взойдетъ солпце и озаряетъ насъ своиыи лу- чами.
Модчи и не сыѣешь ропшашь.
Человѣкъ раждаешся, росі^ возмужаепгь, сшарѣюод п
умираешъ. Пшицы идушъ, детаютъ и сидяпгъ. Пгаицы ходяшъ и лешятъ. Я хожу къ обѣдиѣ и ѣду на охоту. Я иду къ обѣднѣ и ѣзжу на охоту. Я прогцадъ тебѣ и ошпусшидъ. Я сѣлъ и засыпаю. Лошадь бѣжишъ и брыкалась.
Мой сосѣдъ везетъ ыеня п вывалидъ нзъ кибиткн. Ты легко бйгаешь и искусно пдывешь. Ты дегко бѣліишь и искусно плаваешь. Оцъ ходитъ домой и несетъ свои книги. Онъ идешъ д.омой и носишъ свои книги. Мой сосѣдъ Іідетъ верхомъ и идепгь пѣшкоиъ, Онъ гонищъ толубей и дазишъ на деревья. Мой ученикъ хоро шо читаешъ, писалъ и рисуепгъ. Покойный мой дяд ,я додго служидъ ихрабро сразился. Мой товаріщгъ вз ядъ книгу, развертывалъ ее, чи- тадъ и засну дъ, а братъ его брадъ книгу, раз- вернулъ есу и очишадъ и засыпалъ. Я бывадъ въ Моеі мѣ И ЖИДЪ таиъ года по щри.
•3 д а г и длл повторенгл всш& правилъ согласовангл словъ.
146) Согласовашь слові \ въ сдѣдующихъ преддоже- ніяхъ:
Богъ велик. к йѳ ідосерд .
Мидосердіе Бож безконеч •>
Белик ыилосш^ Бож > щ
Перволресліольн иаш градъ, злашоглав Москва, по- строен Велик Княземъ Юріемъ Владішіровичеыъ г въ двѣ- надцаш сшолѣтіи.
Велик Суворовъ был однішъ изъ величайш лолко- водцевъ вс временъ и народовъ. Онъ поражашь Турокъ, бнгаь Поляковъ и разишь Французонъ. Олъ покоргішь Измаидъ, взяшь яппурмомъ Прагу, и изгонять горд Франдузовъ изъ завоеванн ими Итадіи.
Знамениш Россія, любезн нащ отечссшво, быть стра- нгі богат , сильн и счасшлив .
Мой сосѣдъ был въ Русск Теашрѣ , видѣшь Трагедііо Димпшрія Донскаго, и восхшцаться прекрасн стихами без- смертн Поэта Озерова.
Александръ Невск , мудр Государь, храбр воинъ, исшинн Хрисшіаяинъ, норажать грозн враговъ св оте- чссшва на дик шогда берегахъ славы нынѣ Невы.
Петръ Велпк , Екаяіерияа Премудр и Алексалдръ Бла- гословелн возвелпчить, прославить и осчасшливишь noryu^e" сшвепн Россію, любезн ыаш родшіу.
Одя неизвѣсшя престарйд желлрша явишься къ послѣдн Римск Царю Тарквиніі» Горд , и предложишь ему.купишь девяшь книгъ, копюр у по еясловамъ, нагіолнен бышь божесшвенд предсказаяіями . Царь найнш , что цѣна, кошорон опа дросить, был слипіко ш> ведик , и ошказал ей, Засимъ она, въ его лрисутствія, с жечыпри изъ девяліи книгъ,. и пошомъ снросишь Царя, хошѣшь. ш олъ купить осшальи шесшь клигъ за прежн цѣну. Tap квиній ошвѣчагаь презри- шельно, чшо ола не въ св умѣ. Ол а тотчасъ бросить еіце три книги въ огонь, и шребовать за остальн іп же цѣны, Тогда Царь задумапться, и вообразліль чшовъсей клигахъ дѣй- сшвпшельяо должн заключаться ваг. ш для Римск Госу- дарсгава ліаилы, когда с женщиь', а говоришъ о томъ съ так необыкновеля рѣшишельнс icrniro. Одъ заплашить за остальн три клиги требуем дегі ьги.-С книги, извѣсшн всяк зцашоку Рииск Исшоріи г<с »дъ имеиеыъ (киигъ) Сіг
виллин , положеп был въ священп мѣстѣ, Капишоліи, бывш храмѣ Юпитера. Главнѣйш жрецъ, кошор почи- іпали особеино искуснымъ въ толкова»іи боійссшвенн воли, должн быть совѣтоваться съ с кпигами во вс важи случаяхъ. Разумѣется, чшо хитр жрецы толковашь скрыт значеніе книгъ Сивиллпн по собсшвенн св выгодѣ.
Милосгаив Государь! Вчерашн числа получишь я пріяшн ппсьмо ваш , въ котор вы увѣдомлять заеня о намѣреніи св пріѣхать въ1 мо деревиш иа вс дѣто. Зная ваш любовь къ ссльск удовальствіямъ икъспокойн препро- вожденію свободн времеяи въ чтсніи хорош книгъ, въ тих бесѣдѣ съ искренн друзьямй, я увѣрен , чгпо вы не бышь сожалѣгпь о т дняхъ, кошор рровесши вънащ обще- сшвѣ, Пріѣзжать поскорѣе, ,н обрадовать ваш преданнѣйш слугу.
Сам важн изъ вс морей, омываюгц берега Европы, Сыть Алілантическ . Моря Средиземн , Еѣкецк и Бал- ілійск быть только часіші моря Атлантическ . Въ числѣ больш рѣкъ, впадаюіц въ Ашланшическ море, мног (рѣки) весьма важн . Назовемъ Луарз', Гаронну, Гвададькви- виръ, Гвадіану, Тагъ и Дуро. 06 перв прошекашь по Ко- ролевству Фрапцузск ; Луара раздѣлять с Королевсшво на дз части. Проч (рѣки) протекать по Исданіп п Порту- галіи. Бсрега ихъ покрыт прекрасн городаып. На берегу Тага лежащь величесшвен сшолица Л.иссабоиъ п зпаме- нппх городъ Толедо.
Велпк Ломоносовъ, сыпъ бѣдц „ Ходмогорск. рыбака, рано почувсшвовать пепреоборим влечсн къ запятію выс- ш науками; оставнть домъ родишельск , уйти въ Москву, и посіпупишь въ пгамошн Духовн Академію. Пошомъ учппіь- ся онъ въ Марбургск Университетѣ съ вслик успѣхомі^ и по возвраіцепіи въ ошсчество бышь Профессороыъ Химіп Санкпшстербургск Академіи Наукъ. Ио саві блистадхельн славу пріобрѣсшь онъ на поприщѣ ошечесшвенн Словес- носши. Ему обязан ыы псрв прпмѣрами по мног часш . Бсзсмертн слава досшашься въ удѣлъ велик мужу!
Россійск Имперія лежать въ восшочн часгпи Европы, занимашь іпрет долю Азіи , то ссшь сѣперя часть ояой, и переходить на сѣверозапад бсрега Сѣвери Америки. Ии- перія с раздѣляться Уральск гпраии иа дв половины, за- падц и восточн 5 дсрвая лазывается Европейск Росеіею, а послѣдняя Азіяшск , и.іи Сибирью. Европейск Россіл раз- дѣляшься па шри полосы: сѣверн , среди и южн . Въ сѣ- верн полосЬ климатъ холодн , бываюіпъ жесток морозы и во мног мѣстахъ вовсе нѣгпъ хлѣбопатества. Средн (полоса) производить все, что поіпребц къ жизни человѣ- чсск ; въ южной (полосѣ) родипіься вкусц впиоградъ, иѣжи плоды л друг пролзведснія странъ полудеіш . Сибирі язоблловать драгоцѣнн металламл л звѣріш шкурами, я лздревле называшься Слбярь золопі дно.
147) Перевести слѣдуюіція статви съ наблюденіемъ
лравилъ согласованія словъ.
Au nombre 1) de се peu а) d'liommes 3), dont 4) l'exis- tence ) sur le globe ) terrestre ) eut ) les plus grandes ) consequences ) pour n) le genre 12) lmmain 13), se distingue 14) Cliristopbe Colomb 13), qui 1C) a dccouvertl7) la quatrieme 18; partie 19) du monde 20), l'Amerique II con<jut 22) la grande 25) idde Щ de trouver 25) les anti¬podes 26) dc l'hemisphere 27) deja connu. 28). Ц offiit en vain 50) ses 3l) services Щ au roi de France a celui d'Angleterre 55) et a celui de Portugal 36). Enfin 57) la cour 58)d'Espagne 59) lui accorda 40.) trois vaisseaux 41)» surlesquels 42) Д 45) entreprit 44) son 45) voyage 46)peni- ble 47) et perilleux 48). Pendant l'espace de six semaines 7t9) il lutla 5o) sur une mer Sl) inconnue 52) contre les intemperies 55) de l'air 54) et les abymes S5) des ondes56). Ses compagnons de voyage 57) impatients 5S), prevoyant leur perte 59) inevitable °), le pressaient C1) de les ra- mcner c2) dans l'Espagne C5), leur patrie 64). Hreussit 6Ю a leur donner de nouveau du courage б6), et il regut 67) la promesse 6S), qu'ils lui obeiraient encore quelques joursC9). Enfin il 0)vit 7i) d'un mat 7V eleve 73) dans 1c lointain 7J0, la terre 75) desiree 76). Ses compagnons 77) tombei-ent 78) a genoux 79) devant lui so), et le salu- erent 81) dans le transport 82) de leur joie comme le decouvreur immovtel 85) de la nouvellc SG) partie du monde 87). II debarqua 8S) sui' une des lies 89) du grand 90) Arehipel 91) des Antilles 92), situe 93) entre 1'Ameri- que 94) septentrionale 95) et l'Amerique meridionale 9G). La 97') ii trouva 9S) des sauvages ")', nus 10°) sans chaus- surs l01) et sans barbe l02)j d'une eouleur 103) rouge fon- cee, 10i0 qui l05) vinrent 10G) avec une curiosite ) enfan- tine ) a la rencontre ) des Espagnols ), etranges pour eux et qui s'enfuyaient dans leurs ) che-
tives H4) chaumieres )avee unc crainte 11GJ puerile '). Colomb )donna )ordre °) d'attraper ) quelques-uns de ces insulaires ) sauvages 124), et les- enmena avec lui 125). Ensuite J26) il debarqua *27) dans l'ile de Cuba 128), importantc l29) pour les Espagnols l50). Les Indiens 131) furent tres effrayes 132) des armes 133) a feu loi|) des Europeens l35), croyant l3G) que e'etait l37) le tounerre 13s) du ciel et ]a foudre 140) destructive ш). Colomb trait a avec douccur les habitans 1/|3) ingenus 1/,;0 du nouveau monde 1/|G). et gagna 1/|7) leur amour ^S) sincere 149). Enrichi 15°) par les grands 151) tresors l52)et les productions pr'ccieuses de la contree l53) nou- vellcment decouverte l56), il retourna l57) en Espagne l3S). le roi Ferdinand et la reine Isabellc lS9) reconnurent 16°) ses grands 161) services l62) et le nommerent 163) premier amiral du rnonde 1G6) occidental lG7) et vice-roi 168) perpetuel 169) de toutcs 170) Ics terres l71) qu'il dc- couvrirait l72) avec le temps l73X
La basse l74) envie l75) et la vile 17G) calomnie 177), qui n'ont epargnt: 178) aucun des l79) grands l8°) liommes 1Sl), furent 18bientot apres son retour de I'Amerique l8'J) nouvellement decouverte lS/0, les causes de sa chute et de ses infortunes 1S5). • II taclia 1S6) de rctenir 1S7) ses compatriotes 18S) inhumains 189J des crUautes, l9°) dans la тапіёге l91) dont ils traitaient ces malheureux 192) sauva-
6 a
тслъпый. 142) Коломбъ оиойтисъ кропіко 145) съ ааітслями 144) просто-
б
душний 145) ппвый 146) Свѣпіа, 147) , и пріобрѣсті, 148) ихъ лтобовь 149)
a
искреннгй 150) Обогащспнъш 151) великгй 152) сокровшцаміі 155) п прс-
б ' a
извсдешлмн 154) Ърагоцѣпный 155)сіпраиы 156) повоотѵрыѵіыщ 157) опъ
созвратптъсл 158) въ Испапію. 159) Король Фсрдішандъ и Королсва Иза-
белла 160) признатъ 161) сго велипій 162) заслугн, 165) тіожаловатъ 164)
главпый 165) Адмпралойъ 166)Свѣта 167) ЗапаЪный 168) нЦамѣстнпкомъ
1G9) безсмпнпый 170)весь 171) земслт., 172) которыя опъ оѵікрытъ 175)
ч
со премепсмъ.
174) Подмш 175) эависшь 176) н низкій 177) клевста, 178) ѵс- щадибшій 179) ші одиого 180) изъ велигіій 1SJ) людсй-182) бытъ, 185)
в б- a
вскорѣ по возвращснш сго нзъ Лмсрпкп 184) вновь оѵгкрытый, 185) прн- чнплми сго паденія и несчасшій. 186) Оит. сѵгаратъсл 187) удеришвать
б a
188) соой соошчпчсй 189) безгемвѣгітіі 190) ошь жестокостей 191) въ ges 193), et ses laches l9/0 calomniateurs l9S) I'accuserent l96) Jui-meme l9r) de viles 19S) intentions l99) et de trai- "temens 200) cruels 201) envers les habitans 202) da nouveau 203) monde 204) qu'il avait decouvert' 205). Des hommes 206) envieux 207) chercherent 2*08) a rabaisser 209) ]e prix 210) ses decouvertes 211) immortelles212), cn pretendant 2l3) que les terres 21*) qu'il avait trouvees 2l5) etaient connues 216) depuislong-temps 217). D'autres 2lS) navignteurs 2l9) intre- pides 220) suivircnt 221) son exemple 222). L'un d'entr'eux S23), Americ Ycspuce 224) decouvrit 22S) le continent 226) meridional - ) du nouveau 228) mondc 2a9>, et toute 250) cette 251) partie 232) fut nommee 255) dc son nom 234) Amerique 235X Mais Colomb 236) fut 257; arrete 238) par un commissaire 239) royal 2/|°), qui avait ete envoye 241) en Amerique 2/lV, fut condamne 245) a mort 244), charge245) de chaines 246) ignominieuses 2' ~), et renvoye 248) clans 249) l'ingrate 250) Espagne 2S1). La 252)? apres 255) beaueoup 254) cl'obstacles 255) Ц rdnssit 256) prouver 257) son 258) innocence 259)^ et jj partit 26°) de nouveau 26i) pour 262) Sa chore 263) Amcrique264). Mais l'cnvie 265), l'ingratitude 266) et l'injustice 267) le poursuivirent 268) (}апд ]e nouYeau 269) mOnde 27°) tout autant que dans l'ancien 27]). Il mourut en 272) Espagne 275), mais son corps 274) fut cnvoye 275) en Amerique 27c), et la 277), d'apres 27s) ses derniers 279) desirs 28°), il fut enterre 281) avec 282) les memcs 283) cliaines 2S;0, qu'il 285) avait portees 286) autrefois 287).
253) иосліі 254) млогій 255) препятсіпвш, 256) оііъ успѣть 257) доказать 25S) своп 259) певишгосшь, и 260) оѵгпраттъся 261) вновь 262) въ 265) своЛ акбезыый 264) Амернку; 265) по завнсть, 26G) неблагодарносшь 267) іі неправосудіе 26S) прссиѣдоватъ сго 269) н въ Новый 270) Свѣтй, 271) шакъ жс, какт. и въ Старый. 272) Онъ умеретъ 27Ъ) вт. Испапіи, 274) ІІО гпѣло его 275) бытъ псревезе/іъ 276) въ Амсрішу, 277) и гаамъ 278) по 279) сго пос.шЪпій 280) жслаяіямъ 281) онъ бытъ погрсбснъ 282) въ 285)
б a
тпоть же 284) оковахъ, 285) которыя 286) ноеитпъ 2S7) иѣкогда.
Б. УІІРАВ ЛЕНІЕ СЛОВЪ.
В о п р о с ы.
299. Посредствойгь чего различаюіяся между собою главныя склоняемыя части предложенія идопол- непія оныхъ? (§ 119.)
300. Когда полагаешся именишельный падежъ? (§ 120.)
301. Чпхо преішущсстветго означаешъ нмешітельный падежъ? (§ 120.)
302. Чтополагается въііменишельномъпаде;яѣ?(§121.1.)
303. Когда полагаегпся въ нменителыюмъ падежѣ сх.а- зуемое? (§ 121. 2.)
304. Какъ въ семъ случаѣ упошребляегпся имя прила- гапхельное? (§ 121. 2.)
305. Въ хакомъ падежѣ полагаетсл сказуемое, когда онымъ Бырааіаешся хачество не всегдашнее , a случалдое? (§ 121. 2.)
13 а д a z и.
14S) Отмѣтлть лмеялтелвдые падежл въ выліелрд- ведеяныхъ лримѣрахъ (сіпр. 192-193 л 191-199). 149) Улошребдть дмедишелвдыд ладеяіъ въ слѣдую- іцпхъ лредложепіяхъ.
Въ Москвѣ коронуются Россійск Монарх . Сибир производитъ золоіпо, серсбро идрагоцѣниые
каменья. Бод есшь стихі . Земд есшь пладет .
Татар владѣди Россіею слишкомъ два вѣка. Нынѣ Россі есліь жияішіц большей часши Европы, Въ средніе вѣки были жишниц Европы ІІольш ,
Даиі , Африк и Сицилі . Александр Максдонск. былъ велик полковод Аристотед былъ насщавішк Александра Македоя- скаго.
Аристотед былъ вѣсколько лѣтъ наставиик
Александра Македояскаго. Мой дѣд былъ офицер . Ыой дѣд былъ въ шо время офицер Аѳин был нѣсколько врсмени Моварх , а потомъ
долго РесЕублик Швейцарія яе всегда был Республик Въ 1820 году я былъ еще юнкер Ты со временеыъ будешь Генерал . Говоряпгь, чпю комешы были или еіце будушъ вла- неш .
Лиц есгпь зеркад души.
Спокопсшві души есгпь верховн благ .
Уііѣредцосш есщь сокровищ мудреца.
r
Истилп украшен воин ССПІЬ храбросш .
Человѣк низк душсю рѣдко бываещъ храбр і
Бог есть ошец чедовѣковъ и хранишел всѣхъ тварей.
Неумѣренн страснх бываюшъ причин лесчастія людей.
На поверхностіі земди находятся высок гор > гдубок. долин , красив холм , ровн пол п хпѣнисш лѣс .
В О 71 р о с ы. 306. Что подагаеігіся въ зватедьяомъ падежѣ? (§ 122.)
3 а д а г и.
150) Улотребпть звателъяыд падежъ въ слѣдующихъ предлояіеліяхъ.
Бог ! Храяи Царя.
Госнод ! сяаси меня и номилуй !
Владык небесный! He осілавь меля.
Богородиц Дѣв ! радуйся !
Снаси щеня и доиилуй, Хриснх , Бог ыой!
Цар небесный!
В о п р О с ы.
307. Чшо полагаеліся въ впндтельясшъ падежѣ? (§123.)
308. По хакоыу вопросѵ ? (§ 123.)
309. Послѣ какяхъ глагодовъ полагаешся влнпшельпый ладежъ? (§ 124. 1.)
310. Кахого падежа требуюпіъ прпластія и дѣелри- часшія сихъ глаголовъ? (§ 124. 1.)
311. Еслнже глагодъ дѣнствптельный превращаешся въ нмя существнігселвное, ліо въ какомъ ладежѣ употребляешся при ономъ дмя опредѣлителв- ное? (124. 1.)
312. Послѣ какнхъ лредлоговъ полагаешся падежъ ви- яительяый? (124. 2.)
3 а д а г и.
151) Отмѣтншь вдннтелвные падежи въ примѣрахъ. (сшр. 192-193 и 19-7-199 )
152) Упояіребишь вянншельный (н нменніяелвный) па- дежъ въ слѣдуюгцпхъ предложеніяхъ.
Петр Велик просвѣтилъ Россі .
Россі просвѣтилъ Петр Велик .
Суворов взялъ Измаил и Праг .
Кутузов освободил Москв и вс Росс .
Пегар I завоевалъ Лифлянді , Эсшлянді , Ингср- манлаяді и Карелі ; Екатерин II пріобрѣла Крым и Курлянді З ПЭЕСЛЪ I Грузі , Але- ксандръ I Фиплянді и Бессарабі , а Николап I Армянск Област , и Турсцк. крѣпосш , ле- жаіц по берегу Чернаго моря.
Генрих IV пламенно любилъ св отечесшв , ФРАНЦ .
Россіян побѣждали Татар , Турок , ПІвед , Француз и Персіяи
Сед молод чсловѣк сочинид очень хорош Ко- меді , и переведъ Трагсді Расипа.
Сибир надѣляешъ Евродейск Россі разнымн про- изведеніяыи.
Дожд освѣжаетъ земл .
Холод исілребляет сарадч .
Л люблю Музык , Живодис и Поэзі .
Вѣр возвышаешъ душ и облагороживаешъ сердц .
Вреи и шерпѣні смягчаюшъ страдапі и гореспг.
Наук и Словесносш украшаютъ ум и сердц . Неб и земл возвѣп^аютъ могуществ и мудрост
Создащеля. Злодѣ ленавидяшъ чесілн люд . Честй люд любятъ правд . Правд колетъ глаз . Говори всегда правд . Л читаю пріятя и долезн книг . Кто ностроилъ Москв ? Человѣкъ, любящ дравд , ненавидитъ лож . Дѣлая добр другиыъ, радуемъ сам себя. Воин , поражающ враг , заіцигцаешъ св земл . Дожд , увлажая ночв , дроизводигаъ плод . Ученик , любяіц ІІаук. иИскусств , легко пріобрѣ-
таепгь познані . Говоря нравд , ты радуеліь св наставник Бур , опусшошивщ наш нод , разорила мног носедян
Читая хорош книг , я пріобрѣлъ мног полезн свѣдѣлі .
153) Зам.ѣнить вішшпелышй надежъ родишельнымъ.
Сочинять книг . Сочиненіе книг . Храню гаайн . Хранеліе тайн . Чияишь дер . Чиненіе пер . Пить вод . Питіе вод . 'Выъ хлѣб . Ѣденіе хлѣб . Рисую каршин . Рисовка каршин . Кулиіпь дом и деревн . Покупка дом и деревя .
B G п р О С Ы.
313. Что полагается въ дательнозгь падежѣ? (§ 125.)
314. По хакому вопросу? (§ 125.) ■
315. Когда лолагается дательпый ладедхъ ярп вяни- телвномъ? (§ 126. 1.)
316. Послѣ глаголовъ, преділесшвуемыхъ хакимл лред- логамя полагаешся дателвный паделіъ? (§ 126. 2.)
ЗП. Еще послѣ хакихъ глаголовъ? (§ 126. 3.) 31S. Какого паделіа шребуегпъ глаголъ- даритъ ? (§ 126. 3.)
319. А благодсірить? (§ 126. 3.)
320. А угитпъ? (§ 126. 3.)
321. Аудовлетеорлть, укорлтъ, упрекатпъі {% 126^ 3.)
322. Послѣ без.шлныхъ глаголовъ хакой ладеліъ уДО- требляется? (§ 126. 4.)
323. Послѣ хаклхъ лменъ суя^ествяпхелвныхъ употре~ бляется даіяельный паделіъ? (§ 126. 5.)
324. Послѣ прилагательнкхъ л иарѣчій? (§ 126. 6.)
325. Послѣ кахихъ лредлогоз?.? (§ 126. 1.)
3 а д а г и.
154) Отмѣтять дашельпые ладелш въ лрнмѣрахъ (стр. 192-193 Д 191-199).
155) Употребнть дательный, впнипіельный л пменн- ліелвный ладелш въ слѣдуюгцнхъ лредлояіеиіяхъ.
Швец уступид Рэсеі мдог обласш , а имёпло Лифлянд , ЭСІЛЛЯІІД , Ипгериапланд и Ka¬posi .
Россі возврашил Поріл Оштомаиск завоевапп
у яей город . Л йодарид пшичк мо брат , а собачк мо тетк .
Дай св брага добр совѣш . Подай вилг, мидосщыд .
Иродай книг эіп купц
Мо птоваршц сдѣлалъ сво брату прекрпсн подарок .
Геиерад ошдадъ приказ вс бригад .
Дѣдай добр бѣдн дюд
Подар эш книг ыо сосѣд .
Скажи сесшр добр сдов .
Покажи эш кииг св учител .
Я заплатилъ вс деньг мо хозяші .
Сей врачъ возвраіпидъ здоровь и жизн мног больц . ѵ
Скупецъ прсдпочитаетъ деньг слав , а воинъ слав деньг .
Мо брат разсказад сестр презабавн сказк .
Геперал подарид сво Адъюшант прекраси шпаг .
Государ пожадовадъ храбр Генерад зодош сабл .
Мо друг уступидъ сво дяд ПОДОВИІІ сво имѣнія.
Се уЧеішк подариди Латинск кнпг за приле- жаніе къ наукамъ.
Честк купец дсшево продадъ сво товар мо хозяин .
Бѣдн женщин опгдала посдѣдн рубл бодьн сшарик .
Рѳсс возврапгида Порш Оштоманск почт вс св завоевані .
Бѳгъ даровадъ наш стран мпръ, спокойстві 3 доводьств и бдагоденстві .
Браг панесли наш отечеств гдубок ран , no мудр Правишедьсшв даровадо е исцѣ- лені .
156) Упошребишь даіпельный (п ішетішелыгай) иа- деаіъ въ сдѣдугоицихъ предложеніяхъ.
Добр люд бдагошворятъ бѣдн
Тодько гдупец проіпиворѣчапгь правд .
Содѣйствуй добр дѣл
Сгпарайся споспѣшествовать обіц благ .
Дурн сообіцеств вредятъ нрав .
Позволяю мо брат ѣхать ЕЪ Москву.
Эт учсник надоѣдъ вс сво іповариіц ,
п часто досаждад учител и надзирател . He ысти сво непріятел , и дѣлай добр обіі-
дѣвш тебя. Бѣдняк нерѣдко завидуютъ богач Начадышк запретилъ сво помощник уходишь со двора.
Поддец дьсшітъ люд иорочн , ІІО богаш . Вѣрь мо сдов .
Новѣйш Писател не рѣдко подражаютъ древн
Виргил подражалъ Гоыер ,,какъ гені подражаешъ гені .
Мо дяд усердпо служилъ Государ и ошечесшв . Я дивлюсь творені великихъ мужей. Каждый вечеръ молись Бог . He радуйся чуж бѣд .
Чести чедовѣк. охотно иовииуешся сво началь-
ник и сшарш Должно радовашься счасті ближняго. Я подарилъ книг мо брат . Мо товарищ учитъ св Срат и сесшр Грам-
матик , Ариѳметик и чисглоішсапі . Мой брат учигася у своего друга ыузык и рисо-
вані . )
Я пожалуюсь учипіел . Дѣш 'надлежитъ учишься. Эіп мадьчик хочется пошалніпь, Нравяшся ли в эш карппш ? Экп дѣдо кажется иачальиик важпымъ. Шалун ne сидится на одцомъ лѣсгпѣ. He пропіивься вод спіаршихъ.
157) Уяоліребить дателвный падежъ посдѣ вменъ су- ш,еслівлпіельныхъ.
Окажи благодѣяві несчасган старец . Кон ёсть вѣрн слуг человѣк . Благодарю т за содѣйствіе мо браш Се учепик оказываешъ больш соревиован сво
сверсгпник Вчера опідаы былъ приказ вс солдат Сей вожд есіпь гроз враг отечества и злодѣ рода человѣческаго.
Мепя раздражаепіъ глуп леспі богат люд ; Екатерина воздвигла вамятникъ Петр Велик
158) Упошребять дапіёльпый падежъ послѣ лрилага- ліельяыхъ пменъ ж яарѣчій.
Мо брат дорогъ ыо сердц . Мо сестр жаль своего сына. N Учелик нельзя много гуляпіь.
Мо сосѣд сегодня очень грустяо. Чесшп человѣк. не врилично обижавіь слаб Скажи, чшо угодио шв сесшр . Родитед вріятно слышать доброе о дѣшяхъ.
В 0 71 JP о с ы.
326. Что полагается въ ілворшпелвномъ ладежѣ ? (§ 127.)
327. По кахимъ вопросамъ ? (§ 127.)
32S. Послѣ какйхъ глаголовъ полагается творяшелв-
ный паделіъ ? (§ 128. 1, 2.) 329. Въ хакомъ случаѣ полагается сей ладежъ дослѣ глагола бытъі (§ 128. 3, 4.)
330, Послѣ кахихъ суп^ествнгпелыгахъ ? (§ 128. 5.)
331. Еіце въ какихъ сдучалхъ? (§ 128. 0, 1, 8 и 9.)
3 а д а г и.
159) Употребить творіітелышй (ішеиптелышй н винніпельный ШІІ даіпельный) падежд» въ слѣдую- іггдіхъ преддоженіяхъ.
Я вишу письм дер . досыпаю неск , запечаты-
ваю крася сургуч или облатк . Онъ пріобрѣд вс чин усердн и вѣрц служб ,
и тяжк ран Эт каршинк яарисован черн кпрапдаш , a
эта надисана ыаслян краск Рыбы дышатъ не лсгк , а жабр Се Генерал всѣ называютъ геро Екатерин Бшор врозвали • Велик и Мат Отечесідва.
Честн человѣк. мстиілъ враг благоліворені Се богач разорилсл игр . Римъ ностроен Ромул и Рекг Карѳаген разрушепъ Римлян Россія лросвѣіі^ена Петр Велзгк. Евроя успокоела Александр Перв Москв древращсла въ пепелъ Фралцуз Париж сохранепъ Россіян Я играю ыяч и шар G барын владѣетъ больш иыѣлі Наш начальник управлялъ цѣл Губевні Россі изобилуешъ золопі , серебр , йѣд жс-
лѣз , платин и друг мегпалл Храбр воин дреяебрегаетъ опасносш п Но до~
рожитъ здоровь и жнзн . Я сшражду зуб и горл Эш учелик скучаешъ добр совѣпъ . Я стараюсь быть лолезн He бывашь иіебѣ геро
Россія обязана просвѣщені Пешра Велик.
Россі должна Ломоносов памяганик ,
Онъ говориш миог язык
Здѣсь дышатъ чисгп воздух ,
Я дорожу мо честн иы
Жертвуй жизп и достояиі за Государя и ошс- чество.
Пожсртвованіе жизЯ въ пользу огаечесшва неза- бвенно въ Исторіи.
Обладаціе цѣд часга свѣта не насытишъ славо- любца.
Уаравленіе люд есть дѣло весьма гарудное.
Негры лиц черпы, и волос курчавы.
ОІІЪ добръ сердц , во слабъ голов .
Ты богатъ деньг > но бѣденъ заслуг .
Пегпръ былъ высокъ росш
Згшр надобно всілавать, дц работать, вечер отдыхать, а поч спашь.
Веся пашушъ, лѣіп сѣютъ, осен жнушъ, a зим оіпдыхаютъ отъ сельскпхъ рабогаъ.
Мы ѣхади плть верстъ лѣс , двѣ версты под , полверсты болот , и плыли два часа вод
Зсыля сія окружена рѣк , озер , болопі и несчац пусшошь .
Книга сія сочинена знаменит Русск Исшо- рик Никола Михайловпч Карамзин
Ода на взятіс Измаида написаиа Гавріил Рома- нович Державин
Одшіъ братъ извѣсптенъ ум , другой глупост .
He хвались зпашн предк , величайся истинн заслуг .
В о п р о с ы.
332. Какимъ образомъ употребдяепіся падежъ роди- шельный пря имени существцтельнсшъ? (§ 129.)
333. По ка^ому вопросу? (§ 129.)
334. Какимъ образомъ употребляеіпся падежъ родп- ілелвный пры глаголѣ? (§ 129.)
335. По какому вопросу ? (§ 129.)
336. Въ кахнхъ случаяхь полагается паделіъ родя- гпельный прн нменн существнтельномъ? (§ 130.1.)
ЗЗТ. Въ хахое другое имя можсшъ превратияіься па- дежъ опредѣднтельный? (§ 130. 2.)
338. Какнмъ паделіемъ и когда замѣняеглся опредѣли- тельный родишельный падежъ р (§ 130. 2, 3.)
3 а д а г и.
160) Упошребншь роддшельный падежъ въ слѣдуюгцихъ предложеніяхъ.
Вотъ сукло ошлпчл доброш . Моя сеспіра дѣвица рѣдк качеств . Я зяаю корабль оіплпчн постройк . Дѣши больш ум лерѣдко бываюшъ хилы.
Вотъ отецъ мо шоварищ ! Сей Гепералъ былъ сылъ прост солдат . Сеп человѣкъ есшь другъ м отец . Комаядиръ сс полк убигпъ въ сраженіи. 1 Всѣ мачты персдов корабд сбиты бурсю. Сукпо бѣл цвѣт очекь дорого. Рамка лов картип повреждепа. Ножка эт стул подломилась. Доброта эт бумаг мнѣ извѣстпа. Лошади мо сосѣд устали. Сылъ мо искрепл друга вчера уѣхалъ. Странлые случаи жизн человѣческ досшойлы опи- сапія.
Мопархи Россі счастливили свое ошечество. Разсмотрѣніе сй» трудн дѣл займетъ меля два дня.
Заколы Велик Пешр въ семъ сдучаѣ очень лсны*
Дирскторъ Обіц Калцеляр . Начальникъ втор отдѣлсп . Комапдиръ гпреіп бригад . Работа кузпсц . • Громъ пушк и звоиъ колокод возвѣстиди о при- быгліи знамениш геро , побѣдител враг сво ошечеств .
161) Превратшпь имена суіцествителышя въпрпшя- ліательныя.
Домъ отца. — Домъ оліцевъ, оілцевскій.
Долгъ сына.
Любовь матери.
Сшараніе друга.
Приказъ начальлпка.
На кораблѣ подпятъ флагъ Адмирала.
Вошъ шруды ученика!
Онъ' нолучилъ чинъ Полковника, п досшоинсшво
Князя. Вотъ книга учителя!
162) Замѣнпть опредѣ.штелышй падежъ дашельнымъ.
Я знаю цѣну веіц .
Ссй человѣкъ былъ испііишый другъ сво слуг . Вотъ реесшръ гаовар , вродаваем въ сей лавкѣ, Сей молодой человѣкъ еспіь врагъ всяк неправд . Списокъ вс офицер нашей арміи очеаь ве- 1 ликъ.
В О 71 р О С Ы.
339. Прп наименованілхъ чего полагаеіпсяроднтельный падежъ? (§ 130. 4.)
340. При какпхъ именахъ числительныхъ? 130. 5.)
341. Въ хакомъ чисдѣ? (§ 1 30. .)
эЗй
342. Если число означается не въ шочносшн, а около, приблизительно, шо каяъ лолагается нмя числя- шельное ? (§ 130. 5.)
343. Въ какомъ яислѣ улотребяется нмя прплагатедв- ное въ косвенныхъ падежахъ ? (§ 130. 5.)
344. Когда въ родителвномъ паделіѣ ? (§ 130. 5.)
345. Когда согласуясь съ сущесшвпшелвнымъ? (§ 130. 5.)
346. Съ лѣмъ согласѵюшся дмена н мѣстоішелія лря- лагахяелвныя прп члслншельяыхъ два, rnpu, ze- тыре, упошреблехшвіхъ въ лменлтельномъ ладе- ЖѢ? (§ 130. 5.)
34Т. А въ косвенныхъ падежахъ? (§ 130. 5.)
348. Какого паделіа п въ какомъ числѣ шребуюшъ со- бярателвныл: двое, трое, zemeepo. (§ 130. 5.)
349. Послѣ какнхъ нарѣяііг долагается родительныл ладежъ ? (§ 130. 6.)
350. Въ озяаченіп времени, когда олыя употребляеяі- слр (§ 130. 1.) ■
351. Послѣ какнхъ лменъ прдлагательдыхъ? (§130. 11 12.)
352. Ея^е послѣ какпхъ нарѣчій? (§ 130. 13.)
3 а д a г и.
163) ІТрпложишь вышенсяисленныя правнла къ согла- сованіхо С.ІОВЪ въ дижеслѣдующііхъ предложеяіяхъ.
Л куяилъ пудъ сол , фуптъ ча , полпуда сахар , аршипъ сукл п сажель дров .
Олъ продадъ чегаверть овс , берковецъ сол , куль ячмеп , возъ сѣп и мѣшокъ пшеничл мук .
Два человѣк. лашли пгри кольц , четыре персшен , пять кппг , шесть пар псрчашк. , десяшь восков свѣч и двѣдадцагаь салфетк .
Вовгъ дюлщяа тарелк и два блюд .
Я заплатилъ за всѣ покупки двадцать рубл шри копѣйк .
Я рабошалъ семь дн и семь ноч , т. е. семь сутк ; за то послѣ сего спалъ двадцать четыре час .
У человѣка два глаз , два ух , двѣ рук , двѣ ног , дссягаь пальц на рукахъ и десять пальц на погахъ, іпридцашь два зуб , и въ креспщѣ семь позвонок .
Я заплатилъ за эгаогпъ экішажъ пятьсотъ чсрво- нец , и за почипку придалъ сшо рѵбл .
Въ високосномъ году четыре вреи , двѣнадцать мѣ- сяц , пятьдесяіпъ двѣ недѣл п два дн ; трисша шестьдесяшъ хпесть ди и восемь шысячъ семьсошъ шестьдесятъ час . Въ мѣ- сяцѣ гаридцашь ден или сутк ; иногдатрид- цагаь одинъ дея ; въ Февралѣ двадцать восемь ден . Въ недѣлѣ семь ден . Въ сушкахъ двадцашь четыре час , въ часѣ шестьдесяпгъ ыинутъ.
Россія раздѣлясшся на двѣ половин : запздную и восшочпую. Западная ноловипа Россіи пмѣсілъ ліри долос : сѣверную, средшою и южную. Въ Россін няшьдесятъ двѣгуберяі и четыре обла- сш . Въ каждой губернііі нѣсколько уѣзд
Въ стподѣ бумагя заключается двадцагаь десіл , a въ дести двадцать чеілыре лпст .
Въ берковцѣ десяшь пуд ; въ нудѣ сорокъ фуппі ; въ фунтѣ тридцать два лст ; въ лошѣ ліри золотник ; въ фунтѣ девяяосшо яіесшь золош- ішк
Эпіи сорокъ три книг сгаоягаъ двѣстп пягпьдесяілъ пять рубл двадцать двѣ копѣйк ; а за де- ренлетъ заилачено пятьдесяяіъ четыре рубл шесшьдесяіяъ конѣйк .
Къ этимъ чегпыремъ КНІІГ надобно нрикупить еіце четыре.
Въ этой дюжипѣ яиц. есшь и гяидыя.
Я споридъ съ десятыо учепик о пяши важн вопрос
Въ пяти комнапі десягпь окн и восемь двер .
Карсша, запряженпая шеспгеркою ворон лошад .
Іѵарегпа, запряжсшіая шестыо ворон лошад ,
Онъ споритъ о плпткѣ курин яиц .
Онъ споритъ о пягаи курин
Шкапъ съ двѣнадцатыо фарфоров шарелк .
Шкапъ съ дюжипою фарфоров таредк .
Онъ недоволецъ десяшкомъ свѣж груш .
Ояъ недоволенъ десятью свѣж грущ .
Онъ шолкуепхъ о двухъ стахъ рубл .
Онъ споршпъ о тысячѣ рубл
Городъ лежпшъ отсюда въ тысячѣ версш
Городъ лежитъ ошсюда въ десяти верст
Я купилъ двѣ пухов шляп , шри носов плашк , чешыре перочинн нож и пять фарфо- ров чашк .
Въ нашемъ городѣ живутъ два огаставн Генерал , ілри искусп Врач и чешыре извѣсшн Пи- сател .
Чшо ты заплашилъ за сі двѣ Французск кциг и за эш три прекраси картішк ?
У меня въ домѣ живутъ два бѣдц школышк .
Эшоіпъ купецъ продалъ шри камеші дом , и че- тыре деревянн лавк .
Сіи два придежн ученик получатъ награду.
Мо четыре младш брапі ходятъ въ школу.
06 несчашн сирош будуш призрѣиы.
Вс пять пов кпиг сожяіены.
Эш дссять храбр солдат уволены въ отсшавку.
Ваш сгпо ревижск душ скоро будугаъ проданы.
Мой брапхъ не ыогъ сладить съ эш двумі упрям лошад
Эшотъ человѣкъ жилъ долго съ сво пяшью двою- роди бращ
Вотъ сумка со вс дссящью нов ріетрад г
Дерестанемъ говорить о с трехъ скучи за- дач .
ОІІЪ продалъ все стадо, Х;ромѣ эт четыр рыж коров .
Книга была бы хороша безъ с двухъ послѣди глав .
У насъ было только двое слуг .
На посгаой прпведено шесшеро солдаіп .
Бъ эіпомъ домѣ живутъ трое мастеров .
У мепя- было всего чешверо браш .
Сколько у васъ хлѣб ?
Много ли таиъ люд ?
Дай мнѣ сколько нпбудь депьг .
Сшолько гаруд и заСот: прспало по пустому!
Мало ли у насъ хлоппт к досад !
Въ этой улицѣ сгорѣло нѣскодьк дом и много
дров ; въ рѣкѣ потонуло довольно сѣн и овс Чшо у васъ нов ?
Нашъ домъ посгароенъ близъ бысшр рѣк , вдоль
крут берег . Я часгао хожу мымо с прекрасп памяпгник . Можно употреблягаь разиыя травы вмѣсто ча . У менл были всѣ товариіфі кромѣ Псяір . Поверхъ вод стелются рѣчныя расшеиія. Послѣ жар цаступаетъ время прохлад Люди жили прежде и послѣ потоп . Его домъ спіоишъ пасупротизъ рынок . Дерево расшетъ посреди пріятк долиц . Внѣ закон нѣтъ порядка.
Позадп двор находипхся садъ, а поддѣ сад ого- родъ.
Сакктпешербургъ заложенъ шестнадцапг Ма
шысяча семьсотъ треш год . Большое наводненіе было седьм Ноябр шысяча восемьсошъ дваді^ашь четверщ года.
Петръ Великій родился тридцат Ма тысяча шссшьсопіъ семьдесятъ втор , а скончался двадцапть осьм Январ тысяча сеыьсошъ двад- цашь пяпг года.
Французы вступили въ Москву віпор Сентябр тысяча восемьсоіпъ двѣяадцат , а Русскіе взяли Парнжъ осьмпадцат Март гпысяча восемьсошъ четырнадцаш год .
Бородилское сраженіе п покореніе Варшавы случи- лись въодииъдень: двадцашь шест Авгусша, первое шысяча восеыьсошъ двѣнадцат , а по- слѣднее шысяча восемьсотъ тридцать перв год .
Спасишель сво отечесшв досшоинъ безсмсрти слав .
Истинный герой чужд завиот и месш .
Міръ полонъ сдав его.
Успѣхп вадіи достоші всяк хвал .
Сіе озеро полно прѣсн вод .
Роза величесшвсниѣс лилі , но лпліа нѣжнѣс роз .
Москва старѣе и обширнѣе Псшербург } но ІІспіср- бургъ мпоголюднѣе Москв .
Россія обширнѣе вс Государсшв въ свѣтѣ.
Дубъ тверже берез п сосн .
Левъ сильнѣе медвѣд , а медвѣдь силыіѣе волк .
Солпце гораздо больше Зешг шар , а зсыля во міюго крагаъ больше свосіі спутшіц луц .
Снѣгъ бѣлѣе сам бѣд буыаг .
Пухъ легче пер .
Пешербургъ модоже Москв , а Москва ыоложс Нов- город .
Бархашъ глаже сукн .
Азія просшрашіѣе Европ , no Европа просвѣщеннѣе Азі .
Сокровиіца, драгоцѣннѣйшія Перуанск золот .
Ольга мудрѣйшая вс люд .
Э§7
В о пр о о ы,
353. Когда удотребляется родительный падежъ ири глагодахъ? (§ 130. 8.)
354. Когда самое подлежаицее долагаегпся въ родяшель- яомъ падежѣ? (§ 130. 8.)
355. Пря какихъ дѣйствпіпельныхъ глаголахъ пола- гаешся родительиый надежъ ? (§ 130. 9.)
356. Сложные съ какимя предлогамя дѣйствншельяые глаголы лршшмаютъ за собою падежъ родитель- ный? (§ 130. э.)
357. Егце лря какихъ дѣйсшвяшельныхъ я возврашныхъ гЛаголахъ яолагаеіпся роднліельный падежъ? (§ 130. 10.)
3 а д a z и.
164) Приложніпь сія правнла въ слѣдугощнхъ предло- жеяіяхъ. ,
Я ѣмъ хлѣб И НЬЮ БОД .
Я яе ѣмъ хлѣб , но дью вод .
Я ѣмъ хлѣб , во не пью вод .
Я не ѣмъ хдѣб , и не дью вод .
Я вижу въ эгаомъ дѣлѣ польз .
Я не впжу въ этомъ дѣдѣ яольз .
Ты читалъ хниг .
Ты не читалъ книг .
Мой брашъ рисуетъ каршия .
Моя сесіпра не рисуетъ каршин .
He упоіпребдяй вредц пиіц .
He говоря дишн
lie ошкрывай чуж гаайн .
Содпце освѣіцаетъ земд .
Соднце не освѣщаешъ земд ночыо.
Умный чедовѣкъ любиш Наук и Художесшв .
Глупые люд не любяшъ Наук и Художсств . Я получидъ письм .
Ты не получалъ ни письм , ни посылк .
Возыіш пер и чернилиц .
He бери ни пер , ни карандаш .
Я купилъ дом , но еще ххе купилъ деревн .
He дѣлай никоыу зл .
Дѣши не любяпіъ наставлені .
Мой учеішкъ не знаетъ ниАриѳвдешик , ниИсторі .
„У насъ нѣтъ рабош .
Сшанетъ ли у шебя деньг ?
Мо брапі тамъ не было.
Вспомніі обо мнѣ , когда м не будетъ.
Въ эшомъ озерѣ нѣгпъ вод .
Въ твоемъ карманѣ не было бумаг .
Въ этомъ письмѣ иѣшъ ии одц ошнбк .
Во всемъ домѣ пѣшъ ни грош ,
Подай ынѣ квас . Иарѣжь хлѣб и налсй вод .
Припаси сод . )
Дай ыіхѣ ца часъ гпвой ножичек .
Достань міхѣ деньг .
Чтобъ согрѣшься^ выпей вин .
Приходн ко ыиѣ поѣсть свѣж рыб .
Налей въ зшошъ стаканъ вод и вин .
Я желаю вамъ всяк благополуч . Мой братъ ожидаешъ наград . Воины жаждутъ битв . Военные тцутъ слав , а не деиьг . Сшарайся избѣгагаь порок . Сижу у моря и жду погод . He ищи чуж бѣд .
Злодѣи бояшся взгляд честныхъ людей. - На эіпомъ пуши я лишился вс илѣні < Мои сосѣды опасаюшся наводнеіх .
Берегись порок . Слушайся родишел и сшарш Стыдись лож . Сгарашись грѣх .
He чуждайся обществ чесшлыхъ людей. Убѣгай обіцеств порочн Требуй то , чшо тебѣ слѣдуешъ. Проси себѣ наград .
Ты хочешь богашств , и боишься шруд . Иіци слав и чест въ добрыхъ дѣлахъ. Славодюбецъ жаждеіиъ почест Избѣгай дружб съ педосшойнымъ. Трудно въ свѣшѣ достииіушь знамеішліосш .
В о п р О с ы.
358. Чшо сушь вообще лредлогл? (§ 132.)
359. Чшо озлачаеліъ предлогъ безъ? (§ 133. 1.)
360. Какол предлогъ сему гіроіппвололожедъ? (§133. 1.)
3 а д a z и.
165) Упошребиліь лредлогъ безъ.
Трудно жить ( ) дельг . Нельзя жить ( ) падежд . Л проѣхалъ по эшой дорогѣ ( ) піруд . Команда ( ) хорош начальппк пропадетъ. Дай мнѣ пяпіь рублей ( ) дв грцвд . .Телерь пяшь часовъ '( ) чешверпі .
166) Улотребяшь протлводоложвыя дредлогъ.
Легко жить ( . ) дельг . Можло жиліь ( ) ладежд . Л проѣхалъ по этой дорогѣ ( ) піруд . Комалда ( ) хорощ лачальлик ле пропадешъ.

Дай мнѣ плть рублсй ( ) ді> гривп .
Теперь пяшь часовъ ( ) чегпверіп .
В о п р о с ы.
361. ЧГшо ознаяаетъ предлогъ е?> (во) съ винипіелвнымъ ладежемъ ? (§ 133. II.)
362. ІІо какому вопросу? 133. II. а.)
363. Какой есть противололожный оному предлогъ? (§ 133. II. а.)
364. Когда полагается предлогъ вя съ винительнымъ падежемъ? (§ 133. II. а.)
365. Когда полагается онъ съ предложлтлмъ падежемъ? (§ 133. II. б.)
366. Когда полагается съ снмъ предлогомъ пменяшель- кый паде;кл>? (§ 133. II. в.)
361. Въ какомъ слудаѣ уяотребляется съ предлогомъ 66, въ означенін временя преддогъ внылліелвныл, н въ какомъ предложный? (§ 133. II. г.)
3 а д а г и.
полк . ыолк .
167) Улошребитъ въ слѣдуюиднхъ лредложенілхъ раз- лые ладежп пря предлогѣ в'б.
Мои дядя ѣдешъ ( ) Москв . Тетка моя живетъ ( ) Москв . Рыбы плаваюшъ ( ) мор . Рѣки впадаюгаъ ( ) мор . Сынъ сго всіпупилъ ( ) Московск Сыпъ его служитъ (', ) Московск Полкъ вступилъ ( ) город . Полкъ стоишъ ( ) город . Камель упалъ ( ) вод .
Другъ познается ( ) несчаып . И ( ) тѣснош люди живутъ. Подожи бумагу ( ) карман . Войди ( ) дом . Входъ ( ) дом . Юяоша вступилт. ( ) служб . Вступленіе ЮІІОШП ( ) служб носдѣдовало недавно. Вѣруешьлп С ) Бог ? Я Вѣрую ( ) сил модишвы. Мы вошли ( ) древн церков Я нашедъ эіпо мѣсшо ( ) ОДІІ стар книг Я купидъ сукно ( ) сорок рублей аршинъ. Вошъ колокодъ вѣсомъ ( ) тысяч пуд . Ходстъ ( ) дв рубдя аршинъ. Просгаи меня ( ) мо просшупок • He обвиняй бѣднаго человѣка ( ) робост . Извиии ыеня ( ) неучтивосш . Онъ давно подозрѣваетъ своего слугу ( ) краж . Сей полководецъ уличилъ свонхъ враговъ ( )ковар- сшв .
Сынъ эшого крестьянина отданъ прошлаго года( ) еолдат , а нынѣ уже произведенъ ( ) уншеръ- офицер .
Эгаого студенша посшригди ( ) монах .t
Моего зяшя произведи ( ) Подковник , а йівоего
дядю С ) Генерал . Вашего сосѣда выбради ( ) Уѣздн Предводитед . Моего браша приняли ( ) кадет . Этого офицера за просшупки разжаловали ( ) рядов до высдуги.
Я жидъ ( ) Одессѣ ( ) врем моровой язвы. ( ) вс продолжепі поста я сидѣдъ дома. Я переписадъ свой урокъ ( ) ноч . Ангдійскому языку ыожно выучишься ( ) од год ; ( ) дв год забыдъ я все^ чшо знадъ прежде. ' Я додучаю ио сту рубдей ( ) год ,
a4a
Слугѣ моему пдачу я по двадцати рубдей ( ) lut¬eal; .
{ ) продолжені сраженія Гепералъ находидся передъ фроншомь.
Я учился музыкѣ ( ) течеці іпрехъ лѣтъ. Мой сосѣдъ умеръ ( ) ноч иа впгорое чнсло. ( ) проспх годъ трисша шестьдесятъ пять дней ; ( ) сугак двадцать четыре часа, ( ) час шестьдесятъ шінупіъ.
16S) Употребпть противопололшый дредлогъ.
Учеиикъ идепхъ въ школу. Ученикъ идетъ ( ) школ . Рѣка впадаешъ въ озеро. Рѣка выгаскаетъ ( ) озер . Вшесшвіе въ городъ. Выходъ ( ) город . Я вошелъ въ домъ. Я вышелъ ( ) дом . ОІІЪ подожидъ руку въ карманъ. Онъ вынулъ руку ( ) карыан . Пчела влетѣда въ комнашу. Пчела выдетѣла ( ) комнаіп . Я посшавилъ киигу въ шкапі<. Я вынулъ кннгу ( ) шкап .
В о п р о с ы.
36S. Чшо означаіотъ предлоги длл и ради Р (§ 133. III.)
369. Съ какимъ паделісмъ они полагаюп/гся? (§133. III.)
370. Какпмъ образомъ они шгогда у іхогпребляюшся? (§ 133. III.)
3 а д а г и.
169) Употребптв лредлоги длл д ради, въ нижеслѣ- дующііхъ преддояі.еніяхъ :
Я учу тебя ( ) шв польз .
Бог ( ), не унывай,
Мы трудимся ( ) общ благ .
Онъ просишъ иилосшыни ( ) Хриспі .
Вопгъ ккига, ( ) немног писанная!
Я купылъ эшу бумагу ( ) мо сестр .
Исполнп ( ) ыея эшу просьбу.
Найди ( ) ыо браш хорошее. ыѣсто.
Я сдѣлалъ это ( ) тво ошц .
Онъ псжертвовалъ собою ( ) благ отечесшва.
JB О 71 р о с ы.
311. Чшо озв.ачаешъ предлогъ до ? (§ 133. IV,.)
312. Съ хакижъ дадеяіемъ онъ полагается? (§133. IV.)
313. Какой е сшв предлогъ, ему прошивопрдожцый? (§ 133. JV.)
314. Прн какихъ глаголахъ упоілребляешся сей логъ? (§ 133. IV. 1.)
315. Послѣ хакого суіцествишельнаго ? (§133. IV. 2,)
3 а д a z и. 110) Улошребш шь предлогъ до ?
Я дошел ъ ( ) конц улицы.
Мы дочи. ліали книгу ( ) Ge мѣсш ,
Мой брап іъ доигрался ( ) бѣд .
Онъ оХога никъ ( ) ягод .
Вы не oxt >ганикъ ( ) рабога .
Сія дорогі і дросліираещся ( ) сак рѢк .
Эта работа отлоаісна ( ) будущ год . Рѣка Лена протекаепхъ отъ юга ( ) сѣвер Сибири, Мы дошли ( ) кояц Римской Исшоріи. Дадеко ли отсюда ( ) дерсвн , а отъ дсревни ( ) го- род ?
Я дочнталъ кпигу ( ) конц .
В о п р о с ы.
316, Чхпо означаелхъ лредлогъ за съ ззлішшельнымъ яадежемъ? (§ 133. У. а.)
311. Какой есшь прогпивсшоложный ему предлогъ? (§ 133. У. а.)
318. Прп хахихъ глаголахъ упохпребляется предлогъ за съ виниліельньшъ падежемъ? (jj 133. У. а.)
319. Ехце въ хаклхъ случаяхъ? (§ 133. V. a 1, 2.)
350. Чхло означаешъ предлогъ за съ твориілельнымъ ладежемъ? (§ 133. V. a 1. 2. б.)
351. Какой есшь проіпивопололшый ему предлогъ? (§ 133. У. a. 1, 2. б.)
382. Когда упохпребляеі.пся сей предлогъ ? (§ 133. V. a. 1, 2. б.)
3S3. Съ хаклмп предлогами л паделіами употребдяется глаголъ слуъдреагпъ? (§ 133. V. a. 1, 2. б.) .
3 а д а г и.
111) Употребшлв лредлогъ зсс съ улравллемымп ІІМЪ ладежамхі.
Мальчикъ убѣжалъ ( ') стѣп . Мальчикъ стоищъ ( )■; стѣя , Книгаброшена .( ) ш ікая < Квига лежишъ (" ) шв ;ап «
МоГі братъ закинулъ мячъ ( ) сара , и теперь мячъ
лежишъ ( ) сара Тебя хваляптъ ( ) прилсжаяіе, ІІО брапятъ (* ) лс- опрятность.
Моего сосѣда наградили чиномъ ( ) вѣрн служб . Моя тетка продада свой домъ ( ) тысяч рублей. Эшотъ ученикъ наказанъ ( ) лож и уцрямств . Садитесь ( ) стол . Сидигае ( ) стол
Эшого человѣка всѣ лгаблшъ ( ) чесшносга п пра- вопі
Сходи домой-( ) буыаг . Пошли своего слугу ( ) хлѣб He слѣдуй дурн примѣр . По улицѣ слѣдуй ( ) твоп брапі Воронежская Губернія слѣдуетъ ( ) Тульск . Евреп слѣдуюшъ учені Монсея, ( ) кошор ихъ предки послѣдовали изъ Египіла.
172) Унотребять протдвопололигые лредлогц.
Я сѣдъ за сшолъ. Я всшалъ ( ) стол . Дерево стоишъ за домомъ. Дерево сшоигаъ { ) дом . Учеликъ пошелъ за доску. Учеликъ вышелъ ( ) доск . Рота пошла за лѣсъ. Роша вышла ( ) лѣс . Рота стоитъ за лѣсоиъ. Ропіа стоитъ ( ) лѣс .
В 0 71 р О С Ы.
5S4. Что означаепгь преддогъ из& (изо), употребляе-
ныя съ родятельяымъ падежемъ? •(§ 133. VI.) 385. Какол есшь нротнводололашя ему лредлогъ I (§ 133. VI.)
386. При хакихъ глаголахъ подагаехпся сей предлогъ ? (§ 133. V.)
387. При кахпхъ именахъ прнлагаіпелышхъ ? (§ 133. VI. 2.)
388. Еіце въ кахомъ случаѣ? (§ 133. YI. 3.)
3 а д а г и.
173) Упошреблть предлогъ изъ (пзо).
Аристидъ былъ изгпанъ ( ) Аѳин .
Апельсины вывезены ( ) Киша .
Израильтяне вышли ( ) Егішет .
Французы изгнаны былп ( )Россі .
Мой племянникъ выпущенъ ( ) корпус .
Шалупъ высланъ ( ) город .
Сгаашуя Пепгра Великаго вылиша ( ) бронз , а мо- нуменшъ Графу Руиянцову посшроенъ ( ) мра- мор .
Сей домъ посшроепъ( )кирпич , а нс ( ) плищ ,
Моя сесшра выбѣжала ( ) сад .
Дядя мой выѣхалъ ( ) дерсвн .
Вошъ храбрѣйшій ( ) паііі воиц .
Кафтанъ сшитъ ( ) син сукн .
Филопеменъ прозванъ былъ послѣдник ( ) Грек .
Мой учитель, выѣхавшій ( ) Вепгрі , родомъ ( ) Грец .
Эшо ВПІІО сдѣлано ( ) Кавказск лоз .
Извлеки квадратный корень ( ) сс числ .
Здѣсь построягаъ храмъ ( ) сѣр мрамор .
Санктпегаербургъ сосгпоишъ ( ) птринадцапг ча- спі .
Годъ сосліоитъ ( ) двѣнадцати мѣсяцевъ , мѣсяцъ обыкновенно ( ) ілридцаш дней, а день иди сушки ( ) двадцаш четыр часовъ.
Вашъ братъ есть самый прилежный ( ) наш учс- ник , a сестра ваша самая скромная ( ) уче- ниц .
В о п р о с ы.
3S9. Чшо означаешъ предлогъ КЙ (КО), СЪ дашельнымъ падежемъ употребляемый? (§ 133. VII.)
390. Какой есгпь прошивопололіный ему предлогъ ? (§. 133. VII.)
391. Послѣ какихъ глагодов7> полагаешся предлогъ 7£й? (§ 133. VII.)
392. Когда употребляется сей предлогъ при глаголѣ ііринадлежатъ? (§ 133. VII.)
393. Послѣ какихъ существишелъныхъ и прплагатель- ныхъ упошребляешся сей лредлогъ? (§ 133. VII.)
3 а д а г и. 114) Упошребппгь лредлогъ к'б.
Лена протекаетъ ( ) берег Ледовитаго ыоря. Эша рѣка піечетъ ( ) сѣвер , а другая ( ) юг . По мѣрѣ нриближенія ( ) полюс климаш стано-
вишся холоднЬе. Поди ( ) сво друг . Надобно нривыкашь ( ) рабопі . Приложи эту каршпнку ( ) кпиг . Прибавь ( ) цѣн еіце пят{> рублей. Подойди ( ) берег ыоря. Подсядь ( ) сво браПіу. Будь прилеженъ ( ) учені -
Человѣкъ, прибѣжяый ( ) Бог , всегда найдешъ ушѣшеніе.
Сія книга принадлсжишъ Ивая Пстров . Эіяотъ домъ принадлежитъ ( ) город .
Сибирь принадлежнтъ Россі .
Сибирь принадлежитъ ( ) Азі .
Россію хранитъ лгобовь ( ) Государ и ошечссшв .
Презрѣніе ( j люд есшь признакъ гордой кнечув-
ствитсльной души. Любовь С ) добродѣтели есшь шо же, что ненависшь порок .
Онъ награжденъ за усердіе (ч ) служб .
В О 71 р о с ы.
394. Что означаетъ предлогъ на съ виняшедьнымъ падежемъ? (§ 133. VIII. а.)
395. Какой есшь лротпвоположньш сему предлогъ ? (S 133. VIII. а.)
396. Прикакихъ глаголахъ и прсшсходяіцихъ отъппхъ существптельныхъ употребляется сей предлогъ? (§ 131 VIII. 1.)
397. Еіце пря какихъ глаголахъ? (§ 133. VIII. 2.) ,
398. Когда употребляется онъ въ означеніл количе- ства? (§ 133. VIII. 5.)
399. А въ означепід временн? (§ 133. VIII. 4.)
400. Что означаетъ сей предлогъ съ предложнымъ падеяіемъ? (§ 133. VIII. б.)
3 а д а г и.
175) Употребишь лредлогъ на съ соотвѣмсшвуюгціши падежами.
Орслъ взлстѣлъ ( ) дерев . Оредъ сидигаъ С ) дерев . Л нойду ( ) рынок . Я хожу ( ) рыик .
Садись ( ) сшул .
Посиди ( ) студ .
Эта рюмка разбилась ( ) мелк част .
Хребетъ Уральсній раздѣляешъ Россію ( ) дв по- ловпн .
Мойшоварищъ подожилъ книгу ( ) стол , а тетрадь ( ) полк .
Эта кпнга лежишъ ( ) стол , а тетрадь ( ) полк
He ропщи ( ') судьб , не жалуйся ( ) люд , а воз- лагай упованіе ( ) Бог .
He полагайся ( ) обѣщан друзей.
He сердись ( ) мсн за правду.
Поди ( ) Госшин двор , и купи сукиа ( ) сто рублёй.
He мѣняй стэраго друга ( ) нов пріятеля.
Я сшалъ учішься грамотѣ ( ) шест году, всту- пилъ въ школу ( ) десяіп въ Гимназію ( ) пятпадцат , а въ Ушіверсіщетъ ( ) осьмнад- цаш , въ службу опредѣлился ( ) двадцапть перв
Городъ сей построенъ ( ) крупі берег быстрой рѣкп.
Владиміръ ( ) Клязьм .
Мой домъ сшоитъ ( ) Пепіровск. плоіцадц.
He жалуйся ( ) товарпіц .
Согласись ( ) мо просьб .
He крпчи ( ) сво слуг .
Я досадую ( ) ыо брат за его лѣносшь.
Сыяъ оіпшодь ис походитъ ( ) добр отсц .
Злые люди клевещутъ ( ) добр .
Учтпели негодуютъ ( ) эш потер времени.
Оігь промѣнллъ кукушку ( ) ясшреба.
Размѣняй эту бумажку ( мелк. декьг
( ) эшой крыш пягпь шрубъ.
У него бЬлый суліпанъ ( ) шляп .
Часовой ( ) калаич уже прозвоцплъ полночь.
Взберись ( ) каланч .
Я жпву ( ) Васильевск Осптров , а братъ ыой ( ) Выборгск сторои .
П6) Улотребпшь протнвоположныд предлогъ.
Орелъ слешѣлъ ( ) дерев . Л иду ( ) рынок . Встань ( ) стул .
Мой шоварищъ снялъ книгу ( ) стол , а тетрадь
( ' ) полк . Возвратись скорѣтз ( ) Гостин двор . Сойди ( ) калаич .
Л пріѣхалъ ( ) Васильевск. Остров , а брашъ ( ) Выборгск сторон .
В о и }) о с ы.
401. Когда употребляется предлогъ падъ (надо) ? (§ 153. IX.)
402. Какоп еспгь прошивоположиып ему предлогъ? (§ 133. IX.)
405. Послѣ ісакихъ глаголовъ употреблясліся предлогъ нсідъ? (§ 133. IX.)
3 а д а г и.
Ill) Упошреблть ігредлогъ падъ.
Дымъ вьется ( ) дом
Птица легааешъ ( ) облак
Часгао гдупцы смѣюпхся ( ) уми люд
He возносись ( ) товаршц
Дерево стоишъ ( ) рѣк .
Прочишай надпись ( ) ворот
Онъ надсматриваетъ ( ) младш брапі
( ) сестр . Россіяне одержали побѣду ( ) враг
Наше Правтшельство воспгоржествовало ( ) кра-
мольник и измѣнник . Трудно властвовать ( ) люд He смѣйся ( ) слаб и бѣдн Безсовѣстно иасмѣхаіпься ( ) бѣдност и иссча- сші
Верховный властпшель ( ) всѣ поддани есть Государь.
11S) Упошребпть противополояшый преддогъ.
Эши деньги лежали ( ) пол . Я положилъ одиу книгу ( ) друг . Я сосшою ( ) власпі моихъ начальник Книга лежитъ ( ) сшол Рѣка шечеіпъ ( ) город . Мы всѣ ходимъ ( ) Бог
В о п р о с ъг.
404. Чшо означаетъ предлогъ о (обь, обо) съ лред- лолшымъ паделіемъ? (§ 133. X. а.)
405. Чшо сверхъ того означаещся симъ паделіемъ ? (§ 133. X. 1, 2.)
406. Чшо означаетъ онъ съ вшштелышмъ падеяіемъ? ( § 133. X. б.)
3 а д а г и.
і
179) Упоптребишь лредлогъ о {объ, обо).
Я говорю ( ) дѣл , а шы піодкуешь ( ) вустяк . Мой брашъ чишаетъ книгу ( ) Военя Искус- сяів
He думай ( ) св нотерѣ. He заботься ( ) чуж дѣл . He суди ( ) ближн тв ,
Мы давно хлопочемъ ( ) паш дѣл .
Вошъ новыя книги ( ) правил Русскаго языка.
Мы давио не слыхали ( ) псдобіі дѣл .
Я жедаю поговорить съ вами ( ) одп - важн предмет .
Начпемъ шолковашь ( ) собсгавепн сво лужд , к перестанеыъ хлопотать ( ■) чуж дѣл .
У этпхъ двухъ помѣіфіковъ идеіпъ тлжба ( ) значи- тельн имѣн .
Разскажи мвѣ подробио ( ) происшеств вчерашяя- го дня.
Пересталь заботішься ( ) будущ , подумай ( ) настоящ
Я купилъ медьницу ( ) дв постав
Солдашы играютъ комедіи ( ) святк.
Бомба ударнлась ( ) стѣп .
Мой товаріпцъ ушибся ( ) угол стола.
Ояъ такъ ударплся ( ) пол , чшо у него искры пзъ глазъ посыпались.
В О 71 р о с ы.
401. Что означйешъ предлогъ ('оіш, ото?) (§133. XI.) 40S. Какіе суть прощнвопололшьіе ему предлогя?
(§ ізз. XI.)
409. При каклхъ глаголахъ и суіцествптельныхъ упо- требляешся сей предлогъ ? (§ 133. XI.)
410. Какой предлогъ полагаешсл за глаголомъ оѵпгслгпъ? (§ 133. XI.)
3 сі д a z it. ISO) Упошребтпь предлогъ omz.
Ошстаыь ( ) эіп привычк. .
Я получилъ письмо ( ) мой друг .
( ) Москв до Тулы вѣтъ двухъ сопіъ верспіъ.
Мой сосѣдъ ѣдешъ ( ) en сестр . Эшошъ врачъ спась ыоего брата ( ) смерітг . Мы шічего пе ушаили ( ) наш учител . ВОИІІЫ обороняютъ ошечсство ( ) враг Родишелн предохраняютъ дѣшей ( ) бѣд и пе- счасш .
Эшотъ врачъ удачно вылечилъ меня ( ) зубн бол .
Постарайся удерлаівашь своихъ товаршцей ( )
праздыосгп п іпалосш . Я чигпаю книгу ( ) скук .
Онъ спасъ эіпого человѣка ( ) болыіі урои . Мой другъ боленъ горячкою ( ) ж^сяіок про- сшуд .
Несчастный человѣкъ удаляется ( ) обіцесшв людей.
Посгпарайсл воздержпваться ( ) гнѣв и злоб . Во всякомъ случаѣ уклоняйся ( ) зл и грѣх , У него распухла щека ( ) сильн ушяб . Разныя болѣзнп иронсходятъ ( ) невоздерл;ані . Отшши ( ) ребенка эту игрушку. Это имѣніе огпняли ( ) неправ владѣльц ,
18і) Упошребпшь противоположные предлоги.
Далсколи отъ Москвы ( ) Твер , а ошъ Твер ( ) Новгород ?
Этого человѣка всѣ любяшъ ( ) стар ( ) мал
Мы шли ( ) одіюго сосѣда ( ) друг
Эша веревка протянута ( ) сшѣн ( ) забор .
В о п р о с ы.
411. Что означаетъ предлогъ no съ дашелышвхъ па- дежемъ? (§ 133. ХП. а.)
412. Когда полагаешся оный? (§ 133. XII. 1.)
413. При какпхъ числительныхъ пменахъ полагаегпся съ снмъ иредлогошъ падежъ именителвный ? (§ 133. XII. і.)
414. Чшо означаетъ сей лредлогъ съ предложнымъ ладежемъ? (§ 133. XII. б.)
415: А съ вяндіпелвпымъ? (§ 133. XII. в.)
3 а д а г и. 182) Уполіреблть предлогь no.
Кулики расхаживаютъ ( ) болош .
Шаръ катишся ( ) ровн пол .
Солдаты размѣщевы ( ) обывательск дом
Коровы и козы ходятъ ( ) влажн луг .
Дѣтп бѣгаютъ ( ) двор и ( ) сад ,
Птицы сидятъ ( ) дерев .
Звѣри живутъ ( ) лѣс .
Ручыі текутъ ( ) скат гор .
Сей мореходецъ долго плавалъ ( ) Балиійск ыор .
Л заплашидъ за каждую изъ сихъ дынь ( ) одц
рубл , а за арбузы ( ) полшин . Въ каждой изъ двухъ комнашъ ( ) ковер . Въ стойлѣ ( ) дв лошад .
Въ эшихъ домахъ понѣіцено ( ) чешыр солдат <
Въ келльяхъ живушъ ( ) тр черниц .
Онъ плачетъ ( ) браш .
Эшо сдѣлано ( ) ваш приказаві .
Сосѣдушка, я сытъ ( ) горл .
Въ кал;дой карешѣ сидѣло ( ) четыр гост .
Мой братъ идетъ ( ) улиц .
Гуляете ли вы ( ) сад ?
Зимой дѣши кашаютея ( ) лед .
Дай каждому ученику ( ) пер и ( ) карандаш .
Онъ носитъ пірауръ ( ) сво бращ .
Мой шоваршіуъ гаоскуешъ ( ) ощечесшв .
Мы рабопіали съ перваго ( ) пяіп числ Августа. Вы служили съ Новаго года ( ) Свлт недѣл .
В О 71 р о с ы.
416. Что означаетъ предлогъ подЙ (подо) съ впнн-
телышмъ падежемъ? (§ 133. ХШ. а.) 411. Каяой есшь нротивопололінын ему преддогъ? (§ 133. XIII. а.)
418. Чшо ознатаешъ опъ съ творительньшъ падежеыъ? (§ 133. XIII. б.)
419. Какой есхпь яротивоположнът сему предлогъ ? (§ 133. XIII. б.)
420. Чшо означаешъ сейпредлогъ лногда? (§ 133. XIII. б.)
421. Какой есгпь нротлвоположный предлогъ предлогу 7іод& сътворнтельнымъ падежемъ? (133. XIII. б.)
3 а д a z и.
183) Уношребишь предлогъ подъ.
ГІовозка бысшро кашится ( ) гор .
Уставшій страпликъ сѣлъ ( ) гуспі лип .
Уставшій сшраняикъ сидипіъ ( ) гуспх лиц .
Положи бумагу ( ) кпиг .
Бумага лежипгь ( ) кпиг .
Домъ построенъ ( ) гор .
Мы состоимъ ( ) разн вдаст
Вы Лііівсте ( ) крыш .
Кошка легла ( ) лавк .
Кошка лежитъ ( ) лавк .
Вывѣска виситъ ( ) окп
Вывѣска повѣтела ( ) ОКІІ
Моя деревля леліишъ ( ) Москв .
Крѣпко ли осповаціе ( ) эт дом ?
g5G
Брось эпіу бумагу ( ) сшол , Пусіпь ода лежитъ ( ) сшол
В О 71 р о с ы.
422. Чшо означаетъ предлогъ предй (лредо, 7іередь) съ вшштелыіьшъ падежемъ? (§ 133. ХІѴ а.)
423. Чшо означаетъ онъ съ ліворшпельньшъ наде» жемъ? (§ 133. ХІУ. а. б.)
3 а д а г и.
184) Употреблть лредлогъ 7іредъ.
Предсшань ( ) судь . Стоы ( ) враг
He унижайся ( ) человѣк недосшойа ува- женія.
Домъ построенъ ( ) сад Заборъ сдѣлаігь ( ) роіц . Знаешь лп піы, ( ) к ты стоишь? ( ) дом простираешся зеленый лугъ. Оцъ явился ( ) начальник
В о іі р о с ы.
A
424. Чшо озпачаегпъ предлогъ 7гри? (§ 133. ХУ.)
425. Что озлачаетъ лредлогъ про ? (§ 133. ХУІ.)
426. Чпхо означаешъ предлогъ С7івозъ? (§ 133. XVII.) 421. При какпхъ глаголахъ упохпребляется предлогъ
сивозъ?
і
2Й7
3 a д a z u.
185) Улогпребнть предлогп npu, npo и сквозъ.
Эшотъ человѣкъ былъ ( ) смеріп . Часовой сщоитъ ( ) будк . Давно.ли вы находитесь ( ) св мѣсгп ? Онъ долго служидъ ( ) Двор . Сія школа учреждспа ( ) Уішверситет . Каршинка сія находитсл ( ) книг . Онъ служитъ ( ) Начальник второй дивизіи. Я находился тогда ( ) мо отец . Мой братъ хранитъ спокойствіе духа ( ) вс непріяптност въ жизни.
Очень худо говорягаъ ( ) эпі молод человѣк Дурная слава прошла ( ) мо шоваршц . Сказагоь ли вамъ сказку ( ) бѣл бык ?
Вода пробивается ( ) рыхлый камень. Мои братья протѣснились ( ) шола . Воинъ сей храбро пробился ( ) непріятельск сил .
За Царя нашего пройдемъ ( ) огн и вод . іЧернила прошекаюшъ ( ) эпі тонк бумаг . Дождь вымочилъ мсня ( ) толсщ шуб . Вѣтеръ продуваетъ ( ) деревяп стѣн . Пуля проиіла у него ( ) лѣв рук . Онъ ошвѣчалъ мнѣ ( ) слез . Лучъ солнечный проницаетъ ( )вод . Я смотрю па моего товариіца ( ) замочн щедочк .
В о п р о с ы.
428. Чіпо озлачаелгь лредлогъ са съ родишельнымъ ладежемъ? (§ 133. ХУІІІ. а.)
429. Какой есть противопололшый сему ііредлогъ? (§ 133. XVIII. а.)
430. Когда употребдяешся предлогъ cs съ родитель- ныдгь падежемъ ? (§ 133. XVIII. а.)
431. Чшо означаепгъ еей предлогъ съ винительньшъ паделіемъ? (§ 133. XVIII. б.)
432. Чгпо означаетъ онъ съ творпшельньшъ паделіемъ? (§ 133. XVIII. б.)
433. Въ какпхъ случаяхъ упошребляешся предлогъ съ съ творпіпельньшъ падежемъ? (§ 133. XVIII. 1.)
434. Кахой есіпь проітівоположный ему лредлогъ? (§ 133. XVIII. 1.)
3 а д a z и. 186) Употреблть преддогъ СЙ.
Книга упада ( ) сшол .
Пшіща слешѣла ( ) дерев .
Кровельщикъ свалился ( ) крыиі .
Я снялъ бумагу ( ) лолк .
Вода шечетъ ( ) кровл .
Флагъ уяалъ ( ( башн .
Онъ сошелъ ( ) крыльц .
Шляпа слешѣла ( ) голов .
Каршина упала ( ) гвозд .
Собака бросилась ( ) берег въ воду.
Сія рѣка течетъ ( ) высок гор
Сія Держава сошла ( ) высок сшелея .
Сними яовязку ( ) голов .
Вотъ дыпя вѣсоыъ ( ) пуд . Я прошелъ ( ) верст пѣшкомъ. Эта собака будеяіъ ( ) коров .
Россія граничптъ въ Европѣ ( ) Норвегі , Шве- ці , Балліійск мор Прусс , Австрі Европейск. Турі^ и Черн мор
Россія два года вела войну ( ) Персі it дваже года ( ) Турц ; ( ) перв изъ сихъ Госу- дарсгавъ она заключила миръ въ Туркманчаѣ, a ( ) послѣдіі въ Адріанополѣ. Рішляне долго воевали ( ) Карѳагеняц Берегись знакошішься ( ) певоспигаани люд Вчсра познакомился я ( ) тво товарищ и
( ) его сесшр . Мой сосѣдъ встушілъ въ споръ ( ) сво іпова-
риш, объ имѣпіи. Твоя сесшра пошла ( ) мо прогуляться. Имѣю чесшь поздравигаь васъ ( ) Нов год Быкъ есть живошное четвероногое ( ) рог и
( ) раздвоепя копыт Ояъ сшилъ себѣ кафтанъ ( ) пребольш карман . Вошъ человѣкъ ( ) больш ум ! Онъ купидъ деревню ( ) пашн и луг . Мои брашъ служитъ ( ) похвальн усерді и
необыкновенн ревносгп . Воіпъ дерево ( ) лисш ' но безъ цвѣтовъ. Онъ носитъ шляпу ( ) бѣд султан Эта комната ( ) пяніь дверь . Купи сѣраго сукна ( ) красн крапии Поѣшь хлѣба ( ) соль , Выпей воды ( ) вино . я ѣду въ Тверь ( ) браія и сесшр . Помири моего друга ( ) его дяд . Подѣлись ( ) бѣдн товарищ Зиакомъ лп шы ( ) эщ Профессор Совѣтую гаебѣ познакошшься ( ) почніеян че- ловѣк
Живя въ деревнѣ, язнался и водплъ хлѣбъ содь ( )
миог добр сосѣд Вчера повстрѣчался я ( ) сво давнишн эна- комц
Я яолучилъ ошъ него письыо ( )дейьг .
*
В о п р о с ы.
435. Чіпо ознаяаетъ предлогъ у? (§ 133. XIX.)
436. Чшо означаетъ предлогъ грезъ? (§ 133. XX.) 43". Посдѣ хакихъ глаголовъ полагается предлогъ
ѵрезб? (§ 133. XX)
3 а д a г и.
181) Упошребить предлоги у п ърезъ.
Мой брашъ учится ( ) знамениш Профессора. Другъ мой живетъ ( ) Краси мосш , a сестра
его ( ) Шеспі лавочекъ. Свое горе есшь ( ) всяк Скажи, ( ) к выучился шы писашь, ( ) мое отц много заботъ. Закажи себѣ платье ( ) хорош лортн Этотъ чѳдовѣкъ ошиялъ имѣніе ( ) сирощ . Эшотъ ученикъ живешъ ( ) сво дяд Товаръ сей продается ( ) знаком вамъ купец .
Перейди ( ) мост .
Армія наша перешла ( ) рѣк Дунайчі Висл ,
Войско переправилось ( ) озер .
Мальчикъ перескочилъ ( ) веревк и бревн .
188) Пополнить недонисанныя окончанія словъ it упошребнть предлогн съ набдюденіемъ правилъ согдасованія и унравленія словъ. і
Колюг роза *),
Жить быть Царь. Царица, жена онъ, бышь добр , пре- красн ; онъ жиіпь другъ ( ) другъ счастдиво, но не имѣшь
- (•) Въ сей мдачѣ глаголы поставлспы въ неокопчателыісшъ накдоие- іни-, имена й мѣсшоименія существнтелыіыя въ нмсинтельиомъ падсжѣ, а прочіл мѣсдаоименія н имеиа прилагательныя недопнсаііы, дшпя и очепь ( ) эга грустшпь. Однажды Царица си- дѣшь ( ) берегъ свѣтл источпикъ и плакать; вдругъ вы- ползть ( ) онъ ( ) вода ракъ ; онъ сказащь онъ : „Царица, lie плакать! ( ) шы скоро быть дочь!" Царица удивишься, хотѣшь поблагодаришь добр ракъ, но онъ уже опять уползши ( ) вода. Его обѣіцаніе исполнщпься: Царица ( ) сам дѣло роднть черезъ нѣсколько время дочь. Обрадо- ваніі Царь дать великодѣпн праздпикъ, ( ) котор по~ звать и водшебница . Но , ( ) несчастіе, ( ) Царь бышь только двѣнадцаідь золош іпаредка, а волшебница бынгь ілринадцашь: и ( ) эт причипа одн ( ) онъ не мочь позвашь ( ) праздиикъ царск. . Волшебница, прощаться (прич. наст.) съ Царь, захошѣшь осшавишь даръ ново- рожденн Царевна. Одна сказать она: быть добродѣшельн , друг — быгаь прекрасн ; одіш слово , онъ одаришь онъ вс совсршенство душа и тѣло. Но вдругъ явишься ніри- надцаіл волшебница. Онъ сказать ( ) досада: ,,ліы не хо- тѣніь яозваліь я ( ) нраздникъ, за эіл Царевна ваш , на плтнадцаіп годъ жизнь уколоться вереліено, и шотчасъ умерешь." И олъ исчезяушь. Но ( ) счасіліе, яіолько одинад- цашь волшебница успѣгаь одаришь Царевна; осніавашься двѣ- надцаіл , и онъ сказашь огорченн родитель: „утѣшиться, другъ мо : дочь вапі не умереіль, а ліолько догрузишься ( ) глубок сонъ, котор продолжиться сшо дѣто; допіомъ онъ лроснушься и быть счастдив У
Но Царь надѣяться спасши мил дочь сво : онъ нрика- зашь строго, строго, чшобы ( ) вс онъ царсшво не быть ни одн веретено. Царевна выросіли, и сдѣлаться чудо красоша. И онъ пойщи уже дяшнадцаін годъ. Чгао же слу- чіішься? Однажды Царь и Царпца куда-шо уѣхаіль. Царевна осшащься одн ( ) дворецъ. Онъ вздуыаться осмотрѣшь онъ- Переходить (прцч. наст.) ( ) горница ( ) горница, она пю- дойши ( ) маленьк дверь; отворишь онъ3 . увидѣяіь предъ себя узеньк дѣсшница; эша узеньк лѣсганица весшь ( ) высок башня; Црревна пойтп ( ) ступень, и наконецъ очушиліься ( ) маденьк горница, въ котор сидѣть ста- рушка и ирясть. Царевна не иопугаться сшарушка: но по- дошпи ( ), олъ смотрѣть нѣсколько минута ( ) олъработа; наконецъ сам вздуыать прясть, по только чшо взяться ( ) веретено, то вдругъ покодоть ішъ себ рука, упаспіь и по- грузиться въ глубок солъ. ( )эш минутавесь заснуть: ц Царь и Царица, когпор уже возвратіппьСл шотчасъ ( ) дворецъ, и придворп , и служишедь, н царск гвардія; за- снушь и лошадь ( ) царск кошошия, п голубь ( ) кровдя и собака ( ) дворъ/и муха ( ) стѣла , и даже огоиь, пы- лавщ ( ) очагъ, зашнхнушь и стапіь нсподвижи ; и жарк пересшать жариться, и поваръ заснуть, схвашить (прич. прош.) ( ) ухо поварелокъ, кошор урошіть кастрюдя; и повариха заснушь, не дощипать (прич. ирош.) курица, и весь стаіпь ліих , тих , яакъ будшо ыершв , и вдругъ поднягаься ( ) зеыля гусгп терновникъ, кошор окрулшшь весь царск. дворецъ , и вс окрестность пѳкрышься дремуч дѣсъ.
Прошло миого дѣто, лнкто не ыочь приблизигаься ( ) за- мокъ; лѣсъ быть яепроходим , бытыіепристуші . Всѣзнагаь, чшо ( ) глубина лѣсъ находиться дворецъ; чшо ( ) дворец бышь очарованн Царевпа, и онъ прозвапіь Іхолюг роза\ ибо онъ бышь прекрасл , какъ роза, до кодюч терновникъ не допускашь никто оаъ увидѣть. Бышь нѣсколько смѣд юноша; опъ ошважишься войіпи ( ) густота дѣсъ, но ни один изъ онъ оттуда ие возврашишься: весь погибнушь ( ) кодюч шерновішкъ, сшараться (прич.иаст.) пройти ( ) онъ ( )очаровапн замокъ. Пройти сто лѣшо. Однажды ыимо дрему- ч лѣсъ, ѣхать прекрасн царск сынъ; и один сшаричекъ начать разсказыващь ОІІЪ, какъ оиъ слышагаь ( ) св дѣдъ, чшо въ эга лѣсъ быгпь замокъ, чшо ( ) замокъ быгпьЦаревиа Колюч роза, и что егце ішкто не мочь прололшшь ( ) ош> дорога сквозь часш дѣсъ и кодюч терновштъ. Царск. сынъ де испугаться терновникъ, и рѣшыться избавишь Царевда Колюч роза. Олъ поворотить коль сво ІІ въѣхашь ( ) гул^ила темц дѣсъ. Но лѣсъ быть уже пе гаемл и не сшрашл . На вѣточка пѣть годосист птица; вездѣ жур- чагаь быстр ручеекъ, и воздухъ паполпел быть запахъ цвѣшъ. Царевичъ подъѣзжать ( ) терлов ограда: окъ сам ( ) оиъ разстушшься, и выѣсто густ терлов- никъ, увидѣть онъ ( ) себя кусшъ бѣд роза. Онъ при- б.шзишься ( ) замокъ, взойгпи ( ) обшири дворъ: ( ) дворъ сшояшь осѣдланн лошадь и спать; кругомъ онъ лежагаь спящ собака; ( ) дверь спашь часов , оперегпься (прич. црош.) ( ) копье; ( ) кровля спашь голубь, спрятать (ирич. прош.) головка ( ) крыло. Одъ войти ( ) дворецъ: ыуха спать ( ) сгпѣиа , огонь спагпь ( ) очагь, ( ) очагъ
сптояшь сонн поваръ, держать (прпч. наст.) ( ) ухо соіш поваренокъ ; а подлѣ онъ сидѣшь соіш повариха ( ) полу- ' ощипаіш курица. ( ) сам дворецъ увидѣшь онъ спяіц придворн : одіш спать сіпоять, (прич, наст.) друг си- дЬшь (прнч. насщ.), ин глядѣть (прпч. наст.) ( ) окн ; наконецъ онъ увндѣшь спяіц Царь и спящ Царица, и вс быть шакъ ших , что опъ ІІОЧЬ слышашь собственц сво дыханіе. Наконецъ, ( ) узеньк лѣсшница, взойтн оцъ ( ) башня: тамъ, ( ) под , лсжать Царевна, Колюч роза, пре- красн , какъ день, н спяіц глубок сонъ. Красота онъ пгакъ поразить Царевичъ, что онъ не мочь удержаться, и
поцѣловать ее върозов губка Она ошкрыть глазъ, и( )
эт минуша вес проснушься — и Царь и Царица, и весь придворн , и лошадь, и собака; голубь заворковапіь, ыуха полетѣть, огонь запылашь, поваръ начать драшь ( ) ухо поваренокъ, повариха начашь щипашь сво курпца. — Царевичъ сойти С ) башня ( ) Царевна. Царь и Царица онъ встрѣ- гапть, и ( ) шош же деиь быть свадьба, ІІ Царевна Колюч роза быть счастлив ( ) нрскрасл лужъ сво , и быть счасшлнв долго, долго.
189) Перевеспт на Русскій языкъ.
L a Fc е. г
Une veuve avait deux filles: Гаіпёе ressemblait a sa mere et de visage et d'humeur; c'est-a-dire , elle etait
Одинъ вдова имѣшь два дочь: сшаршій быть похожій на свой мать и лице и нравъз то быіпь: оиъ быть такъ же дурной и такъ же здой, какъ онъ ыашь. Никшо не любишь онъ; весь
aussi Iaide et anssi mechante que sa mere. Personne nc les aimait; tout le monde les fuyait. Laeadette etait belle et bonne. Tout le monde l'aimait. Mais sa mechante mere et sa mechante socur la detestaient; elles la grondaient sans cesse. Elle seule devait travailler dans la maison , chauffer le poele, balayer les chambres, faire la cuisine. La pauvre enfant pleurait du matin au soir , mais elle n'etaitpoint pares- seuse dans son ouvrage ; elle etait obeissante, patiente, el; tout cela etait inutile, car elle ne pouvait contenter en rien sa mechante mere et sa mechante soeur.
Cliaque jour cette pauvre enfant etait obligee d'aller avec une grande cruche chercher de l'eau a un bois voisin, ou se trouvait une source pure. Un jour elle etait allee, selon son habitude, a cette source. Le solcil etait tres-ardent. Apres avoir rempli d'eau sa cruche, elle s'en retournait a la maison. Tout-a-coup elle voit devant elle une vieille femme.
опгъ онъ бѣгашь. Менынойже бышь прекрасный и добродушныи. Весь онъ любишь. ІІо здой мать и здой сесшра онъ ненави- дѣть; безпрестанно бранитьз одшіъ онъ должный быть рабо- шать въ доыъ, топигпь печь, местп горшіца, стряпашь иа кухня. Бѣдняжка плакать съ ушро до вечеръ^ но не лѣниіпься работать ; быть послушный, шсрпѣливыи, и весь тотъ быіпь напраспый, ибо ничшо не мочь угодить иа злой машь и на злой сестра своя.
Ежедиевцо этошъ бѣдный дѣвушка должный быть съ боль- шой кувшинъ ходить за вода въ ближній роща^ въ который находиться чисшый источникъ. Однажды пойти онъ, по обык,- новеніе, къ эшогаъ источникъ. День бышь очень жаркій. На- полнить (прич. прош.) кувшинъ вода , онъ возврап^аться до- мой. Вдругъ видишъ передъ себя сшарушка. „Дитя мой!" сказашь онъ старушка: ,;дать я напиші>ся.<£ — ,,Съ охогпа^ ба- бушка!" сказашь дѣвушка: ;,вопіъ! напитьсяіі1'—И онъ подашь старушка кувшинъ. Старушка отъ слабость сѣсть на трава, а мододой красавив;а сшать передъ онъ да колѣдо, и осшо- „Mon enfant," lui dit cette vieille: ,,donne-moi a boire. Je „siiis fatiguee; j'ai. bien chaud." — ,,A.vec plaisir, ma bonne „mere," lui dit lajeune fille, ,,tiens , bois!"
Et ellc lui presenta la cruclie. La bonne femme s'assit sur l'herbe de faiblesse, et. la jeune fdle se mit a genoux devant elle , et soutenait doucement la cruclie , pendant quelle buvait. ,,Je te remercie, ma petite," dit la vieille apres avoir bit. „'Je vois que tu es une bonne, uneaimable „enfant, et je veux te recompenser pour ton honnetete. „Sache que je suis une fee , ct que j'ai pris a dessein la „figure d'une vieille femme, pour te mettre a lepreuve. „Je suis ravie que tu sois si bonne, et voici ce que je „veux faire pour toi. Chaque fois que tu prononceras une „parole, il sortira de ta bouche ou une belle fleur, ou une ,,pierre precieuse, ou une grande perle. Adieu, ma petite „amie." Et la fee disparut.
La belle fille retourna au logis. ,,0u as-tu etc si long- „temps?" lui demanda avec humeur sa mere. ,,Qu'as-tu fait „si long-temps dans le bois?" lui cria sa mechante soeui'. — „Pardon, j'ai tarde'," repondit la pauvre enfant, et au
рожно поддерживать кувшинъ, пока ояъ пнть вода. „Благода- рить шы, мплый !" сказагаь старушка, напишься (прич. іірош.) „видѣть, что шы добрын ласковый дишя, и хотѣть ты на- градишь за іпвой услужливосшь. Знать же, я волшебшіца, и нарочно взягаь на себя видъ сгаарушка, чпгобъ ты испышать. Радоваться, что шы шакой добрый, и вопгь, что л хотѣдіь для піы сдѣлашь. Всякій разъ , когда шы сказать слово , изо роіпъ у іпебя выпасть или прекрасный цвѣтокъ, или драго- цѣнный камень, илн болыыой жемчужшіа. Просшить, дружокъ!'с И волшебница исчезнугаь,
Прскрасный дѣвушка возврашишься домой. „Гдѣ шы такъ долго быть?' спросигпь у ош> съ сердцс мать. „Что шы такъ долго дѣдать въ роіца?" закричащь злой сесшра. — „Виновашьш, замѣшкашься \'е ошвѣчашь бѣдияжка, и въ діошъ meme instant sortirent de ses belles lcvres deux roses, deux perles et deux grandes emeraudes. — „Que vois-je?" s'ecria la mere toute etonnee. Ce sont des fleurs! ce sont dcs pierres precieuses! Que t'est-il arrive?"— La jeune fille lui raconta naivement sa rencontre avec la fee, et pendant cela les fleurs , les diamants et les perles sor- taient de ses levres. — „C'est bien ," marmota la mere : „demain j'envcrrai au bois ma fille ainee, et il en sera de „meme avec elle." — Et le lendemain matin elle dit a sa fille: „Aujourd'hui c'est Loi qui iras chercher de 1'cau: prends ,,la cruche; mais fais bicn attention, si tu rencontres une „vieille femme a la source, donne-lui a boire etsois bien „honnete envers elle" — La mechante fille fron^,a le sourcil, prit la cruche avec humeur, alia au bois contre son gre, et gronda tout le long du chemin. La bonne vieille etait deja assise a la source. ,,Puise-moi de ,,1'eau, ma chcre, dit-elle a la fille; il fait chaud! je veux ,,boire."— Comment done! Je ne suis point venue ici pour „servir les vieilles rodeuses. Tu boiras bien sans moi. —
самый ыинуша съ прекрасный губа онъ скатиться два роза, диа жемчужина и два большой изумрудъ. — „Чшо я видѣшь вос- кликиушь удивленный ыать. „Эшо цвѣтъ! Эпго драгоцѣнный камень! Чшо съ шы сдѣлаться?" Красавпца простодулшо раз- сказашь оиъ о свой встрѣча съ волшебница, и между шотъ цвѣтъ, алмазъ и жемчугъ такъ ы сыпагпься съ губа онъ. ,,Хо- рошо же!"" проворчать ыагпь: „завтра послать въ poiqa стар- шій мой дочь, и съ окъ mo л;е быіпь." И на другой утро онъ сказать свойдочь: „ныиьче пойгаи заводаты: взять кувшинъ no смошрѣшь же, еслн всшрѣтигпь у источиикъ старушка, дашь онъ напишься, и приласкаться къ онъ хорошенько." — Злой дѣвчонка нахмуриться., съ досада взять кувшинъ, нехошя пойши въ роща, иво вся дорога ворчагаь. ■—Сгаарушка сидѣть уже у испіочникъ."—„Зачерпнуть я вода, мой милый!" сказашь онъдѣвочка: „жарко! хотѣть напиться/'—„Какъ бы не такъ!
,Commc tu es grossiere, lui dit la vieille; je te punirai. Des ;,ce moment, a chacune de tes paroles, il sortira de ta „bouche ou un serpent ou une grenouille," E!le disparut ct la median te fille courut a la maison, apres avoir brise sa cruclie de d'epit. „Que me diras-tu, ma fille?" lui demanda sa mere en la voyant de-loin. — „Je n'ai rien a „dire repondit la fille;" et tout-a-coup sortirent de sa bouche deux serpents et deux crapauds. „Que vois-je! „quelle horreur!" s'ccria la mere; mais c'est ta soeur qui „est cause de tout cela. Jc le lui ferai sentir!" Et elles coururent pour battre la fille cadette. Effrayec de leurs menaces, elle alia se cacher dans le bois, courut pendant long-temps, sans oser regarder derrlere elle, s'enfuit bien loin, et enfin s'egara. Mais ce fut pour son bonheur. Le ills du roi, qui s'amusait a chasser, se trouvait en ce mo¬ment dans le bois; il vit la jeune fille, qui, assise sur l'herbe, pleurait amerement. „Que t'est-il arrive ? pourquoi ,,pleures-tu, mon enfant?" lui demanda-t-il, en lui prenant
Л не за шо прійши сюда, чтобы услуживать сшарыГі бродяга. Напиться и безъ я." — „Какойже ты грубыи!" сказашь оиъ старушка: ,,я наказапіь ты. Съ эшотъ пора, прикаждый слово твой; выпадагпь у ты мзо ротъ іілп змѣя или лягушка.{,г — Оцъ псчезиушь, а злой дѣвчоика побѣжать домой, разбить (прпч. прош.) съ досада кувшииъ свой. — „Чшо сказать, ыи- лый дочка?" спросиіпь мать, увпдѣшь (прич. ярош.) онъ изда- ли. — „ІІе что сказагаь!" ошвѣчашь дочь, ивдругъ выскочить изо рогаъ ея два змѣя и два жаба. — „Что я видѣть! какой страхъ!" закричашь кать. ,,Но во весь этотъ виноватый твой сесшра. Я дашь опъ знашь." И оиъ броситься бить меныдой сесгпра. Она^ цспугагаься (прнч. прош.) угроза, скрыться въ роща, долго бѣжашь, не смѣшь (прич. насга.) оглянушся^ забѣ- жать далеко_, ІІ накопецъ попіерять дорога. Но эгаошъ быгаь къ онъ счастіс. Царскій сшіъ, который піушъ забавляшься охоша, иаходиться въ этотъ время върог^а; оиъ увидѣшь кра- doucement la main?— „Mon Dieu! comment ne pleurerai-je „pas! ma mere m'a cliassee de la maison." Elle parlait, ct les fleurs ainsi que les pierres precieuses soxlaient de ses levres rosces, et ses larmes se cliangehient en perles. „Que signifiecela?" demanda le fils du roi „D'ou viennent „ces fleurs, ces perles et ces pierres?" La pauvre enfant raconta au fils du roi ce qui lui etait arrive. Il en devint amoureux, et il 1 aima encore plus, parce qu'elle etait bonne et jolie, que pour ses fleurs et ses pierres precieuses. Il l'emmeiia avec lui, la presenla au roi, son pere, a qui elle plut oussi, et le roi permit a son fils de l'cpouser. Ainsi elle devint prineesse , ct a la mort du roi, lorsque sou ёроих monta sur le trone de son pere, elle devint reinc, et fut une bonne reine. Et sa mechante soeur, que lui arriva-t-il? Elle termina sa vie d'une maniere miserable, Sa mere, qu'elle fachait et irritait sans cesse, fut forcee de la chasser de la maison; personne ne voulut lui don-
савпца, кошорый, сидѣшь (прич. iiaem.) на іправа,горько плакашь, ,,Чшо съ шы едѣлашьея? 0 чшо гаы плакать, милый?'с спросишь онъ,взять (прич. прош.) окъ ласково за рука.—, Богъ мои ! каи я не плакать? матушка выгнать я изъ домъ." — Онъ гово- рить, а цвѣтъ и драгоцѣшіый каэіень сыпаться съ розовоІі онъ губъ, и слеза обращаться въ жемчужина. — „Чшо эшо зна- чііть?" спросишь царскій сынъ :— „огаъ чгао ѳшошъ цвѣтъ, жемчугъ и каыснь?*' — Бѣдняжка разеказать царскій сыкъ, - что съ оігь случишься. Онъ полюбишь опъ, и полюбить еще болѣе за аіо, что оиъ быіпь такъ добрьш и милый, иежели за оиъ цвѣшъ и драгоцѣниый кайень. Онъвзяшьоиъ съ себя, пред- ставишь оиъ Царь, отецъ свой , который онъ также понра- виться, и Царь позволишь сынъ нй ОІІЪ жецишься. ТакоІ образъ онъ сдЬдатьея Царевца, a no смерть Царя, когда оні мужъ взойти на отцовскій престолъ, Царица, и быть ЦаріЩі добрый. А злой еесгпра снъ ? Что сдѣдаться съ онъ ? — 0н> жалосшный образъ кончить свой жизнь. Мать, кошороі ош> безпрестанно сердить и огорчашь. принуждена бышь оя»
ner un asyle, et elle se caeha dhns uneT[foret, ou elle mourut bientot de chagrin et de faim.,
выгнашь изъ домъ; никшо не хошѣть онъ дашь приспганпще, п опъ скрышься въ ЛІІСЪ , гдѣ скоро умерегаь съ досада и го-
ЛОДЪ.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
О СОЧЕТ АНІП ПРЕ ДЛО ЖЕНІЙ. В О 11 Р О С Ы.
438. Чшо излагаегпся въ главѣ: О сочетанія предложе-
ній? (§ 134.) 43». Чшо есіпь сложное предложеніе? (§ 135.)
(Способъ, какішъ различаюшся просшыя и сдожныя предложепія, показанъ выше, на стр. ідЗ)
440. Какія могупгь быть простыя предложенія, вхо- дяпря въ составъ предложеній сложныхъ? (§ 136.)
441. Что есть главное предложеніе ? (§ 136. 1.)
442. Чшо есть прпдаточное лредложепіе? (§ 136. 2.)
443. Чѣмъ можно ошлпчишь прпдашочное опхъ главнаго лредложенія? (§ 136. 2.)
444. Чшо есть вводное лредложеніе? (§ 136. 3.)
..1
3 a d а г и.
190) Показать, какія предложенія ЕЪ нпжеслѣдующихъ примѣрахъ суть главныя, прпдаточньія лвводныя.
Сей городь ностроенъ на берегу рѣки, кошораявы-
ліекаешъ изъ ближняго озера. Живн умѣренно, довольствуясь малымъ. Человѣкъ, нелюбящій своего оілечесшва, не можетъ бышь ни добрымъ сьщомъ, ни вѣркымъ другомъ.
Если шы съ пользою упогпребишь юношескія свои лѣпіа, шо въ возрастѣ ыужества будепіь чедѳ- вѣкоыъ полезяьшъ и уважасыымъ.
Юяосшь есть время сѣянія, а въ старосяіп проис- ходияіъ жатва.
Свѣяіъ старѣетъ, говаривалъ дѢдъ мой, но не ум- иѣетъ.
Мнимая дпнія, проходян^аясквозьІІІаръ Земной, опіъ одного полюса къ другому, именуется, какъты увидишь изъ Руководства къ Географіи, земною осыо.
Егіштянс первые наблюдали шеченіе звѣздъ, раздѣ- лили годъ и изобрѣли Арнѳметику.
Въ несчастіп у иасъ мало друзей, но друзья сіл гаѣмъ драгоцѣннѣе.
Гремучая заіѣя имѣеліъ на концѣ хвоста своего, пи- шутъ путешественнііки, нѣсколько подвижныхъ колецъ3 коихъ звукъ извѣгцаеіпъ о ея близости.
Сердце неблагодарнаго подобяо пустой сніепи, ко- иорая съ жадкостію пьетъ падаюя^ій съ неба дождь, ноглощаетъ его, и сама ничего не произ- водиліъ.
Рано умирасяіъ толіъ, кто не успѣлъ сдѣлашь добра въ семъ ыірѣ.
Всѣ живоілныя и расшеяія, суя^ествовавшія на Зем- номъ Шарѣ со времени созданія его , извлекалл изъ сего Шара пищу для своего тѣла, и смер- тію возврая^аліі ему заимствованное.
Нс пріобрѣтая оныта, не обогаі5цаясь мыслями, че- ловѣкъ всегда осшается въ младенчествѣ.
Человѣкъ благодѣшельный нодобенъ солнцу, коліорое не шоргуетъ своиыи лучаки, а разливаешъ ихъ безъ тіцеславія пскуносліи, и когаорое никогда не требовало возмездія у пданетъ, идгь освѣ- щаемыхъ и согрѣваемыхъ.
Пребывая въблагодепсщвіи, гошовься къ бѣдствіямъ.
Скупецъ полагаепгъ счастіе и славу свою въ нако- пленіи сокровиіца, кохпорое еыу ни къ чему не служишъ.
Исщинное благочестіе возвыщаеілъ умъ, облагоро- лшваетъ сердце и укрѣпляешъ духъ.
Смергаь нещакъ сгарашна, какъ мыдумаемъ: эшотъ призракъ устрашаегаъ насъ въ иѣкоторомъ от- даленіи, и исчезаетъ, когда мы къ пеыу прибли- зішся.
ІІѢшъ порока, сказалъ одішъ мудрец коінорыйбы не походилъ на какую ипбудь добродѣтель.
.Докмаиъ, толкуя о иудрсстп говорилъ, что онъ заимслівовадъ ее у слѣпцовъ, которые не сгпу- пягаъ шагу безъ увѣренности, чшо ne осту- пятся.
Мудрецънепоколебішъ: бури свпрѣЕствуюгаъ вокругъ псго, но не могушъ его поколебать.
Мы завидуемъ человѣку, осыпаиному почесшями, не помышляя о томъ, какихъ лершвъ онѣ ему сшоили.
Форшуна кажешся слѣпою гаолько шому, кого она це осыпала своиии дарами.
Александръ, желая почтипіь Ипдѣйскаго ЦаряПора, возвелъ его вновь на шронъ, съ котораго шіз- вергъ его предъ піѣмъ силою орулая.
Въ. исіштной добродѣгаелинаходятся чисгаосердечіе п простодушіе, кошорыя легко можеыъ видѣть.
Человѣкъ, неимѣющійіш какихъ добродѣшелей, всегда завидуешъ достоинствамъ другихъ.
Краснорѣчіе поыогаешъ уіиу, и отъ ума заішсшвуешъ пособія.
Чѣмъ оіпличнѣе природныя сяособности чсловѣка,' ніѣмъ глубл'іе и неисцѣлимѣе разврашъ его.
ЬІа ласъ всегда смотрятъ два невидимые свйдѣше- ля: — Богъ и совѣсть. і
Квинтилліанъ справедливо говорилъ, что чисщаясо- вѣсінь стоитъ шысячи свидѣгаедей.
Хочешь ли освободиться отъ лепріятеля? поста- райся заслужить его дружбу.
Въ произведеніяхъ Природы есть величіе, когаораго Искусство достнгиуть не можетъ.
Великія свѣшпла, въ сравнеиіи съ которыми Земной Шаръ есшь малая песчинка, свидѣтельствуютъ объ огромности мірозданія и о могуіцесшвѣ Бо- жіемъ.
Орлы, какъ говорятъ . пріучаютъ птенцовъ своихъ глядѣть на солнце.
Исшинно свободный человѣкъ есіпыпотъ, которыш не зная ни сгпраха, іш желалій, повинуешся только своеыу разсудку и гласу Провпдѣиія.
Смершь не усгпрашаетъ добродѣтелыіаго, кошорый, будучи доволенъ своею жизнію, спокойно схо- дитъ съ позоригца свѣта, и говоритъ: я жилъ и спгарался іісполнить долгъ, возложсшіый на меня судьбою.
Если хочешь сдѣлаться честнымъ человѣкомъ, убѣ- гай злыхъ, знайся съ добрыми, и не предавайся лраздносши.
В о 7і р о с ъг.
445. Какія могутъ бытъ лрндашочныя предлоліенія? (§ 137.)
446. Что есть прндаточное предложеніе сущесіпвп- шельное? (§ 131. 1.)
447. Чшо есть дридаточное предлолі.епіе прддагатедь- ное? (§ 137. 2.)
448. Чшо есть придашочное предложеніе обстоятель- сшвенное? (§ 137. 3.)
3 а д а г и.
191) Отличиліь въ дримѣрахъ, приведеішыхъ при пред- >
ядущей задачѣ, придаточнщя предложейія, суще- сшвительныя, прллагательныя и обстояпіель- сшвенныя.
В о п р о с ы.
449. ІТосредспівомъ чего нрпводяшся между собою въ связь предлож.енія главныя д прддаліочиыл? (§ 138.)
450. Посредствомъ какпхъ союзовъ сочшіяіотся меліду собою главныя предложенія ? (§ 138. 1.)
451. Какіе союзы - ішедуются повшорншельными ? (§ 138. 1.) . ѵ .. n
452. Какпмъ образомъ слагаюшся прндаточныя лред- лояіенія йіежду собою? (§ 138. 2.) А съ главнымя предложепіямя? (§ 13S. 2.)
453. Посредсгпвомъ какпхъ союзовъ яроисходпілъ со- чллепіе дрлдаточныхъ яредложеній съ прядаточ- лызш же ? (§ 138. 2.)
454. Поередствомъ хаклхъ союзовъ проязводпіпся лод- чпнеліе прлдаточяыхъ предложеній главнымъллд друглмъ лрядаточяымъ ? (§ 138. 2.)
455. Посредствомъ какпхъ соіозовъ подчпяяются прн- даточныя предложенія суидествдшельн^ія? ("§ 13s. 2. а.)
456. А прплагателышя ? 138. 2. б.)
457. Какъ сокраидаюпіся нрядаточпыя прнлагательныя лредлояіенія? (§ 138. 2. б.)
458. Посредсшвомъ какихъ союзовъ подчпняются при- дашочяыя предлояіенія обсгпояшельсшвенныя? (§ 138. 2. в.)
459. Какъ сокрад^агошся придаліочньія обсгаояшель- ственныя преддояіенія ? (§ 138. 2. в.)
4G0. Какъ бываютъ нпогда составлены мѣстопменія
18
II союзы, копмъ подчиняются предложенія ярп- дашояныя? (§ 138. 2. в.)
461. Чшо именуеіяся періодомъ? (§ 139.)
462. Какоя яеріодъ ішеяуеіяся простымъ? (§ 139.)
463. А сложяымъ? (§ 139.)
464. Какъ дменуюшся главныя яредложеяія, составляіо- іція сложный періодъ? (§ 139.)
465. Какіе бываютъ періоды по янслу яленовъ? (§ 140.)
466. Посредствомъ яего соеднняюіяся между собою ялены періода ? (§ 140.)
461. По значенію своему какіе бываюшъ періоды? (S 140.)
3 сі д a z и.
192) Связашв между собою слѣдующія главныя предло- женія цосредсяівомъ сооіявѣтствуюііріхъ знаяе- нію яхъ союзовъ.
( Волга выходишъ изъ озера Селигера, < Волга яротекаетъ по многимъ Губерніямъ Россія. ' Водга впадаешъ въ Каспійское ыорз. г Лена впадаешъ въ Ледовишое море. і Амуръ впадаешъ въ Тихое море.
Мѣслцъ Лнварь содержишъ въ себѣ ліридцашь одинъ день.
Мѣслцъ Февраль содержишъ въ себѣ ліолько двадцашь восемь дней. Г Карлъ XII былъ великій полководецъ. ( Карлъ XII былъ побѣжденъ Петромъ Великимъ. ( Екалісрипа II не ушрашила ни одцой обласши Рос- < сійской.
( Екапіерина II присоединила къ Россіи многія богаіпыя
н обширныя страиы. г ІЯудрецъ доволенъ малымъ. I He сшрашится бѣдностн.
f Добрые люди въ бѣдноспш живушъ спокойно, і (. Злодѣи терзаюшся посреди богашства. ( Война опустошила сію страну. 1 Нѣкоторыя мѣсгаа охранились отъ сего бѣдствія. ( Мой брашъ любишъ Географію. \ Я ояень присгарастенъ къ сей Наукѣ. С Сей писашель сочинилъ пренолезиую кнйгу. ( Публика не ноняла ея. г Ллоди одарены разсудкомъ. { Живошныя дѣйствуюшъ яо инсшинкніу. /• Французы Въ 1812 году зяняли Мсскву. | Русскіе въ >814 взяли Парижъ. / Враги посшунали въ Россіи безчеловѣчно. ) Русскіе не нлашили зломъ за зло, ( Дѣлали добро побѣжденяьшъ врагамъ своимъ. с Я стараюсь успѣшь въ наукахъ. | Имѣю къ тому мало снособовъ. ( Мой учитель былъ боленъ яри смергаи. \ Онъ не умеръ. r Ha сѣверѣ бываегаъ хододяо 1 На югѣ сыро. ( Пвшербургъ великъ. \ Лондонъ больше.
!Онъ велъ себя хорошо Онъ учился прилежно. Онъ мало уснѣлъ въ наукахъ. ( Ученіе полезно. 1 Будемъ учиться. ( Мы гуляемъ по лугу. ( Вы гуляете по лугу. г Окна покрылись льдомъ. ( На дворѣ холодно. (" На дворѣ холодно. 1 Окна покрылись льдоагъ. ( Она долго гуляла ЕО солнцу ( Ояа загорѣла.
\
( Ты любишь верховую ѣзду. ( Я нахожу въ ней большое удовольсшвіе. С Береги здоровье
( ОІІО с-ъ трудомъ возстановляется. ( Ты слабъ.
\ Ты имѣешь нужду въ постороішей помошрі. f Я долго ходплъ по двору. ( Я озябъ. *
{
Персики поспѣваюгаъ цоздио. Абрикозы поспѣваюгаъ поздно. Дьші^ поспѣваюшъ рано. | Ты оптдашь миѣ кшігу. ( Ты заплатить за нсе деньгамн. Г Учепіс горько. { Плоды его сладки. \ Ты плачешь. (^Онъ смѣешся. Г Солнце освѣіцаеіпъ землю. \ Земля огпражаепгь лучи его. Г.Россія занимаешъ великое просгарацство. t Англійская Монархія довольно обширна. г Петръ Всликій завоевалъ у Шведовъ Лифляндію. | Онъ принудилъ пхъ къ другимъ уступкамъ.
Солнце озаряегаъ землю лучаші своили. і Добрый Государь милосшію живишъ сердца поддан- \ ныхъ,
( Великодушный человѣкъ не мсшишъ врагамъ своимъ. Онъ старается дѣлашь имъ всякое добро, Добрый человѣкъ за зло воздаешъ доброыъ. Злой плашитѵ злом.ъ за благодѣянія,
{
193) Подчинпть предложенія прндаточныясуЕцеетвя- ілелыіыя.
Я зпаю.
{
Чедовѣкъ смертенъ. Скажи мнѣ. Ты хочешь учигаься.
г Говорятъ. j ГІа Дворѣ холодво. ( Слыхалъли ты, (. Брашъ шзой пріѣхалъ. г Повѣрь мнѣ.
\ Въ жизни много ссшь хорошаго. f Ты хочешь знаіиь. 1 Умеііъ мой сосѣдъ ( Мы зііаемъ. (. Ояъ бѣденъ. ( Говорятъ. | ОІІЪ уыснъ. Л Кшо знаетъ. 1 Счасшлнвъ онъ.
Подчшшть предложеііія' придашочныя прилага- щельныя. / Человѣкъ заслуживаешъ уваженіе
\ исполцяетъ свои обязаняосши
) не дѣлаетъ никому зла
( — стараещся псмогашь ближяему'.
ІРоссія есшь Государсгаво знаменшпое
заключаетъ въ себѣ мяогія обширныя области
лежишъ въ трехъ часшяхъ Свѣша.
( Домъ очень хорошъ /
1 — купленъ вами.
( Бесѣдка яріяшна въ лѣшпее время
1 поспгроеяа въ саду.
j Чай прпвозится изъ Кншая • 1 — мы уцогпребдясмъ ежедневно. f/Дерсвня продана съ яубличнаго піорга
| принадлежигаъ сему помѣіцику.
( Письмо уже отправдено на яочгпу.
\ шы цаписалъ къ отцу своему.
( Ллоди безпрерывно скучаютъ
{ ничѣмъ не занимаются.
( Книги меня забавляюшъ I купилъ я въ городѣ»
Бошъ журналъ
издается ученымъ Профессоромъ.
Я купилъ кыигу.
— книга очень рѣдка. Ты живешь съ пріяшелемъ
— пріяшель гаебя очень любитъ. Судья всѣми уважаемъ^
наблюдаетъ правосудіе
заіцищаеніъ невпнныхъ
караегаъ порочныхъ
шилуешъ слабыхъ.
І
Несшоръ былъ монахъ
— Несшору мьі обязаяьі драгоцѣнныші свѣдѣніями о древней нашей Исторіи.
е Рѣка очень глубока \ — прошекаетъ въ семъ городѣ. е Бумага очень бѣда
— я купилъ бумагу. Время года именубшся весною
— во время года все цвѣтетъ. Война обогащаетъ одку страну
— опусшошаеліъ другую страну. с Люблю слушашь соловья
\ соловей поешъ въ лѣску.
( Дѣло вскорѣ Судетъ рѣшено, { — васъ занимаеяіъ. Учвникъ не заслуживаешъ похвалы
худо учишся. . 1
195) Сократтпь сіи прндаточныя црилагательныя лредложенія.
Человѣкъ уже сгпраждетъ
родишся на свѣшъ.
196) Подчинить предложедія придаточпыя обчлпоя- шельсшвенныя.
| Чедов
{ {
{
( Мой братъ обрадовался I — увидѣлъ своего друга.

( Живи уыѣренно
I желаешь жить долго.
с Ояъ душевно обрадовался I — увидѣлъ епоего отца. ( Подумай основашельно
( приступишь къ дѣлу.
с Я ломогъ бы тебѣ \ — іпы былъ сего досшоитхъ. ( Твой шоварищъ заиимался работою { — шы лѣнился. С Зяаешь ли шы шу сшорону.
1 въ стралѣ господствуетъ вѣчлое лѣшо.
191) Сократпгаь сіи придаточныя обсшоятельствен-
ііыя предложенія. 19S) Связать въ слѣдующей схпатьѣ гіредложенія по- средствомъ надлежатдіхъ союзовъ.
ПУТЕИІЕСТВІЕ ВОКРУГЪ МОСКВЫ.
Дпсьмо нзъ Кололши, от'б 14 Сентлбрл. Я обѣщалъ вамъ, любезный другъ, объѣздишь Московскія окресшности, ( ) сказашь нѣсколько словъ о томъ, ( ) уви" жу. Исполняю свое обѣщаніе; ( ) время, я пзбралъ ( ), не благопріятсшвуетъ живописи предметовъ. Осеныо хорошо си- дѣшь у камина , ( ) не скитаться; хорошо думать, ( ) не сиотрѣшь. He даромъ Русскіе браяяніся Сеншябремъ мѣсяцемъ! Уиыдый видъ ярироды располагаетъ шолько къ мелалхоличе- скпмъ Іереміадамъ, ( ) нѣтъ нужды дышать
шуиаиами () прятаілься въ коляскѣ ошъ дождя: плакашь стихами ( ) прозою всего лучше въ кабинешѣ. Бѣдные люди иои конечно яе доиимаютъ,ч.( ) можно по грязи ѣздигаь для удовольствія^ ( ) въ Кодомнѣ искать любопытнаго! — Наблю- денія вашего пушешествелника яе очсль важны: что дѣлашь ? Москва не Римъ.
Я выѣхалъ изъ своей деревни, не рапо, ( ) первымъ мо- имъ ночлегомъ было Кусково , нѣкогда сшоль извѣсшное Мо- сковскимъ жипіелямъ, ( ) ньшѣ оставнть ( ) забить (*). Оно
' э8о
можетъ упрекать п\ъ неблагодарностію! Бывало вслкос Воскрс- сенье, ошъ Мая до Авгусша, дорога Кусковская представляла улпцу мпоголюднаго города, ( ) карсша обскакивала карету, Въ садах^ гремѣла музыка, въ алелхъ іпѣснились людп, ( )Вс- пеціянская гондола съ разноцвѣтньшп флагааш разъѣзжала по гапхимъ водамъ болі.шаго сзера (щакъ можяо иазвігпь обшир- ныіі Кусковскій прудъ^ Спектакль дла благородныхъ, разішя забавы для аарода ( ) потѣшныс огіш для всѣхъ сосшавляли. ежеясдѣлыіыГі праздиикъ Москвы,. Роскошь можетъ бышь нѣко- торымъ образо&гъ почтсшюю, ( ) имѣешъ, своею цѣлію об- я^есщвеняыя •удовольствія. — Въ Кусковѣ два раза была уго- щаема Великая Екатерина. Зяамеяипшм пушсшествеішикъ, Графъ Фалькснштсйнъ (Имперашоръ Іоснфъ) , удивлялся тамъ сельскому ведіікОдѢпію Русскаго Боярпиа. Накоиецъ, къ чесшп ( ) славѣ сего поиѣсшья, должно вспомшіть, ( ) въ немъош- дыхалъ па лаврахъ герой Шерсмешевъ, ( ) ошечсство () Петръ Великій яе ішѣли враговъ. Память ( ) олѣды такихъ людей украшаютъ мѣсгпа лучше всѣхѵздакій всликолѣпиыхъ, ( \ J фашілія, ( ) Р-осеід можещь справедлцпо гор-
дпгаьсл Графомъ Борисомъ Пешровичемъ ( ) іпѣмъ добродѣ- шельлымъ Шоремешсвыиъ, ( ) ыучилъ Царь Иванъ Ва-
сильевичъ, желать>.(*)' узнашь, ( ) скрыщы его шіимыя со- кровпхца, ( ) ошвѣтствовалъ ему съ ведикодушною
крошсстію: Государь! л отправнлъ шсъ на тотъ сзчть a бяднымп!
Теперь Кусково можешъ завидовагаь Осшанкину, ( ) въ саыомѵдѣлѣ лучшс мѣстоположенісмъ; псрвое есшь сіпа- риниое помѣсшье ІІІереметевыхъ, ( ) вшорое досталось имъ ошъ Чсркасскихъ. Славіше Остаикияскіе ксдры прярланы пзъ Сибяри Княземъ Михаиломъ Яковлевиченъ Черкасскимъ; онъ былъ въ Тобольскѣ Губерпапіоромъ. — Вообще можио сказагаь, ( ) наши сшариГшые Болре длл сельскихъ ЖИЛИЩТІ СВОИХЪ не искади живошісныхъ ыѣсшъ, ( ) довольно въ окрестио-
стяхъ Москвы, ОДІШЪ Кирила Полусктовичъ Нарышкинъ умѣлъ выбрашь дчсравнснно^ Кулцсво на высокомъ берегу Москвы рѣки; ( ) предспіавдяется взору саішй величесшвеклыи ам- фишеашръ. У ласъ и лыиѣ обыкловёлпо думаютъ, ( ) въ дгрсвняхъ ладобно садить алеи, рыть лруды, сшроить бе- сѣдки; у всякаго свой вкусъ —. { ) я люблю тѣ мѣсша, ( )' для сзоей пріягпііосщя пе трс.буютъ ли какихъ иокусствелныхъ украшелій, Лгоди не богашре, лѣдивые , ( ) ыожсгпъ бышь и зіѣколіорые люди со вкусомъ присшануіпъ къ моему мнѣнію. Чего СІПОІІЛЪ Кусковскій прудъ? Хорошо взгллпуть иа лего; ( ) здорово ( ) жипгь Ла берегу сшрашной водялой массы, почпш яеиодвижлой ? Рѣка чисвдітъ воздухъ: большой прудъ лаполияетъ его гаолько врсдиою сыросшію. Кусковскіе сады, ( ) глаза мои впдали лѣкогда стрлько людсй, предсшавили мнѣ довольло печальШхъ мыелей! Таиъ, въ главной алеѣ, вы- сшавлялись прсжде всі. помералцовыя деревья пзъ оранжерей ; ола казалась уголкоыъ Испалін. Телерь всс удыло и пусігіо.
На другоп дель въ ю часовъ, л осшановился въ деревлѣ Люиерпахъ, ( ) пршіадлежала слашюыу Князю Меиьши-
кову, ( ) птелеръ Государсва, МельшпкоЕъ дазвалъ ее новы.т Преобратекскп.т, имелемъ мѣстла любизнаго Веліікому его Им- ператоруГ ) другу. Шіпръ III, битъ Всликимъ Кляземъ (*), же- лалъ лыѣть въ Люберцахъ се.льскій доиъ; ( )' его ле успѣли досгароишь, .( ) загошовлешши ыагаеріялы, ошвезеллые1 въ Мо- скву, послужили для сшроелія Воспишашельлаго Домг. К, j Руссиій ( ) дворялилъ, желалъ видѣліь мѣсто, ( j нра-
вйлось Пепіру III: одъ подлисалъ два указа, сдавние ( ) без- смершлыс •'... Я съ удовольствіемъ вошелъ л въ садъ, ( ) гулялъ пѣкогда Меньшиковъ, храбрьій, искусдыи Гелералъ ( ) еелпкіп гелоегьт въ нессастіи. Никакихъ слѣдовъ его лс оста- лось въ сей деревнѣ. Мѣсшоположеліе краснио, ( ) большой садъ, раздѣллть (**) .селеліе ла двѣ лоловины, даходится лодъ 'вѣдѣшемъ Коломелскаго управпшеля.
Отыьхатъ (*) всрсщъ 25, увидѣлъ я ла лравой сторолѣ Москву рѣку ( ) нѣсколько деревель, ( ) съ гослодскими
домами ( ) садами, образуюшъ лрекраслый ландшафщъ. Къ — ; — _
(*) Сокраіцешюе обстоятельствешіое предложеніе.
(**) Сокращеііпое прндагащелыіое предложеніе.
з8а
•ечаспгію — ( ) нарочно длл ыоего удовольсшвія — въ самую
зпу минушу проглянуло соднце ( ) исключить Вла-
димірскую лѣсную( ) скучную дорогу, ыоншо сказашь, ( ) наша древняя сшолица окруаіена со всѣхъ стороиъ пріятными мѣ- стами. — Вь селѣ Марковѣ я останавдивадся искать на берегу ]Иосквы рѣки окамеиѣлостей, ( ) оио славипгся. Мнѣ
удалось найпш пяшь ( ) шесгаь кампсй довольно замѣчатель- Выхъ цвѣтомъ ( ) видомъ; одипъ съ удішітелыіьшъ совершен- сшвомъ представляешъ кусокъ ржаиаго хдѣба.
Почши всѣ дсревии, чрезъ ( ) ѣхадъ я ошъ Куско-
ва до Колоыиы, принадлежашъ Графу Шереметеву. Извѣсганый ззъ Исторіи Бояринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ, одинъ лзъ первыхъ богачсй въ Россіи, ( ) имѣдъ дѣшей, ( ) огака- задъ ,Московскія ( ) Коломепскія помѣсгаья свои Фельдмаршалу Борпсу Петровичу, піогда ел^е молодому человѣку. Сей Боярииъ, ошъ измѣны казаковѵ, попался въ нлѣнъ Крымскимъ Ташаралъ въ і«бо году, ( ) 20 лѣшъ страдалъ въ тяжкой неволѣ. Осво- бодить ( ) миромъ, заключенньшъ Россіею съ Хаяомъ, он*ь жилъ ( ) погребенъ въ селѣ Чиркинѣ — ( ) я ночевадъ за дурцою зхогодою, С ) на другой дель къ обѣду пріѣхалъ въ Колоыну.
Желаепіе ( ) зпать, ( )и( ) построенъ сей городъ? ІІикіпо вамъ того ке скажепгь. Лѣтописи въ первый разъ упо- Зіинаютъ объ нсмъ въ коицѣ XII вѣка; онъ, можешъ быть, древяѣе — ( ) гораздо древнѣе Москвы. Вообіце имя Коломиы эстрѣчается въ Исшоріи по двумъ случаямъ: ( .) Таіпары зкгушъ ее, ( ) въ ней соОираеяіся Русское войско итши про- лшвъ Татаръ—( ) бывало всегда на большой равнинѣ, ( ) іпечстъ рѣка Сѣверка: мѣсто достойпое приыѣчанія длявсѣхъ любителей Исторіи! Тутъ Кяязь Димшпрій Доиской осматри- іадъ дегіоны свои, побѣдпть^) Мамая. Здѣсь ( ) онъ прими- ридся торжеспівенно съ Рязанскнмъ Князедіъ Олегомъ (чедовѣ- ЗІОМЪ сварливымъ ( ) безаокойвьшъ), къ пеудовольствію Бояръ «го, ( ) желали, ( )Димитрій наказалъ Одега. Пре-
лодобный Ссргій быдъ ихъ миротворщемъ. — Что касастся до имени города, ( ) его для забавы можяо произвести ошъ
славной Иіл^ліянской фамиліи Colonna. Извѣспгао, ( ) Папа Вонифашій VIII гналъ всѣхъ знащенигпыхъ людей сей фамиліи, ( ) С ) мпогіе изъ нихъ искали убѣжища ( ) въ другихъ земляхъ, ( ) въ другихъ часшяхъ Свѣгпа. Иѣкошорые ыогли уйіпи въ Россію, выпросишь у нашихъ Ведикихъ Князей землю, по- сшроить городъ, ( ) назвать его своимъ ішенещъ!! Писатели, ( ) утверждаютъ, ( ) Рюрикъ проЕСходитъ ошъ Ке-
саря Августа, ( ) ( ) осада Трои принадлежшпъ къ Славяя- ской Исшоріи, безъ сомнѣнія де яайдутъ лучшихъ доказа- ліельствъ! — ( ) мы не знаеагь, ( ) основалъ Колом-
ву, ( ) зиаеыъ ло крайней мѣрѣ, ( ) Великій Кпязь Василій Ивановичъ окружилъ ее каменною сшѣиою съ башнями. Улицы ( ) сшроеніе здѣсь не красивы, ( ) за то проыышлепость людей досшойыа влиманія ( ) похвалы. Давно извѣстпы Коломенскія фабрики, кумачныя, пологаняныя, шелковыя, ( ; ) съ нѣ- котораго вреыени размножились ( ) въ другихъ мѣстахъ кру- гомъ Москвы. Въ самыхъ маленькихъ деревелысахъ женіципы въ избахъ своихъ вьютъ шелкъ, ( ) мужья шкушъ платки, и проч. Мудрено ( ), ( ) многіе крестьяие начинаюшъ жить госпо- дами, опрятно, со вкусомъ ( ) даже роскошно ? Иностраніше путешественники могли ( ) удивпщься ихъ избытку, ( ) ішосшранцы смотрятъ въ Москвѣ большую пушку, разбпгаый колокллъ, ( ) не ѣздяпѵь по окрестныиъ дерсвнямъ. Надобно шолько задіѣшишь, ( ) богатѣйшіе изъ ПОДМОСКОЕНЫХЪ кресть- лнъ расколыіики: они не пьянствуютъ! — Всего извѣсшлѣе въ Россіи Коломепскіе сальные заводы: ихъ болѣе тридцащи. Сало отправллтъ ( ) за море, идетъ ло болылей частп от- сюда. Жителп шоргуютъ рогатьшъ скотомъ, закупаюпіъ его иа Дону, въ Малороссіи, солятъ мясо ( ) продаюшъ ( ) Въ Москвѣ, ( ) въ Пешербургѣ: ле удивишельпо, ( ) имя
мясника здѣсь почшеянѣе, яежели гдѣ нибудь! Коломна сла- мшся еще дблокаіш, вишнями ( ) другими плодааш; мы ѣдимъ нхъ въ Москвѣ. ( ) въ городѣ, ( ) въ окресппшхъ
деревняхъ я видѣлъ очель хорошіе сады,
Въ пягаи верстахъ отъ КоломнЬі впадаетъ Москва рѣка
въ Оку, среди глубокпхъ песковъ, Тугпъ построенъ монастырь,. ( ) возбудпдъ мос любопшпство своимъ именемъ: онъ
называется Толутвииымі. Разсказываюшъ по сшарому монаше- скому преданііо, ( ) на сеиь' ыѣсшѣ жилп нѣкогда разбойники, ( ) называли голыдьбою ( ), ^олыаш людьмй, ( ) ( .)
нхъ и&я въ течеиіс вреііени достадось монастырю въ наслѣд- сшвог' Воры не болдись всшарпну близосши городовъ, въ са- мыхъ окрестностяхъ Москвы иыѣли сгаапы, ( ) были лерѣдко ужаснѣе самыхъ чужеземныхъ деяріятслей. Есіпь ( ) мѣсто въ Россіи, ( )( ) преданіе пе сохранило памяіни ихг злодішствъ? Всѣ сгаариішыя сказки ( ) нѣсіш доказываютъ, ( ) они цар- співовали во время ига Ташарскдго. Въ.Голугпвинѣ монастырѣ три цсрквн, ( ) кельи всѣ каменныя. Сказываюшъ, ( ) онъ построедъ Сергіемъ Чудогаворцемъ ( ), въ XIV вѣкѣ,
Тамъ храямтся посохъ его. Прсліде сей монастырь былъ очсць богатъ.
Въ 25 версшахъ огпъ Коломпы находптся седо Дѣдлово, весьма досяіойяое любопнгасшва. Я давно жедадъ видѣліь его. Тутъ, въ царсілвоваиіе Михаила Ѳеодоровича, сшроидся фре- гапіъ ддя Годсшинскаго Посла, отправпть( ) Герцогомъ черезъ Россію къ Перспдсксшу Шаху. Олеарій онйсадъ сіе путеше- ствіе. Голсшшіцы пзъ Дѣдлова ноѣхали Окою ( ) Волгою въ Астрахань. Корабдь ( ), фрегатъ Царя Алексѣя Михайловп- ча, назвать (*) Орло.ш, и сжсгь (*) Сшеяькою Разинымъ въ Астрахаяи, строеиъ тамъ же, ( ) ботикъ Пет]эа
Великаго, дгьдъ Русскаго флота} прославить (*) Ломоносовымъ въ стихахь ( ) прозѣ, ( ) торжесшвеяно встрѣтптъ (*) въшз году большими внуками его, военньши кораблями въ Петербур- гѣ. ( ) яынѣ сшрояшъ въ Дѣдловѣ барки ( ) струги, на (
) возятъ хлѣбъ изъ Орла въ Москву, ( ) ( ) ходяшъ
Волгою до Астрахаіш. Самъ Псгаръ Ведикій сдѣлалъ для нихъ модсль, ( ) еіі^е показываюгпъ таыъ дюбопытнымъ, ( )
( ) уже давно не слѣдуіотъ. Л смотрѣлъ съ душевнымъ
удовольствіемъ на сей памяшникъ Великаго Имнератора.
Деревня Клинъ, ( ) была встариду наслѣдствен-
*■ ■ • I
яымъ помѣсгпьемъ фамиліи Романовыхъ" принаддежипіъ къДѣд- лову, Оио разселено вдоль низкаго берега Оки на великомт» ,пространствѣ, ( ) въ весекніс мѣсяцы задивается водою не- дѣлѣ на шесщь, ( ) жители другъ къ другу ѣздяшъ
въ лодкахъ. Въ неыъ около зооо. дугаъ ( ) три камешшя цер- кви. Крестьяне совсѣігь яочти не имѣютъ земли, ( ) бсгашы ошъ промысловъ.( ) строенія судовъ. ЕкатеринаВеликая пожа- ловала это славпое въ цѣлой Россіи село Господину Йзмац- лову.
СшрансшВія Mon, любезный другъ, не кончились; ( ) дурпос время заставляешъ меня ощсрочить нхъ до весны, То- гда надѣюсь еіце написашь къ вамъ нѣсколько писемъ, разу- мѣешся, нсторпгеских'6 '( )самыхъ проспгахъ. Ияогда, особливо въ ясный день, позводю себѣ быгаь ІІ маляромъ, ( ) не
живописцемъ; хшогда разскажу вайъ и какой ішбудь акскдояіЪ, ( ) не видумать ( ). Вокругъ -Мбсквьг живугаъ людн, ( )
мпого добрыхъ. (, ) вы прішадлежпще къ ссктѣ Двдкре Жаи- лисъ, ( ) не дюбишъ чувсгавительныхъ путешествеллп-
ковъ. пропхапіъ (*)милю, чшобы нашісагаь щомъ; '( )я
шѣю злои умысслъ искусить ваше терпЬніе/ ( ) прп перволъ случаѣ разсказать вамъ саыую жадную. повѣсть! На сей разъ будьте поксйны; возвращаюсь къ камину своей Подиосковлой.
Іхарамзннъ.

ГЛАВА 'ТРЕТІЯ.
ОтДѢЛЪНЫЯ Ш>АІШ.11 СіОСОСОЧІПШПЯ.
А. Вь ПРОСТЫХЪ ПРЕДЛОЛШіІЯХЪ.
В О 71 р -о сы.
I . .
Д68і Какія іМогупъ бышь предлож.енія no выраженію
'своему? (§■ і:4і.) 469. Чгпо есшь предлоліеіііе повѣсшвовательное, нля ушвердяшельное? (§ 141. 1.)
470- Чдто еспхь предлояіеніе вопроснтельное? (§ 141. 2.)
471. Какія лредложенія лротпвополагаюгпся вопроси- ліедьнымъ? (§ 141. 2.)
472. Чшо есть предлояіеніе повелительяое? (§141.3.)
473. Какія сугпь предложенія яредположнтелвныя ? (§ 141. 3.)
474. Съ каклми накдоненіяші я временааш совокуп- ляется союзъ бы? (§ 141. 3.)
3 а д a z it.
199) Оилпчпшь въ пижеслѣ дуюіцихъ лредложеніяхъ ловѣсшвовашельныя, вонросительныя, повелп- тельныя л предяололшшельныя. Будь здоровъ, другъ мой ! Какъ яіы полшваещь ? Я здоровъ.
Правдаліг, что. твой дядя болепъ ? У пего лихорадка,
Я лселалъ бы зпапхь, отъ чего олъ заболѣлъ. Ояъ заболѣлъ ошъ нростуды. Берегись и шы! Здоровье всего дороже.
Ты конечпо желалъ бы дожилгь до сгааросши. Гдѣ піы былъ вчера? Я ѣздилъ въ Царское Село. Чщо ліы тамъ дѣлалъ ?
'Навѣстилъ стараго друга своего. Какъ опъ неремѣ-
нился! Я сго пе узналъ. Огаъ чего эпіо 'произошло ? Отъ шрудовъ и заботъ. Неужели опъ мпого лірудшпся? Одъ иногда проводипгь цѣлыя лочи за работоіо. Да сохралишъ Богъ его здоровье! Дай Богъ ему миого лѣгаъ здравствовать! Онъ человѣкъ лолезпый и досяіоыный уваженія.
200) Исправигпь ошибкн въ слѣдуюгцпхъ предложе- ніяхъ.
Мпѣ можно бы пойти со двора, еслибъ я иыѣдъ
позволепіс. Эту комнату иадобно бы выкраскть. Вамъ должяо бы коячишь свое дѣло ранѣе, Вы бы должны на эпго сослаться. Дѣтямъ можно бы эшо простпшь. Мнѣ скучно бы это дѣлать. Досадпо бы мнѣ ие поѣхашь. Таиъ бы намъ очень весело.
В о п р о с ъі.
415. Какія суіпь главиыя и необходимыя части йр ед- ложенія? (§ 142.)
416. Всегда ли сіи части бываютпъ въ предложеяз іи 1
(§ 142.)
417. Когда опускается связка? (§ 142. і.)
418. Когда опускается имя сущесшвишельное? 142- 2.)
419. Когда опускаюгпся мѣсхпоииенія дичныя? (§ 142. 51.)
480. Что опускается въ предложеніяхъ, сдужаіфзх ѵь ошвѣшомъ ? (§ 142. 4.)
481. Какъ называютсл предложенія, въ иоихъ выра- жены всѣ главныя части? А шѣ, в*. хоихъ опу- скаешся хоторая либо пзъ главн7віхъ частеЛ ?
3 а д a z и>
201) Опуспхишь лишнія слова въ йрбдложепілхъ. Онъ есгаь мяѣ другъ. Я есмь вашъ всепокорпый слуіга. Ты еси веселъ, а сщъ есть печа,денъ.
Бы есше богапты, а опи суіпь бѣдны. Бѣдцосгпь не еегпь порокъ. Письмо есіпь напйсано и ошправдено. Мой брашъ быдъ бѣдепъ, былъ придеженъ п былъ счасптдив.ъ.
•Я поѣду въ Москву.
Знаешьли шьі, чшо я уводепъ огпъ службы? Дѣлай шы свое дѣло. ' Онъ сѣлъ за сгаолъ, опъ очшшлъперо понъ лачалъ писать.
Я прншедъ, я посмотрѣлъ , и я узналъ, въ чемъ дѣло.
Ты знаешь п гаы видишь, кпю есщь правъ. Ты вчера много ходилть, и ошъшого шы худо спалъ,
Чшо шы чпшасцдь ? Я чишаю Римскую Исшорію. Сколько шебѣ ошъ роду лѣгаъ? Мнѣ оіпъ роду че-
шырнадцать лѣпгь. Есшь ДІІ у тебя кпига?-— У мсия иѣпіъ книги. Жедаешь ди (шредѣлмться въ службу? Жсдаю опре-
дѣдишься въ службу. Вогаъ наша новая госпшяая комната! He хочешь ли шхрожнаго кушанья? Эіпого часоваго солдата вскорѣ смѣнягпъ. Я заказалъ платье своему портиому маспіеру. Ко мнѣ лріѣхалъ огаъ начальника ѣздовон курьеръ, і Пѣшій чедовѣкъ конному человѣку не тонаригцъ.
Сышый чсловѣш. голоднаго человѣка не разумѣепгъ. Злые діоди неволыш бояшся добрыхъ людей. Добродѣгпельішй чедовѣкъ пе страшигпся гоненія за
правду.
# |
В о, п р о с ъг,
482. Къ чему ДОЛЖ.НО относпшься мѣетоішеніе лшгное 07І& (она, оно, оіса. о/ш, отъ)? (§ 143.)
a8g
483. Егце чгпо доджно наблюдахпь при упошребленіи
сего мѣстоияенія? (§ 143.)
3 а д а г и.
202) Ислравить охшібкн лротивъ сего правила.
Я рано выѣхалъ изъ родителева дома; онъ меня любилъ искренно.
Повинуйся слову начальникову, и цѣни его мило- сши.
Цѣлый полкъ высшроился въ полѣ: они очень усша- ли ошъ похода.
Вотъ офицерова шляпа: онъ забылъ ее.
Я вырвался изъ материнскихъ объягаій; опа горько пдакала.
Вчера пришли ко мнѣ мой сосѣдъ и братъ его. Онъ былъ очень невеселъ.
Вядпшь ли кодокольшо и дереввю? Она очень хорошо видна.
Орлиный взглядъ очевь бысшръ;: они могуш» сиошрѣшь прямо ва солнце.
У меня болятъ зубы ; его надобно вырвашь.
Непріятсль напалъ на лагерь, во ихъ отразили.
Цѣлая рота переправилась чрезъ рѣку $ они были въ болыпой опасвости.
Начальникъ любишъ своего подчиненнаго, пошому, что онъ человѣкъ справедливый.
Машь этой дѣвицы живешъ въ бѣдносши: она до- стойпа сожалѣнія.
В О 71 р о с ы. 4S4. Бъ какомъ случаѣ употребляешся мѣсшоименіе
опредѣлигпельное: самый? (§ 144.) 485. Въ какомъ случаѣ упошребдяется мѣсшовменіе: самъ? (§ 144.) _
203) Исправишь оишбочное упошребленіе сихъ мѣсшо- именій.
Я живу у самого добраго хозяина. Я нанимаю кварпіиру у самаго хозяина. Я видѣдъ эту кяигу у васъ самыхъ. і Въ самихъ болыиихъ несчасшіяхъ не доджно уны- вагпь.
Самъ добродѣтельный иногда впадаешъ въ просшуп- ки.
Ты знаешься съ саиими безпорядочными людьми. Я пушешсствовалъ съ ниыи самыми. Саии пороки находяшъ у нѣкошорыхъ людсй изви- неніе.
Саыи Рішляне нерѣдко бывали пѳбѣждаемы, Сами храбрые народы терпѣли поражсніе. Саыъ умлый человѣкъ можешъ заблуждаться. Самъ звукъ голоса его пріятенъ. Я спрашивалъ объ эшомъ дѣлѣ шебя самаго. Ведикіе люди самые образуются. Ты самый согласишься со мною. Кто салый себѣ врагъ!
В о п р о с ы.
486. Когда употребдяется мѣсшоименіе возвратное: себл, вмѣсшо личныхъ: менл, тебя его? (§ 145.)
487. А пришяжателъное: сеой? (§ 145.)
488. Какое мѣсшоііменіе можегаъ бышь упошребдяемо вмѣсто пршпяжатедышхъ? (§ 145.)
489. Чего доджно пзбѣгашь при употребленіи словъ? (§ 1І6.)
3 а д a z it. 204) Уяошребцшь сін иравида на дѣл£.
agi
Я берегу меня ошъ простуды.
Ты ыучишь тебя за работою.
Онъ почитаешъ его умнѣйщииъ человѣкомъ.
Мы не щадимъ самихъ насъ въ службѣ.
Вы навлекли на васъ большую бѣду,
Ты едва ли уживешься съ самимъ шобою.
Досадно, чгпо онъ всегда говоришъ о немъ самомъ.
Ты сдѣлалъ эпто для щебя.
Вы, какъ вижу, недовольны саыкми вами,
Мы живемъ нро насъ.
Я продалъ мою деревню.
Онъ заложилъ его домъ.
Мы любимъ яашу родину. Пожалѣйше вашихъ друзей.
Насъ учашъ, чтобъ мы и враговъ нашихъ любили.
Знаете ли вы вашу должность?
Онъ иѣжно любилъ его сестру.
Подай мнѣ швою книгу.
Наши сосѣди не берегушъ ихъ лошадей. .
Кшо самъ свой врагъ ? Этотъ человѣкъ мой родсшвенникъ. Слуга этогпъ вашъ вѣриый другъ. Сей несчастный мой родной дядя. Этоіпъ дворянинъ мой сосѣдъ. Этотъ купсцъ нашъ пріяшель.
Когда шы воротишься ыазадъ ? Урокъ сей слишкомъ долго продолжаешся. Выйди воиъ изъ комнагаы. Я бывалъ въ иносшранныхъ земляхъ. Во весь сегоднишній день я не могъ удосужиться. Какое великое ыіюжество народа сшеклось на пло щади!
Въ сихъ кладовыхъ дежатъ богатыя сокровища. Вошъ убогій ниіцій!
Какъ хорошъ собою сей мододой юноша !
2Q2
Вотъ почшенныи старый старичекъ! Эша вѣсгаь всѣмъ извѣстна.
Б. Въ СЛОЯІНЫХЪ ПРЕДДОЖЕНІЯХЪ.
В о п р о с ы.
490. Какнмъ образомъ могутъ сливаться между со- бою сошіняемыя преддояіенія, какъ гдавныя, іпахъ н лридаточныя? (§ 147.)
491. Чпіо проясходпшъ въ семъ случаѣ съ равнымп частямп ? (§ 147.)
492. А съ разлпчныып ? (§ 147.)
493. Чего должно избѣгашь прп сліяміи предложеній?
3 а д а г и.
205) Слить между собою гдавныя предлоліенія.
с Сія рѣка очень быстра. ( Сія рѣка неспособна къ судоходству. / Санкгапешербургъ обшкренъ. J Санктпетербургъ многодюденъ. ( Саиктпетербургъ богашъ. г Ведикія добродѣтели рѣдкц. ( Превосходные таданты рѣдки. с Вы быди храбры. \ Мы будемъ храбры. ( Добродѣшель любезна. \ Добродѣшель ночтенна. .
Я служу усердно. J Я шружусь безпресяіанно. ( Я ожидаю награды. с Ты любишь забавы. ( Я любдю у.чсніе. г Сія книга насліавляешъ меня, ( Сія книга прияосищъ мн£ дользу.
{Сіе лѣшо было жарко.
Сіе лѣто было плодоносно.
Сіе лѣто не бшо прододжительно.
!Мой другъ желаегаъ ынѣ добра. Мой другъ даеіпъ мнѣ хорошіе совѣшы. Мой другъ угпѣшаетъ меня. f Я выѣхалъ изъ деревни въ десяшь часовъ ушра. { Я пріѣхалъ въ городъ въ восемь часовъ вечера. ( Я выѣхалъ изъ деревпи въ десяпть часовъ утра. ( Я пріѣхалъ въ городъ въ одиннадцать часовъ утра. ( Я выѣхалъ изъ деревни въ десять часовъ ушра. \ Я нріѣхалъ въ городъ въ десять часовъ ушра. г Я выѣхалъ изъ деревни въ десять часовъ ушра. | Я выѣхалъ изъ города въ десягаь часовъ утра. ( Я выѣхалъ изъ деревни въ десять часовъ уіпра. ( Ты выѣхалъ изъ деревни въ одипнадцать часовъ утра. f Я люблю Географію. \ Я прилежно учусь Географіи. f Этогаъ молодой человѣкъ забавляешъ меня. ( Эгпотъ ыолодой человѣкъ утѣшаетъ меня. ( Этошъ молодой человѣкъ забавляешъ меня. ( Этошъ молодой человѣкъ нравишся мнѣ.
Црплѣганіе. Правила слигаія предло^еній можно повгпорить при составленіи предложеній сложныхъ въ задачѣ 192. на сшр. 274. 206) Исправишь ошкбки въ слигаыхъ предложеніяхъ. Я-подарилъ книгу и похвалилъ моего товариіца. Разскажи миѣ эшо происшествіе, и тѣмъ позабавь. Мой сосѣдъ уступилъ свое имѣніе и оечасшливилъ
своего брата, Моя сестра отдала послѣднюю копѣйку бѣдной жен-
щинѣ, накормида и напоила. Мой братъ учишся и прошелъ всю Магаематику. Я знаю человѣка, котораго всѣ любятъ и говорлгаъ доброе.
Мой товарищъ любипгъ Географію, а всѣ ыы прочіе Исшорію,
Эша книга меня очеиь заьавляепгь и чрезвычайно яравишся.
Сія каршина написана знамелитымъ живописцемъ, a
эшоіпъ очеркъ его учелнкомъ. Я не чишаю Фрапцузскихъ, а тодько Русскія книги. Я ие ѣзжу верхоиъ, а въ кзретѣ. He елавь породу, а добродѣтслн человѣка. Избавь отъ лиганихъ хлопотъ и дай мнѣ отдыхъ. Я не купылъ буйагу, а карандаши. Положи на столъ и не уроіш эшихъ клигъ.
В о п р о с ъг.
94. Чшо должно лаблюдать пря измѣнепіи союза съ глаголомъ въ дѣелрпчастіе ? (§ 148.)
95. Можло ли выраж.ать дѣепрлчасшіемъ дѣйсгивіе лица, коего лапмепованіе поставлено въ датель- ломъ, а не въ лменптельяомъ падежѣ? (§ 148.)
3 а д а г и.
Юі) Указать п ^лсправпть ошлбкп лротпвъ спхъ правллъ.
Чишая книгу, сонъ пачалъ клонипгь меня. Купнвъ домъ въ прошедшемъ году, онъ сгорѣлъ въ ■ нынѣшнемъ,
Рисуя каряіинку карандашемъ, эгпа рабопіа ынѣ вскорѣ
наскучила. Очиншзъ деро, ояо оказалось шунымъ. Взявъ въ руки тросгпь, началось мое сіяранствіе. Оставивъ домъ родигпельскій, мнѣ было очеяь ілруд-
но жить въ свѣшѣ. — Уснувъ яослѣ нолуночи, мпѣ приспилсл сшранный сонъ.
Дождь, леаоргаивъ весь посѣвъ, мы ле будемъ имѣть хорошей жанівы.
Взявъ въ руки перо, письмо шошчасъ было имъ йа- писано.
Внявъ моеыу врошеяію, паспорпгъ мнѣ былъ выдакъ.
Обрадовавъ меня вашимъ пріѣздомъ, я не могу вы- разить вамъ свосго удовольсшвія.
Составивъ счетъ, ынѣможно будетъ подписать его.
Пришедши домой, миѣ должио сѣсшь за рабошу.
Окончивъ свои дѣла, мііѣ надлежитъ ѣхагпь.
Раздѣливъ наслѣдстзо между своими брашьями, ему досшалась самая малая доля.
Волга, нрошекая по разнымъ обласіляыъ Россіи, Каспійское море принимаешъ оную.
Живя въ обіцествѣ, наиъ должно сообразовашься съ принятыми обычаями.
Разрѣзавъ хлѣбъ вачасти, два куска досгаались мнѣ.
Цримѣры грамматигескаго разоора no праеиламъ Словосошненіл и Словопроизведепіл.
I.
Какъ соднце весною ояшвляехпъ землю, даруешъ ей тешоту и плодородіе: іпакъ мудрый насшавннкъ просвѣіцаетъ умы и образуетъ сердца свопхъ пи- ліомцевъ.
А. По правнла.т Словопроітеденік.
Ііаш. Слово одиосложное, первообразяое. Союзъ сравни- іпельвый.
Солнце. Слово двусложное (ударевіе па первомъ слогѣ), первообразное. Имя суіцесшвитедьное, нарицателыіое; вред- мегаъ веодушевленный; среднлго рода, едивственнаго числа,' въ имешішельномъ падежѣ.
Весною. Слово шрехсложное (ударевіе вавторомъ слогѣ), первообразное'. Имя существигаельное, варицательвое; вред- метъ умсшвеиный j жевскаго рода} единственнаго числа, въ швориіпельномъ вадежѣ.
Охпвллетк. Слово четырехсложное (удареніе на трешьемъ сло- гѣ), производлое ошъ словъ живчі жнвить. Глаголъ дѣйстви- шельный , предложпый; I спрял;елія 4 отдѣла ; лесовер- шеннаго впда, изъявительлаго наклояепія, насгпояіцаго времени, сдинсшвеннаго числа, въ 3 дицѣ.
Зе.нлю. Слово двусложное (удареніе на первомъ слогѣ), перво- образиое. Имя существителыіое, нарицательяое; пред- мегаъ неодушевленный; желскаго рода, единственнаго чясла, въ винпшелыюмъ падежѣ.
Даруетъ. Слово шрехсложное (удареніе на второмъ слогѣ), иро- изводное ошъ слова: дарѵ. Глаголъ дѣйсшвишельный про- стой, неопредѣлонным; 1 спряжелія, 2 опідѣла; леопредѣ- леннаго вида, изъявишелыіаго наклоненія, насілоящаго времени, единственнало числа, въ горешьемъ лицѣ.
Еп. Слово односложное, первообразлое. Мѣошоименіе личяое, 3 лпца, женскаго рода, единственнаго числа, въ даліельпомъ падежѣ.
Теплоту. Слово трехсложное (удареніе на шрешьемъ слогѣ), производное отъ слова теплыіІ. Имя существшпелыіое; умсптвенный предметъ; ліенскаго рода, единсгпвеннаго числа, въ вилительломъ падежѣ.
И. Сдово одиосложное, первообразное. Союзъ соедилительный.
Плодородіе. Слово пятисложное (удареиіе ла шрешьемъ слогѣ), сложное изъ словъ плодъ и родъ. Имя суіцесшвигаельное; умсшвенный лредмешъ; средняго рода; единствеллаго чп> сла, въ .вилительпомъ падежѣ.
Такъ. Слово одпосложлое, первообразяое. Союзъ сравлиптельлый.
My/fputi. Слово двуслолшое (удареліе на первомъ слогѣ), перво- образлое. Ишя прилагашельлое, качесшвеллое, въ положи- тельлой сшепели; поллаго окончаяія, мужескаго рода, единствеішаго числа, въ именительломъ падежѣ.
Наставюікъ. Слово пгрехслолшое (удареліе лавторомъ слогѣ), производпое ошъ слова: ставитъ. Имя существшпельлое, нарицапіельное ; предмелгь одушевлсллый, личлый ; мужс- скаго рода, едилсшвелпаго чисда, въ вишішельвомъ па- дежѣ.
Просвіьщаетъ. Слово чешырехслолщое (удареріе яа, ілредает?
слогіі), производное отъ словъ: свгьтъ свіътпть. Глаголъ дѣйствигпелышй, предложный; въ нсопредѣлснномъ видѣ} правилышй, I спряженія, і отдѣла; изъявишельнаго накло- неиія^ времени настоящаго, чпсла единствеішаго, въ 3 лицѣ.
Умы. Слово двусложіюе (удареніе на вшороиъ слогѣ), перво- образное. Имя сущесгавишельное, нарицашельнос j пред- ыешъ умсшвенный; мужескаго рода, множественнаго числа, въ винителыюмъ падежѣ. И. См. выше.
Образуепп. Слово чешырехсложное (удареніе на третьемъ слогѣ), производіюе отъ слова: образъ. Глаголъ дѣйстви- тельный, просшой; въпеопредѣлеиномъ видѣ; правильпый; Іспряженія, 2 огпдѣла; изъявишельнаго наклонснія, иастоя- щаго времеші, едпиствешіаго члсла, въ з лицѣ. Сердца. Слово двусложное (ударсніе на вгаоромъ слогѣ), пер- вообразиое. Имя сущесшвитсльное, парітцашелыюе; пред- ыегаъ неодушевлеііный; средняго рода, едішсптвсшіаго чи- сла, въ вішишелыіомъ падсжѣ. Свопхъ. Слово двусложное (удареше на второмъ слогѣ), пер- вообразное. Мѣсгаоименіе прпгпяжашелыюе, шюжествен- наго чисда, въ родительномъ падежѣ. Ппто.чцееъ. Слово трехсложное (іудареніе па впіоромъ слогѣ), производиое отъ слова типатъ. Имя существіітельное, нарицашелыюе; предмешъ одушсвлениый, ліічпый; мужеска- го рода, множествсшіаго числа, въ родишелыіомъ падежѣ.
Б. По правиламъ Слососоъпненія вообще.
Сіи слова сосшавляюгпъ періодъ, состоящій изъ двухъ гленовь. Псрвый членъ: „Солице весною оживляетъ землю, да- руешъ ей теплоту и плодородіе;" второй: „мудрый настав- никъ просвѣщастъ умы и образуетъ сердца свонхъ пишоы- цевъ." Сіи члены соедииеііы ыежду собою союзааш1 сравни- тельными : какъ и man, слѣдствеішо составляюшъ тіеріодъ сравнителшын.
Въ первомъ членѣ два предложеиія, потому, что есть два гдагола въ изъявишельномъ наклоненіи: отівллетъ н даруещі
Первое предложеніе: Солнце весною ожпвллетпъ землю; ьпторое; Солнце даруетъ зв.члть теплоту и плодородіе. Предложенія сіи суть главяыя, ибо одяо опгь другаго не зависигаъ; они соеди^ нелы союзомъ п. При слитіи сихъ дву.хъ предложелій подле- жаіцее: солице, во вшороыъ предложеніи подразумѣвается.
Во второмъ члепѣ два предложенія, потому, чпіо еспгь два глагола въ изъявишельномъ наклоненіп : просвтцаетъ и оврагуетъ. Первое предложепіе : лудршІ наставникъ просвѣ- и(аетъ умьі сеонхъ пптолцевъ; второе: муЪрыіі наставнпкъ образуетпъ сердца свонхъ пптомцевъ. Предложедія сіи суть главдыя, и соединяются между собою союзомъ п. ГГри слигаіи опыхъ, подлежащее (лудрый наставпнкъ) и дополлеліе сказуе- маго (свопхъ пптомцевъ) во второмъ предлол;сніи подразумѣ- ваюшся.
Первое предложеліе: Солпце весною ожпвллетъ землю.
Подлел;ал^ее : солнце, просшое, ибо выражаешъ одипъ предметъ; лесосшаввое, пбо выражается одшшъ словоыъ. Ска- зуемое: оживляетъ зеллю весною, просшое, ибо выражаегпъ одло дѣйсшвіе, но сосшавное, потому, чшо сосіпоитъ изъ трехъ сдовъ.— Связка заключается въ совокупломъ глаголѣ: ожпвллеш, т. е. ладлежало бы сказашь: естъ ожпвлтоще. Первос дополяе- ціе сказуемаго: землю, второе : вес/юю,
Второе предложепіе: Солнце даруетъ землѣ теплоту н плодородіе.
Подлежал^ее : солицс, просшое, несосліавное. Сказуемое: даруетъ землгй теплоту п плодородіе; нростое, ибо выра- жаетъ одно дѣйствіе; сосгаавлое, ибо сосшоишъ изъ пяпіи словъ. Связка заключ.аегася въ совокупломъ глаголѣ дарует, іп. е. естъ дарующе. Первое дополяеліс сказуеиаго, сложлое: теплоту п плодородіе, второе: зеліліъ.
Третіе предложеліе : Мудрып наставннкъ просвѣщаеть у.чы свопхъ питомцевъ.
Подлежал^ее: мудрыіі наставникъ, простое, ибо озпа- чаетъ одішъ предметѣ; составное, пбо состоитъ изъ двухъ словъ. Слово: мудрыіІ, есіпь опредѣлеліе слова: наставнцкъ. — Сказуемое: просвіыцаетъ улы своихъ пнтолцевъ, простое, ибо выражаетъ одло дѣйсшвіе; составное, цбо сосліоитъ изъ че- іпырехъ словъ. Связка заключается въ совокупномъ глаголѣ: просеѣщаетъ\ дополненіе глагола: ульі\ дополненіе дополнснія: пнтомцевъ; опредѣленіе сего втораго дополненія: свопхъ.
Четвертое предложепіе: Мудрьій пастаенпкъ образуетъ сердца свопхъ пнтомцевъ.
Подлежащес муАрыіъ наставнпкь, см. выше. Сказуемое: образуетъ сердца ееопхъ тапомцееъ, простое, ибовыражаегаъ одно дѣйствіе; сосшавное, ибо сосптоитъ изъ четырехъ словъ. Связка заключаешся въ совокуппомъ глаголѣ: образуетъ. Допол- неніе глагола: сердца^ дополненіе сего дополненія: тітомцевъ^ опредѣленіе втораго дополненія: свонхъ.
В. Указаніе правіш Согласовані.ч п Упраеленія словъ.
Глаголъ отвляетъ, въ единственномъ чнслѣ, потому, чіпо подлежащее солнце упогпрсблепо въ единсгавенномъ числѣ: даруетъ, также; мудрып, имя прилагаіпелыіое въ именишель- цомъ ладедг)і единственнаго числа, мужескаго рода, потому чшо имя суіцесшвишельное наставнтъ мужескаго рода, въ имениптельномъ дадсжѣ сдинсшвенпаго числа. Просвпщаетъ и образуетъ глаголы въ единственномъ числѣ, потоіиу, что под- дежащее наставюікъ упошреблено въ едпнсшвенномъ числѣ. Сеопхъ, мѣстоиыеніе прилагашельное, въ родпптельномъ падежѣ ыножественнаго числа, потому, чшо имя сущесшвительное пктомцевъ упошреблено въ родшпельномъ падежѣ множесшвен- наго числа.
Солнцс, въ ииенителыюмъ падежѣ, потому, что сіе имя ссшь подлеікащее. (§ 121. і.)
Весною, въ творишельномъ падежѣ, потому, чшо озна- чаешъ время года. (§ т. s.)
Землю, въ винигаельномъ падежѣ, попіому, чшо на сей предметъ прямо Обраіцается дѣйсшвіе подлежаіцаго (солнце) въ дѣйствительномъ гдаголѣ ожпсллетъ. (§ і24. і.)
En, въ дапгелыіомъ падежѣ, пошому, чгао дѣйствіе /\а- ■руетъ происходитъ въ пользу или во вредъ сеиу предмету-
(S 12 6. з.).
Теплоту и плодородіе, въ винителыіомъ падежѣ потому, что дѣйствіе подлежащаго (солнце) прямо обращается па сіи предметы въ глаголѣ даруетъ, ($ 124, 1.)
Зоо
Наставнпкъ, въ именишельномъ падежѣ, пошому, чіпо сіе имя есшь поддсжащее. (§ 121. I.)
Уші и сердца, въ винительномъ падежѣ , потому, чпго дѣйсшвіе подлежащаго (паставнпкъ) прямо обрагцается на сей предмепгь въ глаголахъ просмѣщаетъ и образуетъ. (5 124. і.)
ПитомцевЙ, въ родительномъ надежѣ, потому, что въ семъ сдучаѣ означаешъ принадлежность преднета, по вопросу: гьп умы п сердца? (§ ізо. 2.)
II.
Крезъ, Царь Лпдшскіп, обладая несыѣшньшп со- кровищамп, не могъ назваться счасгпліівымъ; ибо сча- сгпіе человѣческоё не сосшоипхъ въ благахъ временныхъ н тлѣнныхъ.
А. По правплалъ Словопронзведеніл.
Ерезъ. Слово односдожнос, первообразное. Иия существишель- иое, собственнос; предметъ одушевленный, личный; муже- скаго рода, едннствсннаго числа, въ именительномъ па- дгжѣ.
Царь. Слово односложноо, первообразное. Иия существишель- ное, нарицашельное 5 предмешъ одушевленный личный; му- жескаго рода, единственнаго числа, въ именішіельномъ пяделіѣ.
Лпдіпскіп. Слово шрехсложное, (удареніе на второмъ слогѣ) производное опіъ слова Лндіи. Ммя нрилагашельное, об- сгпоятельствешіосз мужескаго рода, единственнаго числа въ именительноыъ падежѣ. Обладап. Слово чешырехсложиое, ироизводное, отъ слова вла- дгіть (удареніе на шретьемъ слогѣ). Дѣспричасшіе дѣй- сгавищелыіаго глагола обладатъ, вида неопредѣленнаго, въ насшояіцемъ времели. Несмѣтнъши. Слово чешырехсложное, (удареніе на второмъ сло- гѣ) производиое, огпъ слова смѣта. И.мя прилагашельное качествеиное; въ полномъ окончаніи иололишіельиой сте- пспн; средняго рода, множеспівеннаго числа, въшворитель- домъ падежѣ.
Сокровпщамп. Слово ияпіисложное (удареніе на вшоромъ сл.огѣ), производное отъ слова ировъ. Ммя сущесгавителыіое, на- рицашсльное ; предмстъ умствешшй ; средняго рода, мно- л;есшвеннаго числа, въ творителыюмъ падел;ѣ.
He. Слово односдожное, первообразное. Нарѣчіе,опредѣлліощее свойсшво дѣйствія, отрицаиіе.
Могъ. Слово односложное , первообразное. Глаголъ средній, просгаой ; нсправилыіаго спряженія; неоаредѣленнаго ви- да; въ изъявителыіомъ наклоненіи, прошедшаго времсни' едиисшвеннаго чйсла, въ мужескомъ родѣ.
Назватъся. Слово шрехсложное (удареніе на вшоромъ слогѣ), пропзводное отъ слова звапи. Глаголъ возврапшый, пред- ложный; неправильнаго спряженіл; сопершеннаго вида, не- окончашельнаго наклоненія.
Сгастливы.т. Слово шрехсложное (удареніе на вшоромъ слогѣ), произоодиое ошъ слова сшстіё, a сіе опгь tacs. Имя прилагателытс, качествснное; въ полиомъ .окончаніи по- ложЕгпельной сгаепени; мул;ескаго рода, едилсшвенааго числа, въ творишельномъ падежѣ.
Ибо. Слово двусложное, первообразное (удареніе на первомъ слогѣ). Союзъ причинный.
Сіастіе. Слово шрехсложное (удареніе на первомъ слогѣ), производное отъ слова гасъ. Имя сущесшвишельное, на- рицашельное; предметъ умствсшшй; средняго рода, един- сшвеннаго числа, въ ииенительнбмъ падежѣ.
Человіыеское. Слово шестисложное (удареніе на птрсшьемъ Mo¬ri), проызводиое отъ слова геловіъки., Имя прцлагатель- ное, прнтяліагпельное, общее, или родовое ; средняго рода, единственнаго числа, въ именигаельиоыъ падежѣ.
He. CM. выше.
Состоптъ. Слово шрсхсложное (удареніе на ілрешьемъ слогѣ), производное отъ слова столті. Глаголъ средцій, предлож- ный, въ видѣ неопредѣлешюмг; II спряженія і ошдѣла; изъявишелыіаго наклоненія, времени настоящаго, едиц- ственнаго числа, въ шретьемъ лицѣ.
Въ. Слово первообразное, несоставляющее слога. Предлогъ, шребующій преддожнаго падежа.
Благахъ. Слово двусложное (удареяіе на первомъ слогѣ), 'пер- вообразное. Имя сущесгпвищельное, парицашельяое 5 пред- метъ умствеішьиц средняго рода, ыкожественнаго чисда, въ предложномъ падежѣ. Вреленныхъ. Слово трехсложлое (удареаіе на третьсмъслогѣ), производное ошъ слова вреля. Имя прялагательдое, , об- стоятельсгавеняое ; средняго рода, единственнаго числа, въ предложномъ падежѣ. И. Слово однослолшое, первообразиое. Союзъ соедшштельпый. Тлѣнныхъ. Слово двухслон:ное (ударепіе на псрвомъ слогѣ), производное отъ слова тліъм. Имя прилагашельное, каче- етвелпое; въ полномъ окоячадіи поло;кителыіой степели; срсднлго рода, ыяожествеллаго числа, въ предложномъ падежѣ.
Б. По правплалъ Словосоілненія вообщв. Слова сіи составляютъ псріодъ, состоящій изъ двухъ гленовъ. Первый: „Крсзъ Царь Лидійскій, обладая несмѣшнымц сокровищами, не могъ назваться счастливымъвторой: ,,Сча- стіе человѣческое ие состоитъ въ благахъ временныхъ и шдѣлныѵь." Сіи члены соединеііы между собою союзомъ пбо> слѣдственно составляютъ періодъ пригнннык.
Въ первомъ членѣ два предложенія, потому, чшо есгаь глаголъ въ изъявительлонъяаклонеяіи (не могѵ), и дѣепричастіе ('обладал). Псрвое предложеліе : ,,Іірезъ Царъ Лпдіііскіп немогъ назваться сгастлтылъ ,Сі есть главное, ибо ле зависитъ отъ другаго, а второе : „обладая неслгыпнилн сокров/щалк" ecms придаіпочлое, ибо зависишъ ошъ главпаго. Сіе послѣдпее еспіь придашочлое обстояшельслівенлое, сокращенлое; въ полломъ видѣ было бы оло: ,,Когда или Хдтя Крезъ, Царь ЛНДІІІСКІ/С, обладалъ неслѣтнылп сокроенщалп.1' Поляое обсгаояшельсшвея- ное придапібчлое преддоженіе присовокуплялось бы посредствомъ союзовъ когда или хотя ; въ сокращеняомъ спла союза вмѣ- л^аешся въ дѣепричастіи обладал.
Во вшоромъ члеяѣ одио пред,іоженіе главяое: C'cacmie ге~ ловіьгеское не завпснтъ отъ блояъ вреленныхъ и тлгшнихъ.
Первое предложеніе: „Крезъ, Царь Лпдіискін, не логъ на«' ѵваться сгастлиеымъ.Ч
Подлежащее: Іірезъ, Царь Лщіпскін, простое, ибо выра- жаетъ одинъ предметъ; составное, нбо при немъ находишся приложеиіе-: Цсіръ Лпдшсшіі; Лпдінскш есіпь онредѣлеяіе при- ложенія. Сказусмое: не могъ назваписл ссастлтыт, простое, потоыу, что выражаетъ одно дѣйствіе; составное, лотому, чшо сосшоитъ изъ чепгырехъ словъ; не есть опредѣ- деніе глагола мог«; назваться дополненіе сего глагола, a сга- сшлпвымъ доподиеше сего дополыенія. Связка заключается въ глаголѣ могъ.
Вшорое предложеніс: „Креза обладалъ иесміыпнымп со- кровищами."
Подлежаіцее: Крезъ; сказуемое: обладалъ несмѣтныш со- кровтцамп; просшое, сосшавное , ибо, означая одпо дѣйсгавіе, состоишъ изъ трехъ словъ; сокровпщамн, дояолпепіе глагола обладалъ; несмѣтными, опредѣлекіе доцодненія сокровпщамн. Связка заключается въ глаголѣ обладалъ.
Третіе лредложеніе: Сгастіе геловѣгеское не состонтъ в& благахъ временныхъ it тлѣшыхъ.
Подлежащее: сгастіе геловѣіеское, проспгое, ибо означаешъ одпнъ предмешъ; сосшавное, ибо сосшоитъ изъ двухъ словъ; іеловѣгеское, оиредѣлсніе подлежаш(аго сіастіе-, сказуеиое: не состонтъ въ благахъ времсннихъ н тлкннихъ; лросшое, ибо означаетъ одно дѣйсшвіе; составное, ибо состоишъ изъ іпести словъ ; ие, опредѣленіе глагола состоптъу в» благахъ, дополнеиіе глагола состонтъу еремеинмхъ атлѣппыхъ, опредѣленія допол- ненія благахі. Свлзка находишся въ совокупномъ глаголѣ со~ стонтъ.
3. Указаніе иравпль Согласоеанія п Управленіл словъ.
Имя суіцествитедьное Царь въ имепишельпомъ падежѣ, вогаому, что оно есть приложеніе къ ішени сущесшвишель- ному Крезъ, употребленноыу въ ймелишельномъ падежѣ; иыя сіе упогпреблено по ссй же причииѣ въ мужескомъ родѣ. ЛндііІ- скіІІ} имя прилагательлое, въ именительномъ падежѣ, мужескаго рода, сдинсгавелнаго числа, погпому, что сущесшвительпое Царь упошребледо въ мужескомъ родѣ и именищельномъ падежЬ единствениаго числа. Несмгътанымн, имя прилагашелыюе мно- жествешіаго числа въ творнтельномъ падежВ, ііотому, чшо существительное сокровнщамн употреблено въ семъ числѣ и падежѣ. Могъ, глаголъ въ мужесколъ родѣ единствешіаго числа, потому, что ішя суіцествительиое, означающее дѣйствую- хціы предмепіъ (Крезъ), упошреблено въ семъ числѣ и родѣ. Человѣгескос, имя прилагательное, въ пменительномъ падежѣ средняго рода, потоыу^ что суіцествитслыюе игая сіастіе употреблезю въ семъ числѣ и родѣ. Состоптъ , глаголъ въ единсшвенномъ числѣ, потому, чшо подлежащее сгастіе упо- треблено въ единственомъ числѣ. Вреленныха и тлѣнныхъ, имена прилагашельныя въ предложиомъ падежѣ множествен- наго числа, потомуі чіпо имя существительное, къ коему они относятсл (благахъ), упогареблено въ предложиомъ падежѣ множественнаго числа.
Крезъ, въ именитедьномъ падежѣ, погпому, что сіе имя есть подлежащее. (§ 121. і.)
Сокровнщалн, въ щворителыіомъ падежѣ, пошому, чшо что глаголъ обладатъ (слѣдственно и дѣепричасшіе обладал), піребуетъ пгворительнаго падежа. (§ 123. 4.)
Сгастлиеьімъ, въ шворительномъ падежѣ, погаоыу, чшо возврашиый глаголъ назватьсл иіребуетъ творигпельнаго па- дежа. (5 128. 2.)
Сгастіе, въ ішенигпельномъ надежѣ, потому, чшо сіе имя есшь подлежащее. (§ і2і. \.)
Благахъ, въ предложномъ падежѣ, попіому, чіпо предлогг е», въ озиаченіи пребыванія одного предмета въ другомъ (сга- стіе еъ благахъ), требуешъ предложнаго падежа. (§ ізз. 3. б.)
4 A С Т Ь Т Р Е Т I Я.
ПРОИЗНОШЕНІЕ СЛОВЪ.
В о п р о с ы.
496. Что заключается въ сей часлія Граммапшкн ? (§ "9.)
497. Къ чему ошносяшся правяла произношенія ? (§ 150.)
498. Чгпо яадлежяпгь яаблюдатъ въ пропзнояіеяія цѣ- лыхъ словъ? (§ 151.)
I. 0 произиоіиеніи буквъ гласныхъ.
499. Какія ^ласныя буквы лронзносяшся всегда одя- наковымъ образомъ? (§ 151. I. 1.)
500. Какъ проязносншся буква л, когда не пмѣешъ надъ собою удареяія? (§ 152. I. 2.)
501. Какъ произносптся буква а, послѣ шнпяяріхъ буквъ, нелмѣя надъ собою ударенія? (§ 152.1.3.)
502. Какъ пропзносншся буква э? (§ 152. I. 4.)
503. Когда буква е произноснгпся, какъ йе? (§ 152.1. 5.)
504. Какъ пронзносяяіся буква е, еслн надъ иею нахо- дишся удареніе, а въ слѣдуюіцемъ за нею слогѣ находніяся гласная илн полугласная твердая? (§ 152. I. 5.)
505. Что сшавнглся въ семъ случаѣ надъ буквою е ? (§ 152. I. 5.)
506. Какъ она пронзноснтся въ семъ случаѣ, есліг предъ яею яаходишся согласяая ниіпящая буква? (§ 152. I. 5.)
507. Въ какую букву не нзмѣяяешся я кромѣ ка- хйхъ словъ ? (§ 152. I. 5.)
508. Какъ лроизкосшпся буква о, не имѣя ігадъ собою ударенія ? (§ 152. I. 6.)
509. Какъ произносится буква и въ качалѣ личнаго мѣсліоименія: ихб имъ, ими ? (§ 152. I. 7.)
510. Какъ произносяшся буквы ъ и и, хогда первою изъ ішхъ оканчпвается слово лредъидуи^ее, a второю начинаепіся посдѣдуюіцее? (§ 152. I. 7.)
II. О произношеніи буквъ согласныхъ.
511. Какъ произносяшся буквы согласныя плавныя (л, м, н, р)1 (§- 152. II. 1.)
512. Какъ лровзносяшся буквы с и m предъ мягкимп согласньши бухвамп? (§ 152. II. 2.)
513. Кахъ прошносится буява к въ словѣ кпъо ? (§ 152. II. 3.)
514. Какъ произносяшся мягкія согласныя буквы (б, в, г, д, ж, з) въ окончаніи словъ л предъ швер- дыми согласнымп? (§ 152. II. 4.)
515. Какъ произносится буква г въ началѣ и въ сре- динѣ словъ? (§ 152. II. 5. а.)
516. Какъ оная произносится въ словахъ нностран- пыхъ? (§ 152. II. 5. а.)
517. Какъ лроизносптся оная въ окончаніи словъ? (§ 152. II. 5. б.)
518. А въ окончаніи словъ : Богъ, убогб, предъ буквамп 7С и m, и въ иностранныхъ словахъ, хончащихся на ргъ? (§ 152. II. 5. в.)
519. Какъ пропзносшпся буква г въ роддтельномъ падеяіѣ мужескаго п средняго рода нменъ лрша- гательныхъ н мѣстоименій, яончащнхся на аго, лго, ого, его? (§ 132. II. 5. г.)
520. Какъ произносится буква г предъ и} л въ словѣ гто? (§ 152. II. 6.)
— MB №і
4 A С Т Ъ ЧЕТВЕРТАЯ.
ПРАВОПИСАНІЕ,
В о п р о с ъг.
521. Чшо из.іагаехпся въ сей часяш Грамматики ? (5 153.)
522. Какъ раздѣляется Правсписаніе? (§ 154.)
-АЗНК»
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Овъ УНОТРЕБЛЕНІИ БУКВЪ.
523. Что есть дѣло Правописанія нри нзмѣненія ка- кой-либо буквы въ лроизношенін? (§ 155.)
524. Какъ можно досшигнушь сея цѣля? (§ 155.)
А. Я.
525. Въ какомъ случаѣ пншутся буквы ган іл въ словахъ» ироисходящихъ опхъ другихъ словъ? (§ 156.)
А. Л. Е.
526. Кахъ пншугяся косвенные надежи нменъ суіце- ствишельныхъ, оканчпвающихся на мл? (§ 157.1.)
527. А пронзводныя опгь оныхъ слова? (§ 157. 2.)
528. Какъ нишуіпся окончанія яменъ суіцествптель- ныхъ лный н анъгй, лгій н агіиі (§ 157. 3.)
529. Когда въ именнтельномъ падежѣ множесшвеннаго
?
чнсла нишутъ ые и ге, я когда ыл п гл і
530. Когда пишехпся личное мѣсшоименіе ее, ы когда ел? (§ 151. 5.)
A. О.
531. Какой способъ доллшо улотреблягпь для разли- ченія снхъ двухъ буквъ? (§ 158. 1.)
532. Когда буква о совершеішо превращается въ a ? (§ 158. 1.)
533. Въ какомъ случаѣ ішела прнлагагпельныя, чнели- шельныя н мѣсптопмелія въ родпшельяомъ паделіѣ едннсшценнаго чнсла оканчпваюшся на аго плго, н хогда на ого н его? (§ 158. 2.)
А. Л. Ы //.
534. Какое окопчаніе нмѣюшъ пмепа сущесшвншельныя средняго рода въ ішеншпельномъ падежѣ мноліе- ственнаго числа? (§ 159.)
535. Кахія ямена дзъ сего нсключаются ? (§ 159.)
Е. И.
536. Какое окончаніе имѣютъ въ усѣченномъ оконча- ніл имена прплагашельныя, кончаиціяся въ полномъ на йкый и ъный? (§ 160. 1.)
531. А достойный? (§ 160.
538. Когда дмена существнтельныя уменьшишелвныя имѣютъ въ окончаніп енъ, н когда инъ? (§160.2.)
539. Кахъ оканчнваются уменьшяшельныя сухцесшвн- шельныя н лрнлагательныя: на епъка н е/іъкгй, илн на инъка я инъкій? (§ 160. 2.)
540. Когда упояіреоллется во вшоромъ лицѣ едянствен- наго чнсла настоягцаго временн глаголовъ 2-го сяряліенія окончаніе ешъ, икогдаиг&й? (§160.3.)
541. Какія охончанія имѣюшъ въ насліояд^емь временн глаголы зсотіътпъу гьхатпъ д іьсѵьъ? (§ ібо. 3.)
542. Чгпо должно разлияашв въ глаголахъ, коняащпхся во 2-мъ лицѣ множественнаго янсла на ете .р
(§ 160. з.)
д. Е.
543. Въ хакпхъ Руссхлхъ словахъ уполіребдяется буква <э? (§ 161.)
544. Въ наяалѣ какяхъ нностранныхъ словъ пншешся - te? (§ 161.)%
545. Въ какнхъ еще случаяхъ уношребляешся буква е въ нностранныхъ словахъ? (§ 161.)
Е. Ѣ.
546. Какъ должно лрилагатъ ноказанное выше (въ ошвѣшѣ на вояросъ 523) средсліво, для отличе- нія буквы 7ь ошъ е? (§ 162. 1.)
54Т. Уяояіребляешся ля буква ть въ словахъ иностран- ныхъ? (§ 162. 2.)
548. За хакнмя согласиыші буквамя не можешъ слѣ- доБашь буква ?&? (§ 162. 3.)
549. Что нсключаешся изъ сего нравнла? (§ 162. 3.)
550. Кошорая нзъ сихъ буквъ унотребляешся, когда хакая ішбудь гласная буква нзмѣняется въ звукъ ё? (§ 162. 4.)
551. Нѣшълн нзъ сёго псключенін? (§ 162. 4.)
552. Кошорая нзъ снхъ буквъ уношребляешся шамъ, гдѣ звукъ е шеряется нлн вставляется? '(§ 162. 5.)
553. Измѣняется лн хогда лнбо буква ?&? (§ 162. 6.)
554. Вообще въ началѣ н въсредпнѣ хакихъ словъ на. ходняіся буква іь? (§ 162. Т.)
555. Бываетъ лн буква ть въ окончаніяхъ нменъ сущесяівительныхъ , прилагашельныхъ , чяслин ліельныхъ и шѣстонменія лришлжательныхъ ? (§ 162. 8.) .
556. Бъ которомъ падежѣ именъ сущесшвишельныхъ каходишся буква тъ? (§ 162. 9. а.)
557. Какія нмена изъ сего дсклюяаюпіся? (§ 162. 9. а.)
55S. Есшв ли буква гь въ склоненіп положителвпой
сшепени ыменъ прнлагаліелвныхъ? (§ 162 9. б.)
559. Находнтся ли она въ лрилагательномъ имени сесъ? (§ 162, 9. б.)
560. Улошребншелвна лл ода въ сравняшельпой сте- ленц иыенъ лрялагательныхъ? (§ 162. 9. б.)
561. А въ именахъ днслнтельныхъ ? (§ 162. 9. в.)
562. Въ хахяхъ мѣспходменіяхъ употребляешся буква 7Ъ? (§ 162. 9. г.)
563. Когда употребляешся буква іь въ глаголахъ лра- внльныхъ? (§ 162. 10.)
564. А въ неправилвныхъ? (§ 162. 10.)
565. Какъ пншутся лмена, производившя ошъ глаго- ловъ? (§ 162. 10.)
566. Въ оконяаніи какпхъ яарѣяій упошребляешся бухва іь? (§ 162. 11.)
567. Когда употребляется буква іь въ слогѣ нгь? (§ 162. 12.)
Е. О.
568. За какдмн согласными не можеліъ слѣдова^пь буква е? (§ 163.)
569. За какнмя согласяымд не можешъ слѣдовалів бук- ва о? (§ 163.)
570. Въ кахомъ случаѣ позволено упошреблять букву о лослѣ согласныхъ лшпял^ихъ п язытаой ? (§163.)
И. I.
571. Въ хакяхъ случаяхъ пншется буква г? (§ 164.)
572. Когда удерживаешся и? (§ 164.)
Зи
Ы. О. I.
513. Когда употребляюгпся въ Піяенишельномъ падежѣ единсгпвеннаго числа муяіесяаго рода окончапія ый и гй, д когда оныя замѣняются окс-нчаніемъ оиі (§ 165.)
II. ЬІ.
574. Въ какомъ случаѣ удержнваюяіся буквы ш, отъ сліянія коихъ лроисходпшъ ыі (§ 166. 1.)
575. Какая буква, ы іии и, удотребдяется въ словахъ иностранныхъ послѣ буквы ц? (§ 166. 2.)
У. Ы.
576. Какъ пншушся окончанія нменъ суіцесшвяшСль- ныхъ уменьшительныхъ ? 167.)
Ю. Л. У. А.
577. Кошорые глаголы имѣютъ въ хпретьемъ лицѣ множествеинаго чясла насшоящаго времени ютъ нля упіъ, н кошорые лтъ нлн атъ? (§ 168.)
57S. Кахъ уяошребляюшся сія окончанія въ глаголахъ хоттыпъ и біъжажъ ? (§ 168.)
579. Кахъ, на основанін сего правила, пишуяіся лрн- часгпія? (§ 168.)
3 а д а г и.
208) Ошмѣшллть н нснравншь ошнбки въ слѣдую- я^нхъ предложеніяхъ.
Въ каторомъ чесу вы нриехали дамой. Я вчера купилъ новую карѣгау, и заплошилъ за нея
піысечу рублѣй. Мои учѣники прашли всю Етимологію. Знаѣтели вы все правилы сѣй науки?
Какія y васъ часы—залагаыя Юіп серебрепыя? Вы ихъ берѣжешѣ3 онѣ у васъ лежашъ въ кожеиомъ мешсчке.
Англия ѣсгаь Королѣвство багатое и сильное.
Въ Аигліѣ жить -очень дорага.
Мы съ яимъ родамъ изъ однаго горада.
Я нѣчиталъ етаго сочинѣнія.
Наши войски умеютъ храбро сражашься.
Изъ какаго дѣрѣва вытачена ета палка?
Бедиое дитя плачипгь.
Оно ѣдва дышешъ.
Я вижу, чшо вы пишпте шісьмо.
Нс пишите піакъ связно.
Малпнькія депш охотна ленются.
Въ семъ лесу водюгпся чориыя медведи, сѣрыя волкн
и рыжіе лисицы. Вы едшпе въ карѣпіе. Какой хлебъ вы едиіпе ? Вы цскусна пляшитѣ. Попляшите съ брашоыъ. Единбургъ ѣсшь главаой горадъ въ Шешландіи. Мой соседъ составилъ прѣкрасной проэктъ объ ис- правлѣяіѣ многихъ опіраслѣй Палитической Ека- номіи.
Падайтѣ шіе реэсілръ етихъ Немецкихъ книгъ. Въ Амѣрике ѣсшь ашогіе растѣніи^ какихъ не най-
дѣмъ въ Россіѣ.; Вошъ ыедные дѣньги! Слышу^ какъ поэгпъ салавѣй! Надѣжда часіпа обмаиываешъ чѣлавека. Въ Казанѣ не іпакъ жарка, какъ въ Асшраханѣ. Живалъ ли ты въ Сибирѣ? Мой дядя купилъ бальшое именіе. Цветы ужъ отцвели въ нашемъ садике. Въ природѣ нетъ совершѣина чораыхъ цветовъ. Щгпрь Первай былъ вѣліікой Государь. Я ва вшорый разь нрихадилъ къ нему. Мой брапгь учился МЬдицыігЬ во Францыи.
' ЗіЗ
Въ Эвропе ѣсгаь многіе огнедышущіе горы. Важней- шая есть Ешна иаостровѣ Сициліѣ, въИлпаліѣ.
Въ Азіаілской Россіѣ, или Сибирѣ , водюшся миогія звер.н, добываемыя промышлеішиками, для про- дажи ихъ дарагихъ меховъ.
Въ ыоладасти ыаей пашратилъ я миога времяни на пустые запятіи.
Ептохпъ емицикъ поедиптъ очень іпнха, если вы ему иѣ скажише, чтобъ онъ схалъ скарее.
Душипька сѣстрица! Подай міхе егпо малинькое сгпеклушко.
Несколько ремесленниковъ составляютъ цѣхъ.
Въ етаыъ палку много багатыхъ афицеровъ и храб- рыхъ салдашъ.
Мой брашъ Алексей учишся въ Ухшверситѣше, Ан- дрѣй находится въ Кадѣтскомъ Корпусе, а Сер- гей и Тимаѳѣй живутъ еще дома.
Етошъ сшудѣнтъ хочитъ быгаь лѣкаремъ.
Красноречіе не го/дишся шамъ, где нужно употре- бишь силу.
Вотъ сухенькой плашочикъ!
Съ тѣхъ поръ, какъ шы живѣшь въ городе, мпе не случалось гаебя видешь.
Въ Кавказскихъ сшранахъ родигася шолкъ, винаградъ, добьівается ыягкая овѣчья шерсшь ІІ другіе про- извѣдѣнія тѣплыхъ страхіъ.
Въ предыдуі^ей главѣ разсуждалп мы о мирозданіѣ.
Худый мірь лучшс добрай брани.
Ешо дѣрево печопіъ солнушкоагь.
Деши бежатъ дамой: онѣ хочугаъ заняться учѣніемъ.
Какъ онъ, бѣдтііінькій , усталъ!
Еіпа цѣрковь очень вѣтха. Она посшроѣна въ про- шедшемъ столетіѣ.
Ишаліанцы искусны въ музыке.
В о п р о с ы.
580. За какпми согласными букваші можетъ слѣдовать полугласная буква г? (§ 169.)
581. За какими согласными не можепгв слѣдовашь по- лугласная буква ъі (§ 169.)
582. Чѣмъ сіи двѣ буквы разлвчаются? (§ 169.)
583. Когда употребляеліся буква ъ въ срединѣ слова?
(S no. 1.)
584. Бъ кахпхъ словахъ упошребляютъ ее неправиль- но? (§ 170. 1,)
585. Когда упошребляется буква ъ въ словахъ ино- сшранныхъ? (§ П0.2.)
586. Въ какихъ еще случалхъ она удотребляется ? (§ no. 3.)
587. Въ окончаиія которыхъ сущеспівительныхъ упо- шребляешся она послѣ согласнод лшпящен бух- вы? (§ 171. 1.)
5SS. Какъ оканчнваются всѣ прочія нмена, имѣющія послѣднюю букву шяпящую? (§ 171. 1.)
589. Кошорая нзъ снхъ буквъ употребляется въ ро- дителвномъ падежѣ множесшвеннаго чнсла именъ сун^есшвяшельныхъ, кончаіцпхся на a, о и е, п въ образованін усѣченнныхъ лрнлагашелвныхъ ? (§ "1. 2)
590. Какое охончаніе имѣюшъ нмена числиліелвныя ?
591. Какъ сокращаешся возврашное мѣстонменіе сл прп глаголахъ? (§ 171. 4.)
592. Кошорая лзъ сяхъ буквъ употребляется въ не- охончателвномъ паклояенія и во вгпоромъ лнв,ѣ изъявишельнаго и повелншельнаго наклоненій гла- гола? (§ 171. 5.)
Зі5
593. Кошорую наХодимъ въ окончаніп предлоговъ?
(S Пі. 6.)
594. Какъ пишеіпся нарѣчіе близъ? ІІочему? (§Пі.б.)
3 а д а г и.
209) Исправишь ошибки съ слѣдуюгцихъ предложеніяхъ.
Перьвый человѣкъ въ мірѣ былъ Адамъ.
Тіцеславіе есіль верьхъ человѣческой глупоспіи.
He страшисъ говоришь нравду.
Должно старатся объ успѣхѣ въ наукахъ.
Какой это падежь ?
Гдѣ слулшть эшогпъ сторожь?
Я живу близь Невы.
Онъ началникъ здѣшнихъ училищь.
Эшошъ домъ сіяоить десятъ тысячь рублей.
Повинную голову мечь не сѣчешъ.
Я былъ на ыелницѣ, и слушалъ пѣніе соловъя.
Оно мнѣ вссма нравиться.
Получишъ ли шы сегодня дисмо изъ Вилны?
Какъ хорошь этошъ налашь!
На эгаомъ додѣ носѣяна рожъ.
Моему брагау отъ роду ніеспіьнадцать лѣтъ, а дядѣ
пянідесять нірн года. Вы удивляеліесъ тому, что эта книга нанечапхана въ шысяча шестсотъ восемдесяліь няшомъ году. Поставліе эіло на мой счеілъ. He мучъ бѣднаго животнаго. Понрався своему начальнику. Солнце свѣтишь сквозъ лисяіъя. Домъ яосшроенъ близь церкви. На эшомъ ворошничькѣ двѣ пелшічьки! Обьяви ему рѣшеніе Суда. Вогаъ наіиь ошьявленный врагъ! Двѣ бочьки сахару. Денгн можно нажипгъ.
Друзья скрываюшься при бѣдсшвіи. Вотъ бѣдный шалашь! Нарѣжше хлѣба, Лягьте спать.
В о п р о с ъг.
595. Какимъ образомъ МОЖТІО отличитв шігкія буквы ('6, в, г, д, ж, з), ярсшзносиыыя твердо въ окон- чанія словъ я предъ согласнымн твердыми, ошъ іпвердыхъ (7г, ф, к, т, ш, с)? (§ 172.)
596. Гдѣ же нельзя сдѣлать сего измѣненія; какъ узна- вашь гпочнуіо букву? (§ 172.)
591. Въ хакомъ случаѣ согласная мягкая буква з пре- вращается въ швердую сі (§ 173.)
598. Предъ какимн твердымн она не язмѣняеяіся ?
(§ пз.)
599. Измѣняются лн предлоги без'б, грезь я сь ?
(§ пз.)
600. Какимъ образомъ разлнчаюшсл буквы ф и ѳ ?
(S 114.)
601. Въ какихъ случаяхъ усугубляются согласныя буквы ? (§175.)
602. Какъ пяшешся имя сувцесшвптельное истина? (§ П5.)
3 а д а г и.
210) Исправдпіь ояшбки въ слѣдующихъ предложеніяхъ.
Саяктяетербурхъ есть богатый горотъ. Выгоденъ ли лофъ рыбы въ сей рѣкѣ ? Вошъ козырный тусъ. Восъ сѣна^ Труака гаабаку. Крушка пиваѵ
\
\
Лошка меду. Скаска о лисицѣ. Вертебъ разбойниковъ." Главный Шпхапъ. Мелочная лафка. Деревлнная кашка. Черная ыазка. Зеленый бопъ. Виноград- іхый согъ. Бараній рокъ.
Онъ хіашедъ клагаъ, и я очень эшому ратъ.
Маленькая мужка. Тоненькая ношка.
Сшарая сшаружка. Золошая пряшка.
Волшская рыба очень вкусна.
Выслушайте ыою прозьбу.
Л пе могу писашь въ присудствіи другихъ.
Въ эгаомъ лѣсу настрѣдяли много ряпчиковъ.
У бутки стоишъ бушошникъ.
Сія деревпя созжена непріягаелеыъ тритцашаго числа.
Двашцать пять лѣшъ прошло со времени его же- нидьбы.
Веточпикъ продаетъ старое іглатье.
Эгаотъ полъ надобно повосчить.
И мухцпны и женщины равно сшарѣюшся.
Щасгаіе не всѣлъ ^досілаешся въ удѣлъ: эшо неоспо- римая исшинна.
Въ ращешѣ съ купцемъ я упусшідъ паписать- о Воложскихъ орѣхахъ.
Опъ служитъ Порупхчикомъ, и іцитаешся отличнымъ офицеромъ.
Изключи эту статыо изъ своихъ разходовъ.
Солнце встаетъ-на возтокѣ.
Возпреши ему жадоваться.
Молііія изчезаетъ мгновенно,
Вотъ бесподобная картина!.
Чресполосхшя владѣнія подаютъ поводъ къ многимъ шлжбашк
Здѣлай одолженіе, разпроси объ эшомъ произшссшвій поподробиѣе.
ІІадобно позбавить цѣну съ этнхъ шоваровъ, чшобъ досшавить имъ збышъ.
Разкладка сихъ зборовъ здѣлана неправильно. Мнѣ згруснулось ошъ возпоминаній объ изшекшеиъ времени.
Возьми ѳонарь, и поди въ сѣнп.
Накройся ѳагпою.
Въ старину носили ѳерязп.
Въ нашей ѳамиліи много іцастливцевъ.
Ѳизическія ІІаукп очень полезны для возпитываю-
щагося юношества. Эфиромъ называется тонкій воздухъ. Федоръ Ѳилиппавъ сынъ Фаддеевъ. Ѳранція есть знаменишое Государсшво въИсторіи. Древняя Фракія всѣмъ извѣсяіна. Ѳиникіяне производили обширный шоркъ. Ѳебъ былъ у древнихъ бохъ солнца и Поэзіи. Въ каждомъ Искуствѣ есть особая феорія. Читалъли ты Поэиу: Кавкасскій ГІлѣнникъ? Руская Исторія обильна любодыпшыми произше- ствіями, истиными, а не вымышденными, ибо въ Исторіи исшиина всего дороже. Вотъ выученый скворецъ.
Отецъ моего товарища былъ человѣкъ ученный. У меня серебрянная крушка въ кожанномъ ѳушлярѣ. Эша книга досшойна возрѣнія публики. Мы всѣ вѣрноподапые нашего Государя. Вошъ монуменшъ, здѣланный въ Итадіи, семъ оше- чесшвѣ Искуствъ!
В о п р о с ы.
603. Гдѣ упошребляюшся во-первыхъ лрописныя бук- вы? (§ П6. 1.)
604. Во-вторыхъ, гдѣ упошребляются опѣ въ спхи- хахъ? (§ 176. 2.)
605. Какія наименованія пачлпаюшся проплсдыші буквамд? (S П6. 3.)
606. Начинается ли заглавною буквою слово, неозна- чаюіцее именно отдѣльнаго предмета? (§ П6. 3.)
60Т. Какія сдова огпдпчаются пропксною буквою ? (§ Пб. 4.)
3 а д а г и.
211) Упоптребшпь прописныя буквы въ слѣдующихъ нреддоженіяхъ.
мои товаршци, адексѣй васидьевъ и пешръ яковлевъ, прибыли сюда изъ новагорода, для всшупденія въ губернскую гимназію. россія, важнѣйшее государство на сѣверѣ, грапичитъ къ западу съ норвегіею, швеціею, бадшійскимъ морсмъ, нрусскиыъ королевствомъ, авсптрійскою имперіею и турціею. я подадъ ему совѣтъ обрапяиться съ нросьбою въ
государственный совѣтъ. благодарю небо за спасеніе свое. какія иауки предодаются въ уѣздномъ учидигцѣ ? граммати^ ариѳнегпика, исгаорія, географія и законъ болсій. исподненіеыъ законовъ и наблюденіемъ правосудія
дер;кится государство. древиіе изобраліали ѳемиду, богиню правосудія, съ за-
вязаяными глазами. я купидъ книгу: описаніе сибирскаго царства. сіе происшествіе случилось въ царствованіе алексѣя михайловича.
въ ссй падатѣ хранятся корона, скипсшръ и дер-
жава цареы нашихъ. сей чиновникъ опредѣленъ оілъ короны, а другой
выбранъ дворянсшвомъ. россія есть дерл;ава обширяая.
кашолическое духовенсшво раздѣдяешся на многіе ордена.
мой дѣдъ служилъ при дворѣ петра великаго. шы не ыожешь быть судьею собственныхъ дѣлъ
СВОІІХЪ.
дядя мой служшпъ совѣсшнымъ судьею. предосшавляю сей случай на судъ вашъ, дѣло мое уже поступпло въ судъ. въ февралѣ мѣсяцѣ піолько двадцашь восемь дней. честь иыѣю донссти вашему сіяшсльстпу.
ыихаилч) васильевичь лоыоносовъ былъ великій поэшъ^ и притомъ профессоръ химіи въ санкгапешер- бургской академіи наукъ.
этотъ человѣкъ ума яалата, вещи эши казенлыя. внесіі деньги въ казенную палапіу. символъ православныя вѣры утвержденъ на дервомъ вселенскомъ соборѣ въ шіксѣ.
знаешь ли шы раздѣлсніе сѣверной анерики ?
сюда привезены многіе южные плоды.
сшрѣлка магнитная обращается къ сѣверу.
въ сибири есшь гора магшішная.
весь сѣверъ вспыхнулъ во врсыя короля карла двѣ-
надцатаго. въ семъ селѣ построена новая церковь. въ городѣ два собора и шесть монастырей. грекороссійская церковь причислила ссго князя къ лику святыхъ.
примиреніе есшь святое дѣло. онъ получнлъ орденъ свлтыя анны. петръ великій и карлъ храбрый были соперниками. покати шаромъ по полу. земной шаръ обращается вокругъ солнца. въ яынѣшнемъ году правительсшво дозволило выпозъ хлѣба изъ архангельской губерніи въ норвегію.
я сосгпавилъ себѣ хорошекькую библіогаеку. были ль вы въ имперашорской библіотекѣ? сшаринный англійскій театръ досшоинъ вниманія.
въ средніе вѣки многіс новые народы вышли на
шеашръ свѣпіа. сін лгоди не могугпъ разсуждать о государсщвенныхъ дѣлахъ.
опасно играшь въ банкъ: эшо пгра пе коммерческая. явнесъ деньгивъгосударсшвснный коммерческій банкъ. въ никодаевѣ спущенъ на воду новый линѣйный ко-
рабль храбрый. въпарижѣ, на новомъ мосту, воздвигнушъ паияганикъ
королю французскому генриху чсшвсршому. воіпъ большая ыорская рыба. я живу _въ большой ыорской улицѣ. мнѣ разсказывали вчера пресшранную исгпорію. мы уже прошли первую часть всеміряой исторіи. вѣрю въ благость провидѣнія. богъ есть существо всевышнее. надлежишъ знать существо законовъ. здѣсь заключается тайный смыслъ. мой начальникъ получилъ чинъ шайнаго совѣгпника. я уважаю военное званіе. чиномъ опъ военный совѣшникъ. онъ мой начальникъ.
онъ начальникъ вшораго ошдѣленія нашего департа- менша.
это напечашано во второмъ отдѣленіи нашей книги. онъ посыпалъ пепломъ главу свою. его дядя градской глава.
е-ОЧН-ІЛ"* і
ГЛАВА ВТОРАЯ.
О РАЗДЬЛЕНІИ СЛОВЪ НА СЛОГН.
В О 71 р о с ъг.
608. Чѣмъ означаешся раздѣлеиіе слова на слоги?
(§ ш.)
609. МОЛІНО лп раздѣлягпь и переносшпь въ другую
сшроку слова однослолшыя? (§ 1П. 1.)
21
610. Какъ посшупашь съ словамн сложнымн? (§т.2.)
611. Какія окончанія словъ отдѣляются? (§ 1П. 3.)
612. Какія буквы въ словахъ нностранныхъ не раз- дѣляюіпся? (§ т. з.)
3 а д a z и.
212) Раздѣлигпь въ слѣдуюиріхъ иредложеніяхъ слова на слоги.
Изданіе сей книги будешъ очень нолезло для уча- щихся.
Безчесшно поспгудаетъ шотъ, кшо не держишъ
даннаго слова. Трудно узнаяіь существо вещи. Благошвореніе есшь ошрада для нѣжнаго сердца. Изъясни мнѣ тайный смыслъ сей древней надписи. Пустынникъ живешъ въ дикомъ мѣстѣ, ва бсрегу
шумнаго ыоря. Аыаксагоръ былъ философъ Греческій. Сократъ умеръ въ шемкицѣ, какъ герой. Кашалепсія есть жестокая болѣзнь. По-Русски она
называешся сшолбнякомъ. Радсодами назывались въ древносжи сяіранствуюяре пѣвцы.
Клепсидра значитъ водяные часы.
Осшровъ Наксосъ извѣстенъ вь глубокой древности.
ГЛАВА ТРЕТІЯ.
О JXPAB ОПНСАНІЯ ОТДѢЛЫІЫХЪ СЛОВЪ.
В о п р о с ы.
613. Какимъ образомъ можно ощличптьмеотдѣляемую часшв какого нибудв слова? (§ П8.)
614. Что полагаегпся въ сложномъ словѣ послѣ предъ- идущаго слова, оканчнваювцагося букв ою иі (§ П8.)
615. Еще въ какнхъ случаяхъ полагаептся сія черточ- ка ? (§ П8.)
616. Какіепредлогнвсегдадолагаютсяслпшно?(§ 179.1л.) 611. А прочіе яредлогн съ какпми сдовами полагаются
слншно? (§ 179. 1. 6.)
618. Когда полагаются яредлогн слнтно лредъ другимя часліямп рѣчн? (§ 179. 1. в.)
619. Какъ полагаюшся оня, сосшавляя съ послѣдую- іцнмн словамя нарѣчіе для союзъ? (§ 119. І.г.)
620. Еслн же существительныя нля прилагателвныя въ семъ случаѣ опредѣлены другимй словамн ? (§ 179. 1. г.)
621. Какъ плшутся нарѣчія составленныя язъ пред- лога во съ нменемъ чнслптелънымъ порядочнымг? (§ 179. 1. г.)
622. Какія другія нарѣчія пяшушся такямъ же обра- зомъ? (§ 179. І.г.)
623. Какія часшніды нрисоедпняются къ другнмъ сло- вамъ чершочкою? (§ 179. 1. г.)
624. Какіе предлогя всегда полагаются отдѣлвно ? (§ 179. 2. а.)
625. Въ какомъ случаѣ прочіе продлоги употребляюль ся отдѣльно? (§ 179. 2. б.)
3 a д a г и.
213) Иснравдшв ошнбкп въ слѣдующихъ лредложеніяхъ. Эгпа бочка бездна.
Морская безъ дна доглотила корабль. Л вы учился читать. Возъ расніай, милое дитя!
Пере ходъ опгъ младвнчесшва къ юиошескому возъ
расту бываетъ со пряженъ сболѣзнями. Съ низъ хождеяіе кближнему есть необходимое свои- сшво добраго человѣка.
Мы сусяѣхомъ о кончили наше предъ пріятіе.
Я давно про чпшалъ это объ лвленіе.
Безъ смершіе есгаь на града замученія и спграданія съ дѣшней жизни.
За чѣмъ ты не сказалъ правды ?
Зачѣмъ ты гоняешься въ свѣшѣ?
Я здоровъ, по тому, что наблюдаю умѣренносіль.
Пошому что было вчсра, не суди ошомъ, чгао бу- детъ завтра.
Ты, на приігЬръ, очснь рѣзовъ.
Гляди напримѣръ сшаршихъ учениковъ.
Скажп мнѣ, на конецъ, чшо шы дѣлаешь ?
Мы положили эту книгу наконецъ спіола.
Я зашѣмъ эшо сказалъ, чшо желаю тебѣ добра.
Мы живемъ за тѣмъ пере улкомъ.
Посидите въ нкзу.
Внизу эшого дома есшь чисшыя комнашы.
Мы со всѣмъ ничего не знали.
Эгаошъ человѣкъ въ ссорѣ совсѣмъ городомъ,
При ходи ко мнѣ no ушру.
Поупгру не должно судигпь о по луднѣ.
Впервые дни года всѣ по здравляютъ другъдруга.
Мы въ первые слышимъ о швоихъ по двигахъ.
Уменя болягпъ руки ошношенія книгъ.
Въ нашемъ столѣ по лучены два ошъ ношенія.
Въ ходъ влавку.
Впусшомъ дуплѣ дикой яблони за велся рой ичелъ. Олѣ на полнили пустошу своимъ драгоцѣнііьшъ медомъ, и дерепо симъ такъ загордилось, что на чало пре зирашь всѣ другія деревья. Тогда розовый кусгпъ съ казалъ ему: He гордись чужею сладосшыо! Развѣ плоды іпвои оштого въ куснѣе и при яшнѣе ? По старайся подъ нять медъ всвои про изъ веденія, и тогда шолько люди будутъ благо сдовлять тебя.
У орла съпросили: за чѣмъ возъ пптываешь шы своихъ пгаенцовъ такъ высоко давозъ духѣ ?
0 релъ ошъ вѣчадъ: еслибъ я возъ расшилъ ихъ
въ низу , гао смѣлиль бы они при ближашься ксолнцу ?
Смѣлый Кесарь, на дѣясь насвое съ часшіе, безъ сшрашно сѣлъ вветхую лодку.
я люблю этого человѣка замногое: вопервыхъ, онъ умеяъ; во вторыхъ онъ добръ сердцемъ; въ лірешыіхъ онъ хорошо объ разованъ.
Я струдомъ говорю понѣмецки, но по Французски объ лсняюсь очеяь легко.
Послушай ко, сосѣдъ, съ суди меня дня надва твоею телѣгою. Что гао шы наэто съкажешь?
Мы снимъ какшо по разъ молвили.
Что mo будетъ ссѣномъ восень ?
Сволками жить, по волчыі выть.
Изза лѣсу ло казались про ѣзжіе.
Изъ подъ эшой шубы изо рванъ.
Кошъ вылѣзъ изподъ этой шубы.
Шляпы во шли въу но требленіе при Карлѣ IV Королѣ Французскомъ, всредииѣ чешырнадцатаго сто лѣшія. Онѣ вто время по чишали ся шакою не нужною вен^ію, чшо духо венсшво вофранціи про тивилось въ веденію оныхъ. Пудру на чали у по шребляшь вшеспшадцатомъ сшо лѣтіи. До сшошіо при мѣчавія, что вконцѣ семь надъ цашаго вѣка пудридись одни комедіяишы, или лице' дѣи.
Лице мѣріе есть великій по рокъ.
Слово сочиненіе есгпь часшь Грамыатики.
Все общая Географія есть на ука но лезная.
В о п р о с ы.
626. Какъ употребдяется часгпнца юъ ? (§ 180. 1.)
627. Въ какихъ словахъ часгпица ни тшіется слипх- ноР (§ 180. 2)
628. Кахъ въ семъ случаѣ употребляется предлогь?
(S 180. 2.)
629»' Можпо ли ішсашь: ии zmo другос, и ни ѵто ішое ? (§ ISO- 2.)
630. Въ какомъ сдучаѣ Частнца не гшшется ошдѣль- но? (S 180. 3.) /
631. Когда оная ппшешся слшпно? (§ 180.3.)
632. Какъ пишется часшпца бы? (§ ISO. 4.)
633. Въ какихъ словахъ частпца ме ппшется слитно, и въ хакпхъ отдѣльпо? (§ 180. 5.)
634. Чпхо еспхь слово: такъ ewe? (§ 180. 5.)
635. А слово: тпалже? (§ ISO. 5.)
636. Когда часшицы то п же пишутся слишно ? (§ 180. 5.)
637. Когда онѣ раздѣляюпхся? (§ ISO. 5.)
<3 а д a z и.
і
214) Исправить ошибки въ слѣдуюіцихъ предложе- ніяхъ.
He которые люди, несов.ершивъ никакихъ полезныхъ ѵ
дѣдъ, домогзюліся наградъ, Порочный ни гдѣ ненайдешъ нокоя, He счастный рѣдко имѣетъ друзей» Какъ можно ле навидѣть^ближяяго ? Одинъ не учъ можешъ не любиіль просвѣіценія. Я нездоровъ, а веселъ, Я очень не здоровъ. Россія немститъ врагамъ своимъ. Эта исторія ничто иное, какъ сказка. Вода текуча, ртуть такъ же. Ряіуть такжс можетъ нроходишь сквозь скважное
дерево, какъ и вода. Ты любишь нравду, и я такъ же. Онъ также прилежно занимаедіся пустлками, какъ
и важнымъ дѣломъ. Я пишу шоже, чщо и ты пишешь.
Я mo же сижу.
Желаю, что бы вы былп здоровы.
He топыри ни чего невидяшъ днемъ.
He кгао пріѣхалъ сюда пзъ города.
Я пи какъ немогу тебя поняпть.
Съ моимъ другомъ случилось большое не счастіе.
Я нимало нешужу объ участи этого не годяя.
Мы ѣздимъ со двора де рѣдко.
Мы ѣздимъ со двора нерѣдко, а очень часто.
В О 71 р о с ы.
638. Какъ означается удареніе надъ словами? (§ І8І.)
639. Какое правнло наблюдается при сокраіценіи сдо- ва ? (§ 182.)
640. Въ какомъ сдучаѣ сіе правнло не наблюдается ? (§ 182.)
3 а д а г и.
215) Сокрашняіь слѣдующія слова. Господинъ Гоепода 1 Милосшивый Государь и врочее
и шону подобное
и такъ далѣе
часть
глава
стаіпья
піо есгаь
и многіѳ другіе
рѣка
городъ
1832 года
числа
Санкпшетербургъ. no Рождествѣ Христовѣ. і no Сотвореніи Міра.
216) Исправпть ошпбки въ сохращеніи словъ.
Имя суіце. варицагаель., предме. одушев., же. ро., еди.
чи., въ имевишель. паде.
Сі. кни. принадлсжи. Пав. Пет. сыну Васильеву.'
Это глаго. дѣй., ви. весовер., въ изъ. накло., вас. вре.
сди. чи. въ трешь. лицѣ.
2П) Исправпшв въ слѣдующпхъ сшатьяхъ ошибкп противу всѣхъ часіпей ГІравоппсанія.
a. Hezmo о Санкпгпетербурхтъ.
Столичной горотъ Санктпетербурхъ лѣжнтъ при впа- дсніѣ реки Нѣвы въ финской заливъ. Сѣй городъ посшроѣнъ Ииаерашоромъ Пѣшромъ великимъ ваачалѣ восемнадцагпаго сшолетія. Съ дачала онъ былъ очинь малъ, но въ послѣдстьіѣ времяни мало по малу разпространялся, и выдѣ щитается мѣжду великолепнейшими и обширнейшими городами Эвропы. Устьѣ Невы вѣсьма ігЬлько. По сему большія корабли асша- навливаюіпца въ Кроншшате, гдѣ ѣсть две огроыные гавани, купѣческая и воѣнная. Тамъ бываюшъ летомъ целые флошы изъ всехъ странъ свегаа; видимъ корабли Аглинскія, Дацкія, ІПвецкія, Немецкія, Фравцускія , Гишяадскія , Амѣрнканскія} Ишаліанскія и прочіе. ЕстьлИѵнадобно перевазить большіе карабли, сшроюя^іяся въ Петербургѣ, въ Кронштатъ., где овыя оснаіфіваюшца, то въ устьѣ Нѣвы ихъ сгаавятъ на большіе вусіпые судны, ваполнѣные водою, дазываеыыя комелями; вы- пускаюшъ изъ еіпихъ суденъ воду, кошорые шогда подымающ- ся въ верхъ, и такимъ образомъ переносютъ большія корабли чрезъ мѣлкіе места. — Подъѣжя:ая къ Пешербургу, сігоря поднимаюшца изъ воды огромиые баищи, колокольни и главы Церквѣй. Выйдя наберегъ, прекрасиые зданія поражаюшъ взоры. Самыи лучшіи изъ нихъ есшь : Зимяей дварѣцъ, Акадѣмія Ху- дожесшвъ ва васидьѣвскомъ осшрову , Адмиральтѣйство,
Александра Нѣвская Лавра, Главной ІІІтапъ, й много другихъ казенныхъ и частныхъ строѣніевъ ; такъже воздвигнуіпой па- мяшникъ Петру великому. Въ семъ городе лшвущъ многіе богатыя и знатныя людн. Купѣчество олого производитъ обширной торгъ всякими Рускиыи и за норскими товарами, съ иносніранными зеыдами.
61
Ужѣ наступаютъ мрачныя дни осѣни. Вешѣръ шумишъ въ вѣшьвяхъ деревъ. Неслышно пеніе птичекъ. Изъ рѣдка во- роны перелѣтаютъ съ одпаво дерѣва на другое. Смотря на ету печальиую коршину, сердце ыое сшѣсняетца. Желшыя лисшы падаютъ на побдекшею траву. Всѣ творѣціе сетуешъ. Все лшвотные кал;утца грусными, Въ скорѣ снѣкъ посьтлет- ся на мѣрзлою зѣмдю. Въ скоре съ кроемся въ городѣ ошъ ііѣнасгпья, на лесколько мѣсяцовъ. Нѣдолго веседидисъ ліы вдеревнѣ. Съ грусшию въ сердце, растаемся съ сѣльскими увеселѣніями. Но и въ зимнѣе время мы можемъ имеліь удо- водьствіи. Чтѣніе, нѣвшшые игры., прияіпныя разгаворы со кратярпъ для насъ долгія мрачиыя вечера; дни зделаюшся ддинцее, ночи короче, разшаяшъ снѣга, вновъ насшупишъ вѣсна, и опяпіь придѣтятъ пшичьки.
в.
Любезной друкъ! Здѣдай одолжеиіе , приходи севодни ка ыне. Л не очель здаровъ. Въ чера хаднлъ я прагуливатся па наберелшой, и просгаудидса, отъ сильнаво ветру. Теперь лѣжу въ постеліі и пію лѣкарство. Глаза мои такъл;е разболелись, и я даже яемогу чишашЬ. Бѣседа съ табой мѣня развѣседитъ и ушешитъ въ смѣршѣльнай скукѣ. Принѣси ссобой какую нибуяіь книшку, штобъ ыожяа была и но чінпашь. Да не за- быгпь ыою тетратку, которую я яісбе дадъ ліретьеводни: ояа мяѣ лужна. Праіцай, дюбсзной.
г.
Вдуплѣ дикой яблони водплса рой пчодъ. Они наполниди ешо дупдо въ куснымъ мідомъ} и ябдонь вгордосшп начеда прѣзираліь другіе дѣревья. Тогда розояъ сказалъ ей: ,,за чемъ шы гордишся чужой сладосшію ? Разве ошшого шваи плады
зделались слащѣ? По сптарайся, яппобъ мѣдъ подпялся вътвои лблока, и шагда шолько тѣбя будутъ хвалить.
д.
Филипъ вшорой, Король Гишпанской, съ иарядилъ баль- шой флошъ, которой на званъ быдъ не победимьшъ. Оиъ пмелъ памерепіе покарпшь англію; нобуря разбила ево карабли ввиду Брстанбкихъ бѣреговъ. Вшо время, кагда еыу до несли о сѣмъ ііѣщасшіѣ, онъ сиделъ застоломъ и писалъ. Вы слушавъ весть, онъ сказалъ: я послалъ ыой флошъ нѣ для шаво, штобъ оігь сражался сбурявш. Пошомъ взялся онъ въ новъ за перо.
е.
\
Одинъ храброй римской солдагпъ, ииянемъ Помпояіусъ, былъ взлпхъ впленъ, и прпведенъ къ Королю Понгаійскому Ми- ліридату. Король обошелоя съ вимъ очень ласкаго, и прика- залъ перевязать ево раны. По выздоровдѣнію, съ просилъ онъ у Понпоніуса, мол;етли за сіп услуги, полагатца на ево дружбу. Солдашъ отвѣчалъ: Л швой друкъ, когда ты хочешь быть другомъ Римляновъ; но есть ли ты не оставишъ твоей ненависши къ моему отѣчесшву, то я всѣгда буду пе прими- рииейшимъ тваішъ врагомъ.
ГЛАБА ЧЕТВЕРТАЯ.
ОБЪ УДОТРЕБЛЕНІИ ЗНАКОВЪ ПРЕПЯНАНІЯ.
J
В о п р о с ы.
641. Для чего упошребляюхпся знакн препинанія? Ка- кіе вообще сутв знакя прешінашя? (§ 184),
642. Раздѣляются ли яѣмъ нябудь главныя часіші пред- ложенія? (§ 1S5.)
643. Ошдѣляюшсяли ошъ ннхъ опредѣленія п допол- ненія? (§ 185.)
644. Что раздѣляешся запятою ? (§ 186.)
645. Опускаешся ли запяшая предъ сохозомъ a ? (§ 136.)
/
f
646. Въ какомъ случаѣ запятая предъ союзомъ и не опускаешся ? (§ 186.)
641. Еще въ хаковіъ случаѣ заіідгпая полагается предъ союзомъ иі (§ 186.)
648. Въ какомъ случаѣ ие полагаешся заняшоя предъ союзомъ гіли, и когда оная нредъ снмъ союзомъ употребОіяетсл? (§ 186.)
649. Чѣмо раздѣляюшся между собою нмена сущсствн- гпельныя качественныя? (§ 1S6.)
650. Въ какомъ случаѣ прялагательное не раздѣллешся заяяшымн? (§ 1S6.)
3 а д a z и.
218) Улотребить заггятыя въ слѣдуюицихъ предложе- ніяхъ.
Санкшпетербургъ есть самый ыноголюдный городъ Россійской Цмяеріи. х
Величественная Волга называешся у Поэтовъ на- терію рѣкъ Русскихъ.
Сія благодатная рѣка изливаешся въ Каспійское ыоре ашогими рукавами.
Боратая Одесса возникла недавно на СерегуЧернаго ыоря.
Санкшдетербургъ РигоРевель Архангельскъ и Одесса суть важнѣйшіе приморскіе города обширной Россіи,
Пегаръ Великій распросшранилъ возвеличилъ утвер- дилъ и ярославилъ Россію.
Пстръ Великій завоевалъ провинціи Балтійскаго моря и основалъ въ усшьѣ Невы Санктпетер- бургъ.
Моц браліъ живепгъ въМосквѣ и зашшаешся Науками и Словесностыо.
Моя брашья жиВушъ въ Москвѣ и въ Тулѣ.
Въ Сибирскихъ лѣсахъ водятся соболи песцы бѣлки
лисицы медвѣдіі и волки. Наши добрые вонны храбры терпѣливы и велико- душны.
Сей городъ обширенъ богатъ и красивъ. Я чишаю книги и газешы. Я читаю книги и разсматриваю каршипы. Добрый человѣкъ ненавидитъ лесть и ложь. Добрый человѣкъ ненавидитъ лесть и любитъ правду. Онъ умолкъ и вышелъ.
Онъ умолкъ и на лицѣ его изобразилась печаль. И слава и богатство утомляюгпъ человѣка. Ни громъ ни землешрясеніе не устрашишъ мудреца- He смеріші а грѣха бояшься должно. Географіи или Граммашикѣ шы учишься? Я учусь Географіи или Землеописанію.
' г
Онъ аишешъ или чишаешъ.
Вотъ книга: Иики или Разрушеніе ГІеруанской Ии- періи.
Какъ вы пишете: Гомеръ или Омиръ?
Храбрый неустрашимый великодушный воинъ есть
краса своего отечества. Я купилъ новый перочшшый ножикъ. Ты живеиіь на пріятной Невской набережиой. У моего браша новая пуховая шляпа. Здѣсь продаюгася прекрасяыя гравированныя кар- тинки.
Сей ыорякъ долго плавалъ по бурному Черному
морю. ч
Вотъ знаяеннтая Ивановская колоколыія. Илператорскій Зимній Дворецъ построенъ въ поло-
винѣ славлаго осмнадцашаго сшолѣшія. Подай листъ хорошей дочтовой бумаги. У меня рѣзвыя Вяшскія лошади. Я купилъ два пучка хорошихъ гусиныхъ перьевъ. Въ сей лавкѣ продаюілся лучшіе лисьи мѣха.
В о п р о с ы.
65.1. Чшо полагаешся между запятьши? (§ 187.)
652. Чѣмъ оілдѣляюшся прлдоженія пбдлежащаго и сказуемаго? (§ 187.)
653. А слова звашельныя? (§ 187.)
654. Чѣмъ отдѣляюшся лрлдашочпыл л вводныя пред- ложепія? (§ 188.)
655. Есллже лріідашочпое предложеніе сокраіцено ліакъ, что осшалось одпо слово ? (§ 188.)
656. Чѣмъ раздѣляюшся небольшія главныя предложе- нія? (§ 189.)
3 а д а г и.
219) Упошреблшь запяшыя въ слѣдующихъ предложе- ніяхъ.
Нева рѣка величествснная и тихая вяадаетъ въ море нѣсколькими устьями образующими многіе нрекрасные острова.
Бѣдный человѣкъ умоляюярй васъ о помощи не имѣетъ хлѣба для дрокормленія дѣтей своихъ невияныхъ малютокъ.
Вы какъ умный и добрый человѣкъ должны служишь опіечесшву.
Ломоносовъ сынъ нростаго рыбаря сдѣлался ошцемъ Русской ПОЭЗІІІ яе существовавшей до его вре- мени.
Въ этой книгѣ заключаются многія драгоцѣппыя правила начсртанныя самою мудростью.
Величаишая награда за онасносши которыя уже миновали есть опышъ.
Екатерина Вторая Побѣдиліельница и Законода> тельница осшавила по себѣ ламять въ сердцахъ своихъ подданныхъ благодарныхъ Россіянъ.
ЗЗД
Сіи домы no видимому построепы очень давно.
Вы кажегпся нездоровы.
Желаю зпашь чшо васъ безпокомшъ.
Человѣкъ который не дѣлаешъ добра ближиимъ не знаетъ нсшпнпаго счасшія.
Россія управляемая мудрьшн и благолюбивыми Мо- нархами возрастаешъ въ силѣ и крѣпосши.
Рюрикъ скончался княживъ сеыиадцать лѣшъ.
Вы можетъ быть усшали.
ТорговЛя обогащаешъ а война разоряепгъ народы.
У насъ хлѣбъ дешевъ но сѣно дорого.
На Бога надѣйся а самъ не плошай.
Говори правду дѣлай добро повияуйся старшимъ,
Солнце свѣтишъ днемъ лупа ночью.
Ашлантическое море находится при западныхъ бс- регахъ Европы Средиземное при южныхъ.
Левъ рыкаетъ ыедвѣдь реветъ волкь восгаъ собака лаетъ коліъ мяучишъ а пѣтухъ поетъ.
Забавляйся играми ие забывая дѣла.
Солнце озаряющее насъ иынѣ свѣшило и при Адамѣ.
Кончивъ Граммапіику займемся Логикою.
Граммашика Наука весыча полезная занимаешъ меня уже нѣсколько лѣтъ.
Я сердечно любдго сестру свою дѣвіщу добрую и умную.
Торговля сія питателыіица народовъ обогашила бѣдную ошъ прпроды Голландію и возвеличила могуп^сственную нынѣ Англію повелиліельницу морей.
Ташары нокоривъ большую часіпь Россіи разрушили въ неи всѣ памятники просвѣіценія плоды двухъ» вѣковыхъ шрудовъ.
Гнѣвъ сгарасть бурная и опасная лишаешъ насъ разсудка единсшвеипаго руководитедя иашего.
. u
B o n p o c ы.
G57. Къ чему слулаішъ точка съ запятою? (§ 190.) 658. Если послѣднее изъ совокупленныхъ въ періодѣ предлояіеній начішается союзомъ и или а, чшо предъ онымъ полагаешся? (§ 190.)
3 а д a z и.
220) Употребншь зацяшую н іпочку съ запяшою въ
слѣдуюгцпхъ примѣрахъ.
і
> Человѣкъ расгаешъ чувствуетъ п мыслишъ звѣрь расліешъ и чувствуетъ а распгеніе какъ сіе видно и изъ наиыенованія онаго гполько расшеліъ.
Даръ слова сія неоцѣнешіая способвоспіь человѣка служитъ къ развитію его умсшвенныхъ способ- носілей но очень часшо сіяважная способяосіль употребдяепіся людьаш во зло.
Во Франціи климахпъ тегілый здоровьш и пріяшный въ Англіи господсшвуюшъ туманы и нерѣдко сдучаются очень сильные ыорозы Шотландіяже кдиматомъ своішъ походишъ ва пашу Финлян- дію сшрану каа£еішстую суровую обильную ска- лами и озерами.
Л.омоносовъ былъ отцемъ гражданскаго Русскаго языка свѣтскаго краснорѣчія и громкой Поэзіи Державинъ возвысился на степень нерваго ли- рическаго Сшихоілворца но исшинно Русскій языкъ нрозы просійой ясной и благородпой воз- никъ додъ перомъ Караызина котораго смергаь онлакиваегаъ благодариое отечество.
Тредьяковскій перевелъ Древнюю и Римскую Исіло- ріи Роллена сочинилъ уродливую Поэму Теле- махида и безобразпую Трагедію Деидамія но Каняіемиръ жившій въ одно съ нимъ врсмя стяжадъ безсмертіе своими Сатираии превос-
ходными произведеліями паблюдательпаго ума и заыысловатосши.
Если шн хорошо употребишь лѣта своей юноспгіі и воспользуешься всякішъ случаемъ для пріо- брѣшенія полезныхъ знаній пго сдѣлаешься по- лезпымъ пуважаеш.шъ чсловѣкомъ въ обіцесгствѣ.
Всѣ исторпческія рукописп были изъ Троицкой Библіогпеки посыланы къ Екатерикѣ Великой Когпорая сшоль ревносшно зашцталась нашею Исторіею ІІО шіѣ сказывали что въ нихъ нѣшъ ни какихъ важныхъ ошлѣнъ противъ напеча- шанныхъ лѣпгописей.
Наши предки жаловались ыы жалуемся и потомки наши будутъ также жаловашься что нравы развраіцены что вездѣ господствусшъ порокъ и чгпо міръ съ каждымъ днемъ становигпся хуже ло если разсмошримъ теченіе дѣлъ міра сего со вшшаніемъ шо увидимъ чшо пороки всегда паходятся въ одной степени и шолько подобно волнамъ морскішъ они по временамъ сшалки- ваются между собою.
Человѣкъ краснѣеіпъ отъ стыда гнѣва гордости и радосгаи онъ блѣднѣегаъ отъ страха ужаса и печади.
В о п р о с ы.
659. Какъ можешъ быть напменовано двоеточіе ? (§ 191.) *
660. Какія главиыя часпга періода раздѣллготся двое- іяочіемъ? (§ 191. 1.)
661. Предъ какимн предлоікеніями упояіребляешся двоеяіочіе ? (§ 191. 2.)
662. Еще въ какомъ случаѣ оное упошребляется ? (§ 191. 3.)
3 а д а г u.
1) Упохпребить запятую, точку съ заияхпою и двоегпочіе въ слѣдующихъ преддоженіяхъ.
Я нашедъ въ одномъ журналѣ слѣдующее замѣчаніс люди требующіе чужаго совѣша во всѣхъ слу- чаяхъ~жизші обыкяовенно сааш охошно совѣ- шуюшъ когда ихъ о томъ ошнюдь не просяшъ.
Мой ІІрофессоръ издалъ книгу подъ заглавіемъ На- сшавледіе учащимся и учапртъ.
Главные города въ Европѣ суть Москва С. Петер- бургъ Берлинъ Вѣна Рииъ Парижъ Ловдонъ Мадришъ и Лиссабонъ.
Въ Русскомъ языкѣ два сущесшвнтельные глагола бышь и сшашь.
Благосостояиіе нашей сшраны видпмо возрастаетъ жагава была обильная на фабрикахъ много ра- богаы и торговля оживилась.
Книгопечашаніе есшь одно изъ благодѣтсльнѣйшпхъ изобрѣшеній въ мірѣ ішъ сохранеяы отъ совер- шепной погибелііпревосходныя произвсденія древ- иости распросшранены общеполезныя познанія облегчсно обученіе юношества и возвышеао образованіе во всѣхъ сословіяхъ общесшва.
Для шого чшобъ отличигаь исшиннаго друга ошъ лож- наго замѣть слѣдующее истиниый друга неста- нсшъ льстишь тебѣ будсшь раздѣляшь сътобою и счастіе и горе предосшерегашь шсбя ошъ ошибокъ и давать тебѣ полезные совѣты.
Древніе Германцы зашшались шолько звѣриною лов- дею и войною Искуссшва и Наукп были имъ яе- извѣсшиы жилиіцамй ихъ были бѣдныя хижины одеждою звѣрияые ыѣха любішое мѣсшо ихъ вребыванія было въ лѣсахъ и посреди болотъ по сей причшіѣ образованные н просвѣщеяные Рнмляне іпѣхъ вѣковъ называли ихъ діікарями п варварами.
Если бъ мы строго слѣдовали совѣтамъ оігытныхъ и умныхъ людей руководствующихъ нами на пуши мудросши и добродѣгасли если бъ въ юно- сши нашей не распіочали драгоцѣннаго времени ла пустыя забапы если бъ запасались въ моло- дыхъ лѣшахъ сокровиіцааш ума и сердца то старосшь наша не была бы скучна и безушѣшна.
В о п р о с ы.
663. Что означается гпочкою ? (§ 192.)
664. Что означаютъ точки, поставленныя сряду ? (§ І93.)
665. Когда полагаешся знакъ вопроспшелыгай? (§ 194.)
666. Когда полагается сей знакъ вахѣсшо точки съ запятою? (§ 194.)
66Т. Въ какомъ елучаѣ окончательная шочка не замѣ- няешся знакомъ вопросишельнымъ? (§ 194.)
3 а д а г и. \ . 222. Употребишь точки и знакп вопросишельные,
равно какъ и прочіе упомянушые выше, въ слѣ-
дуюіцихъ предяоженіяхъ.
Ученіе горько но плоды его сладки
Гдѣ былъ ЯІІ.І сегодня ушроиъ
Скажи ему гдѣ ты былъ сегодня утромъ
Ошвѣчай ынѣ на вопросъ гдѣ ты былъ сегодня
утромъ. Куда дѣвалиеь наши кшіги He знаешь ли куда дѣвались наши книги Кошорый часъ Скажи мнѣ кошорый часъ
Если желаешь быть спокойнымъ будь доволенъ своею учасшыо
Желаешь ли быіпь сдокойнымъ будь доволенъ своею участью
Слышишь ли звонишъ колоколъ сшрашные звуки Они пошрясаютъ ыою душу они зовутъ меня на
горесшиый обрлдъ Скажи мнѣ согласишься ли ты на мою просьбу ЖелаЕо знашь здоровъ ли отецъ мой На вопросъ что есіпь человѣкъ отвѣчагаь доводыю шрудно
Ты такой не знаю какъ назвашь шебя
В о п р о с ы.
66S. Вмѣсшо чего подагается знахъ восклицательный? (§ 195.)
669. Въ хакомъ случаѣ? (§ 195.)
670. Въ какомъ случаѣ полагаепіся звашельное слово между запяшыми? (§ 196.)
671. А если оно находишся въ самоыъ хонцѣ предло- женія ? (§ 196.)
672. Когда употребляепхся черта шп іпкре? (§ 197.)
673. Что отдѣляется скобками въ лредложеніп ? (S 198.)
674. Чѣмъ отличаюшся вводныя слова другаго лица? (§ 199.)
675. Чшо означаешся выносісаші? (§ 200.)
3 а д а г и.
223) Упошребиіпь знакъ восклицашельный, лтре , скобки ц хавычкп въ слѣдуюгцихъ предложе- ніяхъ.
Боже мой какъ я несчастлпвъ Выслушайте меля почшенный другъ Да накажетъ васъ злодѣи праведиос небо
Чшо гпы дѣлаешь пишу чпіб гаы пишешь письмо
къ кому къ моему двоюродному брагау Мы любимъ нравду а вы ложь Жишь спокойно какое счасгаіе
Онъ считалъ депьги депь и ночь « наконецъ раа-
сшался съ цими Сгиой прохожій Умри злодѣй Здравствуй другъ мой Боже спаси Царя
Бѣдцый человѣкъ какъ усердно желалъ бы я помочь тебѣ
Малыя текучія воды называюшся ручьями абольшія рѣками
Науки говоритъ Цпцеропъ украшаютъ въ юпосгаи
и утѣшзютъ въ старосши Выслутай меня сказалъ отецъ сшрогииъ голосомъ Повинуюсь отвѣчалъ сму сыпъ почгаишельно
224) Улоптребіііпь зпакц прелшіанііі въ слѣдующеи стапхьѣ.
0 состолніи торговли въ Россги сг XI do XIII
еѣка,
ни ввутпрсшііе раздоры нивнѣшвія частыя войлынепре- пяшствовали въроссіи мирныиъ успѣхамъ шорговли благодѣшель- нымъ для гражданскаго образовація народовъ въ сіе время оиа была весьма обширна и знамениша ежегодио прнходпли въкіевъ купеческіе флошы изъ констанппшополя столь богагпые и сшоль важные для общей государственной пользы чшо князья ожидая ихь изъ самыхъ дальнпхъ мѣстъ присылали войско къ каневу для обороны судовъ ошъ хищныхъ по- ловцевъ дцѣпръ въ піеченіи своемъ оіпъ кіева къ морю назы- вался обыкновенио пушеиъ греческимъ мы уже говорили о предмешахъ сей торговли россіяне покупая соль въ шав- ридѣ привозили въ сурожъ или судакъ богашый и цвѣтущій горііостаевыс и другіе мѣха драгоцѣниые чтобы обмѣнивать ихъ у кудцевъ восточиыхъ на бумажцыя шслковыя шкани и пряпые коренья половцы овладѣвъ тмушороканемъ и едва не всѣмъ крымомъ ддя собственныхъ выгодъ не мѣшали торговдѣ и первые кажегпсявпустилигенуэзцсвъ въюжную часшь шавриды по крайней мѣрѣ сіи корысіподюбивые хитрые италіянцы еще за нѣсколько лѣтъ до нашествія татаръ имѣли гпорговыя заведенія въ арменіи слѣдсшвенно уже господсшвовали на черноиъ морѣ въ самое шо время когда войско россійское сражалось съ половцааш въ землѣ ихъ купцы мирно тамъ пушешссшвовали ибо самые варвары паходя пользу въ гаорго- влѣ для ея безопасиосши наблюдаютъ законы просвѣщеиныхъ народовъ греки армянс евреи нѣмцы моравы вснеціяне жили въ кіевѣ привлекаемые выгодною ыѣною шоваровъ и гостеирі- ішсшвоыъ россіяігъ кошорыс дозволяли хрисгаіанамъ латии- ской церкви свободно и торл;есшвенно огаправляшь свое богослужепіе но запрещади имъ спорипіь о вѣрѣ піакъ влади- ыіръ рюриковичъ кіевскій выгяалъ въ 1233 году каного -mo маршіша пріора лащинскаго храма св ыаріи вь кіевѣ вмѣсшѣ съ другими монахами кашолическиші боясь какъ говорптъ польскій историкъ чшобы сіи проповѣдникіі пе доказали сколь вѣра гречсская далека отъ исшины
подобно черному морю и днѣпру каспійское и волга служпли другимъ важнымъ пушемъ для торговли болгары въ случаѣ неурожая пигаая хлѣбомъ суздадьское великое кияженіе могли досгаавляшь намъ и ремесленныя произведенія образо- ваинаго востока въ развалинахъ города болгарскаго въ 90 версшахъ ошъ казани и въ 9 отъ волги нашлііся арменскія надписи XII вѣка вѣроятио чшо арияне издавна славные ку- вечествомъ вымѣнивали шаиъ русскіе ыѣха и кожи на шоварьі персидскіе и другіе доныпѣ подъ именемъ болгаръ разумѣюшся въ туреціи восшочные сафьяны а въ бухаріп юфшь изъ чего заключаютъ что азія получала нѣкогда сей товаръ отъ бол- гаровъ достойно примѣчанія что въ дрсвнемъ ихъ оіпечесшвѣ въ казанп и нынѣ дѣлаются лучшіе изъ русскихъ сафьяновъ въ упомянугаыхъ развалинахъ лайдены шакже арабскія надпи- си ошъ 1222 до 1341 года по христіанскому лѣтосчисленію вырѣзанпыя ошчасти надъ могилами ширванскихъ и шамахан- скихъ уроженцевъ зсыдедѣльцы находяпѵь иногда въ окресшио- сгаяхъ сего мѣсша золошыя мелочи женскія украшенія сере- бряныя арабскія моиеты и другія безъ всякой надписи озна- меповапныя единственно произвольными изображсніяші точ- кани звѣздочками и безъ сомнѣнія принадлежавшія народу без- грамотиому можетъ быть чудскому шакіе любопытные па- мятшіки свидѣшельсшвуюшъ о древнемъ цвѣіпуіцемъ сосшояніи россійской болгаріи
новгородъ серебромъ и мѣхамп собирая дань въ югрѣ по- сылалъ корабли въ данію и въ любекъ въ J157 году при осадѣ шлезвига король дашскій свендъ IV захваігшлъ многія суда россійскія и товары ихъ раздалъ вмѣсто жалованья воинамъ купцы новогородскіе имѣли свою церковь иа островѣ готлан- діи гдѣ цвѣлъ богашый городъ визби засгпупивъ мѣсто ВИІІ- неты и гдѣ до ХУІІ вѣка хранилось преданіе что нѣкогда товары индѣйскіе персидскіе арабскіе шли чрсзъ волгу и другія наши рѣки въ пристани балтійскаго моря извѣстіе вѣроятиое оно изъясняетъ какимъ образомъ могли зайши на берега сего моря древнія ыолеты арабскія находимыя іпамъ въ большомъ количествѣ готландцы нѣицы издавна живали въ новѣгородѣ они раздѣлялись на два общества зимнихъ и лѣт- нихъ госшей правішельство обязывалось за уставлешіую пла- ту высылать къ ижерѣ на встрѣчу пмъ лодочниковъ ибо сіи купцы боясь пороговъ нсвскихъ и волховскихъ обыкновенно псрегружали товары въ легкія лодки внося въ казну съ каж- даго судна гривну кунъ а съ нагруженнаго хлѣбомъ полгрив- иы въ новѣгородѣ отведены были особенные дворы нѣыец- кимъ и готлаидскимъ купцамъ гдѣ они пользовались совер- шешіою независішосшью и вѣдались собспівеннымъ судоыъ из- бирая для того сгаарѣйшинъ одинъ посолъ княжескій могъ входпть къ нимъ обиженный россіяшіномъ госшь жаловался князю и птіуну повогородскому обиженный госшемъ россіяшшъ сгаарѣйшинѣ ииоземцевъ сіи піяжбы рѣшились на дворѣ св іоашіа готландцы имѣли въ новѣгородѣ божницу св олава нѣм- цы храмъ св пешра. а въ ладогѣ св николая съ кладбищами и лугами когда же въ шеченіе XIII столѣгаія вольные города германскіе любекъ бреыенъ и другіе числоыъ иаконецъ до семидесяши вступили въ общій шѣсиый союзъ славный въ исшоріи подъ пменемъ ганзы утверждепный на правилахъ вза- имиаго дружества и вспоможеііія нужный для ихъ безопасно- сшн и свободы для успѣховъ торговли и промышлености союзъ сшоль .счастливый что онъ господствуя на двухъ мо- ряхъ могъ давашь законы народамъ и ьѣнценосцамъ когда рига и гогаландія присоедишілись къ сеыу братспіву тогда новго- родъ сдѣлался eiqe важнѣе въ купеческой системѣ европы сѣверной ганза учредила въ немъ главную коншору называла ее машерію всѣхъ иныхъ старалась угождать россіянамъ пре- сѣкая злоупотребленія слуяіившія поводомъ къ раздорамъ сшро- го подтверждала купцамъ своимъ чшобы шовары ихъ имѣля опредѣлениую доброту и чтобы купля въ повѣгородѣ цроиз- водилась вссгда міціою вещсй безъ всякихъ долговыхъ обяза- шельспівъ изъ коихъ выходили споры нѣмцы прпвозили ШОІІКІЯ сукна въ особеішости фламанскія соль сёльди и хлѣбъ въ случаѣ неурожая покупая у насъ ыѣха воскъ ыедъ кожи пенысу ледъ ганза шоржеспівенно запрещала ввозить въ россію сере- бро и золото но купцы не слушались усгпава'DpomiiBiiaro ихъ личньшъ выгодамъ и досшавляли новугороду не мало драго- цѣнныхъ шеталловъ привлекаемыс туда славою его пзобилія и разсказами почпіи басносдовііыми о пышносши двора КІІЯ- жескаго вельможъ богатыхъ гражданъ псковъ учасіпвовалъ въ сей знаменишой торговлѣ и правишельство обоихъ городовъ способствуя успѣхамъ ся довольствовалось столь умѣрснною пошлиною что ганза не могла нахвалпшься его ыудрымъ без- корыстіемъ
древняя біарыія уже давно обласшь новогородская все eiqe славилась торговлею и корабли шведскіе норвежскіе не преставали до самаго XIII вѣка ходить къ устью сѣверцой двины лѣтописцы скапдішавскіс повѣсшвуюшъ что въ І2і 6 году знаменишый купецъ ихъ гелге богрансонъ ішѣвъ иесчастную ссору съ біарискимъ началышкомъ былъ тамъ умерщвленъ вмѣстѣ со всѣми шоварищаыи кромѣ одного именемъ огмунда ушедшаго въ новгородъ сей огмундъ ѣзднлъ пзъ россіи въ Іерусалимъ и возврашясь въ отечесгаво разсказалъ ожалостной кончинѣ богрансона норвежцы хотѣли мстпть за гао біарм- скимъ жишелямъ и въ 1222 году прибывъ къ дц.иъ на чсшырехъ корабляхъ ограбили ихъ землю взяли въ добычу мпожество клейменаго серебра мѣховъ бѣльихъ и проч
смоленскъ нмѣлъ шакже знатную торговлю съ ригою съ готландіею п съ нѣмецкими городами чему доказашель- ствомъ служитъ договоръ заключенный съ пими смоленскимъ княземъ ыспіиславомъ давидовичемъ въ 1228 году предлагаемъ здЬсь главныя сгпагаыі онаго любопытныя въ ошношеыіи къ самымъ нравамъ и законодательству древней россіи
I ыиръ и дружба да будутъ оганынѣ ыежду смоленскою обласшію рпгою готскимъ берегоыъ готландіею и всѣми нѣмцами ходяіціши по восшочному ыорю ко взаішному удоволь- ствію шой и другой сшороны а если чего боже избави сдѣ- лаешся въ ссорѣ убійсшво шо за жизнь вольнаго человѣка плапіишь десягаь гривенъ серебра пѣнязями деньгами или кунами считая оныхъ кунъ 4 гривны на одну гривну се- ребра кшо ударигпъ холопа платншъ гришіу кунъ за поврс- жденіе глаза ошсѣченіе руки ноги и всякое увѣчье 5 гривелъ серебра за вышибеиный зубъ 3 гривиы серсбра же за окрова- влепіе человѣка посредствомъ дерева і § гривны за раиу безъ увѣчья шоже кто ударишъ падицею батогомъ или схвашишъ человѣка за волосьі даетъ \ гривны пеня за обнду посла и священника должна быть двойная если виновный найдешъ по- руку mo не заключать его въ оковы и не сажашь въ телшицу не приставлять къ нему и сшражи покаистецъ недалъзнать о своей жалобѣ старѣйшему изъ сдиноземцевъ обидчика пред- полагаемому шірошворцу съ воромъ поиманиынъ въ доаіѣ или у товара хозяинъ воленъ поступить какъ ему угодно
3 заимодавецъ чужесшранный удовлетворяется прежде иныхъ онъ беретъ свои деньги и въ такомъ случаѣ когда должникъ осужденъ за уголовиое преступленіе лишишься соб- ственности если холопъ княжсскій или боярскіи умрешъ за- нявъ деньгп у нѣмца то наслѣдиикъ перваго или кто взялъ его имѣніе плашитъ долгъ
з и нѣмецъ и россіяішнъ обязаны въ тялѵбахъ предсійа- влятьболѣе двухъ свидѣшелей изъ своихъ единозеыцсвъ испы- таніе невиниости посредствомъ раскаленнаго желѣза дозво- ляешся тодько въ случаѣ обоюднаго нато согласія принужде- нія нѣшъ поединки не должпы быгаь терпимы ло всякое дѣло разбирается судомъ по законамъ той земли гдѣ случилось преступлсніс ОДИІІЪ князь судипгь нѣмцевъ въ смоленскѣ когда же оіш сами захотятъ ишши на судъ общій mo ихъ воля сею же выгодого пользуюіпся и россіяне въ зеылѣ нѣмецкой тѣ и другіе увольняюгася ошъ судныхъ пошлинъ развѣ люди добрые и иарочипіые присовѣгауютъ имъ чгао ішбудь запла- тить судьѣ
4 пограничиый тіунъ свѣдавъ о прибытіи гостей нѣ- мецкихъ на волокъ немедленно даетъ знать шамошнилъ л'лі- теллмъ чгаобы они везли на возахъ товары сихъ госіпей и пеклись о личной йхъ безопасносіпи жители плагаяшъ за шо- варъ нѣиецкій или сиоленскій иии упграченный нѣмцы ла путп йзь рнги въ смоленскъ и на возвраганомъ увольняюгася отъ пошлішы гпакже и россіяне въ землѣ лѣмецкой нѣмцы должны бросить жеребей кому ѣхать напередъ если же будетъ съ нимк купецъ русскій то ему остатьея позади въѣхавъ въ городъ госшь пѣмецкій дяриіпъ княгинѣ кусокъ полошна а шіуну во- докскому иерчатки гоіпскія можегпъ купить продать піоваръ или ѣхашь съ оиымъ изъ смоленска въ иные города купцы русскіе пользуются такою же свободою на гошскомъ берегѣ и вольны ѣздпіпь отгпуда въ любекъ и другіе города иѣмецкіе товаръ купленный и выиесенный изъ дому уже нс возвращает- ся хозяину и купецъ не долженъ требовашь назадь своихъ денегъ нѣмецъ даегпъ вѣсовщику за двѣ капи или 24 пудакупу смоленскую за гривну купленнаго 'золота ногашу за грпвну серебра 2 векши за серебряиый сосудъ отъ гривяы куну въ случаіі продажи мешалловъ шічего не илатишъ когда же по- купаегаъ вещи ла серебро то съ грпвны виоситъ куну смо- ленскую для повѣрки вѣсовъ храішгпся одна капь въ церкви богоиатери на горѣ и другая въ лѣмецкой божиицѣ слѣд- ствелно и въ смолепскѣ была католичсская церковь съ симъ вѣсомъ должны п волочане свѣрягаь вудь даішый иыъ ошъ пѣмцевъ
5 когда смоденскій князь идетъ на войпу шо ему ие брашь лѣмцевъ сь собою развѣ олп самн захотяшъ учасшво-
вать въ ноходѣ п россіянъ не принуждашь къ военной службй въ землѣ нѣмецкой
6 епископъ рижскіи ыасшеръ фолкунъ volcruin и всѣ другіе рижскіе властишели признаюшъ двину вольною отъ устья до вершинъ ея для судоходства россіянъ и нѣмцевъ если чего боже пзбави ладія русская или нѣмецкая повредится шо гость можетъ вездѣ прпстать къ берегу выгрузишь шо- варъ и наняшь людсй для вспоможепія но ішъ болѣе договор- хіой цѣны съ него не требовать
сія грамота ішѣетъ для полоцка и витебска шо ніе дѣй- сшвіе что п для смоленска она писана при свліценникѣ іоаннѣ мастерѣ фолкунѣ и ыногихъ купцахъ рижскаго царства при- дожившпхъ къ ней свои печати а свидѣтелями подшісались слѣдуютъ ішена иѣкоторыхъ жишелей гошландіи любека мин- сшера бремена риги а влпзу сказано кіпо изъ россіянъ и.ш иѣмцевъ царушитъ нашъ усшавъ будетъ протпвенъ богу
о семъ договорѣ упоминается и въ нѣмецкой лѣшописи гдѣ онъ названъ весыиа благопріятиымъ для купцевъ ливохі- скихъ но предки наши давая иыъ свободу и права въ россіхі не забывали собствеішыхъ выгодъ шакимъ образомъ увольняя чужезеыныхъ гостей продавцевъ серебра и зологпа ошъ всякой пошлшіы хотѣли чрезъ шо умнолшшь колпчество ввозішыхъ къ намъ мешалловъ драгоцѣнныхъ въ разсужденіи цѣны серебра зашѣтимь чіло она со временъ ярослава до XIII вѣка кажется не возвысилась относишельно къ смолеасксй ходячей илн ко- жаяой монешѣ ярославъ назначаешъ въ правдѣ 4 0 гривенъ пени кунаки за убійство а мсшиславъ давидовичъ въ усшавѣ своемъ іо гривенъ серебромъ долагая 4 гривяы кунъ на одну грішіу серебра елѣдственно ту жѳ саыую неню капрошпвъ чего дово- городскія иуны уішзились.
К 0 Н Е 1І( Ъ.


(*) См. Пракшическую Граммашику, перв. иэд. jj 73; вшор. иэд. } 76,
нымъ 11) землл 12) и плавалъ 15) по оптдалсипымъ 14) море. 15) Можно
узиаіпь чсловѣка 16) по 17) лице 18) голосъ 19) росшъ 20) ноходка
55) и удив.іяюсь твес.му 56) рашюдушіе 57) нъ 58) къ бошшешва э9) яо»
чесшь. 60) Я. іпсбя узиалъ 61) no 62) ліще 65) осанка 64) поепіуш,. 65) He мсши твоему 66) врагь 67) гоіштс.іь 68) и дѣлай добро півос.му 69) зло- дѣй. 70) Хвала 7І)гсрон 72) еынъ 73) оше.чссшва 74) лгобимсцъ 75) сласьг.
Белнкін побѣдилъ 6) ІХГведъ 7) и злвоевалъ 8) Зсітіляидія 9) ѵіифляіідія
іпаю 15) пнига 16) и проаожу 17) время 18) очснь прілпіно. 19) ,Ты чи-
ниіиь 20) перо 21) н пишсшь 22) письмо. 25) Въ 24) часъ 25) досуга
26) мы пграсмъ 27) въ 28) каргпа. 29) шашка. 50) кегля. 51) Мой со-
51) На пароходѣ привсзлк въ 52) ІГетербургъ 53) Апгличашшъ 54) Фрли-
цум» 55) Шмецъ 56) Шведъ 57) Датчадиш. 58) Америкааецъ, 59) Я
вскорѣ поЪду ВО 60) Псковъ 61) Рш 62) Міігпава 63) ІХОБІІО 64) Вар. шава 65) Бреславль 66; Саксопія. 67) ІІ г.озложнлъ 68) падежда па 69) Богь 70) н не полагаюсь па 71) лгоди. 72) Алексаидръ Всликій завосвалъ міюііл 73) царсшво 74) н покоріілъ мпогіс 75) народъ.
бсііь. 7) Мой сосѣдъ торгустъ 8) сукио 9) холепшна 10) кожа 11) мѣхъ
19) посуда 13) бумага 14) перо 15) п.іапіье 16) дсгошь 17) рпіугпь 18) яп-
іларь, 19) Должио рабоіпаіпь 20) утро 21) деиь 22) гудлтчь 25) всчеръ
24) и спаіпі, 25) ночь. 26) Тепло 27) весяа 28) жарко 29) лѣию 50) сыро
31) осеиь 52) холодио 55) зима. 54) і£ жернівую пісбѣ 55) врсмя 36) здо-
ровьс 57) пмѣніе 5S) покой. 59) Ты заиимаеші.ся 40) чпісніе 41) ппсьмо
42) нногда н 45) рнбоваиіе. 44) Будь доволснъ своею 45) доля 46) н нс
огорчайся всякою 47) нсудача. 4S) Ядоволепъ своею 49) дерсвня. 50) Она
миі кажешся 51) рай. 52) Ядро 53) -каршсчь 54) пулл 55) шгаыкь идд
і
внбудь въ 4) Польша 5) Молдавія. 6) ГГтица посіпъ въ 7) лѣсъ 8) па
16) Гсометрія 17) Граммапшка" 18) шаіщовгніе 19) рисованіе. 20) Мпого
говорліггь въ се.чъ сочішеиіи о 21) чссгпь 22) бсзчестіе 23) добродѣпісл
27) лисйца И. 2S) рысь И. 29) оленг, И 30) заяцъ. И. 51) Чсловѣкъ И.
іі другдии 38) пропзвсдепіе Т. 39) земля Р. 40) Въ польза В. 41) чело-
вѣкъ Р. 42) гора II. A5j изобплугоіпъ 44 золошо Т. 4 5) серебро Т 46)
плаваюпіъ 52; гіо 53) морс Д. 54) барка II. 5і) лодка И. 56) и другія
65) разпыхъ 64) crripana Р. 65) хлѣбт. Т. 66) дрова Т. 67) ctuo Т. 68) му-
ка Т. 69) крупа Т. 70) кнрпичъ Т. 71) камснь Т. 72) нзвесші. Т. 75) пс--
сокъ Т, 74) и другнміі 75) ноіпрсбпосшь Т. 76) пишуіпъ въ 77) клііга 1Т,
бріігада Б. 106) а тпріі 107) бригада Р. 108) дивнзіл В. 109) слѣдсіпвеішо
110) днвнзія II. 111) соспіоіиггь 112) нзъ 115) шссіпн 114) нолкъ. Р.
115) Кресгпълшпіъ II. 116) жнкушъ 117) въ 118) дсревнл ГІ. 119) усадь-
человѣкъ. В. 158) звѣрь В. 159) Зкѣрь II. 140) домаиіпіс получаюпіъ 141)
ппща Б. 142) ппшіе В. 145) отъ Р. 144) люди.( 145) Звѣръ И. 146) діі-
кіе 147) пнгпаюгпся 148) піѣмъ, что иаходяіпъ въ 149) лѣсъ ГІ. 150) иоле
сбираютъ 156) мсдъ В. 157) съ 158) цвішіъ Р. 159) н иослпѵь 160) ьъ
ч
золсцын. 21) Дивушка 22) бѣдный. 23) Бумага 24) жслшый. 25) Глупьш 26)
1) Добрый родишсль II. 2) имѣешъ обыкиовеііно иЗ) доброс дитя В.
гуспіыя СЛИВКІІ Р. 25) печсное лнце Р. 26) солспый огурсцъ. Р. 27) ІІ КУ-
нидъ дисьл шапка В. 28) водчъя шуба В. 29) залчій иѣхъ В. 50) мѣдвѣжм
liiKjpa. В. 31) Поізжай къ 52) мидый брапіъ Д 33) и къ любсзігал сеешра.
смѣшіюс богатсшво Т. 46) отличайся 47) доброе сердце Т. 48) швердал
Екашеріша Вшорая. Т. 60) Алсксандръ Благословеішый Т. 61 > и знаме-
1) Фсшь 2) хлѣбъ, 5) пить 4) воду. 5) Фздипіь 6) часшо верхомъ,
7) ѵІіобишь_ 8) прогрку 9) иенавидѣгаь, 1Q) праздцосшь и) Я ви*ъ
ся, 57) ua рукава, 58) впадашь 59) въ море. 60) Кшгги 61) восхнщать 62)
сін вещи. 19) Ошъ эпіого у НІІХЪ вссгда быліг депьги, 20) которыя оии
33) нужду. 54) Какъ ОИІІ 55) радовапіьсл, 56) когда 57) усііѣ.ваіпь 58) за- j>a6omamb нѣсколько денегь, 59) н съ какимъ удовольствіемъ 40) упо- шребллпіь 41) свои денын на локупкп. 42) ІІо Вясл, сшаршііі сьшъ, 43) ис быть 44) шакъ б рсжліівъ. 45) Хотѣть 46) имѣть псе, па чшо пн 47) ■згллнуть 48) покупать 49) самыл безполезпгля вещіі. 50) ІІо когда послѣ гпого надобно было купить чіпо нибудь полезнос, 51) стать 52) денегь, 53) ие мочь 54) заияіпь у брата н у сестры, онъ не могъ, пошо- му, чшо отецт. ниъ сіе 55) запрепшть. 56) Тоіда 57) ирибѣгагаг. 58) кг оіпцу 59) просншь 60) дапіь ему сколі.ко ннбудг. дснегь, 61) яо 62) полу- члть 65) въ отвѣгпъ, 64) учипіься 65) берсчь свон дсігьгп, 66) нс поку- пашь 67) ничего безполезнаго 68) имѣть 69) нсдостапіка.
в б а в б \ a
жолушарід 38) уже ювѣстттй, 29) Оиъ прёдлагать 30) шщсгапо 31) своі
32) услуги 33) Кородлмъ 34) фрапцузскій, 33) Англгискій 36) н Портгѵу- галъскій. 37) ГІаконецъ 38) Дворъ 39) Испапскііі 40) Ъатъ сму 41) шри
в
кораблл, 42) на коихъ 45) опъ 44) предпринлтъ 45) сеой 46) пугпешеспгві^
a б б
47) многотруЪный 48) н опаспый. 49) Въ шсчепіе шссшн педѣль, 50) оиъ
а в д г
сраясатъсл 51) на siopt. 52) иеизбіъстпый 53) съ бурлмн 54) воздушньш
в б a
55) и лроиастлми 56) воЪпыіі. 57) Спулшіікп его 5S) нстерпгъливый, 59)
аежащій, 94) между Америкоіо 95) Спвериый 96) и Юзіспый. 97)Тамъ 98)
СІІЪ 7іайпш 99) дикарсй 100) пагой, 101) босой, 102) бсзбородый, 103)
цвѣта 104) ѵъсліпокрасный, 105) который 106) выйти 107) съ любо-
Хіытствомъ 108) Ъгьтскій, 109) на встрѣчу 110) ІІспапцамъ, 111) гуждый
повезти вхъ съ собою. 126) ГГошомъ. 127) онъ выйти па бсрсгь 128) на
е 6 a
испугатъсл 153) оружія 134) огпестртьлъиый 135) Европсйскій, 156) по-
дагая, 137) чшо эшо 158) громъ 159) небссный 140) модиія 141) ра.руши-
B 6
б a
въ посгпупкахъ 201) жсстокій 202) съ обшпатсллмн 205) Новый 204)
Свѣта, 205) пмъ откръітъгй. 206) Людп 207) завист&ивъій 208) стпаратъ-
е а б
утвсрждая 214) чшо сшраны 215) пайдеппый имъ, 216) бытъ ѵзвпстснъ
б a
217) уже давпо- 218) Другой 219) мореплавашедп 220) исустрашилшй 221) послпЪоватъ 222) сго примѣру 223) Одпнъ нзъ ппхъ 224) Амсрикъ Всспуцій, 225) открьппъ 226) тпасрЪый зслілю 227) южный 228) Кочый 229) Свѣта, и 250) aen <251) сей 252) часшь 255) бъиѣъ названъ 254) по его имеіга, 255) Лмерикою. 256) ІІо Коломбь 237) быѵгъ 258) арестованs 239) Коммисаромъ 240) Кпролсвскій 241) посланпый 242) въАмсрнку, 243)
і 1 і